Обществени консултации

Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

 

Една от дейностите разпоредени на АХУ в чл. 10, ал.1, т. 7 от ЗХУ е да разработва програми и да финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания. В тази връзка чл. 49 от Закона дава възможност Агенцията да финансира целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по утвърдени програми от Изпълнителния ѝ директор. На основание чл.37, ал.1 от ППЗХУ Изпълнителния директор на АХУ утвърждава Методика за финансиране на целеви проекти.  

 

Предвид изложеното по-горе е разработен  Проект на Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, в съответствие с новата правна рамка.

 

лице за контакт:

Жасмина Петкова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

 

 


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 май 2019 г. 17:49:51 ч.
uniontpk

Становище от НС на ТПК

            До Портала на Министерския съвет  за обществено обсъждане Проект  на Методика  за финансиране на целеви проекти на специализираните  предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от ЗХУ

 

             По проекта за Методика считаме за необходимо  и целесъобразно да посочим нашите бележки за промени  в  следните разпоредби:

1.    По  чл.2 ал.3  Предлагаме    текстът  „ приключена една предходна пълна отчетна финансова, календарна година“  да се замени с  текста „  приключени  12  месеца“

2.    По чл.5 т.2 Предлагаме  от разпоредбата да отпадне текста:“ както и лицата, на които са повишени квалификационните умения“.

3.    По чл.6 ал.2 Предлагаме във връзка с възможностите на специализираните предприятия  и за  яснота,  предварително да бъде определено  собственото участие на кандидата  по проекта като считаме, че то следва да бъде  в размер на 5%  от общата стойност на конкурсното предложение.

4.    По чл.15 ал.5  във връзка с чл.10 ал.2     Предлагаме  да се добави липсващата  т.2 със следното съдържание: „Провеждане на семинари и обучения за осигуряване на подходяща работна среда и сътрудничество между работещите в специализираното предприятие здрави лица  и лица с различна степен на намалена работоспособност“

5.     По чл.45  ал.2 и ал.3    Предлагаме  от отпаднат  коефициентите по т.3 и т.4 на ал. 2 и на  ал.3,  предвид на това, че  липсва аргументирано основание за релевантност  на  тези разпоредби предвид  целите на Методиката.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                       /Ст.Баласопулов/