Обществени консултации

Проект на Наръчник за гражданско участие

Във връзка с усилията на администрацията на Министерския съвет за повишаване информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на консултативния процес e подготвен „Наръчник за гражданско участие“. Предназначението на наръчника е да ориентира и подпомага гражданите и техните сдружения и организации в диалога им с публичните власти. Очакването е да допринесе за създаването на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, насоки, инструменти и механизми за участие.
 
Предвид, че наръчникът е насочен към гражданите се стартира обществена консултация за предложния.


Дата на откриване: 30.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 май 2019 г. 19:28:19 ч.
draghetto

Предложения и въпроси

Чудесна инициатива и наръчник, поздравеления!Бих желал да отправя следните предложения:

1. Наръчникът да се разпространи и под формата на видео наръчник и/или аудио запис. По този начин ще достигне до по-голяма аудитория и най-вече по-младата част от населението, като това ще позволи и лесно споделяне из социалните мрежи.2. Когато се цитират срокове или каквито и да са рефернции към други нормативни актове, да бъде описано името на акта, както и конкретният член, който се визира. Един пример от документа, който има нужда подобно пояснение: "...е длъжна да разгледа и да се произнесе в срок от 2 месеца."3. Където е приложимо да се разясни по какъв ред гражданите могат да обжалват нормативни актове, (мълчаливи) откази за приемане на предложения за усъвършенстване на законодателството, петиции и пр.

4. Петициите са засегнати много подробно на ниво Европейски съюз, на местно ниво на територията на Обединеното кралство, но липсват подробни разяснения за тяхното присъсътвие и приложение в местното ни законодателство. Моля за по-задълбочено изследване на темата.

Въпрос 1: Под каква форма се предвижда да се разпространява документът? Предвижда ли се печатно издание? 

Въпрос 2: Предвижда ли се разпространение из учебни институции?