Обществени консултации

Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка

Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема наредби, с които урежда въпроси от местно значение. В резултат на извършен задълбочен преглед и анализ на действащата нормативна уредба, е необходимо от фактическа и правна страна да се приеме Наредба №… за устройството и управлението на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка.Проектът на Наредба се предлага с цел уреждане на управлението и вътрешния ред в гробищните паркове (гробищата), реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Добричка и привеждането на нормативната база в съответствие с  Наредба №2 от 21 Април 2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.  Отношение към материята имат и Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.Проектът на Наредбата  изрично посочва, че гробищните паркове (гробищата) са публична общинска собственост, като по този начин отразява специфичното предназначение на този тип общински имоти.

При изработване на проекта на Наредба №… за устройството и управлението на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

В работната група по изготвяне на проекта на Наредбата, взеха участие служители от общинска администрация, общински съветници от Добрички общински съвет,кметове и кметски наместници като бяха взети предвид техните експертни мнения и становища, относно уреждането на дейността на гробищните паркове (гробищата) и погребалната дейност.


Дата на откриване: 13.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Добричка
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари