Обществени консултации

Проект на Постановлениe на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бяха вменени изцяло нови функции  – контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

С предложения проект на нормативен акт се предвиждат изменения и допълнения в устройството и функциите на ДАМТН, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и съобразно изискванията на Закона за нормативните актове.  С приемането на предложените изменения и допълнения ще отпадне съществуващата непълнота в нормативната уредба, което ще даде възможност за ефективно функциониране на  администрацията на ДАМТН. Ще бъде регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН, във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

C проекта на ПМС не се предвижда увеличаване на щатната численост на персонала на ДАМТН. За първоначалното обезпечаване на дейността на новата главна дирекция със щатна численост, се намалява числения състав на друга главна дирекция от специализираната администрация.

По проекта на ПМС не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз.

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДАМТН няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

По проекта на ПМС не се налага да бъде изготвено мотивирано становище, тъй като актът не въвежда регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 7 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.


Дата на откриване: 14.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 13.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари