Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Съгласно чл. 8 от Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, ДП „Пристанищна инфраструктура” чрез Органа за сигурност на пристанищните район, назначен от Генералния директор, е отговорен по въпросите на сигурността в съответния Пристанищен район.

Съгласно Приложението към чл. 1, ал. 2 от Наредбата за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, транспортът по вътрешните водни пътища и морският транспорт попадат в подсекторите с европейски критични инфраструктури на територията на Република България, в които следва да се предвидят мерки за противодействие и защита.

В началото на 2019 г. е приключила реализацията на проект „Система за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“ в изпълнение на който бяха изградени системи за видеонаблюдение на територията на Пристанищни терминали „Варна-изток“ и „Варна-запад“, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, с оператор  „Пристанище Варна“ ЕАД и на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, с оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД. Данните и информацията от системите за видеонаблюдение постъпват в изградените по същия проект два центъра за мониторинг - видеоконтролни центрове.

За да бъде осигурено нормалното функциониране на Системата за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, надлежното обработване и съхраняване на информацията от нея, както и с оглед подобряване взаимодействието и координацията между органите за сигурност в Пристанищните райони, е необходимо обособяването на организационни структури - отдели „Сигурност и технически системи за превенция на риска“ /СТСПР/ в структурите на Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна“ и на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“.

Основните функции, които ще осъществяват тези отдели са, както следва:

- отговарят за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанището за обществен транспорт с национално значение от техния район на действие;

- осъществяват 24-часово видеонаблюдение във „Видеоконтролен център“ и взаимодействие с компетентните органи на МВР, ДАНС, МТИТС, МО, ИАМА и други ведомства, пристанищни оператори, физически и юридически лица и служби във връзка с постигане на сигурността на пристанищните райони;

- организират участието на клона – териториално поделение в осигуряване защитата на служителите и работниците му при аварии и бедствия;

- разработват план за охрана чрез физически и технически средства и следят за неговото изпълнение;

- предлагат конкретни мерки и организират изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на физическата сигурност и постигането на сигурността на пристанищния район;

- организират, осигуряват и контролират охранителния и пропускателния режим по отношение на външни посетители и служители;

- поддържат регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности, анализират обстановката, изготвят прогнози и правят предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- изпълняват методическите указания на ръководителя на отдел „Охрана, сигурност и защита на личните данни“ по отношение физическата сигурност, постигане сигурността на пристанищните райони и защита на служителите при аварии и бедствия.

 

 

Лице за контакт:
Василка Терзийска

Главен експерт в дирекция „ККДТДДП”
email: vterzijska@mtitc.government.bg
                                                                                                                                                                                               

 

 

 


Дата на откриване: 2.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари