Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

С представения проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“, оптимизиране на дейността на отделните структурни звена в централно управление, подобряване на координацията между тях, както и за повишаване ефекта на управление. Промените се отнасят за отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“ и преразпределянето на функциите му в други структурни звена към централно управление на НК „ЖИ“. Предвижда се следното:

Към настоящия момент в централно управление на НК „ЖИ“ има обособен отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“ със следните сектори:

  • Сектор „Класифицирана информация“;
  • Сектор „Гражданска защита и анализ на кризисните ситуации“;
  • Сектор „Вътрешна сигурност, пожарна и аварийна безопасност“;
  • Сектор „Транспортна дейност“.

Отделът се ръководи от ръководител отдел класифицирана информация и вътрешна сигурност, той и служител по сигурността на информацията.

1. Предлага се да се закрие отдела, като се обособи Инспекция „Вътрешна сигурност и гражданска защита“ към Инспектората на Главен ревизор по безопасността на транспорта, със следните мотиви:

В отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“ се изпълняват функции, които по своята същност не са взаимосвързани и организацията и управлението им изисква да се обособят в отделни структури. Към настоящия момент в отдела освен сектор „Класифицирана информация“ са обособени още: сектор „Гражданска защита и анализ на кризисните ситуации“, „Вътрешна сигурност и пожарна и аварийна безопасност“ и сектор „Транспортна дейност“.

Секторите „Гражданска защита и анализ на кризисните ситуации“ и „Вътрешна сигурност и пожарна и аварийна безопасност“ работят съвместно с Инспекторат „Безопасност” при възникнали бедствия и аварии, по Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030 г. на ООН, при свързаните искания за отпускане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, при настъпили произшествия на територията на жп инфраструктурата и във връзка с искана информация по досъдебни производства при възникнали транспортни произшествия. Секторът участва в  процедури за проектиране в определени железопътни участъци, където периодически възникват събития от авариен характер, с което се цели предотвратяване на бъдещи аварийни ситуации и  подобряване безопасността на движението на влаковете.

Дейността на сектор „Вътрешна сигурност, пожарна и аварийна безопасност” е свързана с охраната на всички обекти на територията на предприятието, за противодействието от терористични заплахи, както и за реда и достъпа в стратегическите зони и обекти, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност.

Сектор „Класифицирана информация“ следва да подпомага Служителят по сигурността на информацията, съгласно Закона за защита на класифицираната информация като административно бъде ситуиран в състава на Инспекция „Вътрешна сигурност и гражданска защита“. В този сектор е обособена и регистратура по класифицирана информация в НК „ЖИ“.

Видно от гореизложеното тези три сектора от отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“, предвид естеството на дейностите и функциите, които изпълняват, е целесъобразно да се обособят като отделна структура в обхвата на Инспекторат към главния ревизор по безопасността.

2. Предлага се сектор „Транспортна дейност“ да премине в състава на отдел „Финансово-счетоводен“ към дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“.

Прехвърлянето на Сектор „Транспортна дейност“ от отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“ към дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“ е с цел постигане по-ефективен контрол на разходите за гориво, масла и поддръжка на автомобилния парк на предприятието, както и водене по-стриктна аналитична отчетност за нуждите на мениджмънта.

3. Предлага се да се създаде самостоятелна длъжност за 1 брой „Служител, сигурност на информацията“ на пряко подчинение на Генералния директор, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Функциите на Служителя по сигурността на информацията (ССИ) са свързани изцяло и единствено с правилното прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и правилника за неговото прилагане. Съгласно закона тази дейност е независима от всички останали дейности в предприятието. ССИ е физическо лице, което е назначено от генералния директор. Към момента в НК „ЖИ“ има създадени 9 регистратури за класифицирана информация като през изминалата година се е увеличил обемът на работа с документите по ЗЗКИ. Едновременно с документооборота, ССИ е длъжен да организира и провежда курсове за първоначално и текущо обучение на служителите в организационната единица, както и да извършва непрекъснат контрол по спазване сроковете на валидност на издадените разрешения за достъп и своевременното им подновяване или прекратяване. ССИ следи и за извършване на планови периодични проверки на регистратурите в страната по отношение отчетността и движението на материалите и документите, както и разработването, поддържането и актуализирането на плана за физическа сигурност на класифицирана информация, анализ на риска, инструкция за нерегламентиран достъп и вътрешни правила за работа в регистратурите. Видно от изложеното и съгласно ЗЗКИ служителят по сигурността на информацията осъществява единствено и само дейности по защита и опазване на класифицираната информация, както и връзката с Държавната комисия по сигурността на информацията. При съвместяване на дейността му с дейностите в останалите сектори в отдела се затруднява срочното и качествено изпълнение на задълженията му.

Във връзка и с гореизложеното, характера на функциите и дейността на Служителя по сигурността на информацията, са налага същият да се обособи като отделна структура извън отдела, пряко подчинена на генералния директор.

 

Лице за контакт:
Добринка Анчева
Главен експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и
 държавните предприятия" към МТИТС
Email: Dantcheva@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 25.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари