Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Агенцията за социално подпомагане ще установява служебно обстоятелството за наличието на трайно увреждане на дете. Правоимащите лица ще представят за справка експертно решение на териториална експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия само в случаите, когато тази информация не може да бъде получена по служебен път. При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на детето. Няма да се изисква представяне на служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, за извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

С проекта на Постановление се предлагат и промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Отпада изискването към българските граждани при кандидатстване за приемни семейства да представят свидетелство за съдимост и документ, удостоверяващ липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Дирекции „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните обстоятелства.

 


Дата на откриване: 20.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 март 2019 г. 16:08:46 ч.
asene

уеднаквяване на правилата за представена сметка

Уважаеми Дами и Господа,

Правя предложение във връзка с §2 относно чл.7, ал.2 в предложените промени по настоящата Наредба. Защо не бъде записано същото правило като напримир в предложената за обществено обсъждане промяна по НПОС, а именно "по посочена от правоимащото лице лична платежна сметка, обозначена  с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от  доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ".

Така ще има възможност лицата да представят IBAN-и и в други лицензирани платежни институции, което се дава като възможност в други Наредби предложени за обществено обсъждане от МТСП.

Поздрави,

Асен Михалков

20 март 2019 г. 16:08:52 ч.
asene

уеднаквяване на правилата за представена сметка

Уважаеми Дами и Господа,

Правя предложение във връзка с §2 относно чл.7, ал.2 в предложените промени по настоящата Наредба. Защо не бъде записано същото правило като напримир в предложената за обществено обсъждане промяна по НПОС, а именно "по посочена от правоимащото лице лична платежна сметка, обозначена  с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от  доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ".

Така ще има възможност лицата да представят IBAN-и и в други лицензирани платежни институции, което се дава като възможност в други Наредби предложени за обществено обсъждане от МТСП.

Поздрави,

Асен Михалков

21 март 2019 г. 20:17:45 ч.
Aziti

Семейни помощи за ВСИЧКИ деца

Може ли да се предлагат семейни помощи за ВСИЧКИ деца.

Родители, които се отказват от семейни помощи, да получават данъчни облекчения.

Стойността на помощите да е съобразена с реалните месечни разходи за отглеждане на едно дете в дадена възрастова група.

Въвеждане на един вид безусловен базов доход за дете и преустановяване на изкуственото увеличаване на заплатите на родителите с (предпочитани) професии без или с ниска икономическа добавена стойност.

 

 

16 април 2019 г. 22:39:23 ч.
kluklu

Предвид длъжността ми Социален работник в отдел СЗ предлагам

Предлагам да се направи изменение на ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА да се налива служебно информация за заплатите от НАП в ИИС на АСП както е е със болничните, пенсиите и обещетение за безработица по този начин ще отпадне за гражданина да носи Удостоверение за брудетен доход. И друго предложение  по REGIX на моменти информационната система на Централизираната база данни на електронното правителство блокира и от там ни блокира работата по прием и обработка на заявление декларациите на гражданите и следва да бъдат викани и уведомявани за трудови договори който не са приключени или да се правят други справки