Обществени консултации

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Предвидена е процедура, която съставителят на акта трябва да проведе.

Към настоящия момент, общинска администрация – Приморско, осъществява дейностите по управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, приета с Решение №922/25.09.2008г. През годините, същата е актуализирана многократно, като актуализацията се е изразявала в промяна на единични членове, а не в нейната цялост.

Мотиви за приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост:

На първо място, в Административен съд – Бургас, е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура  гр. Бургас против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на територията на Община Приморско приета с Решение № 922/25.09.2008г. на Общински съвет – Приморско. Иска се отмяна на подзаконовия нормативен акт, като протестиращият прокурор възразява, че при приемане на Наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Излагат се доводи, че проектът за приемане на подзаконовия нормативен акт не е разгласен съгласно изискванията на чл. 78, ал. 3 от АПК и чл. 26 от ЗНА. Това са императивно установени правила с оглед спазването на принципите на обоснованост, стабилност, откритост, съгласуваност. Нарушението на гореописаните административнопроизводствени правила е съществено и е основание за отмяна на Наредбата по реда на съдебния контрол.

            На второ място, направеното предложение за приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост са във връзка с резултатите от извършена от общинската администрация служебна проверка по прилагането на подзаконовия акт и преценката за съответствието му с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. Необходимо е синхронизиране на нормативната база на община Приморско с българското законодателство и осигуряване на пълна защита на обществения интерес.  От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които са свързани с отменени основания и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не се уредени в сега действащата наредба.

От друга страна, през годините, общинската наредба е актуализирана многократно, като актуализацията се е изразявала в промяна на единични членове, при поява на казуси, които не са уредени от нея, но не са обхванати всички препратки от ЗОС.

Предвид обстоятелството, че съдебното производството против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на територията на Община Приморско приета с Решение № 922/25.09.2008г. на Общински съвет – Приморско, е в своята финална фаза и предстои постановяване на съдебно решение от Върховен административен съд, е на лице възможност до сега действащата наредба да бъде нацяло отменена. Това от своя страна би довело до невъзможността, общинска администрация – Приморско да осъществява своите дейности, свързани с придобиването, разпореждането и управлението на имоти и вещи – общинска собственост. Във връзка с чл.26, ал.4, във връзка с ал.3 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията  на институциите, следва да бъде предоставен 14-дневен срок от публикуване на проекта на интернет страницата на общината за предложения и становища относно изготвения проект на процедура по приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.


Дата на откриване: 28.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари