Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление е изготвен с оглед необходимостта от предприемане на действия за актуализиране на всички актове, регламентиращи дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) във връзка с констатация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата на Европейския съюз“, действаща като независим одитен орган по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, съгласно т. 30 от Регламент (ЕС) № 1288/2013 и т. 19 от Регламент (ЕС) № 2018/1475.

С предложението за изменение и допълнение на ПМС № 277 от 2013 г. се предвижда изменение и допълнение на Устройствения правилник на ЦРЧР и оптимизиране на структурата на Центъра, с което ще се осигури възможност за прилагане на Регламент (ЕС) № 2018/1475 в България. Заедно с досега изпълняваните функции по администриране, насърчаване, консултиране, организиране и координиране участието на Република България в Програмата на Европейския съюз (ЕС) в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“, ЦРЧР ще може да действа също и като национална агенция по Програма „Европейския корпус за солидарност“.

С предложението за оптимизиране структурата на ЦРЧР ще се осигури и възможност за изпълнение на констатация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата на Европейския съюз“ относно прилагане на т. 30 от Регламент (ЕС) № 1288/2013  за ефективното управление на изпълнението, включително оценката и мониторингът на програмите на ЕС.


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 май 2019 г. 00:24:04 ч.
Direkcia-AMP

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 277 ОТ 2013 Г. С КОЕТО СЕ ПРЕДВИЖ

Предложените структурни промени, поместени в портала за обществени консултации, Министерски съвет  на  25.04.2019 г.  на Правилника за устройството и дейността на „Център за развитие на човешките ресурси“ /ЦРЧР/ http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=4334

са неотговарящи на изискуемите законови разпоредби.

Мотивите, доказващи това са следните:

Като главна причина за промените в преамбюла в портала за обществени консултации, Министерски съвет и в приложените документи се посочва, че Изпълнителна агенция  ОСЕС е дала препоръки за актуализиране на нормативната уредба на ЦРЧР във връзка с новата Програма – „Европейски корпус за солидарност“ /ЕКС/. В доклада си ИА ОСЕС никъде не е дала препоръка за структурни промени, а единствено да бъдат актуализирани всички документи спрямо ЕКС. От чл. 20 на Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 02 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на ЕКС е видно, че появата на новата Програма не налага структурни промени. Тя се управлява по презумпция от Националните агенции, администриращи сектор “Младеж“ на Програма „Еразъм+“, каквато агенция за България се явява ЦРЧР. Трябва да се има предвид, че ЦРЧР вече администрира ЕКС и единствено следва да актуализира всички регламентиращи дейността процедури, актове и документи, съгласно  изискванията на Европейската комисия и  препоръките на Изпълнителна агенция  ОСЕС, а не да прави генерални структурни промени.

Настоящото предложение за промяна в структурата на ЦРЧР описано  в т.2, 3, 4 от Доклада на министъра на образованието и науката относно проекта на  Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 277 от 2013 г. се предлага без да е направен Функционален анализ на структурата, след направената промяна в структурата на ЦРЧР през 2016 г. Изготвянето на задълбочен такъв ще разкрие дали се налага да бъде оптимизирана структурата и функциите на администрацията с цел подобряване на ефективността на дейността  и повишаване на ефективността на работа на администрация чрез оптимизиране на работните процеси и административни звена.

В предложените структурни промени прозира намерение да се заличи изцяло или отчасти Дирекцията, която до момента се е справяла успешно с измамите и корупционните практики на проектите по програма „Еразъм +“.

15 май 2019 г. 00:26:50 ч.
Direkcia-AMP

ВЪЗРАЖЕНИЕ част 2

Това е видно от:

1. Доклада на министъра на образованието и науката на сайта на МС относно структурните промени, където в абзац 6-ти е посочено в множествено число “Ръководни кадри”. Вероятно е да се касае за техническа грешка, но като се чете като цяло се вижда, че  предложението е имало за цел  дирекцията „Акредитация, мониторинг и проверки“ /АМП/ да бъде закрита.

2. Проектът на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, Параграф 2, т.6, където трансформацията на Дирекция АМП се споменава като Звено „Проверки на място и мониторинг“, а в Параграф 2, чл.9  се говори за Дирекция „Проверки на място и мониторинг“ .

3. Текстът от Частична предварителна оценка на въздействието на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 277 от 2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за развитие на човешките ресурси (Постановление), стр.3 и стр.4,  е противоречив и красноречив за намерението да се премахне / обедини Дирекция АМП. Той гласи: “Постигането на целите изисква организационно-управленска програма в структурата на ЦРЧР чрез създаване на Звено „Вътрешен одит“ и на дирекция „Проверки и мониторинг“, които да бъдат на пряко подчинение на изпълнителния директор, обединяването на две дирекции от общата администрация и на две дирекции от специализираната администрация, в резултат на което ще се структурират по една нова дирекция съответно в общата и в специализираната администрация…“ Т.4 от Частична предварителна оценка на въздействието, направо казва, че „Преструктурирането на двете дирекции чрез обединяването им ще доведе до оптимизиране на структурата чрез намаляване на броя на административните звена и до подобряване на тяхната функционалност.“

4. В т.4 от Доклада на Министъра е записано, че в двете дирекции АМП и ПДСА “извършеният анализ показва, че не се използва оптимално към всеки един момент разполагаемият административен капацитет.” В резултат на този анализ се предлага обединяване в една специализирана дирекция с 29 щатни бройки, към която се прехвърля дейност акредитиране от дирекция АМП отново необосновано. На първо място такъв анализ не е известно кога и как е правен , от кого и какви  са критериите, използвани за анализа. Редно е служителите да са били уведомени за такъв и да са участвали в него и на второ място буди недоумение факта, защо Дирекция АМП е спомената тук. Безспорни са доказателствата за дейността от създаването на дирекцията до момента за нейната ефективност. От доклада на ОСЕС не са видни сериозни препоръки и забележки към нея.

15 май 2019 г. 00:27:32 ч.
Direkcia-AMP

ВЪЗРАЖЕНИЕ част 3

Още през 2016 год. ЕК адмирира  създаването на тази дирекция за проверки и мониторинг точно в досегашния й вид. Както беше изложено по-горе, именно благодарение на дейността на дирекция АМП и на нейната численост са постигнати разкриването на злоупотреби в особено големи размери. В този анализ би трябвало да бъде отразено, че в резултат на извършените извънредни проверки в изключително кратки срокове дирекцията допринесе за възвръщане на доверието на ЕК в администрирането на програма „Еразъм+“ от ЦРЧР.  Бяха спазени всички препоръки от Европейската комисия, като планът за проверки беше преизпълнен. Съкращаването на бройките на дирекцията като цяло и преобразуването на функциите й би могло да се тълкува като възпрепятстване на същинската работа на дирекцията с противодействието срещу измами и нередности с европейски средства.

 

В подкрепа на това, че предложената структурна промяна е нефункционална и безпредметна и по отношение на създаване на ново звено за Вътрешен одит, пряко подчинено на И.Д.  може да се каже следното: През 2016 год. „Звено за вътрешен одит“ беше изнесено отвън, с цел намаляване на оперативните разходи и главно по-голяма независимост, безпристрастност и обективност. Това дали е работило ефективно и професионално до момента няма нищо общо със структурата, а с мениджмънта (управлението) и с правилния избор на такава фирма за обслужване.

 

Изникват и много неясноти относно пряко подчинените на Изпълнителния директор на ЦРЧР дирекции и звена.:

В т.2-ра от Доклада на Министъра се упоменава, че се създава нова Дирекция “Проверки и мониторинг”, като “функционално обособена структура”, на пряко подчинение на Изпълнителния директор. Това е нарушение и противоречи на разпоредбата на Наредба за прилагане на Класификаторите на длъжностите в администрацията /НПКДА/, където е разписано, че „звената и служителите в администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавната власт, предвидени със закон, се организират в рамките на утвърдената с Устройствения правилник численост“. В случая липсва законово основание, което да повелява новата дирекция „Проверки и мониторинг“ да е на пряко подчинение на Изпълнителния директор, така като е например при „Звено за вътрешен одит“ и финансовия контрольор, които са на пряко негово подчинение, съгласно Закона за одит в публичния сектор и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Естеството на работа на новата Дирекция “Проверки и мониторинг” е специализирана. Необосновано е защо се предвижда тя да не е специализирана и защо функциите на тази дирекция по нищо не се различават със старата дирекция АМП, с изключение, че са извадени дейности за акредитации и знак за качество и са преместени в  новата дирекция „Селекция, договориране и отчитане“. Това на практика  означава, че е безпредметно  закриване на старата дирекция АМП и създаването на нова дирекция „Проверки на място и мониторинг“ като функционално обособена структура.

15 май 2019 г. 00:28:18 ч.
Direkcia-AMP

ВЪЗРАЖЕНИЕ част 4

Особено съществено нарушение в предложената структура е следното:

 В т.3 от Доклада на Министъра е написано: “В изпълнение на чл 12, ал 7 от „Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията”, съгласно която общата администрация се организира в една дирекция, когато определената обща численост на административната структура е до 51 бройки“. В горецитираната Наредба, обаче, се посочва, че задължително се спазват следните нормативи за численост на администрацията - до 50 щатни бройки. Това е подвеждащо, преднамерено и грубо нарушение на Наредбата, поради което промяната не може да се позовава на този член, тъй като общата численост на персонала на ЦРЧР е 51 щатни бройки и по този начин предложението за обединяване на двете дирекции е необосновано и  незаконно.

 

ЦРЧР  е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията и винаги досега с одобрението на МС, при всяка структурна промяна е спазвана  „Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията”. В доклада си Министърът на образованието и науката също заявява, че съблюдава и изпълнява чл.12 от Наредбата. В „Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.” чл.12, т.5 се посочва, че “числеността на персонала в специализираната администрация трябва да бъде не по-малко от 60% от общата численост на персонала.” Това означава, че при така предложената структура не е изпълнено задължителното изискване на законодателя.

 

Не на последно място прави впечатление, че Становището от МС от г-н Красимир Божанов, директор Дирекция „Модернизация на администрацията“ е съгласувано без препоръки, като не са взети под внимание всички гореописани  пропуски и нарушения.

 

Считаме, че гореизложеното е достатъчно сериозно основание цялата процедура за структурни промени да бъде незабавно спряна като незаконосъобразна, нефункционална и с потенциално рисково управление, както и поради риск за създаване на корупционни схеми и източване на европейски средства.

 

15 май 2019 г. 23:12:58 ч.
dobrodanev

Оценката на въздействието не отговаря на изискванията

Публикуваната оценка на въздействието не отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове!