Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

Проектът на Решение съдържа предложение за годишните такси за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите за учебната 2019/2020 година, структурирано като приложения към чл. 1.

В изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) Министерският съвет утвърждава таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за съответната година по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища.

Постъпилите предложения на академичните ръководства за учебната     2019/2020 година са съобразени с ограниченията, установени в ЗВО, както следва:

- таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗВО;

- таксите за обучение на чуждестранните студенти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от сбора на диференцираните нормативи за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 2, т. 1 по професионални направления и размера на таксата по чл. 95, ал. 2 от ЗВО за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии.

- таксите за обучение на чуждестранните докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 3, т. 1 по професионални направления.

По отношение на таксите за кандидатстване МОН също се е съобразило с предложенията, направени от държавните висши училища.

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е съобразен с разпоредбата на чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.

Спазени са изискванията на чл. 95, ал. 7, т. 5 от ЗВО, съгласно които курсантите във висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. Приети са предложенията на висшите военни училища за размера на таксите за кандидатстване и обучение на учащите се в тях студенти и докторанти.


Дата на откриване: 14.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2019 г. 21:35:29 ч.
Aziti

Студенти педагогика освободени от такси за обучение

Предложение - студентите във висшите училища профил педагогика да се освобождават от такси за обучение.

Получаване на диплома за педагог след

- публични устни държавни изпити,

- публична защита на дипломна работа със задължителна практическа аналитична част,

- публикуване на дипломна работа в издателство и разпространение в минимум 3 национални библиотеки.