Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (НИД на Наредба № 41) се предвиждат мерки за въвеждане в българското законодателство на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (Директива (ЕС) 2016/2370). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.) в ЗЖТ са транспонирани част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2370. В тази връзка с НИД на Наредба № 41 се предлагат изменения и допълнения в текстовете за предоставянето на правото на достъп до железопътната инфраструктура, оценката на икономическото равновесие на договор за обществени услуги, предоставянето на инфраструктурен капацитет от управителя на инфраструктурата при справедливи и недискриминационни условия.

С Директива (ЕС) 2016/2370 на железопътните предприятия от Европейския съюз се предоставя право на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави-членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници. Това право може да се отрази на организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Във връзка с това, държавите-членки следва да имат възможност да ограничават това право на достъп въз основа на решение на съответния регулаторен орган, когато то би нарушило икономическото равновесие на договорите за обществени услуги. Регулаторните органи следва, въз основа на обективен икономически анализ и при отправено искане от заинтересованите страни, да направят оценка дали икономическото равновесие на съществуващите договори за обществени услуги може да бъде нарушено.

В тази връзка са направени изменения и допълнения в чл. 4, ал. 3 относно правото на достъп за извършване на железопътни услуги за превоз на пътници и в чл. 5а, ал. 1 относно ограничаването на това право в случай, че се нарушава икономическото равновесие на договор за обществени услуги за превоз на пътници.

С изменението на чл. 5а, ал. 2-4 и ал. 7-8 се регламентира процедурата и критериите за оценка на икономическото равновесие в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с чл. 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

С промените в чл. 3, ал. 1 Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се определя за основен управител на железопътната инфраструктура и се регламентират функциите й в съответствие с определението по член 1, т. 2, буква „а“ от Директива (ЕС) 2016/2370.

Със създаването на чл. 4а се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 5 от Директива (ЕС) 2016/2370, с която в Директива 2012/34/ЕС се създава чл. 7e, съгласно който основните управители на инфраструктурата от държавите-членки на Европейския съюз участват и си сътрудничат в Европейска мрежа на управителите на инфраструктура.

С изменението на чл. 12, ал. 3 се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 11 от Директива (ЕС) 2016/2370, с която е направено изменение на чл. 38, параграф 4 от Директива 2012/34 относно разпределянето на инфраструктурния капацитет и ограниченията при заявки за предоставянето на услуги за превоз на пътници.

С изменението на чл. 14, ал. 4 се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 13 от Директива (ЕС) 2016/2370, с която е направено изменение на чл. 54, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС относно специални мерки, които се предприемат от управителя на инфраструктурата в случай на прекъсване на движението.

 С чл. 14, ал. 7 се въвежда изискването на чл. 1, т. 12 от Директива (ЕС) 2016/2370, с която е направено изменение на чл. 53, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС относно уведомяване за липса на инфраструктурен капацитет поради непланирани работи по поддръжката.

С чл. 28б се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 5 от Директива (ЕС) 2016/2370, с която в Директива 2012/34/ЕС се създава чл. 7г относно финансовата прозрачност и по конкретно изискванията на чл. 7г, параграф 1 относно използването от управителя на инфраструктурата на приходите от дейностите по управление на инфраструктурната мрежа, включително публични средства.

С допълнението на чл. 29, ал. 6 се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 15, буква „б“ от Директива (ЕС) 2016/2370, с която е направено изменение на чл. 57, параграф 8 от Директива 2012/34/ЕС относно сътрудничеството между регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз, включително при разработването на общи принципи и практики за вземане на решения.

 С чл. 29, ал. 9 се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 15, буква „а“ от Директива (ЕС) 2016/2370, с която е направено допълнение с параграф 3а от чл. 57 от Директива 2012/34/ЕС, регламентиращ въпроси, свързани с международна услуга, изискващи решения от два или повече регулаторни органи.

С допълнението на чл. 30, ал. 4 се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 14, буква „г) от Директива (ЕС) 2016/2370, изменящ чл. 56, параграф 12 от Директива 2012/34/ЕС относно правомощията на регулаторния орган да извършва одити относно финансовата прозрачност във връзка с използването от управителя на инфраструктурата на приходите от дейностите по управление на инфраструктурната мрежа, включително публични средства.

С т. 1а от § 1 на Допълнителната разпоредба се въвежда определението за „управител на инфраструктурата“, регламентирано в чл. 1, т. 2, буква „а“ от Директива (ЕС) 2016/2370 (чл. 3, т. 2 от Директива 2012/34/ЕС).

С т. 15а от § 1 на Допълнителната разпоредба се въвежда определението за „влаков маршрут“, което е в съответствие с чл. 3, т. 27 от Директива 2012/34/ЕС.

С приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 се транспонира приложение VІІ от Директива 2012/34/ЕС относно графика за процеса на разпределяне на капацитет. Приложение VІІ от Директива 2012/34/ЕС е изменено с Делегирано решение (ЕС) 2017/2075 на Комисията от 4 септември 2017 година за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство.

С НИД на Наредба № 41 са направени и други промени, свързани с отмяна или корекция на някои остарели и неактуални разпоредби в Наредба № 41 или са направени промени с оглед премахване на неточности във връзка с прилагане на разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС.

С предложените изменения в чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 10, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 18, ал. 9, чл. 24, ал. 2 и 3 и § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба се прецизира използването на термините „железопътен превозвач“, „железопътно предприятие“ и „заявител“ в съответствие с разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС и ЗЖТ.

В чл. 1, ал. 2 се отменя. Мотивът е, че не следва да се изключват от обхвата на наредбата железопътни превози, които се извършват транзитно през територията на Европейския съюз. Такава възможност за изключване на транзитните превози през територията на Европейския съюз е дадена като опция в чл. 2, параграф 10 от директивата Директива 2012/34/ЕС. В Република България такива транзитни превози могат да преминават през цялата територия на страната, но те не могат да се реализират, ако са освободени от изискванията на наредбата за подаване на заявки за инфраструктурен капацитет, участие в процеса на разпределяне на капацитет или от налагането на такси за достъп и използване на железопътната инфраструктура. Поради това в чл. 1, ал. 2 следва да се отмени.

Актуализиран е текстът на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 в съответствие с чл. 10, параграф 1 и 2 от Директива 2012/34/ЕС относно условията за достъп до железопътната инфраструктура за извършване на железопътни услуги за превоз на товари и на пътници. Член 10, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС е изменен с Директива 2016/2370 във връзка с отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози.

Отменени са текстовете или са изменени текстове в Наредба № 41, които вече не са актуални или съответните процедури вече не се прилагат в съответствие с Директива 2016/2370.

С проекта на НИД на Наредба № 41 не се въвеждат административни или икономически тежести.

 

Във връзка с получено от Генералния секретариат на Европейската комисия официално уведомително писмо № C(2019)650/3 относно нетранспониране в срок в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2370 срокът за обществени консултации е определен на 14 дни в съответствие с чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове.

 

 

Лице за контакт:
Жоро Димитров
Главен секретар на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 575
E-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 27.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари