Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

 

 

С проекта на наредба се отразяват промени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по отношение на опростените разходи, като по този начин се цели ускоряване и опростяване на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ.

 

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

  Електронни адреси:

  SSpasov@mzh.government.bg;

  MChirpanlieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 май 2019 г. 20:29:56 ч.
mig_kostenets

Коментари по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г.

При изпълнението на подмярка 19.4 от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  в България, на практика не се прилагат опростени разходи.  Доколкото местните инициативни групи са възложители по ЗОП, те не се възползват от намалената административна тежест, свързана с тяхното отчитане. В работата на МИГ ролята на така наречените „опростени разходи“ е единствено на пределни стойности, с които МИГ трябва да се съобразяват при възлагане на дейностите си, като по никакъв начин не облекчават работата им, дори напротив – за извършването на разходи с ниска стойност МИГ трябва да изготви и представи множество документи.

В Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 ВОМР от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., текстът под „списъка с опростени разходи и документи, доказващи извършването на дейностите, в приложение Приложение № 1 към чл. 5, т. 2, гласи, че „За дейностите, за които е проведена процедура по Закона за обществените поръчки, се прилагат и всички документи, свързани с проведената процедура, както и фактури, платежни нареждания и банкови извлечения за извършените разходи.“

В член 17 ал. 1 от Наредба 1/2016г. е посочено, че Местната инициативна група прилага съответните процедури от Закона за обществените поръчки при избор на изпълнител за текущи разходи и популяризиране на стратегията на територията си на действие.

В Чл. 18. Ал. 1 от същата наредба е посочено, че „Когато дейност от приложение № 1 е възложена на външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, стойността на разходите, определени в приложението, се използва от МИГ за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка.“

В чл.67 ал.4 от Регламент 1303 е посочено че,“ 4. Когато дадена операция или проект, част от операция, се осъществява изключително чрез възлагане на обществени поръчки за строителни работи, стоки или услуги, се прилага единствено първа алинея, буква а). Когато възлагането на поръчки в рамките на дадена операция или проект, част от операция, е ограничено само до определени категории разходи, могат да бъдат прилагани всички възможности, посочени в параграф 1.“

11 май 2019 г. 20:37:23 ч.
mig_kostenets

Коментари част 2

Позовавайки се на тези разпоредби, Държавен фонд „Земеделие“ отказва да приеме опростено отчитане на разходите по подмярка 19.4. Всички текущи разходи на МИГ се отчитат по най-сложния начин (дори когато не са възложени чрез процедури по смисъла на ЗОП), като за възстановяването им се прилагат, както доказателства за възлагане и изпълнението на дейносттаq така и всички финансови и платежни документи  (включително за 15% те процента непреки разходи, който също би следвало да са опростен разхода под формата на единна ставка  – например куриерски разходи в размер на 5 лева, пощенски разходи за 1 лв. или офис консуматив – химикал за 0.50 лв.) и същите се описват подробно в отчетните таблици за разходите.

За отчитане, например, на „опростен разход” за информационна среща на стойност  210 лв. (съгласно новите цени 152 лв. без ДДС/182лв. с ДДС ) МИГ прилага:  1) договори; 2) доклад за извършената работа; 3) приемно-предавателен протокол; 4) сметки за изплатени суми по граждански договори; 5) справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори; 6) платежни нареждания за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори); 7) фактура, платежно нареждане и банково извлечение; 8) снимки; 9) списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника; 10) копия от презентации, материали, които са използвани за дейността; 11) детайлна проглама за срещите; 12) протокол от срещата. 13) Допълнително прилагат копия от уведомителните писма  до УО и ДФЗ с входящ номер, за доказателство, че са уведомени 10 работни дни преди провеждането на събитието.

В такъв случай приемането в нормативни актове (Наредба № 1 и Наредба 4 ) както и в ПРСР 2014-2020 на таблици с наименованието „Опростени разходи“  е терминологически некоректно и подвеждащо, включително и за европейските институции.

Съгласно Указанията за опростените варианти на разходи на Европейската комисия  „Когато се използват опростени разходи, допустимите разходи се изчисляват в съответствие с предварително определен метод, въз основа на крайните продукти, резултатите или някакви други разходи. Вече не е необходимо проследяване на всяко евро от съфинансираните разходи по отделните разходооправдателни документи. Този е основен елемент при опростените разходи, тъй като значително се облекчава административната тежест. Използването на опростени разходи означава също така, че човешките ресурси и административните усилия, които са необходими за управлението на ЕСИФ, могат да бъдат съсредоточени в по-голяма степен върху постигането на целите на политиките, вместо да са насочени към събирането и проверяването на финансови документи“

Пределните цени в Нареда 1/2016г. и Наредба 4/2018г. не съответстват на целите на чл. 67 от регламент 1303/2013г. и на метода за отпускане на БФП под форма на опростени разходи, поради което предлагаме тези приложения или да бъдат премахнати и МИГ да определя стойностите на дейностите в бюджетите си съобразно пазарните цени, или в случай, че УО на ПРСР счита, че е необходимо да бъде поставен унифициран таван на допустимите разходи за отделните дейности на МИГ,  предлагаме:

1.      Приложението „6а” да бъде преименувано на „максимални допустими цени за дейностите“ или „референти цени“,  като наименованието да съответства на действителната им правна същност.

2.      От таблицата да се премахне колоната „Документи за отчитане“ тъй като тя е неприложима и не отговаря на действително изискваните от ДФЗ и представяни от МИГ документи за отчитане на тези дейности.

Освен това, доколкото в проекта за изменение не е посочено, че новото приложение 6а към Наредба 4/2018г.  отменя съществуващото приложение Приложение № 1 към чл. 5, т. 2 от  Наредба № 1/2016г., след приемане на измененията на наредба 4  ще съществуват две паралелни таблици с опростени разходи с различни стойности, в действащи нормативни актове, касаещи прилагането на подмярка 19.4,  което считаме за юридически неприемливо.  

11 май 2019 г. 20:39:57 ч.
mig_kostenets

Коментари част 3

II. Предлагаме изменението на Наредбата да влезе в сила от 2020 г.

Местните инициативни групи вече работят по одобрените бюджети за 2019 г., които са съобразени със стойностите, посочени в Приложение № 1 към чл. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2016 г. Доколкото с предложението за изменение се предлага не само промяна в стойности, но и въвеждане в списъка на нови дейности, както и различна формулировка на досега включени такива, това ще породи неяснота при проверката на разходите от ДФЗ. На следващо място ще ощети МИГ, тъй като ако новите цени са по-ниски от одобрените в бюджета те следва да възлагат дейностите си на по-ниски цени, но ако са по-високи, за да ги приложат следва да поискат изменение на бюджета.  Изменението на планираните дейности и разходите за тях по средата календарна година ще ангажира ресурс както в МИГ, така и в УО на ПРСР, ще забави изпълнението на дейности от страна на МИГ, а тъй като е дълъг процес е възможно и да не стане факт до края на годината.  

В предложените изменения има неясни моменти:

В досега съществуващия опис на „опростените разходи“ е включена цена за двудневно обучение, а в Приложение 6а само на еднодневно. Остава въпросът цената за двудневно обучение равна ли е на удвоената цена за еднодневно, или двудневните обучения нямат определена цена или, че вече е допустимо провеждане само на еднодневни такива.

Неясно е какво означава, че § 2 се прилага по отношение на дейности, изпълнението, на които не е започнало към момента навлизане в сила на наредбата. МИГ вече имат сключени договори с изпълнители, като за някои от тях е уговорена месечна цена (например за поддръжка на интернет страница), в този случай от кога ще започнат да се прилагат новите по-ниски стойности – за месеците след влизане в сила на наредба, или по-високата сума ще е допустим разход за срока на действие на договора? Същото важи и за сключени договори за няколко дейности (обучения, информационни срещи), част от които са осъществени, а други предстои да бъдат реализирани след влизане в сила на изменението.

Има неяснота какво включва новия опростен разход за „Извършване на експертна работа – Оценка на проекти“ с мерна единица „оценен проект от 1 оценител“ и стойност 149 лева без ДДС или 179 лева с ДДС.  В одобрените бюджети на МИГ този разход е планиран като оценка на проект на всеки от двата етапа – административно съответствие и допустимост или техническа и финансова оценка, поради спецификата на оценката в ИСУН. Предлагаме да бъде уточнено дали тази стойност се отнася до извършване на оценка на отделните етапи или за цялостна оценка на проект. Също така, тъй като външните оценители са физически лица и не са регистрирани по ДДС – в този случай коя от двете посочени в таблицата стойности е максималната за договаряне? 

11 май 2019 г. 20:49:04 ч.
mig_kostenets

Коментари част 4

III. На следващо място считаме че цените в приложението са занижени и не съответстват на пазарните

Дори и в настоящия си размер тези максимални цени водят до затруднения за намиране на изпълнители към МИГ. Ако се приеме, че същите ще бъдат прилагани в следващите 5 години  до края на изпълнение на подмярка 19.4 – а именно септември 2023 година, то тяхната стойност ще става още по-необективна и недостатъчна с всяка следваща година. В противоречие на икономическата логика, без отчитане на инфлацията, реалното повишение на пазарните цени или минималната работна заплата, новите цени за услуги са по-ниски от тези приети преди 4 години, и многократно по-ниски от прилаганите по подготвителната мярка за ЛИДЕР през 2010 година, както и за изпълнение на Стратегиите за местно развитие в предходния програмен период (2007-2013).

1. Тъй като цените са посочени със и без ДДС,  ако изпълнителят на дейността не е регистриран по ДДС или е физическо лице, което получава заплащане по граждански договор във основа на сметка за изплатени суми, това означава, че би следвало да се използва цената от колоната „цена без ДДС“. В този случай  някои от посочените цени са още по-ниски от досегашните (например за еднодневно обучение за мин. 10 участника става 596 лв. при досегашни 610лв., за еднодневна работна среща за мин. 10 човека 152лв. при досегашната 210лв.) 

Предлагаме да отпаднат колоните със и без ДДС и да се остави само втората крайна цена, както е в Наредба 1/2016.

2. В описанието на разхода за провеждане на работни/информационни срещи/семинари  вече включено само "кафе-пауза и наем на зала". В него не са включени материали за срещите (папки, химикали, листа, разпечатване на материали и др. за участниците)  които са необходими за провеждането им. В досегашните цени в Наредба 1/2016г. беше включено „консумативи и хартия“.

Предлагаме крайната цена да се завиши или  да остане досегашната цена за среща от Наредба № 1 (210лв. за мин. 10 човека и 380лв.  за мин. 20 човека), като в описанието на разхода се добави „материали за участниците“.

(Отделно отбелязваме цената не отчита действителния брой научастниците в събитията, като например за провеждане на информационни срещи цената от 182 лв. с ДДС е една и съща, както за 10 така и за 19 участника, а от 291 лв. с ДДС, както за 20 така и за 50 участника. Същото се отнася и за цените за обучения. За поддръжка на интернет цената вече е намалявана от комисията за одобрение на планирани дейности и разходи, като основанието за намалението е „Разходът се редуцира на базата на извършено пазарно проучване“. Периодът в който бюджетът на МИГ е одобряван обхваща 30 септември 2018 г. – февруари 2019 г. Доколко е реално разход определен с пазарно проучване в посочения период на стойност от 144 лева на месец да бъде намален с определянето му като „опростен разход“ на 89 лева с ДДС въз основа на пазарно проучване провеждано в същия период.)

11 май 2019 г. 20:57:57 ч.
mig_kostenets

Коментари част 5

IV. В доклада към предложението за изменението на Наредбата е посочено „Необходимо е да се предвиди изключение по отношение на опростените разходи обаче, с което ще се постигне бързина при разглеждане на исканията за плащане и ще се облекчи процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“

Поради реалното неприлагане на методите за опростени разходи по подмярка 19.4, посочените таблици и предлаганите изменения чрез Наредба 4 /2018  няма да имат за резултат ускоряване разглеждането на исканията за плащане и предоставяне на БФП, нито ще улеснят работата на МИГ, тъй като те ще продължат да представят всички документи, които внасят и в момента, но за разходи на по-ниска стойност.

Предлагаме да се поиска тълкуване от Евпорейската комисия на „Съвместното изявление на Съвета и на Комисията във връзка с член 67”, което гласиСъветът и Комисията изразяват съгласие, че член 67, параграф 4, който изключва прилагането на опростените разходи, посочени в член 67, параграф 1, букви б)—г), в случаите когато дадена операция или проект, част от операция, се осъществява изключително чрез процедури за възлагане на обществени поръчки, не изключва осъществяването на операция чрез такива процедури, водещи до плащания от бенефициера за предприемача въз основа на предварително определени разходи за единица продукт. Съветът и Комисията изразяват съгласие, че разходите, определени и заплатени от бенефициера въз основа на тези разходи за единица продукт, установени чрез процедурите за възлагане на обществени поръчки, представляват истински и действително направени разходи, които бенефициерът е платил, по силата на член 67, параграф 1, буква а).”

В случай, че ограничението за прилагане на опростени разходи е приложимо, само когато дейностите са възложени чрез процедура за възлагане на обществени поръчки (по смисъла на Закона за обществените поръчки  това са процедурите за разходи на висока стойност, изброени в чл.18 от ЗОП), а не и когато разходите са на ниска стойност и се възлагат чрез директно възлагане и събиране на оферти чрез покана/обява, които не са процедури, то за МИГ да се въведе действително опростено отчитане на разходите по смисъла на чл. 67 параграф 1, букви б)—г).

Същото важи и в случай, че това изявление на Съвета и Комисията означава, че използването на опростени разходи при процедури възложени чрез обществени поръчки допускат отчитането им по-облекчен начин и намаляване на документите, представяни за проверка (какъвто пример е даден в т. 1.6 от  "Указанията за опростените варианти на разходи" на Европейската комисия.)  

Това би имало за реален резултат намаляване на административнат атежест върху МИГ, бързина и ефективност при разходване на европейските средства.