Обществени консултации

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Проектът на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции е първият стратегически документ, който структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции.

Възпитателната работа е неизменна част от цялостния образователен процес. Това е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование в дефиницията за образованието като процес, който включва обучение, възпитание и социализация.

В Закона за предучилищното и училищното образование са формулирани целите на образование, като във всяка една от тях са заложени възпитателни задачи. 

Възпитанието като неотменна част от образованието в предучилищна и училищна възраст е интегрирано в Концепцията за ключовите компетентности в нейните три основни измерения: знания, умения и отношения. Знанията са по-скоро свързани с дидактическото измерение на обучението. Развитието на уменията има статус на средство за постигане на образователните цели. Автентичното възпитателно съдържание се намира в третия компонент на компетентностите – отношения. В контекста на отношенията са понятия като нагласи, ценности, мотиви, проявявани в поведението на личността. Тяхното формиране е именно възпитателната дейност и това е гарантирано в чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование като  право на всяко дете и всеки ученик на достъп до качествено образование.

За целите на Стратегията възпитанието се дефинира като процес на формиране на отношения - ценности, нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като индивидуалност и член на обществото. То е неразделно свързано с процеса на обучение, осъществяван в образователните институции, в контекста на индивидуалната и обществената значимост на образованието и е насочен към постигане на лични и обществени цели, удовлетворяване на потребности на индивида и обществото, както и със създаване на условия за всяко едно дете и ученик за реално и активно участие във всички дейности, свързани с неговото развитие.

Развитието и формирането на ценности чрез съответна педагогическа дейност е в основата на възпитателната работа в образователните институции. Значимостта на ценностното развитие на гражданите на Европейския съюз като общност, „чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“, е залегнало в самото начало на Договора от Лисабон, където в член 1а са отбелязани основните ценности, на които се основава Европейския съюз - „зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава”. Тези ценности са заложени и в основата на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции.


Дата на откриване: 22.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 май 2019 г. 09:49:36 ч.
Анни

Против Стратегия за детето 2019-2030 и промените в закона за детето!

Искам  предприемането на незабавни мерки за отмяна и забрана срещу направените промени в закона за детето  и стратегията за детето 2019-2030г.Ние (аз и семеиството ми)виждаме опит на дъжавата  да се унищожи българскотоп семейство.Не виждаме нищо което реално да помогне на истински  нуждаещите  се дечица  от  направените поправки в закона за детето.

Прозира пред очите ни истината ,че всички поправки в закона и опита да се прокара стратегия за детето от правителството целят усвояване на средства от неправителствени организации.Ние от не сме съгласни  родителя да бъде заменен от институции !

Не желаем НПО - в държарта!

Не желаем ранна детска сексуална образованост!

Не на телефона  16111-ДА БЪДЕ ЗАКРИТ МОМЕНТАЛНО!

Не на родител1 и родител2!

Не на да се дава власт и целево да се подтиват ,социалните  да се мешат в живота на всяко дето ,дори по анонимен сигнал.

Не сме съгласни  с нищо! Активирали сме се и ще учавстваме с всички сили и протести срещу всяко правителство ,което иска ,чрез държавата да ни обезличи като нация  и иска да докопа нашите деца!

16 май 2019 г. 14:03:51 ч.
Рина

Възпитанието не е работа на образователните институции, а на родителите - по Конституция!

Възпитанието е право и задължение на родителите, според българската Конституция. В Стратегията трябва да има изрични текстове, които да гарантират, че добродетелите, които ще се усвояват в образователните институции, по никакъв начин няма да накърняват желанията и разбиранията на родителите по въпросите на морално-етичните норми и религията. Което автоматично изключва цели, като "промени на нагласи" и разширение границите на понятието "толерантност", когато става дума за традиционните български ценности. Същото важи и за сексуалното образование. Това не е работа на образователните институции, а на родителите и на специализирани кабинети - здравни, психологични, сексологични и др.

19 май 2019 г. 09:04:43 ч.
Mama Maria

Против институционална намеса във ВЪЗПИТАНИЕТО на децата

Като родител смятам, че семейството е единствено отговорно и в правото си да възпитава децата си. Детските градини и училища трябва да създадат безопасна и развиваща среда, не може учителите и външни НПО (доставчици на социални услуги) да се овластяват и задължават с това да изграждат “ценности” у децата, които противоречат с моите възгледи като родител. Вече станахме свидетели на безумни текстове в учебниците - царят въвежда детска полиция, българите не сме били под турско робство, примери има много! Не съм съгласна детето ми да е ЗАДЪЛЖЕНО да получава възпитание в училище! Законово гарантиране на достъп до качествено възпитание? Как и кои държавни чиновници ще проверяват колко качествено си възпитавам децата? Държавата прави поредните си опити да контролира родителите, семействата и децата, вместо да подобри спортната база в детските градини и училищата, храната, зелените площи и градинките! Когато се погрижите за нормалните условия за живот извън дома, тогава можете да имате претенции към родителите и да им налагате стандарти за възпитание! 

20 май 2019 г. 00:08:56 ч.
Кире

Против Асоциация "Общество и ценности"

Твърдо против! Не бива децата ни да бъдат обект на влияния на американски сектанти! Никой не гарантира какви са тия уж религиозни НПО - безотчетни, безотговорни, крадливи и лъжливи. Не може да оставим децата на България да бъдат облъчвани от непознати секти. Кой гарантира, че те ще израстнат в дух на родолюбие, след като те се кланят на сектантски обреди? Те са против българщината.

20 май 2019 г. 11:26:28 ч.
shikerkoleva

ЗА Стратегия за детето 2019-2030

Като детски психологс дългогодишна практика в България, държа да подчертая, че е много важно България да има Стратегия за закрила на детето и подпомагане на семейства в нужда. Бедна е фантазията на повечето протестиращи родители какво може да преживява едно дете в риск, което не расте в здравословна и подкрепяща среда. Текстът на такава стратегия трябва да бъде добре обмислен и подложен на обществена консултация за да се избегнат всякакви погрешни интерпретации и практики. Но такъв документ е крайно необходим за подобряването на грижите за деца и семейства в нужда в България.

Призовавам противниците на стратегията да не се задоволяват единствено да отхвърлят Стрятегията, а да предлагат градивни алтернативи и предложения за корекции на текстовете, които не им допадат. Не е нужно да се отхвърля цяла една стратегия , само защото някои абзаци от текста не допадат или не са добре формулирани. 

Нека се съберем за да обсъждаме възможности за поправка на текста, а не за да го отхвърляме изцяло този важен документ.

20 май 2019 г. 18:01:44 ч.
desita

ПРОТИВ СЪСПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО!

Твърдо ПРОТИВ промените в закона и целите заложени в Стратегията!

Твърдо ПРОТИВ всички НПО-та с чуждестранно финансиране да се месят в делата за българските деца! 

Твърдо против ранното сексуално образование. Детето е част от семейството и трябва да се разгледжда като такова, а не отделно от него!

НЕ НА НОРВЕЖКИТЕ ПАРИ!

Съхранете българските деца, семейства и традиции и работете в тази посока. 

Държавата да помага финансово на биологичните родители, а не да стимулира бизнеса с приемната грижа!

Да се преработят текстовете от читанките за 3-ти клас за тайни полиции и тем подобни глупости, манипулиращи децата. 

НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА! НЯМА ТАКОВА ОБРАЗОВАНИЕ!👎🏻👎🏻👎🏻

20 май 2019 г. 18:15:40 ч.
ElenaB

Против новите образователни реформи

За изучаване на повече български автори и създаване на ценности, каквито са ни създадени на нас от нашите родители. Толерантност - да, но с мярка.

Родителите трябва да бъдат водещата възпитателна роля за децата си, не държавата / училището / възпитателите и др. Те само трябва да подпомагат родителите за изграждане на една стабилна ценностна система, за едно здраво общество.

Против съм да се месят учители и социални в това как родителите възпитават децата си, това не е тяхно право. Правото да отглеждат и възпитават децата е на родителите!

20 май 2019 г. 23:12:58 ч.
Dilan4eto

Твърдо против вмешателството във възпитанието на децата!

Грижата и възпитанието на децара са задължения и права на родителите и членовете на семейството! Против ранното сексуално обучение! Против заличаването на българската история! Против текстове в учебници, които манипулират децата и ги настоиват срещу родителите и семейните ценности!

Против Норвежките грантове, заради които продавате и съсипвате децата ни! и семействата ни

21 май 2019 г. 00:26:20 ч.
tanya2

Не се решават глобални проблеми с подобни закони!

Не се решават глобални проблеми с подобни закони!

Тези, които са написали всичко това вероятно нямат никаква идея как се отглеждат и възпитават деца. За мен, като родител е обидно да чета а още по - малко да си представя, че ще трябва да изпълнявам подобни закони. Изказвам лично мнение като предполагам, че се търси начин за намаляване бройката на определена група хора. Но да се опитвате да наложите на всички и то със закон, това е вмешателство в живота на хората. Недопустимо е.

21 май 2019 г. 00:48:13 ч.
za4e

ПРОТИВ промените в ЗЗД и "Стратегиите" за тяхното прилагане!

"Стратегията за възпитателната работа в образователните институции."?!

"Пременил се Илия - пак в тия!"
Не правете хората на глупаци. 
 
Вкарахте промени в ЗЗД БЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ. Тези промени де факто въвеждат Стратегията за детето, която публично твърдите, че е отменена. 
Стига с тези лъжи!

21 май 2019 г. 06:37:33 ч.
KalinaM

Не удобрявам

Като родител смятам, че семейството е единствено отговорно и в правото си да възпитава децата си. Детските градини и училища трябва да създадат безопасна и развиваща среда, не може учителите и външни НПО (доставчици на социални услуги) да се овластяват и задължават с това да изграждат “ценности” у децата, които противоречат с моите възгледи като родител. Вече станахме свидетели на безумни текстове в учебниците - царят въвежда детска полиция, българите не сме били под турско робство, примери има много! Не съм съгласна детето ми да е ЗАДЪЛЖЕНО да получава възпитание в училище! Законово гарантиране на достъп до качествено възпитание? Как и кои държавни чиновници ще проверяват колко качествено си възпитавам децата? Държавата прави поредните си опити да контролира родителите, семействата и децата, вместо да подобри спортната база в детските градини и училищата, храната, зелените площи и градинките! Когато се погрижите за нормалните условия за живот извън дома, тогава можете да имате претенции към родителите и да им налагате стандарти за възпитание! 

21 май 2019 г. 14:33:28 ч.
ahinora66

Против Джендър пропагандата в училището и детската градина!

Категорично съм ПРОТИВ институционалната намеса в семейното възпитание! По Конституция право и задължение на семейството е да възпитава децата си според своите убеждения, вяра и мироглед! ПРОТИВ всякакви НПО в Българската образователна система - АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ, Анимус, Отворено общество и всички с външно финансиране! ПРОТИВ налагането на РОЗОВИТЕ ФЛАНЕЛКИ, против провеждане на всякакви разпити и анкети на деца без съгласието и присъствието на майката или бащата, ПРОТИВ РОДИТЕЛ-1 и РОДИТЕЛ -2 във всякакъв вид формуляри! Това е скрита джендър-пропаганда, която е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА! Да се закрият веднага и премахнат телефоните на АНИМУС от училища и детски градини и от учебниците и бележниците на децата! Никакви институции, нито социални служби да нямат право и власт да се намесват в семействата, да шпионират и да отнемат деца по доноси, независимо анонимни или не. РАБОТА ЗА УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО, ЗА МНОГОДЕТСТВО, ЗА ДОБРО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, А НЕ ЗА СЪСИПВАНЕТО НА СЪДБИ! Примери: Унгария - 6 години платено майчинство, Русия - Матерински капитал и ранно пенсиониране на  майки с 3 или повече деца, Италия - Отказ от РОДИТЕЛ -1 и Родител - 2 и др. Консултиране на семействата, но само по тяхна воля и желание, без натрапване и насилствено вкарване в определени стандарти! СТРАТЕГИЯТА - средство за създаване на СТРАХЛИВИ,  ПОСЛУШНИ, ЗАВИСИМИ И УДОБНИ НА ВЛАСТТА  РОБИ! Във феодализъм ли искате да ни вкарате?!

 

21 май 2019 г. 18:50:26 ч.
Паола

Против НПО-та в училище и джендър обучение!

Първо искам да кажа: Браво! И да поздравя МОН за точка 3 от Оперативните цели:

Национална идентичност чрез патриотични нагласи и чувства и патриотично самосъзнание;“

Детето ми в момента учи стихотворения за Ботев и Левски, ще имат пиеса, в която всички деца разказват за българската история, изброяват всички български царе, разказват за български революционери с по няколко думи! Наистина на детето е много интересно и непрекъснато ме пита кой е Левски, кой е Ботев, Раковски и други неща които чува от госпожите. Пеят песни за Апостола и за България!

Наистина поздравявам МОН и българските учители за такива инициативи! Децата трябва да знаят историята си и да помнят! Само тогава ще се запазим като народ и ще оцелеем!

Но с това идва и критиката относно курсовете "Обучение на учители по История и цивилизации относно новите учебни програми в десети клас". Обучението трае 5 дни и е изцяло финансирано от МОН. На които курсове учителите по история биват заплашвани и карани против волята им да учат децата, че няма Турско робство и че много българи доброволно са се потурчвали! Сигурно няма и Баташко клане и Априлско въстание също! Още: „На една от последните групи проф. Рая Заимова каза, че "Християнските семейства са давали по едно момче, а те са имало по много, за да има мир и любов и да живеят по-добре". Мисля, че опитите за подмяна на българската история трябва да бъдат пресечени!

21 май 2019 г. 18:52:32 ч.
Паола

Против НПО-та в училище и джендър обучение!2

Относно това, кои са партньори на МОН при реализиране на различни програми – Партньори, стр.20:

Основен фактор в изпълнението на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции са педагогическите екипи в партньорство с всички заинтересовани страни за реализиране на националната политика в това отношение. „

Искам да предупредя МОН, че всякакво партньорство с външни НПО-та с незнайно финансиране и цели е нежелателно и опасно за бъдещото възпитание на децата! Децата най-лесно биват манипулирани! А имайте предвид,че тези НПО-та защитават целите, на хората които плащат, а нашите деца са просто заложници в едно такова сътрудничиство! Затова предлагам ден на „Розовата фланелка„ да стане „Ден против насилието“ и да се организира от МОН, а не от фондация Анимус, която се опитва зад розовите фланелки прикрито да пропагандира правата на различни ЛТБТ организации! В крайна сметка насилието при децата изобщо не е по полов признак! В училище подигравките много по-често са, защото някой е дебел, има пъпки, носи очила или просто не се вписват във идеалния външен вид спуснат от рекламите и филмите! Това са много по-важни проблеми и затова трябва да се говори за тях с децата, а не за розови фланелки! Предлагам този проект да се изпълнява от МОН!

Все по силното влияние на различни НПО-та води до зависимост на МОН от тях! Може да се окажете в позицията на ДАЗД, която в момента е водена за носа от едно НПО, наречено Национална мрежа за детето и е толкова зависима от него, че г-жа Лилова е по-склонна да понесе гнева на всички родители и протестите, отколкото да се разграничи от НМД. В момента г-жа Лилова се крие от всенародната любов и в место нея излиза Георги Богданов и говори като председател на ДАЗД, защото г-жа Лилова е делегирала всички права на Богданов. Това поведение е позорно! А една адвокатка наречена Йорданка Бекирска написа в личния си профил, че родителите сме невежи и насилници и протестираме, защото искаме да си бием децата!!!!! Пълна абдикация на държавата, в лицето на госпожа Лилова, и тотална власт на НПО-тата!!

21 май 2019 г. 18:57:53 ч.
Паола

Против НПО-та в училище и джендър обучение!

Не смятам, че НПО-та имат място в обучението на децата и в образователната система! Какъв контрол има МОН върху тези НПО-та относно това какво преподават, какви брошури раздават, какви анкети пускат на децата и какви данни събират от тях? Или после пак ще чуваме оправдания от сорта: „Анкетата така е спусната от ЕС!“

Пускат се анкети, в които се иска децата да заявят от какъв пол са? Това са толкова лични и деликатни теми, че е абсурдно по този брутален начин да се разпитват и събират данни от децата! МОН даже не знае какво се случва, родителите също са в неведение!

Съгласна съм, че родителите трябва да помагаме в учебния процес и трябва да подпомагаме учителите, съгласна съм че родителите трябва да се опитват да изграждат авторитета на учителите, а не да го рушат. Но все пак е редно и училището да не руши авторитета на родителите и да учи децата да се съмняват в своите родители. Като пример ще дам разказа в читанката на Анубис за 3 клас, в който децата четат за лоши родители, които се карат на децата си и биват арестувани от тайната полиция. Също и за добрия цар, който защитавал децата от лошите им родители? Неща да кажете по въпроса? Аз лично съм възмутена от тези удари от всички институции върху „лошите“ родители! Не мислите ли, че подобни разкази рушат връзката между родител и дете, и учат децата на неподчинение и недоверие към родителите?

А в учебник за 8 клас по философия четем: „ В разгара на купона Стефан запалва джойнт, дръпва няколко пъти и го подава на приятеля си Иван. Не след дълго Иван подава цигарата на Мира с думите: „ Опитай! Страхотно е!“ Явно този, който е писал учебника е опитал преди това, за да пише подобни неща!

Също искам да заявя твърдата си позиция против ранното сексуално обучение и обучение в джендър идентичност в детските градини и основно (1-7) клас в училищата. Децата трябва да израстат като момичето или момчето, а не като безполови същества! Те са той или тя, а не ТО!

 

22 май 2019 г. 22:32:54 ч.
Н. К.

Становище в подкрепа на Стратегията за възпитателната работа

Категорично подкрепям проекта на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./ и по-специално:

- "Превенция спрямо поведенчески прояви на национален нихилизъм"

- "Формиране на патриотични чувства"

- "Формиране на позитивно отношение към историята на българската нация"

- "личността на учителя като основен възпитателен фактор"

Като учител и председател на клуб "Млади възрожденци" към Общобългарския комитет "Васил Левски" заявявам, че патриотичните чувства не само могат, но трябва да се възпитават у децата. Любовта към България, Васил Левски, Христо Ботев трябва да се засуква с майчиното мляко.

Още един плюс на стратегията е дефинирането на европейските ценности - "зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава", защото някои индивиди злоупотребяват с това понятие. 

22 май 2019 г. 22:33:21 ч.
Н. К.

Становище в подкрепа на Стратегията за възпитателната работа

Категорично подкрепям проекта на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./ и по-специално:
- "Превенция спрямо поведенчески прояви на национален нихилизъм"
- "Формиране на патриотични чувства"
- "Формиране на позитивно отношение към историята на българската нация"
- "личността на учителя като основен възпитателен фактор"
Като учител и председател на клуб "Млади възрожденци" към Общобългарския комитет "Васил Левски" заявявам, че патриотичните чувства не само могат, но трябва да се възпитават у децата. Любовта към България, Васил Левски, Христо Ботев трябва да се засуква с майчиното мляко.
Още един плюс на стратегията е дефинирането на европейските ценности - "зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава", защото някои индивиди злоупотребяват с това понятие.