Обществени консултации

НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор .....

 

 

Предложените изменения целят въвеждането и прилагането на пропорционални мерки спрямо установени нарушения, както и защита на интересите на потребителите на биологична продукция. Предложенията за промяна на чл. 36, ал. 5 ще доведат до намаляване на допълните разходи, свързани с вземането на проби от всеки земеделски парцел, което ще създаде благоприятни икономически предпоставки за развитие на конкурентно българското биопроизодство.

Предвидената промяна по отношение на прилаганите мерки от Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г. е свързано с налагане на нова мярка 5.5, която да обхване само засегната продукция на оператора и да се предприемат предпазни мерки, гарантиращи биологичния статус и качество на предлаганата на пазара продукция.

 

 

  Отговорна структура:

    Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, МЗХГ

  Email:

        

    ANemski@mzh.government.bg;

    RBStoimenova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 4.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 април 2019 г. 11:16:19 ч.
kunchev70

Становище на Балкан Биосерт ООД относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г.

1/ С § 5 от проекта на наредба се предвижда член 53 на Наредба № 5 от 2018 г. да се промени по следния  начин:

1.     Алинея 4 се изменя така:

„(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

2. Алинеи 5 – 8 се отменят.

 

 

17 април 2019 г. 11:17:51 ч.
kunchev70

Становище на Балкан Биосерт ООД относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г.

СТАНОВИЩЕ:

Считаме, че установяваните с промяната на алинея 4 и заличаването на алинеи от 5-та до 8-ма правила създават голяма неяснота за контролиращите лица относно процедурата на извършване на надзорните проверки по чл. 53 от Раздел III на Наредба № 5 от 2018 г. Тази липса на яснота и  прозрачност може да бъде предпоставка за съмнения относно безпристрастността и еднаквия начин на прилагане на тази процедура спрямо всички контролиращи лица. Липсва информация относно класификацията на установените несъответствия, тяхната тежест при оценката на ефективността на работа на контролиращото лице и последващите действия във връзка с неговото разрешение. Предложената промяна на алинея 4 реферира към член 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/200, където са описани информацията, документацията и елементите от системата на качество и управление на контролиращото лице, които са обект на проверка от компетентната власт. Параграф 4 на същия член има следното съдържание „Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи“ . В изпълнение на това изискване, компетентната власт трябва да разполага с процедура, включително и за надзор, която да е оповестена и предварително доведена до знанието на контролиращите лица. Тази процедура трябва да описва алгоритъма за извършване на надзорните проверки, като се започне от определяне на целите, обектите на контрол, ресурсите, оценка на необходимостта и честотата на извършване, отговорностите и правомощията, планирането и съгласуването с контролиращите лица, обхвата и реда на извършване на надзора и се стигне до приключването и изготвянето на заключение, оценката и последващите действия. Тъй като една такава процедура засяга пряко правата и законните интереси на всички участници в процеса на биологично производство, считаме, че елементите на процедурата е необходимо да бъдат регламентирани в Наредба 5, която е подзаконов акт, подлежащ на обществено обсъждане и одобрение от всички заинтересовани страни. Считаме, че такива елементи са: отговорностите и правомощията (описани в алинеи от 1-ва до 3-та на настоящата Наредба 5), планирането и съгласуването на надзорната проверка с контролиращите лица, изготвянето на заключение, оценка и последващи действия (описани в алинеи от 5-ма до 8-ма на Наредба 5, но предложени за отмяна с Проекто- Наредбата).

 

17 април 2019 г. 11:18:38 ч.
kunchev70

Становище на Балкан Биосерт ООД относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г.

Предлагаме в проекта за изменение на алинея 4 да отпадне второто изречение: За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“. Да се добави ново изречение със следното съдържание: „Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на надзорните проверки по ал. 1 в съответствие с чл. 92в, параграфи 1-3 от Регламент (ЕО) № 889/2008, която е публично достъпна на интернет страницата на МЗХГ.

Предлагаме да се създаде нова алинея 5 със следното съдържание: „Най-малко 10 дни преди провеждане на надзора, екипът от длъжностни лица по ал. 2 договаря периода, състава, пълномощията на екипа и плана за надзор с контролиращото лице. Най-малко 5 дни преди извършване на надзорната проверка, контролиращото лице трябва писмено да потвърди съгласието си с определените дата и екип, пълномощия на екипа и плана на надзора.

Предлагаме да се създаде нова алинея 6 със следното съдържание: „След приключване на проверката длъжностните лица изготвят в два еднообразни екземпляра и връчват за подпис на контролиращото лице заключение, което съдържа най- малко информация за: записите от проведените наблюдения на дейността, заключение за съответствието на дейността на контролиращото лице с изискванията на биологичните регламенти и констатираните несъответствия, ако има такива. Отказът на контролиращото лице да подпише заключението се удостоверява с подпис на поне един свидетел. В едномесечен срок от подписването на заключението контролиращото лице е длъжно да уведоми министъра на земеделието, храните и горите за предприетите коригиращи действия по отношение на констатираните в заключението несъответствия“.

Предлагаме да се създаде нова алинея 7 със следното съдържание: „Длъжностните лица по ал. 2 изготвят доклад до компетентното звено с резултатите от всяка извършена надзорна проверка. Към доклада се прилага копие от заключението по ал. 6“.

Предлагаме да се създаде нова алинея 8 със следното съдържание: „Компетентното звено разглежда заключенията от приключилите надзорни проверки, предприетите коригиращи действия по ал. 5 и изготвя предложения до комисията по чл. 59, ал. 1 за продължаване действието на разрешението на контролиращото лице, за ограничаване на неговия обхват или за неговото отнемане.

17 април 2019 г. 11:20:04 ч.
kunchev70

Становище на Балкан Биосерт ООД относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г.

2/ С § 3 от проекта на наредба се предвижда алинея 5 на член 36 на Наредба № 5 от 2018 г. да се промени по следния  начин:

В чл. 36, ал. 5 след думите „издаване на” се добавя „първото за дадено стопанство”, а след думата „взема” се заличава “проби и ги предоставя“ и се добавя „най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя”.

СТАНОВИЩЕ:

Съгласно член 65, параграф 2, алинея 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията „подборът на операторите, от които се вземат проби, се извършва въз основа на общата оценка на риска от неспазване на правилата за биологично производство. В тази обща оценка се вземат предвид всички етапи на производството, подготовката и разпространението. Надзорният или контролният орган взема и анализира проби във всички случаи, при които са налице съмнения за използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство“. Никъде в  законодателството на Европейския съюз относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти не се среща изискването, залегнало в алинея 5 на чл. 36 на Наредба № 5 от 2018 г. То изисква задължителното вземане на проби от всеки един оператор, който става биологичен. Категорични сме, че това обезсмисля принципа на биологичното производство  и сертификация, а именно че се сертифицира процесът. Защо е необходим периода на преход и наблюдението и контрола докато той тече, ако просто може да вземем проба и ако тя е чиста, на оператора веднага да се издаде биологичен сертификат? Такова изискване ще натовари изключително много бюджетите на контролиращите лица и на операторите.

Ето защо изразяваме категоричното си несъгласие с алинея 5 на чл. 36. Предлагаме същата изцяло да отпадне.

17 април 2019 г. 11:21:14 ч.
kunchev70

Становище на Балкан Биосерт ООД относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г.

3/ С § 6 от проекта нанаредба в чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

2. Алинея 6 се отменя.

СТАНОВИЩЕ:

Съгласно чл. 4, алинея 1 на Наредба № 5 от 2018 г. „Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, етикетиране, търговия, внос и износ на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба се осъществява от контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС“. В Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008 няма изискване компетентната власт да извършва проверки на оператори, съответно подизпълнители в системата на контрол в случаите, когато е делегирала тази дейност на контролиращи лица съгласно член 27, параграфи 4 и 5 на Регламент (ЕО) 834/2007. За да се извършва такъв контрол е необходима задължителна компетентност по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012, както е записано в цитираните по-горе регламенти. Компетентното звено надзирава извършването на физически контроли на избрани от него оператори и подизпълнители по време на годишните надзорни проверки на КЛ. Дублирането на контрола. от компетентното звено, от една страна, и от Контролиращото лице, от друга страна, води до объркване сред операторите и контролиращите лица относно тълкуването на изискванията на регламентите, правомощията по веригата на контрол и акта на делегиране на контролните функции.

Ето защо, изразяваме несъгласието си, както с проекта за изменение на чл. 54, така и с неговото съществуване в сега действащата наредба. Предлагаме Раздел IV, респективно член 54, да отпадне в неговата цялост от Наредба № 5 от 2018 г.

17 април 2019 г. 18:00:52 ч.
biocertification

СТАНОВИЩЕ от ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД относно НИД на Наредба 5/2018

 

След като се запознахме с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица  (обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 2018 г.) и въпреки краткия срок, който е установен за предложения и становища, ние излагаме нашето становище относно предвиденото в настоящия проект:

 1. В заглавието на Наредба 5/2018 е ясно дефинирано, че същата определя и правилата за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Настоящият Проект за изменение на Наредба 5/2018, обаче отменя повечето от съществуващите към момента текстове по отношение на надзора върху контролиращите лица и липсват препратки към одобрени и публични процедури на МЗХГ, което е в противоречие на чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПООПЗПЕС.

 

 1.  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

 В ал. 4 думите „комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол.“ се заменят с „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол.“.

Предложение: след думите „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол“ да се добави текст „за период на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества  в почвата“.

Бележки: Необходимо е да се внесе конкретен срок, който да не позволява повторното включване от страна на оператора на засегнатите парцели в срока на разпад на неразрешени вещества и да бъде съобразен с конкретиката на случая. Сертификацията е доброволен процес, при който всеки оператор решава, кога може да включва и изключва парцели в система на контрол и е необходимо да се внесе ясно и точно правило за изпълнение и как всички КЛ ще имат достъп до данни за засегнати конкретни парцели.

 1. Относно текст в чл. 19, ал. 1, т. 2: „2. протокол за пробовземане „от контролиращо лице“  и резултати от анализ на почвени проби на всеки от парцелите, предложени за намаляване на преходния период, съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г., изследванията да са извършени от лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017“;

Предложение: текста да бъде заменен с: „протокол за пробовземане и  резултати от анализ на почвени проби на парцелите, предложени за намаляване на преходния период,  удостоверяващи липсата или концентрации на вещества не по-високи от предвидените в  Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.); изследванията да са извършени от лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017“

Бележки:  В Проекта е добре да се даде възможност при наличие на обединени малки парцели по КВС в едно БЗС да се анализира една представителна  проба за цялото БЗС.

 

17 април 2019 г. 18:02:29 ч.
biocertification

СТАНОВИЩЕ от ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД относно НИД на Наредба 5/2018

 
 1. Относно текст „§ 5. В чл. 53 се правят следните изменения:

Алинея 4 се изменя така: „(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“. 2. Алинеи 5 – 8 се отменят

Предложение: Смятаме, че текстовете от предходния вариант на Наредба №5/2018 трябва да останат, дори да бъдат допълнени, за да бъдат изпълнени изцяло разпоредбите на чл. 17 на ЗПООПЗПЕС.

Бележки:   Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 6 на ЗПООПЗПЕС Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Отпадане на текстове в чл. 53 е в противоречие с чл. 17 на ЗПООПЗПЕС и задълженията предвидени в чл. 92в и чл. 92г на 889/2008.  Не бихме могли да се съгласим с проекта за отпадане на текстовете от чл. 53 от предходната версия на Наредба 5/2018 без да са внесени препратки към публични процедури за официален надзор върху контролиращи лица.

 

5. Относно текст: § 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“ 2. Алинея 6 се отменя.“ .

Бележки:  Текстът не кореспондира с чл. 92в, параграф 4. Параграф 4  от чл. 92в на Регл. 889/2008 гласи „4. Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи.“, а чл. 54 на Наредба 5/2018 се отнася за Извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители в система на контрол от страна на компетентното звено.“ 

 

 

6. Относно текст: § 8. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 5 се изменя така:

„5. разглежда други въпроси, свързани с националната политика в областта на биологичното производство в Република България.“.

2. В ал. 2 думите „за одобрение“ се заличават.“

Предложениеда остане текст от предходната версия на Наредба 5/2018. При отмяна на действащата т. 5, а именно „5. разглежда заключенията по чл. 53, ал. 5 и предприетите коригиращи действия от страна на контролиращите лица.“ да се внесе препратка към задълженията на Комисията.

 

17 април 2019 г. 18:03:49 ч.
biocertification

СТАНОВИЩЕ от ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД относно НИД на Наредба 5/2018

 

7. Относно текст: § 10. В Приложение № 3 към чл. 48, ал. 6, се правят следните изменения и допълнения:

в) създава се т. 5.5:

„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества. Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.“

Предложение:  След „предпазните мерки които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества“ липсва „от страна на оператора“.

 

17 април 2019 г. 21:58:24 ч.
BG-BIO-04

Предложения за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г. от СЕРЕС ГмбХ

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2, б. „в” след думата „вещества“ се добавя „в почва“.

Предложение:

 1. В чл. 18, ал. 1, т. 1, б. „б“ да се премахне „почвени“;
 2. В чл. 18, ал. 1, т. 1, б. „б“ да се премахне „съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) (Наредба № 3 от 2008 г.)“
 3. Да отпадне изцяло буква „в“

Мотиви:

 1. Наредба 5 изисква почвени проби да бъдат взети само за случаите в чл. 2, ал. 5, т. 5 и чл. 18, ал. 1, т. 2. Т.е. операторите/подизпълнителите, които не попадат в обхвата на тези текстове, не са задължително обект на вземане на почвени проби. Създава се предпоставка за неравностойно третиране на сертифицираните оператори/подизпълнители по отношение на взети проби, такси за сертификация и др. Със задължително вземане и анализ на почвени проби Наредба 5/03.09.2018 г. поставя операторите, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 5, т. 5 или чл. 18, ал. 1, т. 2 в позиция, противоречаща на чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) 834/2007, а именно: „Държавите-членки гарантират, че всеки оператор, който спазва разпоредбите на настоящия регламент и заплаща разумна такса като вноска за разходите по контрол, има право да бъде включен в обхвата на системата за контрол.“
 2. Чл. 5, ал. 2 от Наредба 3 гласи: Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории. С текста в чл. 18, ал. 1, б. „б“ Наредба 5 противоречи на Наредба 3 от 01.08.2008 г.
 3.  

  Селскостопанска академия дава официално становище срещу заплащане на брой замърсители. Това изкуствено оскъпява процеса по сертификация за операторите/подизпълнителите и отново влиза в противоречие с чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) 834/2007

17 април 2019 г. 21:59:45 ч.
BG-BIO-04

Предложения за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г. от СЕРЕС ГмбХ

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 4 думите „комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол.“ Се заменят с „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол.“.

Предложение: да отпадне изцяло ал. 4

Мотиви:

 1. Оператори, които не попадат в обхвата на чл. 18, ал. 1, т. 2, може да не бъдат обект на вземане и анализ на почвени проби, следователно не се знае дали има такива вещества и им се издава сертификат.
 2. Съществуват вещества, откриваеми са налични както в почвата, така и в растенията, като веществата не са били обект на директна употреба от страна на сертифицирания оператор/подизпълнител;
 3. Изключването на определени парцели от система на контрол може да постави оператора принудително в нарушение на изискването да няма едновременно една и съща култура, която да е и сертифицирана, и конвенционална.

 

17 април 2019 г. 22:01:24 ч.
BG-BIO-04

Предложения за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г. от СЕРЕС ГмбХ

§ 2. В чл. 19, ал. 1, т. 2 след думите „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“.

Предложение:

 1. В чл. 18, ал. 1, т. 1, б. „б“ да се премахне „почвени“;
 2. В чл. 18, ал. 1, т. 1, б. „б“ да се премахне „съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) (Наредба № 3 от 2008 г.)“

Мотиви:

 1. Чл. 5, ал. 2 от Наредба 3 гласи: Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории. С текста в чл. 19, ал. 1, т. 2 Наредба 5 противоречи на Наредба 3 от 01.08.2008 г.
 2. Не е уточнен обхватът на замърсителите, посочени в Наредба 3, които да бъдат изследвани;
 3. Повечето замърсители, посочени в Наредба 3 – като нефтопродуктите, нямат нищо общо със стандартите за биологично земеделие. Наличието им в почвите не е резултат от дейността на сертифицираните оператори/подизпълнители и следователно сертифицираните оператори/подизпълнители не следва бъдат държани отговорни за наличието на такива вещества в почвата

§ 3. В чл. 36, ал. 5 след думите „издаване на” се добавя „първото за дадено стопанство”, а след думата „взема” се заличава “проби и ги предоставя“ и се добавя „най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя”.

Предложение: Да отпадне срокът от 10 дни за издаване на сертификат.

Мотиви: Въпреки чистите проби операторът може да има други несъответствия, които възпрепятстват издаването на сертификат. Липсата на забранени вещества не е единствено условие за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за биологично земеделие.

Предложение: в чл. 36, ал. 1, т. 1 да отпадне задължението подизпълнителите да имат договор за контрол и сертификация с контролиращо лице.

Мотиви:

 1. По смисъла на регламента подизпълнител е лице, на което е възложена дейност от оператор. Т.е. не е необходимо подизпълнителят да има отделен сертификат и отделен договор за контрол с контролиращо лице.
 2. Чл. 86 на Регламент (ЕО) 889/2008 гласи:

По отношение на операциите, които са възложени на трети страни, пълното описание на единицата, посочена в член 63, параграф 1, буква а), включва:

б) писмено споразумение с подизпълнителите, че тяхното стопанство ще се подлага на контролния режим от дял V от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Наредба 5/03.09.2018 г. въвежда допълнително изискване за подписване на договор между два частно-правни субекта.

3.  Един подизпълнител може да извършва една и съща дейност за повече от 1 оператор. В случай че не е сертифициран отделно, то така формулираният текст изисква подизпълнителят да има договор за една и съща дейност с повече от 1 контролен орган. Това е забранено от сега действащата Наредба 5/03.09.2018 – чл. 48, ал. 5

 

17 април 2019 г. 22:04:18 ч.
BG-BIO-04

Предложения за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г. от СЕРЕС ГмбХ

§ 4. В чл. 48, ал. 11 се отменя.

Предложение: В чл. 48, ал. 1 след „включително“ да се добави текст „чрез електронни магазини“

Мотиви: електронната търговия не се счита за продажба директно на краен потребител, тъй като двете страни не присъстват на едно и също място при покупко-продажбата. За справка: Решение по дело C‑289/16 от 12.10.2017 на Съда на Европейските общности

§ 5. В чл. 53 се правят следните изменения:

Алинея 4 се изменя така:

„(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

Предложение:

 1. Контролиращите лица да са запознати с периода, в който ще им бъде извършена обявената годишна надзорна проверка, обхвата на проверката, избраните оператори/подизпълнители за физическа проверка и процедурите, по които ще бъде извършена годишната надзорна проверка най-малко 10 работни дни преди извършването на същата
 2. Да се добави параграф 4 от чл. 92в на Регламент (ЕО) 889/2008, чиито изисквания трябва да бъдат спазвани по отношение на надзорните дейности.
 3. Процедурите да бъдат публикувани на електронната страница на МЗХГ и да бъдат изпратени до всяко контролиращо лице с валидно разрешение, издадено от Министъра на земеделието, храните и горите;
 4. Контролиращите лица следва да бъдат уведомявани писмено за настъпили промени в процедурите по параграф 4 от чл. 92в на Регламент (ЕО) 889/2008.

Мотиви:

 1. Предварителното съгласуване на план за извършване на обявен одит е важна част от всяка проверка, независимо от стандарта, по който се извършва тя. На проверяваната страна трябва да ѝ бъде предоставена възможност да изрази съгласие/несъгласие с плана, периода на проверката, както и достатъчно време, за да се подготви за нея.
 2. Параграф 4 касае документираните процедури, съгласно които компетентният орган извършва надзорните дейности на контролните органи;
 3. Наличието на такива документирани процедури, както и тяхната публичност, включително измененията в тях, спомагат за повишаване доверието в извършвания надзор и неговото еднакво прилагане спрямо всички контролиращи лица.
 4. Алинеи 5 – 8 се отменят.

Предложение:

 1. Да не се отменят алинеи 5 – 8
 2. Да се създаде публичен списък с несъответствията на контролиращите лица и класификатор на същите несъответствия по степен на сериозност.

Мотиви: При всяка една проверка проверяваната страна е запозната с констатациите от проверката, последващите стъпки до завършване на проверката; дава се възможност на проверяваната страна да възрази срещу констатациите.

17 април 2019 г. 22:05:19 ч.
BG-BIO-04

Предложения за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г. от СЕРЕС ГмбХ

§ 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

 1. Алинея 6 се отменя.

Предложение: Да отпадне чл. 54 изцяло.

Мотиви:

 1. Проверките за съответствие с изискванията на Регламент 834/2007 са делегирани на контролиращи лица. Какъв е смисълът на проверките по чл. 54, извършвани от компетентния орган?
 2. Параграф 4 на чл. 92в от Регламент (ЕО) 889/2008 касае надзорните проверки, извършвани от компетентния орган на контролните органи

 

Предложение, в случай че не отпадне чл. 54:

 1. Проверката да бъде в подходящ времеви период, съобразен с характеристиката на стопанството
 2. Да се поясни дали проверките ще бъдат обявени, по какъв начин ще бъде уведомен операторът и колко по-рано ще бъде уведомен.
 3. Да се публикуват процедурите, по които ще бъдат проверявани операторите;
 4.  Да се публикува каталог с нарушенията и съответните санкции, както и кой и на какво правно основание ги налага

 

17 април 2019 г. 22:07:36 ч.
BG-BIO-04

Предложения за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г. от СЕРЕС ГмбХ

§ 10. В Приложение № 3 към чл. 48, ал. 6, се правят следните изменения и допълнения:

1. „А. Обща част“

а) в т. 3 се създава изречение второ: „Степените във възходящ ред, съобразно тежестта на нарушението, са както следва: 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4".

Предложение: в т. 5.1 да се премахнат думите „допълнителни инспекции“

Мотиви:

 1. Мярка 5.1 е най-леката и се предвижда за частична липса на документация. Такива несъответствия не следва да водят до допълнителна инспекция в същата година, камо ли повече от една (текстът в момента предвижда повече от 1 допълнителна инспекция в същата година).
 2. Отново Наредба 5/03.09.2018 г. натоварва сертифицираните оператори с разходи и прави таксата за сертификация изкуствено завишена спрямо договореното между сертифициращия оран и оператора.
 3. По-тежките мерки – мярка 5.2, 5.3 и 5.4, не предвиждат изрично извършване на допълнителна инспекция за проверка на въведените коригиращи действия.

б) В т. 5.4 след думите „(за стопанства, преминали преходния период)” се създава нов ред: „Когато на оператора е наложена мярка 5.3 или 5.4 и писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 е отнето или ограничено и същия извърши ново нарушение, за което е следва да се наложи мярка 5.3 или 5.4, срокът на първоначалната мярка се удължава, като продължителността се съгласува с компетентния орган.

Предложение: Да се премахнат думите „предварително съгласуван“, касаещи срока на действие на мярка 5.4

Мотиви: Предварително съгласуваният срок предполага мярката да не бъде налагана преди да е уточнено с компетентния орган продължителността на санкцията. В същото време мярка 5.4 изисква контролиращото лице, което налага мярката, да уведоми МЗХГ, ДФЗ – РА, БАБХ, останалите контролиращи лица, както и оператора, в кратък срок след установяване на нарушението и налагане на мярката.

В този ред на мисли не е възможно срокът за дадена мярка да бъде съгласуван преди да бъде наложена и в същото време заинтересованите страни да бъдат уведомени в срок от 3 работни дни от налагане на мярката.

Предложение: включване на възможност за отказ от издаване на сертификат при първоначална сертификация като мярка 10.

10. В случай на установени несъответствия при първа инспекция, които изискват налагане на мярка 5.4, контролиращото лице има право да откаже сертификация на цялото стопанство или на част от него, ако е възможно то да бъде разделено. За отказа от сертификация контролиращото лице е длъжно да уведоми компетентния орган в срок до 3 работни дни от постановяване на отказа.

Операторът има право да заяви отново включване в система на контрол като преходният период започва от датата, на която е заявил повторно своето желание.

 

Мотиви:

 1. т. 7.6.6 от ISO 17065

The certification body shall notify the client of a decision not to grant certification and shall identify the reasons for the decision.

 1. При първоначална инспекция и нарушение, изискващо отнемане на сертификата, няма сертификат, който да бъде отнет. Следователно контролиращото лице е поставено в положение да не може да наложи адекватна санкция.

18 април 2019 г. 15:58:56 ч.
Q Certification

Становище на "Кю Сертификейшън" АД относно НИД на Наредба н. 5/2018

1. С проекта на НИД се предлага член 53 на Наредба № 5 от 2018 г. да се промени, както следва:

1.     Алинея 4 се изменя така:

„(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

2. Алинеи 5 – 8 се отменят.

Становище: Считаме, че с отмяната на алинеи 5 - 8 се утвърждава установеният вече от средата на 2018 година подход на компетентния орган за пълна липса на прозрачност, обективност и ясни правила при извършване на надзорните проверки и се създават фактически условия за основателно съмнение относно еднаквото прилагане на изискванията спрямо отделните контролиращи лица. Поради тази причина изразяваме несъгласие с отмяната на текстовете. Смятаме, че те дори трябва да бъдат допълнени, като се включи ясна и недвусмислена процедура за реда за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, със съответните срокове, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Предлагаме да бъде разписан текст относно класификацията на констатираните несъотвествия, тяхната тежест и влияние върху последващото решение за предоставяне на разрешение, отказ или ограничаване на обхвата на дейност.

 

Освен това чл. 92в, параграф 4 от от Регламент (ЕО) 889/2008 гласи, че „Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи“ . Към настоящия момент и още от 2018 г. надзорът на контролиращите лица, както и проверките във връзка с издаване на разрешение, се осъществяват посредством неизвестни за проверяваните процедури. Считаме, че една такава публична процедура, разписана в Наредба 5/2018 би следвало да включва най-малко стандартните изисквания при провеждане на одити, а именно отговорностите и правомощията на определената със заповед на министъра комисия, минимални изисквания за образование, квалификация и опит на членовете на комисията, които да не са по-ниски от тези на проверяваното контролиращо лице, планирането и съгласуването на надзорната проверка с контролиращите лица, изготвянето на заключение, оценка и последващи действия. Контролиращото лице следва да има правото на съгласуване на периода на проверката, състава на комисията и плана за надзор, както и на последваща защита и становище по направените констататaции, от което си право към момента е напълно лишено.

18 април 2019 г. 15:59:54 ч.
Q Certification

Становище на "Кю Сертификейшън" АД относно НИД на Наредба н. 5/2018

2. С проекта на НИД на Наредба н. 5/2018г. в чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:1. В ал. 1, т. 2, б. „в” след думата „вещества“ се добавя „в почва“.

Становище: Предлагаме в чл. 18, ал. 1, т. 1, б. „б“ да се премахне „съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) (Наредба № 3 от 2008 г.)“ със следните мотиви:

 1. Наредба н. 3 от 2008 г. е издадена въз основа на чл. 14, ал. 1 от Закона за почвите, който гласи, че “Степента на замърсяване на почвите се определя чрез норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите съгласно наредба на министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването.”. Въпросната разпоредба няма връзка с процеса и практиките на биологично производство, а още по-малко с изтичането на преходния период. По-голямата част от вредните вещества, обект на Наредба н. 3/2008, също нямат отношение към методите на биологично производство, което напълно обезсмисля извършването на съответните анализи. Т.е не се предлага вземане на проби за лабораторни изпитвания за установяване на неразрешени за биологичното производство вещества, които евентуално биха могли да бъдат използвани от операторите, а вместо това на контролиращите лица се вменява обхват на изпитванията на почви, ограничен до веществата, посочени в Наредба 3/2008, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 49, ал. 2, т. 5 от Наредба 5/2018, която гласи, че контролиращите лица “определят минималния обхват от вещества и продукти, неразрешени за употреба в биологичното производство, или от замърсители, които да бъдат изискани за изпитване от акредитирана лаборатория;”.

2. Чл. 5, ал. 2 от Наредба 3/2008 гласи, че: “Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории”, което е в пълно противоречие с текста в чл. 18, ал. 1, б. „б“ Наредба 5/2018, според който пробите се вземат от контролиращите лица. 

18 април 2019 г. 16:00:50 ч.
Q Certification

Становище на "Кю Сертификейшън" АД относно НИД на Наредба н. 5/2018

3. С проекта на НИД на Наредба н. 5/2018 се предвижда алинея 5 на чл. 36 на Наредба № 5 от 2018 г. да се промени както следва:

В чл. 36, ал. 5 след думите „издаване на” се добавя „първото за дадено стопанство”, а след думата „взема” се заличава “проби и ги предоставя“ и се добавя „най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя”.

СТАНОВИЩЕ: Считаме, че ал. 5 на чл. 36 трябва изцяло да отпадне, тъй като в нито в Регламент (ЕО) 834/2007, нито в Регламент (ЕО) 889/2008 съществува изискване за задължително вземане на проби при изтичане на преходния период. Въвеждането на такава разпоредба на национално ниво измества фокуса на контролната дейност и изцяло обезсмисля процеса на контрол и сертификация, като ограничава критериите за решение за сертификация до резултати от лабораторни изпитвания. Това е в пълно противоречие както с философията на биологичното земеделие, така и с неговата законова регламентация. Не е допустимо и никъде не съществува практика решение за сертификация да се взема единствено на базата на резултати от изпитвания и да се неглижират всички останали фактори. В допълнение, това изискване натоварва таксите, които плащат операторите и ги поставя в неравнопоставено положение както едни спрямо други (тъй като разпоредбата се отнася само за случаите по чл. 2, ал. 5, т. 5 и чл. 18, ал. 1, т. 2., но не и за операторите/подизпълнителите, които не попадат в обхвата на тези текстове), така и в абсолютно неравнопоставено положение спрямо операторите от други страни-членки, за които подобно изискване и финансово натоварване не съществуват. Освен това подобно изискване няма практическа стойност за системата на контрол, напротив създава предпоставки за по-голяма вероятност от умишлени нарушения, което е коментирано многократно с представителите на отдел БРЖ.

18 април 2019 г. 16:01:59 ч.
Q Certification

Становище на "Кю Сертификейшън" АД относно НИД на Наредба н. 5/2018

4. С проекта на НИД на Наредба 5/2018 в чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

2. Алинея 6 се отменя.

СТАНОВИЩЕ:

Чл. 4, ал. 1 на Наредба № 5 от 2018 г. гласи, че „Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, етикетиране, търговия, внос и износ на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба се осъществява от контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС“. На какво правно основание, разписано в законодателството на ЕС, по какви процедури и с каква компетеност, образование, квалификация и опит компетентната власт ще извършва проверки на оператори, съответно подизпълнители в системата на контрол в случаите, когато е делегирала тази дейност на контролиращи лица съгласно член 27, параграфи 4 и 5 на Регламент (ЕО) 834/2007? Отново не става ясно по какви обективни критерии ще се избират операторите, при които да се извършват въпросните проверки. Предложената разпоредба създава реални условия за дублирането на контролна дейност от лица с различна компетентност и различни критерии за оценка, още повече, че критерии за оценка от страна на компетентната власт липсват, и при съществуващото различие между компетентната власт от една страна и контролиращите лица от друга страна по отношение на тълкуване на изискванията на регламентите, налице е реална опасност от пълно компрометиране на системата за контрол и ощетяване или толериране на оператори. Въз основа на гореизложеното предлагаме чл. 54 изцяло да отпадне.

 

18 април 2019 г. 16:26:43 ч.
FOSZ

Становище на Фондация за околна среда и земеделие относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г.

СТАНОВИЩЕ:

Към проекта за изменение на Наредба № 5 / 2018 г. са изложени мотиви единствено към промяната на Приложение № 3 и редакцията на чл. 36, ал. 5.

Тези предложения са съгласувани и със засегнатите страни.

Всички останали предложения са направени без мотиви, без съгласуване със заинтересованите страни и са в посока намаляване на прозрачността в сектора.

Ето защо подкрепяме промяната само в Приложение № 3 е чл.36, ал. 5.

Всички останали промени в наредбата трябва да се вземат след диалог и широко обсъждане със всички заинтересовани страни.

 

18 април 2019 г. 16:36:08 ч.
BIOSELENA

Становище от Фондация за биолгично земеделие БИОСЕЛЕНА по Проект на НИД на Наредба 5/2018 г.

С Т А Н О В И Щ Е

По Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Уважаеми г-н Порожанов,

на поредица от работни срещи, касаещи промени в Наредба 5, последната от които се състоя на 15 март 2019 г. в офиса на г-н Карабельов в МЗХГ г-жа Вергиния Кръстева пое ангажимент (повторен многократно от нея и пред медиите през последната седмица) МЗХГ да предложи за обществено обсъждане по съкратена процедура договорените компромисни текстове по два члена от наредбата:  

 • Член 36, ал.5 от Наредба №5 от 2018 г.  
 • Приложение №3 от Наредба №5 от 2018 г.

За всички останали промени в Наредба №5, за които ние настояваме от м. февруари 2018, когато беше сформирана първата работна група, г-жа Кръстева публично заяви, че в най-скоро време ще бъде сформирана работна група, която да предложи цялостен преглед и редакция на наредбата.

Уважаеми г-н Министър, понеже ние бяхме поканени в дискусиите и се съгласихме с компромисните текстове, заявяваме следното:

 1. Подкрепяме предложените от МЗХГ промени в чл. 36, ал. 5 и в Приложение 3 (Обща и Специална част)
 2. Не подкрепяме предложените промени в останалата част на Наредба 5, и настояваме да останат в досегашния си вид до свикване на работна група за цялостна промяна в Наредба 5

                                                                   

18 април 2019 г. 16:37:19 ч.
BIOSELENA

Становище от Фондация за биолгично земеделие БИОСЕЛЕНА по Проект на НИД на Наредба 5/2018 г. част 2

Обосновка:

Предложените промени в останалите членове на Наредба 5 на пръв поглед сами по себе си изглеждат логични, допълващи и уточняващи. Погледнати като съвкупност обаче, последствията от тях могат да бъдат непредвидими и да доведат до изключително негативни последици за целия бранш. Предложените промени в чл. 53 алинеи 4,5,6,7,8, и 9  и промените в член 60, ал. 1, т.5  са пример за такава комбинация. С редакцията на чл. 53 на практика се заличават от наредбата всички задължителни стъпки, които следва за спазва Компетентната власт при надзорните проверки на Контролиращите лица, реда и сроковете за уведомяване, изготвяне на доклади и т.н. С редакцията на чл. 60 ал. 1 т. 5 отпада задължението на Междуведомствената комисия да разглежда заключенията с констатациите от надзорните проверки и предприетите коригиращи мерки от Контролиращите лица.

В следствие на тази комбинация от промени в текстовете в Наредба 5 целия процес по официалния надзор на Контролиращите лица се съсредоточава в няколко лица от МЗХГ, които вече няма да са задължени да докладват на Комисията по Чл. 60. Вместо повече прозрачност и гаранции, че Компетентната власт прилага закона еднакво към всички Контролиращи лица получаваме още повече концентрация на власт в няколко човека, орязване на правомощията на Комисията и по-малко контрол.

В доклада на г-жа Кръстева с който се обосновават предлаганите промени  в чл. 53 и 54 се казва следното:

„…Във връзка с насоки на ЕК по отношение на осъществяване на надзора на контролиращите лица предлагам изменение на чл. 53 и 54 от Наредба №5 от 2018 г. С цел гарантиране на всеобхватното, законосъобразното и целесъобразно провеждане на надзорните проверки е предложено да въведе препращаща правна норма към чл. 92в от Регламент (ЕО) № 889/2008 г. Предвидено е да се изготви доклад за резултата от извършените проверки, който да бъде предоставен на контролиращото лице…. „

В предлаганата нова редакция на чл. 53 и чл. 54 никъде няма текст, който да предвижда да се изготви доклад, който да бъде предоставен на контролиращото лице!!!

В същия доклад, обосновката, с която г-жа Кръстева предлага промените в чл. 60 гласи следното:

      „….Съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз дейността на министъра на земеделието, храните и горите се подпомага от постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. В чл. 60, ал.1 от Наредба № 5 от 2018г. са регламентирани  правомощията на комисията. С настоящото изменение на цитираната разпоредба се цели да се разшири обхвата на въпросите, които ще се разглеждат по отношение на провежданите политики в биологичното производство. „

Защо е скрито орязването на пълномощията на комисията, каква е обосновката, с която се предлага тази промяна?

                                                                             д-р Стоилко Апостолов, Управител

18 април 2019 г. 17:06:34 ч.
BAB

Становище на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г., ЧАСТ 1

След проведени многобройни срещи с Дирекция „Биологично производство и растениевъдство“ за промяна на Наредба №5 от 2018 г. и след последната среща с г-жа Кръстева, г-н Карабельов и г-жа Рашева, проведена на 12 април 2019 в МЗХГ с участието и на други организации, представяме нашите коментари и предложения за промяна в така представения Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.:

 1. Предложената промяна с § 3. В чл. 36, ал. 5 след думите „издаване на” се добавя „първото за дадено стопанство”, а след думата „взема” се заличава “проби и ги предоставя“ и се добавя „най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя”.

СТАНОВИЩЕ: Алинеята противоречи на член 65, параграф 2, алинея 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008. Регламентът категорично указва, че подбора на операторите, от които се вземат проби за лабораторен анализ се извършва въз основа на общата оценка на риска от неспазване на правилата за биологично производство, както и във всички случаи на съмнения за използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство.

Единствената аргументация за въвеждането на този параграф, представена досега от служителите на Отдел „Биологично растениевъдство и животновъдство“ е, че при надзорните проверки, са открили оператори, на които в продължение на години не са вземани проби за лабораторен анализ. Това според нас не е обективна причина за налагане на такава мярка за всички оператори в България.    

Изразяваме несъгласие с алинея 5 на чл. 36, като предлагаме същата изцяло да отпадне.

18 април 2019 г. 17:08:03 ч.
BAB

Становище на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г., ЧАСТ 2

2. Предложената промяна с § 5. В чл. 53 се правят следните изменения:

 1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

2. Алинеи 5 – 8 се отменят.

СТАНОВИЩЕ:

По отношение на ал.4 от чл.53 от Наредба №5:

След проведения одит от ЕК през м. ноември 2015 г. и направените констатации и препоръки в одитния доклад, Министерството е информирало ЕК за коригиращи мерки по Препоръка 5 от доклада а именно: „2. Изготвена е „Процедура за извършване на годишни надзорни проверки на дейността на контролиращите лица на биологичното производство.“ Същата е одобрена от министъра на земеделието и храните със Заповед № РД 09-740/20.10.2015 г.

В точка 5 от Част XII Приключване на проверката, заключения и последващи действия са посочени три вида оценки с различна тежест, които се поставят при точно определени и установени системни или тежки нарушения в работата на контролиращите лица.

Процедурата е в сила от 20.10.2015 г. и ще бъде приложена при извършените надзорни проверки след тази дата.

Срок: 1 април 2016 г. „ ..

От средата на 2008година тази Процедура вече не е налична на интернет страницата на МЗХГ, на Контролиращите лица не е изпратена нова процедура и надзорните проверки се провеждат без такава одобрена процедура.

Новата редакция на чл. 53 ще направи провеждането на надзорните проверки още по-непрозрачни, без никакви (известни на проверяваните) правила.

Изразяваме несъгласие промяната на алинея 4 на чл. 53, като предлагаме същата да се измени, по следния начин: „(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. Като Министъра изготвя и утвърждава със заповед Процедура за извършване на надзорните проверки по ал. 1, достъпна на интернет страницата на Министерството.

 

По отношение на ал.5 - ал.8 от чл.53 от Наредба №5:

Нарушава се изискването на чл. 17, ал.1 т.6 от ЗПООПЗПЕС, а именно: „Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за: 6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица;

Разпоредбата на чл. 92в на Регламент (ЕО) 889/2008 описва какво трябва да проверяват компетентните органи при надзорните проверки, но не и процедурата, по която се извършват проверките, състава и компетентността на служителите, участващи в проверките, ред на докладване, вземане на решение и т.н.  

Това е причина за създаването на законова празнота, както и неясни правила за провеждане на годишните надзорни проверки на контролиращите лица.

Изразяваме несъгласие за отпадането на алинея от  4 до алинея 8 на чл. 53, като предлагаме същата да се запазят в настоящия им вид.

18 април 2019 г. 17:09:57 ч.
BAB

Становище на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г., ЧАСТ 3

3. Предложената промяна с § 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

2. Алинея 6 се отменя.

СТАНОВИЩЕ:

Чл. 54 от Наредба №5 е в противоречие с  чл. 18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС и чл. 4, ал. 1 и ал.3 на Наредба № 5 от 2018 г., които казват, че контролът за спазване правилата на биологичното производство на територията на Р България се извършва от контролиращи лица.

Възниква неяснота, която няма яснота и категоричност.

Дублират се проверките на операторите/подизпълнителите в системата на контрол от упълномощени със заповед на Министъра длъжностни лица поражда допълнителни въпроси и води до създаването на допълнителни проблеми.

Не е ясно каква компетентност имат длъжностните лица, участващи в проверките, каква е целта на тези проверки и каква е съдбата на констатациите и препоръките от проверките, ще има ли право да се обжалват и по какъв ред. Според Наредба 5 компетентен орган за налагане на санкциите са само Контролиращите лица.

Възникват въпроси като:

-По силата на какъв нормативен акт тези длъжностни лица ще задължат КЛ да наложат санкции, при условие, че не са присъствали на проверките?

- Какво се случва, ако оператора обжалва резултатите от проверките?

- С каква честота се планира да бъдат тези проверки, как ще се подбират операторите, които ще бъдат проверявани?

- Защо представители на КЛ не участват в тези проверки? Ако целта е да се открият грешки и недостатъци в работата на КЛ и да се повиши капацитета им, съответно да бъдат наложени предписания и санкции на КЛ – отново ефекта би бил по-добър ако представител на КЛ участва в тези проверки и те да бъдат част от надзора на КЛ.

Предлагаме този член да отпадне изцяло.

Алтернативно: Заповедта да е част от  физически проверки на място по време на инспекция на оператори – част от надзорните проверки на Контролиращите лица.

18 април 2019 г. 17:11:40 ч.
BAB

Становище на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г., ЧАСТ 4

4. Предложената промяна с  § 8. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 5 се изменя така:

„5. разглежда други въпроси, свързани с националната политика в областта на биологичното производство в Република България.“.

СТАНОВИЩЕ:

            Предложеното изменение е неправилно и създава общи разпоредби.

Предложеното изменение може да се включи, като разпоредба, като се запази текстът на т. 5 от ал.5 на чл. 60 :„..разглежда заключенията по чл. 53, ал.5 и предприетите коригиращи действия от страна на контролиращите лица“.

 

Предлагаме текстът на чл. 60, ал.5, т. 5 да се запази.

Новият текст да се добави в нова алинея 6.

 

5. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ в чл.50, ал.5  се заменя „14 дни от констатирането” с „10 дни от констатирането”,  и се заменя „10-дневен срок” с „7-дневен срок”.

ОБОСНОВКА:

Налице е противоречие на клаузата относно сроковете визирани в чл.21, ал.2 от ЗПООПЗПЕС

/ изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г. /.

 

18 април 2019 г. 17:12:15 ч.
BAB

Становище на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ относно проекта на НИД на Наредба 5 от 2018 г., ЧАСТ 5

6. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ в чл. 59, ал. 5 след текста „ Център за оценка на риска по хранителната верига“ да се добави следния текст: „организации на биологични производители, преработватели и търговци, консултантски и обучаващи организации, научни и неправителствени организации.“ 

ОБОСНОВКА:

В случай, че предложените промени в чл. 53 и чл. 60 влязат в сила, така както са предложени,  резултатите от надзорните проверки на КЛ, предприетите от тях коригиращи мерки вече няма да се докладват на Междуведомствената комисия по Биологично земеделие.

С тази поправка още повече се стеснява кръга на лицата и институциите, които ще получават информация за резултатите от надзора на контролиращите лица. Така надзора върху КЛ става още по-непрозрачен, което точно обратното на това, за което сектора настоява.

Включването на представители на био сектора извън държавните институции ще осигури прозрачност в работата на комисията, ще повиши доверието в системата за сертификация на биологичните продукти в България, а оттам и доверието в био продуктите като цяло. Представители на НПО и организации на производителите, университети бяха редовни членове на тази комисия от 2001 до 2013 година.

Включването на заинтересованите страни в процесите на взимане на решения не е прищявка на био производителите – това е основно изискване за всички политики на ЕС. Представители на заинтересованите страни участват във всички работни групи по разработване на мерките от ОСП, в Комитета за Наблюдение на ПРСР и т.н.

18 април 2019 г. 19:29:30 ч.
BG-BIO-05

Предложения от ЛАКОН ООД за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г.

1. Според нас трябва срокът за обсъждане на промените в Наредба 5/03.09.2018 г. да бъде удължен с още поне 14 дни и да се сформират работни групи с представителите на всички контролиращи лица за обсъждане и на други текстове, които се нуждаят от промяна.

Мотиви: Тази българска Наредба 5/03.09.2018 г. доказа , че е практически неприложима след 5 месеца прилагане и една промяна още преди да е влязла в сила (от 09.11.2018 г.).

.

2. Относно:  § 3. В чл. 36, ал. 5 след думите „издаване на” се добавя „първото за дадено стопанство”, а след думата „взема” се заличава “проби и ги предоставя“ и се добавя „най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя”.

Предложение ЛАКОН ООД: алинея 5 на чл. 36. Правила за преход към биологично производство да отпадне изцяло.

Мотиви: Това изискване влиза в явно протиречие с изискванията на Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията и поставя в неравностойно положение новите оператори сключили договор за сертифициране след 2016 година срещу тези преминали преходния период преди това. Освен това се поставят българските биологични производители в неравностойно положение на международните пазари- тяхната продукция се оскъпява с едни ненужни анализи.

18 април 2019 г. 19:30:11 ч.
BG-BIO-05

Предложения от ЛАКОН ООД за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г.

3. Относно: § 5. В чл. 53 се правят следните изменения:

Алинея 4 се изменя така:

„(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

2. Алинеи 5 – 8 се отменят.

Предложение ЛАКОН ООД: Да се промени алинея (2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална компетентност и минимум три години практически опит в сферата на биологичното производство по предварително одобрен индикативен график. Трябва също така да има гаранции за тяхната безпристрастност при извършване на проверките съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012.

Относно Алинея 4 и отмяната на Алинеи 5 – 8 предлагаме „(4) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно документирани и публично обявени на интернет страницата на МЗХГ процедури и при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 4 от Регламент (ЕО) 889/2008. След приключване на проверката длъжностните лица изготвят и връчват за подпис на контролиращото лице заключение с констатации в два еднообразни екземпляра. Отказът на контролиращото лице да подпише заключението се удостоверява с подпис на поне един свидетел. В едномесечен срок от подписването на заключението контролиращото лице е длъжно да уведоми министъра на земеделието, храните и горите за предприетите коригиращи действия по отношение на констатациите в заключението.

Мотиви: Изискванията за безпристрастност при извършване на проверките са много важно изискване съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012. Съгласно същия стандарт, който е определящ при сертификация на продукти са важни компетентност и  професионалния опит в сферата на биологичното производство.

Относно Алинея 4 и отмяната на Алинеи 5 – 8 смятаме, че процедурите съгласно изискванията на чл. 92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) 889/2008 4. за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи трябва да са прозрачни и публично достъпни на интернет страницата на МЗХГ. Трябва да се даде възможност на контролиращите лица да се запознаят с резултатите от надзорната проверка и да направят своите коментари и уточнения на място преди подписване на заключението с констатации.

18 април 2019 г. 19:31:11 ч.
BG-BIO-05

Предложения от ЛАКОН ООД за изменение на НИД на Наредба 5/03.09.2018 г.

4. Относно: § 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

2. Алинея 6 се отменя.

Предложение ЛАКОН ООД: Да остане старият текст (5) След приключване на проверката длъжностните лица изготвят протокол с констатации в три еднообразни екземпляра, един от които се връчва срещу подпис на оператора, съответно подизпълнителя, или негов представител. Отказът на оператора, съответно подизпълнителя, да подпише се удостоверява с подпис на поне един свидетел. Вторият екземпляр се предоставя на комисията по чл. 59, ал. 1 с цел преглед на осъществявания от контролиращото лице контрол. Третият екземпляр се изпраща на контролиращото лице, с което операторът, съответно подизпълнителят, има сключен договор за контрол и сертификация, за предприемане на необходимите мерки и действия.

Да се промени и алинея (2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени от министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица имащи съответното образование, професионална компетентност, минимум три години практически опит в сферата на биологичното производство и доказана безпристрастност съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012. При необходимост от вземане на проби в комисията се включват служители от БАБХ. Процедурата за извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители, в система на контрол е публично достъпна на интернет страницата  на МЗХГ.

Мотиви: чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 се отнася за контролиращите лица, а не за контролираните оператори/ подизпълнители.

18 април 2019 г. 20:56:05 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

Становище на СБПБ НИД на Наредба № 5 от 2018 г

 

18 април 2019 г. 21:00:14 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

В краткия обявен срок за обсъждане на частични промени с начало от 04.04. до 18.04.2019 г. се присъединяваме към колегите си с коментари по някои текстове. Още с анонса  е налице несигурност, че  с така предложените изменения „на парче” при толкова много редакции на Наредбата,  сме все по-разколебани в успеха на въвеждането и прилагането на пропорционални мерки спрямо установени нарушения, както и защита на интересите на потребителите на биологична продукция. Очакванията, които сте заложили като цели , че предложенията за промяна на чл. 36, ал. 5 ще доведат до намаляване на допълните разходи, свързани с вземането на проби от всеки земеделски парцел, което ще създаде благоприятни икономически предпоставки за развитие на конкурентно българското биопроизодство, се боим, че ефектът ще е обратен на поставените цели, защото, освен пример за свръхрегулация, на ръба на противоречието с Регламент 889/2008 ЕК, вместо да благоприятства, ал. 5 на чл. 36 поставя много от нас в неравностойно положение спрямо колегите в другите държави членки и неконкурентноспособни по отношение свободно движение на стоки в рамките на ЕС. Особено демотивиращо ще е за сравнително новите колеги в сектора, след 2016 г.

Предвидената промяна по отношение на прилаганите мерки от Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г. е свързано с налагане на нова мярка 5.5, която да обхване само засегната продукция на оператора и да се предприемат предпазни мерки, гарантиращи биологичния статус и качество на предлаганата на пазара продукция.

(5) При изтичане на преходния период по ал. 2 и/или ал. 3 и преди издаване на „първото за дадено стопанство” писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за биологична продукция,  контролиращото лице взема проби„най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя” и ги предоставя за анализ за установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за биологичното производство, в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017. В срок до 10 работни дни от получаване на лабораторния анализ, удостоверяващ липса на неразрешени вещества, и след изтичане на преходния период се издава писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за биологична продукция.

Забележка: Да се предвиди редакция по тази алинея, за да няма никакво съмнение, че старите биологични стопанства не влизат в хипотезата за вземане на най-малко една проба и че това е само за нови стопанства, преминаващи в преход и все още нямат писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за биологична продукция

18 април 2019 г. 21:01:22 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

От друга страна, коментирали сме с контролиращите ни лица, че тежестта на допълнителните анализи, особено за регистрираните след 2016 г. колеги, оскъпява продукцията ни и ни поставя в неравностойна конкурентна среда с колегите от другите държави членки що се касае за достъпа ни до международните пазари. Считаме, че Правила за преход към биологично производство в частта по чл. 36, ал. 5 е пример за свръхрегулация на национално ниво, при положение, че е налице заложена европейска правна рамка, която да прилагаме пряко - Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.

В Раздел III. Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5

 

 (4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества с период на разпад над 5 години комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол. „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол.“

Предложение:

Да се регламентира как и кой ще следи този срок от 5 години. Да  се предвиди  възможност за приложение на „ 2.  Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство”, това в някои държави членки е установено като практика, чрез регистър на парцелите с установени неразрешени за биологичното производство продукти или вещества с изрично посочен период на разпад на откритите в тях вещества. Срокът следва да се определя от БАБХ в качеството на националната по компетентност юрисдикция.

Раздел II. Ред за издаване и отнемане на разрешение на контролиращо лице по чл. 1, т. 5

 (3) В проверките по ал. 2 участват компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Коментар:

Необходимо е да се дефинират ясни критерии за стандарт на компетентност, който да се разбира под „компетентни длъжностни лица” по ал. 3. В случая общото „съответно образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум години професионален опит в сферата на биологичното производство” съдържа в себе си само насоките, някои от които си противоречат, ако става дума за длъжностни лица при МЗХГ, които в този случай в кумулация трябва да имат освен професионален ценз  И /не „или”/ минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство. Не е невъзможно практически да са налице такива кадри, но трябват ясни критерии за подбор, защото става дума за контрол върху контролиращи лица с правни последици издателска дейност и такава по отнемане на разрешителни. Не е ясно тук как ще се гарантира независимия контрол, регулиращ точно този специфичен сектор на обществени отношения /върху контролиращите лица/ , а ще стане ясно, ако има ясни критерии, алинея 3 е твърде обща.

18 април 2019 г. 21:03:27 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Б. Специална част- 6.3 Местоположението на пчелините, максимално да кореспондира с указанията по  чл.13 Регламент 889, ако е необходимо изцяло да се преповтори нормата в обсъжданите промени, a fortiori и в изцяло новата Наредба, която неизбежно предстои:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&from=NL

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008

от 5 септември 2008 г.

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

 

Член 13

Специфични условия за отглеждане на пчелните семейства и изисквания за кошерите и местоположението на биологичните пчелини

1.   Пчелините се разполагат така, че в радиус от 3 км от площадката на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по биологичен начин. Горните изисквания не се прилагат към области, където няма наличие на цъфтящи растения или когато кошерите са в латентно състояние през зимните месеци.

2.   Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство.

3.   Кошерите са направени основно от естествени материали, които не носят риск от замърсяване за околната среда или пчеларските продукти.

4.   Пчелният восък за поставяне на нови основи трябва да произхожда от биологични производствени единици.

5.   Без да се нарушават разпоредбите на член 25, в кошерите могат да бъдат използвани само естествени продукти като прополис, восък и растителни масла.

6.   Употребата на синтетични химически средства против насекоми по време на изваждането и събирането на меда е забранено.

7.   Извличането на пчелен мед от пити с пчелно пило е забранено.

18 април 2019 г. 21:03:48 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Мотиви в контекста на прякото приложение на чл. 13

Биологичните пчелари наши членове, както и колегите ни от други пчеларски формации, с които споделяме тази позиция, сме силно обезпокоени от фиксирането на националния контрол върху цифрата „3 км”, което измества фокуса не върху контрола за качество, а само върху измерването в/извън 3 километровата арея  на отстояние. При която и езикова редакция на Регламент 889  радиусът от 3 км е само маркера на ареала, а водещото за биологичния характер на производството е друго. Въпросът, който тук ни касае пряко, е при извършване на проверки да се взема под внимание естеството на районите, в които са разположени пчелните семейства,  но не като шаблон да се измерва 3 километровата зона,  а да се има предвид динамичната среда - природата сезонно се променя, т.е. вместо бланкетно да се очертава радиус от километри (3), от които да зависи преценката,  приоритетът на контрола за качество да са анализите на пчелната продукция (пчелният мед) за установяване на замърсители (наличие на неразрешени вещества), като при липса на замърсители да се приема, че районът отговаря на изискванията на чл, 13, ал 1 от Регламент 889/2008. Европейският законодател не случайно е употребил изразът „ПРЕДИМНО”.  В  същността на чл.13 , т.1  на Регламент ЕС 889/2008 е изрично подчертано  (първо), че в 3 км зона от пчелина трябва да има “ПРЕДИМНО” биологични източници на нектар и полен и (второ) изискването на отсъствие на такова влияние върху източниците на нектар, което да компрометира квалифицирането на пчеларската продукция като биологична. Последното е възможно да се установи само с анализ на продукцията – което всъщност е смисъла на втората хипотеза, че в радиус от 3 км. отстояние от площадката на пчелина да има източници на нектар и полен предимно от биологични култури „обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по биологичен начин.” „Предимно” в процентно изражение е методически прието повече от 51 %.

Вариант 1:  Предложението ни обективирано по-горе е да се счита че районът отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Регламент 889/2008, когато анализът на пчеларската продукция (пчелния мед) не установи  наличие на замърсители – неразрешени вещества.  Или

Вариант 2:  Изрично да се очертае обратното, че Мястото на пчелини не съответства на изискванията по чл. 13, ал. 1 от Регламент 889/2008, когато по-малко от половината от източниците на нектар и полен се състоят от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработени чрез методите на слабо екологично въздействие и е установено наличие на неразрешени вещества в пчелния мед, които не са в резултат от дейността на оператора.

Респективно и това да е отправната точка за налагане на мярка 5.5 .

18 април 2019 г. 21:04:17 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

От друга страна, коментирали сме с контролиращите ни лица, че тежестта на допълнителните анализи, особено за регистрираните след 2016 г. колеги, оскъпява продукцията ни и ни поставя в неравностойна конкурентна среда с колегите от другите държави членки що се касае за достъпа ни до международните пазари. Считаме, че Правила за преход към биологично производство в частта по чл. 36, ал. 5 е пример за свръхрегулация на национално ниво, при положение, че е налице заложена европейска правна рамка, която да прилагаме пряко - Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.

В Раздел III. Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5

 

 (4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества с период на разпад над 5 години комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол. „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол.“

Предложение:

Да се регламентира как и кой ще следи този срок от 5 години. Да  се предвиди  възможност за приложение на „ 2.  Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство”, това в някои държави членки е установено като практика, чрез регистър на парцелите с установени неразрешени за биологичното производство продукти или вещества с изрично посочен период на разпад на откритите в тях вещества. Срокът следва да се определя от БАБХ в качеството на националната по компетентност юрисдикция.

18 април 2019 г. 21:04:52 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

От друга страна, коментирали сме с контролиращите ни лица, че тежестта на допълнителните анализи, особено за регистрираните след 2016 г. колеги, оскъпява продукцията ни и ни поставя в неравностойна конкурентна среда с колегите от другите държави членки що се касае за достъпа ни до международните пазари. Считаме, че Правила за преход към биологично производство в частта по чл. 36, ал. 5 е пример за свръхрегулация на национално ниво, при положение, че е налице заложена европейска правна рамка, която да прилагаме пряко - Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.

В Раздел III. Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5

 

 (4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества с период на разпад над 5 години комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол. „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол.“

Предложение:

Да се регламентира как и кой ще следи този срок от 5 години. Да  се предвиди  възможност за приложение на „ 2.  Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство”, това в някои държави членки е установено като практика, чрез регистър на парцелите с установени неразрешени за биологичното производство продукти или вещества с изрично посочен период на разпад на откритите в тях вещества. Срокът следва да се определя от БАБХ в качеството на националната по компетентност юрисдикция.

18 април 2019 г. 21:05:22 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Коментар:

Очевидно е необходимо и разбираме, че Процедурата за извършване на проверките тепърва ще се разработва, но ведно с обществено обсъждане на изцяло новата визия на настоящата наредба, каквато предстои с оглед многото  промени,  които претърпя, така и процедурата за извършване на проверки да бъде включена като приложение към проекто-наредбата, за да бъдат обществено обсъдени в едномесечен срок.

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“. 

Предложение:

Да отпадне „в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“  мотиви: текстът не кореспондира с чл. 92в, параграф 4. Параграф 4  от чл. 92в на Регл. 889/2008 „4. Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи.“ , а чл. 54 на Наредба 5/2018 се отнася за Извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители в система на контрол от страна на компетентното звено.“ 

 (2) Комисията представя за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите протокол за взетите решения от заседанието.

За прецизиране на административното производство в тази му част, а и като алгоритъмът се налага да се уточни следното:

Правомощията на комисията не включват възможност да препраща към процедура. Комисията след гласуване дава мотивирано предложение на Министъра, което той приема или отхвърля. Пример: Комисията гласува предложение за отнемане на Разрешението за контрол на определено контролиращо лице, министърът или приема и подписва заповед за прекратяване на разрешението или отхвърля предложените на Комисията. Предложената поправка на отдела е коректна в случая и разумна. Министърът не одобрява доклада,  а  приема или не приема /отхвърля/ предложението на Комисията.

Заключенията от надзорните проверки на експертите се разглеждат от директора на КО, който нарежда да се изготви доклад с предложение за гласуване от Комисията. След гласуването на предложението, същото се изпраща на Министъра. Експертът  е подчинен на началника и директора. Резултатът от проверката на експерта, определен със заповед на министъра, се разглежда от началника и директора, последният дава предложение на Комисията,  тя го гласува и резултатът от гласуването се представя под формата на доклад на Министъра.

Идеята на формално очертания по-горе алгоритъм на процедурата е този вид административно производство да бъде гарантирано с максимална прозрачност , при спазване както условията за контрол по компетентност на различните нива, така и да е гарантирана на всеки един етап от обсъждането експертизата.

18 април 2019 г. 21:05:45 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

За прецизност:

По-долу само маркираме, доколкото текстовете продължават да стоят в проекта за обсъждане:

19. "Подизпълнител" е лице, на което операторът може да възлага само следните дейности: производство, преработка и съхранение на биологични продукти.

  19. „Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС.

Вероятно става дума за техническа грешка, по този въпрос вече има постигнат резултат за текст с обнародвания от 21.12.2018 г. ЗПООПЗПЕС? – следва т. 19 да остане само в този вариант, за да няма двусмислие: 19. „Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС., а най-добре вместо препращане, буквално да се възпроизведе същия текст, приет за дефиниция на „подизпълнител” , а именно:

35. (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Подизпълнител" е оператор, на който е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти по смисъла на чл. 2, буква „б" от Регламент (ЕО) № 834/2007;  36. (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Оператор" е лице по смисъла на чл. 2, буква „г" от Регламент (ЕО) № 834/2007. / ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (21.12.2018)  в последната редакция. И по този въпрос да се счита за приключен обществения дебат веднъж завинаги.

18 април 2019 г. 21:06:10 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества (от страна на оператора.)  Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.

Препоръка:

Да се уточни кой изготвя предпазните мерки, които да одобри контролиращото лице . Коректно е направо да има препращаща норма към чл. 63, параграф 1 от Регламент ЕС 889/2008 - операторите подават пълно описание до КЛ, което включва и информация за предпазните мерки. „в) предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за съхранение, както и на цялата производствена верига на оператора;“„Предвидената в първа алинея декларация се проверява от надзорния или контролния орган, който публикува доклад, идентифициращ възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също приподписва този доклад и предприема необходимите корективни мерки.“ При проверката ако не се идентифицират пропуски, приема се за одобрен от контролиращото лице и респ. превантивните мерки да приети за достатъчни.

 

18 април 2019 г. 21:06:47 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества (от страна на оператора.)  Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.

Препоръка:

Да се уточни кой изготвя предпазните мерки, които да одобри контролиращото лице . Коректно е направо да има препращаща норма към чл. 63, параграф 1 от Регламент ЕС 889/2008 - операторите подават пълно описание до КЛ, което включва и информация за предпазните мерки. „в) предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за съхранение, както и на цялата производствена верига на оператора;“„Предвидената в първа алинея декларация се проверява от надзорния или контролния орган, който публикува доклад, идентифициращ възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също приподписва този доклад и предприема необходимите корективни мерки.“ При проверката ако не се идентифицират пропуски, приема се за одобрен от контролиращото лице и респ. превантивните мерки да приети за достатъчни.

 

18 април 2019 г. 21:18:38 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Раздел II. Ред за издаване и отнемане на разрешение на контролиращо лице по чл. 1, т. 5

 (3) В проверките по ал. 2 участват компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Коментар:

Необходимо е да се дефинират ясни критерии за стандарт на компетентност, който да се разбира под „компетентни длъжностни лица” по ал. 3. В случая общото „съответно образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум години професионален опит в сферата на биологичното производство” съдържа в себе си само насоките, някои от които си противоречат, ако става дума за длъжностни лица при МЗХГ, които в този случай в кумулация трябва да имат освен професионален ценз  И /не „или”/ минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство. Не е невъзможно практически да са налице такива кадри, но трябват ясни критерии за подбор, защото става дума за контрол върху контролиращи лица с правни последици издателска дейност и такава по отнемане на разрешителни. Не е ясно тук как ще се гарантира независимия контрол, регулиращ точно този специфичен сектор на обществени отношения /върху контролиращите лица/ , а ще стане ясно, ако има ясни критерии, алинея 3 е твърде обща.

18 април 2019 г. 21:19:15 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Същите аргументи и притеснения от липса на ясни критерии и гаранции за обективност имаме и в частта:

Раздел III. Надзорни проверки

Чл. 53.  (2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство по предварително одобрен индикативен график.

 „(4) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно утвърдени и публично известени процедури и при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

Коментар:

Очевидно е необходимо и разбираме, че Процедурата за извършване на проверките тепърва ще се разработва, но ведно с обществено обсъждане на изцяло новата визия на настоящата наредба, каквато предстои с оглед многото  промени,  които претърпя, така и процедурата за извършване на проверки да бъде включена като приложение към проекто-наредбата, за да бъдат обществено обсъдени в едномесечен срок.

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

18 април 2019 г. 21:19:37 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Предложение:

Да отпадне „в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“  мотиви: текстът не кореспондира с чл. 92в, параграф 4. Параграф 4  от чл. 92в на Регл. 889/2008 „4. Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи.“ , а чл. 54 на Наредба 5/2018 се отнася за Извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители в система на контрол от страна на компетентното звено.“ 

 (2) Комисията представя за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите протокол за взетите решения от заседанието.

За прецизиране на административното производство в тази му част, а и като алгоритъмът се налага да се уточни следното:

Правомощията на комисията не включват възможност да препраща към процедура. Комисията след гласуване дава мотивирано предложение на Министъра, което той приема или отхвърля. Пример: Комисията гласува предложение за отнемане на Разрешението за контрол на определено контролиращо лице, министърът или приема и подписва заповед за прекратяване на разрешението или отхвърля предложените на Комисията. Предложената поправка на отдела е коректна в случая и разумна. Министърът не одобрява доклада,  а  приема или не приема /отхвърля/ предложението на Комисията.

Заключенията от надзорните проверки на експертите се разглеждат от директора на КО, който нарежда да се изготви доклад с предложение за гласуване от Комисията. След гласуването на предложението, същото се изпраща на Министъра. Експертът  е подчинен на началника и директора. Резултатът от проверката на експерта, определен със заповед на министъра, се разглежда от началника и директора, последният дава предложение на Комисията,  тя го гласува и резултатът от гласуването се представя под формата на доклад на Министъра.

Идеята на формално очертания по-горе алгоритъм на процедурата е този вид административно производство да бъде гарантирано с максимална прозрачност , при спазване както условията за контрол по компетентност на различните нива, така и да е гарантирана на всеки един етап от обсъждането експертизата.

18 април 2019 г. 21:20:16 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

За прецизност:

По-долу само маркираме, доколкото текстовете продължават да стоят в проекта за обсъждане:

19. "Подизпълнител" е лице, на което операторът може да възлага само следните дейности: производство, преработка и съхранение на биологични продукти.

  19. „Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС.

Вероятно става дума за техническа грешка, по този въпрос вече има постигнат резултат за текст с обнародвания от 21.12.2018 г. ЗПООПЗПЕС? – следва т. 19 да остане само в този вариант, за да няма двусмислие: 19. „Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС., а най-добре вместо препращане, буквално да се възпроизведе същия текст, приет за дефиниция на „подизпълнител” , а именно:

35. (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Подизпълнител" е оператор, на който е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти по смисъла на чл. 2, буква „б" от Регламент (ЕО) № 834/2007;  36. (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Оператор" е лице по смисъла на чл. 2, буква „г" от Регламент (ЕО) № 834/2007. / ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (21.12.2018)  в последната редакция. И по този въпрос да се счита за приключен обществения дебат веднъж завинаги.

18 април 2019 г. 21:20:46 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества (от страна на оператора.)  Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.

Препоръка:

Да се уточни кой изготвя предпазните мерки, които да одобри контролиращото лице . Коректно е направо да има препращаща норма към чл. 63, параграф 1 от Регламент ЕС 889/2008 - операторите подават пълно описание до КЛ, което включва и информация за предпазните мерки. „в) предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за съхранение, както и на цялата производствена верига на оператора;“„Предвидената в първа алинея декларация се проверява от надзорния или контролния орган, който публикува доклад, идентифициращ възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също приподписва този доклад и предприема необходимите корективни мерки.“ При проверката ако не се идентифицират пропуски, приема се за одобрен от контролиращото лице и респ. превантивните мерки да приети за достатъчни.

 

18 април 2019 г. 21:21:09 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

6. В случай на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага:

• Временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията.

• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да направи коментар по съмнението.

• Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква "Б" или се прилага т. 4.

„6. Контролиращите лица прилагат следните мерки към операторите:

6.1. В случай на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага:

• Временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията, но не по-дълъг от 30 дни или до получаване на резултата от извършен лабораторен анализ.

• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя да направи коментар по съмнението.

• Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му или до получаване на резултатите от извършения лабораторен анализ. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква „Б” или се прилага т. 4.

6.2. При установено наличие на неразрешени продукти и/или вещества за биологичното производство в партида или продукция по решение на контролиращото лице се налага временна забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход. Контролиращото лице извършва проследяване в срок от 30 дни или до излизане на резултати от извършен лабораторен анализ, за да установи причините от замърсяването.

При установена употреба на неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества от оператора се налага мярка 5.4. При установено наличие на неразрешение за биологичното производство продукти и/или вещества, които не са използвани от оператора се налага мярка 5.5.“.

18 април 2019 г. 21:21:36 ч.
СБПБ

СТАНОВИЩЕ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/

Пожелателно: 

Санкционната част при която и да е от радакциите на Наредбата очевидно е добре разработена. Все пак е добре и да се предвиди т.нар. „безвиновна отговорност”. Например: ако се установи, че оператор е използвал неразрешени вещества, преди да бъде приложена най-строгата  мярка  спрямо него, да има механизъм за обследване субективната страна на нарушението, ако не е налице виновно поведение, да бъдат спрени за определен период от време партиди продукция, през които да се вземат мерки, но да не се ангажира административно-наказателна отговорност – санкциите предвидени в специалния закон (ЗПООПЗПЕС)

Отделът  да предвиди механизми (мерки), с  които да има не само санкциониране, но и поощряване на биологичните оператори.