Обществени консултации

Проект на “Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести“

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Клинична алергология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с алергични заболявания. Алергичните болести са мултиорганни заболявания, характеризиращи се с генерализирана свръхчувствителност и обхващат различни органи и системи. Клиничната алергология е наука, която изучава етиологията, патогенезата, клиничната  изява  на алергичните  реакции  и болести и разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Разработването на проекта на Фармако-терапевтично ръководство е свързано с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на алергичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на алергични заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел  прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 26.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари