Обществени консултации

Проект за изменение на Закона за подземните богатства

През м. януари 2018 г. влезе в сила нов Закон за концесиите, като концесиите за добив на подземни богатства бяха изключени от обхвата му. Това доведе до необходимост нормативната уредба в Закона за подземните богатства (ЗПБ) да бъде приведена в съответствие с тези промени.

С проекта за изменение на ЗПБ се уреждат детайлно контролните правомощия на министъра на енергетиката във връзка с изпълнение на концесионните договори и на договорите за търсене и проучване. С измененията се прецизира действащата нормативна уредба по отношение доказването на управленски и финансови възможности на кандидатите за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или на концесия за добив на подземни богатства. Подробно се регламентира възможността за изменение на действащи концесионни договори. С проекта се уреждат и последиците от прекратяване на концесионни договори за добив на подземни богатства, включително условията и реда за предаване и приемане на концесионни обекти при прекратяване на договорите.

Сериозно място в законопроекта е отделено на проучването за нефт и природен газ в дълбоко Черно море. Дълбоководното проучване е сложен и дълъг процес, особено в недоизследвана област, каквато е българската част на Черно море. Там са прокарани малко сондажи и геологията не е добре изучена. Такова проучване изисква големи разходи, сложни операции и логистика, както и сериозна обработка и интерпретация на получените данни. От изключителна важност е сроковете на разрешението за търсене и проучване да осигуряват достатъчно време за подготовка и прокарване на множество сондажи последователно по безопасен и ефективен начин.

Предвид тези специфики, законопроектът предвижда възможност срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море да бъде удължен до две години след изтичане на сроковете по чл. 31, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗПБ. Така ще се осигури достатъчен период от време за изпълнение на ефективни търсещо-проучвателни дейности.

С предложения законопроект се отстранява и несъответствие при транспонирането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: ts.mileva@me.government.bg.


Дата на откриване: 15.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 14.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари