Обществени консултации

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ежегодно се разработват Национална програма за закрила на детето и Доклад за нейното изпълнение. Проектите на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. (НПЗД за 2018 г.) и на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. (НПЗД за 2019 г.) са разработени в рамките на постоянната междуведомствена работна група „Координация на дейностите и политиките“, функционираща към Националния съвет за закрила на детето, като процесът е координиран от Държавната агенция за закрила на детето.

Проектът на Доклад по изпълнението на НПЗД за 2018 г. отчита реализирането на заложените в програмата дейности, предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации. В документа е отчетено изпълнението на мерки за подобряване на политиките за подкрепа на децата и семействата, осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване, създаването на условия за развитие на децата в сигурна и безопасна среда, повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие и други форми на злоупотреба, насърчаване на участието на децата и други. Отчетен е и напредъкът в процеса на деинституционализация на грижата за деца; стартиралата работа по създаване на Национална стратегия за ранно детско развитие; развитието на социалните услуги за деца и други. Предприети са и мерки за подобряване на дигитално-медийната грамотност на децата в училищна възраст с цел предпазване от опасностите в дигиталното пространство. Докладът съдържа изводи и препоръки за оптимизиране на провежданите политики с оглед осигуряване на най-добрия интерес на децата и спазване на техните права.

Проектът на НПЗД за 2019 г. обединява ангажиментите на всички държавни институции, международни и неправителствени организации, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес. Програмата структурира дейностите и мерките за изпълнение на хоризонталните политики за детето в следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура.

Стратегическа цел 2: Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и придобиването на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото.

Стратегическа цел 3: Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда.

Стратегическа цел 4: Гарантиране на правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие.

Стратегическа цел 5: Осигуряване на възможности за участие на детето във вземане на решения по въпроси, които го касаят, както и достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности.

Към петте стратегически цели са посочени и тематични области на въздействие: здраве и здравословен начин на живот; качествено образование за всички деца; семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот; сигурна среда и достъп до правосъдие; отдих и свободно време/детско всекидневие.

 

 

За всяка от заложените в програмата ключови мерки са посочени отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, срок за изпълнение, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Оперативните цели и ключовите мерки са в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето във всички секторни политики и ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България.

 

 


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2019 г. 00:09:54 ч.
veselo111

Е пак ли същото?!

Ама много прилича на предишната стратегия, онази, която българският народ не приема... Разберете бе хора, няма как да пробутвате пренаписани стратегии, които нямат почва у нас. Разбирам, че се получават едни пари, които трябва да се усвоят, но няма да стане на гърба на децата. Българите обичат децата си, както и много от малцинствата между другото живеещи по нашите земи. Стига с тия напъни да си направим организация като Барневерн. И не ни пробутвайте мантри, че мислите за децата, при условие че Държавата показва години наред как се грижи за децата, особено сираци и такива с увреждания, хайде да не се залъгваме. По повод сексуалното образование, до навършване на пълнолетие, родителите са тези, които решават това как да стане, чрез разговори, с подходяща литература, но не и с непознати хора извън семейството. Моралът на българите е по голям от този, на някои северни народи. По повод патронажната грижа, ама моля Ви,  не откривате топлата вода, ама хайде да е при желание на родителите, а не на който когато му скимне да ми се мъкне у дома, още повече е нехигиенично всякакви вирусопреносители да се размотават около малки деца. Хайде най-напред помислете за качественото здравеопазване, качествено заплащане на медицинският персонал, осигуряване на качествени медикаменти и апаратура в българските болници. Не е важен само достъпът, а и качеството на медицинските грижи, Уважаеми. Деинституционализацията е хубава идея, но при наличието на приемни семейства,с големи сърца,образовани, а не такива, които разрушават психиката на децата. Приемните родители, освен че трябва задължително да минават медицински преглед, психиатричен такъв, посещение при психолог, задължително споменатите, да носят пряка морална и съдебна отговорност заедно с приемното семейство при доказани вреди от всякакъв характер по отношение на детето. Всеки, който осинови дете, независимо на каква възраст, трябва задължително да получава поне година платен отпуск. Детето не е стока. За образованието в сегашният му вид, много можем да говорим, това е отделен закон, но определено не отговаря на нуждите на новият век, в който живеем. Уважаеми, по отношение на детето, винаги трябва да бъдете водени и изхождайки от факта, че за 99% от децата, семейството е най-доброто място!!! Изключвам болните агресори, които и към момента попадат под ударите на закона, стига да има кой да го приложи. Не трябва да има определен брой приемни семейства, за които да се търсят деца, а такива да има в готовност, ако се наложи да отглеждат деца. За приемни семейства трябва да се одобряват работещи хора, с професии, а не непременно такива, които това да е единственият доход, предвид изхождащите злоупотреби от този факт. И моля, за повече прозрачност, обявете поименно всички НПО-та, които участват в написването на подобни документи, за да не остава чувство на задкулисие. А когато става дума за деца, без да се приема като дискриминация, е хубаво да се пише от хора с деца, отгледали деца - родни или осиновени. Уважаеми, никога не забравяйте България, това че сте Българи, а не чуждопоклонници, когато предлагате подобни документи.

 

13 март 2019 г. 00:15:22 ч.
Ина

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.! НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!!!!

Аз съм администратора на фейсбук групата "НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030Г.!" Учудена съм как при положение, че все още Стратегията не е приета, вие прокарвате линията на самата нея в този проект за доклад на Национална програма за закрила на детето за 2019г.!?!? Ранно сексуално образование, задължителна патронажна грижа за деца от 0 до 3г., електронни досиета, пардон "база данни". Всички "екстри" от тази противоконституционна Стратегия сте включили в т. нар. Програма. Сега е ред на НПО-тата, които така и не обявихте, като имена и донори при обсъждането на Стратегията, да почнат с хвалебствията тук и екзалтирано да подкрепят поредния ви опит за прокарвате на ЮВЕНАЛНА ЮСТИЦИЯ ОТ НОРВЕЖКИ ТИП чрез приемане на нов Закон за детето, закон който да обслужва вашата тоталитарна Стратегия и да създаде детски съдилища за нуждите на същата по отнемане на деца от родителите им. Вие не разбрахте ли, че хората няма да се примирят с български вариант на Барневерн. Нито тази жалка програма, която сега с копи-пейс сте изтипосали от Стратегията ще сработи, независимо от парите, които България черпи по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. и Меморандума към него за прокарване на тоталитарни и десктруктивни социални системи, които са изключително зловредни за ВСИЧКИ ДЕЦА и ТЕХНИТЕ ПРАВА, защото подкопават устоите на семейството и действат, като узаконен държавен произвол!!! Едно е сигурно: Няма да постигнете целите си независимо от мощните лобита на организации със съмнителни политики. Искам да видя как ще обучавате сексуално децата от първи клас...и как това ще се приема от родителите им...с какво ще ги успивате? С това, че е полезно за здравето на децата им ли....смях. Училището е институция и духовно средище за развитие САМО и ЕДИНСТВЕНО на интелектуалния капацитет и академичните познания на децата, а не за НПО-та искащи прокарване на сексуално обучение. А това за електронните база данни ни връща в ерата на Оруел и няма дори да го коментирам. Няма да ви се получи. Вярвайте ми. Има достатъчно будни хора, които не желаят нито норвежката стратегия за детето, нито тази програма за "закрила" на децата. Страшно ги "закриляте", спор няма. Ще направите така, че много деца и техните родители ще потърсят закрила от вашата "закрила", като ювенални имигранти в други държави, в които не се прилага такова законодателство, каквото прокарвате тук. Откъс от ДОКЛАД по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018г. публикуван на сайта на Министерски съвет в Портала за Обществени дискусии: "Дейност 1.1.4.: Предприемане на действия за присъединяване на България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата." Това пък забележете е откъс от становището на организация "Поход за семейството" във връзка с ратификацията на този прословут Трети факултативен протокол: "В „Мерки, насочени към всички възрастови групи“ в т. 7 /разбирай от Стратегията за детето/ се изисква „Ратифициране на Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, създаващ процедура за подаване на жалби за нарушени права на децата“. Важно е да се обърне внимание, че с ратифициране на този протокол българската държава прехвърля изцяло суверенитета си за вземането на решения по съдебни дела за нарушени детски права на Комитета по правата на детето на ООН. Ако България получи решение от този съд (който за благозвучие е наречен „комитет“), тя ще трябва да го изпълни. Затова страни като САЩ, Русия, Китай, Япония, Австралия и много други държави дори не са подписали протокола и не възнамеряват да го правят. Ние също смятаме, че ратифицирането на този документ, който не е задължителен, ще доведе по-скоро до допълнителни държавни разходи, негативни последици за българските семейства (и съответно деца) и ненужна външна намеса в местното ни законодателство и съдебна система." На практика България ще стане зависима от съдебните решения на ООН и неговия Комитет /разбирай съд/ по правата на децата чрез ратификация на този протокол!!!! Това е заложено във Великата Ви Стратегия и сега сте го вмъкнали и в цитирания доклад. БРАВОС УВАЖАЕМИ!!! Дано цената ви да си е заслужавала!!!!

13 март 2019 г. 14:46:17 ч.
маринавн

НЕ! НЕ! НЕ!

Отново четем същите глупости, както и в НСД 2019-2030,след като беше оплюта от обществото, за пореден път се опитвате да я наложите. А даже една от целите ви е да приемете стратегията, що за наглост е това?

"Айше, Мария и Фатма"  не са съгласни отново. Майките не се делят на етнос и религия, те са майки и обичат децата си, срещу които отново се опитвате да протегнете ръце. 

Не разбрахте ли, че няма да оставим нещата така?

До скоро виждане! 

15 март 2019 г. 08:10:44 ч.
Aziti

Практически насоки за постигане на целите

Без парични средства човек не може да приживее в днешното общество. Макар и да получи наследство или да има заделени пари, те се изчерпват бързо. Какви допълнителни разходи трябва да очаква един родител от раждането на детето до момента, когато то може да преживее самостоятелно?

Долу са изброени някои практически насоки

 

Имаше едни сметки 30 лева. Какво според държавата, може да се купи за едно дете за 1 лев на ден, така че да бъде гарантирано здравето и насърчаван здравословния начин на живот.

 

Колко часа на ден трябва един родител пълноценно да прекарва с детето си и колко часа на ден се препоръчва на едни родител да работи, за да се гаранира от една страна здравето на членовете от семейството и от друга страна да се насърчава здравословния начин на живот.

 

Какъв стандарт на живот се очаква от един родител да гаранира на детето си? Колко средства месечно са нужни на едно тричленно, четиричленно, петчлненно семейство, за да бъде гарантиран желания стандарт от страна на държавата? Колко часа на месец би трябвало да работят родителите и срещу какво минимално заплащане за да се гарантира желания стандарт на живот?

 

Придобиването на умения и компетентности се очаква да се случи чрез гледане на телевизия и книжки или чрез практика в определена среда? Кой предоставя средата? Кой се очава да заплати пособията и материалите, които се използват на практика в процеса на придобиване на тези умения и компетентности.

 

Без опитване и експериментиране няма как децата сами без помоща на възрастни да открият своите заложби и таланти. В каква среда може да се открие един талант? Какво очаквате да се случи след откриването на таланта и как мислите да подкрепите детето и родителите в процеса на развиване на таланта, като изключим индивидуалните Ви стипендии. Може да се създаде една неконкурентна среда, в която децата нормално да се развиват, без страхове и натиск.

 

Учителят е ключов фактор в образованието и това, че едно дете не разбира нещо предадено от един учител, не означава че от друг не може да го разбере (пример са частните уроци). Достъп до  качествено образование не означава ли достъп до различни преподаватели, например на по-горен етап на образование чрез ротиране и преподаване на раздел. Друг модел е консултации при друг или външен учител.

 

За всички деца, които получават незадоволителни резултати на националните външни оценявания, а и не само за тях, създаване на механизъм за самооценка и за  откирване на порпуски в образованието и наваксване на материала.

 

15 март 2019 г. 08:11:04 ч.
Aziti

Практически насоки за постигане на целите / 2

Придобиването на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото означава не само теория, а и консумация на обществени блага. Моля за създаване на списък от практически умения и компетентности с възрастова граница до кога да се овладеят и практическа проверка и оценка, в това число каране на велосипед, тротинетка, ролери в градска и евентуално извънградска среда, каране на автомобил, даване на първа помощ, возене на автобус, влак и самолет, закупуване на онлайн стоки, посещения на концерти, музеии, театри и опери и подобни обществени прояви. Отплатата за отсрещната страна може да е написване на протокол, критика, препоръки, похвала и други подобни от страна на участниците.

 

С подобряването на стандарта на живот на детата се изпозват евтини строителни материали, които може да са вредни за здравето. Определяне на вредните строителни материали и проврека най-вече за мухал в жилища и помещения, в които децата прекарват времето си. Предоставяне на информация, препоръки и помощ за родители и бъдещи родители отностно превенция и осигуряване на сигурна и здравословна среда за отглеждане на деца. Какви рискове се крият при подмяната на паркет с ламинат, използване на климатици с непочистени филтри, изолация и промяна на точката на конденз, използване на тартан в затворени помещения и навън и др.

 

Тъй като родители не получават адекватна финансова помощ за отглеждане на децата, предоставяне на адекватни цени за достъп до обществени блага. Достъп до игра, спорт, културни и други дейности за деца на цени съобразени с доходите на децата - тоест почти безплатни или срещу 1 лев с цел документиране и доказване на получен достъп. Вдигане на възрастовата граница за детско намаление при ползването на градски и извънградски транспорт според възрастта на платежостпособност на децата. Цени за билети за ученици до 18 години и студенти за културни мероприятия. Годишни абонаментни карти за обществен транспорт на цени съобразени с платежостпособността на учниците и студентите.

 

Да се определи горна граница съобразена с минималната заплата, която може да се изисква в училище от родителите да заплащат за дейности свързани с гарантирането на достъпа на всяко дете до качествено образование и осигуряване на възможности за участие на децата (в това число учебници, учебни помагала, облекло, учебни пособия, екскурзии, билети за транспорт и посещения на културни мероприятия, шофьорски курс, курсове, развиването на таланти). Цената на всички групови дейности предвидени или препоръчани по наредба, които надхвърлят този минимум, да се финансират от дарители или държавни фондове и да се осчетоводява от училището, в което детето е записано. Финансирането на индивидуални изяви да се финансират според ресора от конкретното министерство - култура, спорт, икономика.

 

Препоръчвам министерството на образовнието и науката да финансира единствено и само групови изяви и мероприятия  без състезателен характер.

итн итн

19 март 2019 г. 11:14:10 ч.
Лия

ПРЕПИСАЛИ СТЕ СТРАТЕГИЯТА, КОЯТО НЯМА ДА СЕ ПРИЕМЕ!!!

ТЯ НЕ  Е ПРИЕТА, РОДИТЕЛИТЕ - СУВЕРЕНЪТ - НЕ Я ОДОБРЯВАТ! ДА СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ НА НОРВЕГИЯ - ДЕЦАТА НИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ! ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НПО-ТАТА УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА, НЕ СЕ КРИЙТЕ!!! В ПРОТИВН СЛУЧАЙ - ОСТАВКА!!!

19 март 2019 г. 23:14:37 ч.
Крум Иванов

Кратък анализ:

"гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда."- значи, независимо дали семейната среда подкрепя "развитието" на детето или не, държавата ще му гарантира правото да се развива(?). Тоест, ако детето ви иска да си смени пола, според социалните то иска да се "развива".Обаче, вие като родители не му позволява.Тук се появява държавата, която ще гарантира правото му да си смени пола, независимо от вашето мнение.

 

" Гарантиране на правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие."- Тук държавата отново определя едни размити граници, дефинирани витиевато "сигурна среда", "други вредни действия". Отваря се широка врата за изземване на родителските права и задължения от страна на социалните."Превенция и защита от насилие" +"достъп до правосъдие"- сякаш в рамките на семейството не може да бъде постигната справедливост, та трябва детето (!) да я търси другаде, ако му ударят шамар или издърпат ухото.  Зад думата "ефективен" вероятно се крие възможността след сигнал за "насилие" социалните да представляват тъжителя, сиреч детето, без то да може да оттегли жалбата си , в случай, че размисли.

 

"Оперативните цели и ключовите мерки са в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето във всички секторни политики и ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България."

ПРЕВОД: Тези мерки са част от големия план, който сме замислили, за да постигнем контрол върху съзнанието на децата ви, да разрушим доверието между членовете на семейството, да отнемем сигурността, която все още чувствате вкъщи.Сигурността ще я заменим с подозрение, че собствените ви деца могат да ви докладват в полицията за един шамар, което ще доведе до отнемането им от вас.Такъв резултат ще получите и ако възпитавате детето си политически некоректно в патриархални или патриотични ценности, защото това може да бъде окачествено като вредно въздействие. Та, липсата на ДОВЕРИЕ и ОБИЧ в семейството ще резултира в доносничество към най близките, с рик новата ДС да ви отнема децата , както в норвегия. 

Поради това и още десетки причини ние, нормалните родители и граждани на България ОТХВЪРЛЯМЕ Стратегията за детето 2019-2030 заедно с поднормативните й актове, като я считаме за противоречаща на обичаите и нравите на обществото ни, а също така и на чл.47, ал 1 от Конституцията на Р. България

Съ нами Богъ!

21 март 2019 г. 12:41:01 ч.
kanartikina

Време е да се промени ръководството на ДАЗД

Отново от същото.

Отхвърляме като антиобществени и антихуманни опитите на ДАЗД , джендърски НПО и различни не0либерални фракци да прокарват отровни постулати на Джендър мейнстрийма . 

Отхвърляме категорично и всеки опит за вкарване на елемнети на Норвежкия модел за масово отнемане на деца от биологичните родители.

Категорично сме против бизнеса с приемните семейства и проджабата на деца на хомосексуални "семейства"

 

не приемаме и опити за въвецдане на масово дрогиране на деца по модела от САЩ с неистовата война срещу Синдрома на хиперактивнистта. Който не съществува !

21 март 2019 г. 14:45:29 ч.
Just mother

Стига с тези стратегии за унижожаване на семейството и легализиране на краденето на деца! 1

Становище за "Проекта на Национална програма за закрила на детето за 2019г.":
Страница 47 зачитаме следното: 4.3.5.1. "Приемане на националната стратегия за детето 2019-2030г.; Създаване на пътна карта за изпълнението на Националанта стратегия за детето 2019-2030г и три годишни програми за действие". Отговорни институции: водеща - ДАЗД и партньорски организации : "Всички заинтересовани страни"- каквото и да значи това?
В тази връзка искам да напомня,че България е част от Европейския съюз, правото на участие на гражданите му във вземането на решения на национално и наднационално ниво по всички въпроси, които ги касаят е един от основните индикатори за прозрачността и демократичността на управлението на Съюза. А Обществените консултации са основополагащия механизъм създаващ необходимия набор от условия и гаранции за упражняване на това право. Осигуряването на прозрачност е и една от основните цели заложени в НАРЕДБАТА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания и ето тук идва разминаването с предложения за коментар Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019г.
ЗА КАКВА ПРОЗРАЧНОСТ КОВОРИМ КОГАТО:
1.Никъде не са посочени имената на хората и организациите участвали в изготвянето на Националанта стратегия за детето 2019-2030г, а при искане за разкриване на имената им ДАЗД отказва достъп до обществена информация. Е ЩО ТАКА, НАЛИ ВСИЧКО Е ЧИСТО КАТО МАЙЧИНА СЪЛЗА?!
2.Националанта стратегия за детето 2019-2030г. е документ от особена важност за всички български граждани защото той предвижда въвеждането на ювеналната юстиция в България като част от реформите предвидени в социалната система във връзка въвеждането на "Норвежкия финансов механизъм" 2014-2021г. Това по своята същност означава тоталитарен държавен контрол абсолютно недопустим за едно свободно гражданско общество както и абсолютизиране на държавните правомощия над децата, с което ще се легализира отвличането на български деца от Държавата под всякакъв претекст както е в много Скандинавски държави. Заради което стратегията трябваше да бъде подложена на широка обществена дискусия, а на практика е нещо за което нито се коментира активно, нито се организират публични дискусии, за да бъде изяснена ЦЕЛТА, СМИСЪЛА и ПОСЛЕДИЦИТЕ от нея. Ако все пак в някое предаване беше коментирана, то неминуемо се наблягаше само на частта със забраната за телесно наказание, а противниците й бяха поставени в обяснителен режим-или са за стратегията или за шамарите и насилието над деца. В никакъв случай не може да са здравомислещи възрастни, които възстават против грубото вмешателство на държавата във всяко семейство, че дори и във времето му за почивка и отдих, което явно оттук нататък трябва да споделят с някакъв чиновник. Сякаш да отнемеш фундаменталното човешко право на родителите да възпитават и отглеждат своите деца според своите възгледи и убеждения е нещо нормално. МИ НЕ, НЕ Е!

 

3. Никъде не се спомена, че и целите заложени в стратегията по своята същност са същите които имаше Проекта за Закон за детето, който категорично беше отхвърлен от нашето общество през 2012-та година. Защо тогава се прави опит да ни се натрапват същите налудничваи идеи?

21 март 2019 г. 14:47:37 ч.
Just mother

Стига с тези стратегии за унижожаване на семейството и легализиране на краденето на деца! 2

4. В едно телевизионно интервю все пак беше повдигната частично завесата и стана ясно, че за написването на този противоконституционен документ роля са изиграли Националаната мрежа за децата и нейните НПО-та. Ама чакайте малко, кои НПО-та? Асоциация"Родители"? Асоциация "Анимус"? Фондация П.У.Л.С? И разбира се УНИЦЕФ, който е пък един основните й спонсори. Които можем да видим между другото и като доставчици на услуги/партньорски или водещи организации в Проекта на Национална програма за закрила на детето за 2019г. А не са ли същите тези организации, които написаха положителни становища за Стратегията в сайта на Министерски съвет? Как е възможно хората и организациите участвали при написването на документа, които имат финансов интерес очевидно изобщо да бъдат допускани до общественото обсъждане? Това е конфликт на интереси и груба гавра с българските граждани. Особено след като мнението на хиляди български граждани, на Българската православна църква, на многодетните майки, на над 35 граждански организации и асоциации не бяха взети изобщо в предвид и спорните, неясни и конфликтни текстове, които биха позволили произвол на държавните случители, не са премахнати или коригирани.ТОВА ЛИ Е ПРОЗРАЧНОСТ?
 
5. България е подписала меморандум с Норвегия за изпълнение "Норвежки финансов механизъм"2014-2021г, за което получва скромната сума от 1 238 000 000 (млрд) евро. Парите се наливат не защото на Норвегия сме й много симпатични и внезапно се е загрижила за добруването на българските граждани и повишаване на стандарта им на живот, а за да се проведат реформи във всички ключови сфери-правосъдна система, здравна, социална по норвежки образец. Нещо, което също не се обсъжда с българските граждани. А Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! ТЕЗИ ПРОМЕНИ НЕ ограничават, а направо отнемат гарантираните им по Конституцията права и свободи!
 
 

21 март 2019 г. 14:48:22 ч.
Just mother

Стига с тези стратегии за унижожаване на семейството и легализиране на краденето на деца! 3

6. Нека погледнем и с какви средства си послужи ДАЗД за набиране на информация, която да бъде използвана за изготването на стратегическия документ. Говоря за 6-те въпроса от "ДАЗД пита децата на България", на които е трябвало да отговорят и дечица от предучилищна възраст, тоест на 5, 6, 7 години, макар да съм сигурна че няма как да са ги разбрали, те биха затруднили и младежи на 14-15г.
1." Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?" - Сравнено с кое друго място, когато говорим за толква малки деца, морето , на село при баба и вкусните й мекички? Или Дисниленд?  Разбира се че сравнено с тях, някой краен квартал на София не изглежда особено приветлив!
2. "Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?" - Дали на 5 разбираш какво точно означва родителите ти да те подкрепят? Дали отказа да ти купят играчката която искаш или сладолед заради болно гърло едно малко дете не би изтълкувало именно така?
3. "Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?" - Интересно какво знаят за здравословния начин на живот децата в детската градина? 
4. "Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?" Откъде деца на 5 могат да знаят, подобно нещо? Дали например апликациите, рисунките и песничките които учат ще им отворят вратите за прием в Харвард? 
5. "Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?" - Ако в съседния двор има голямо зло куче,което лае и плаши детето всеки ден отивайки на училище или като си играе на улицата опред,  ами може и да не се чувства спокойно, това само по себе си не значи нищо! 
6. "Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?" - Тук вече избихте рибата? Да не би списъка с въпросите дето го касаят да ги дават още в родилното, та на 5 години да може вече да напише реферат по темата?! 
Има ли списъл да коментирам по още колко хиляди начини децата могат да изтълкуват и отговорят на тези въпроси, тоест не би трябвало да се вземат в предвид, тъй като сами по себе си не носят никаква информация! 
 
7.В Доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018г. пък зачитаме "Дейност 1.1.4.: Предприемане на действия за присъединяване на България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата."
Ратифициране на Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето българската държава прехвърля изцяло суверенитета си за вземането на решения по съдебни дела за нарушени детски права на Комитета по правата на детето на ООН. Което води след себе си допълнителни държавни разходи и ненужна външна намеса в местното ни законодателство и съдебна система. На практика България ще стане зависима от съдебните решения на ООН и неговия Комитет. Така, че аз като гражданин на България и родител се обявавам абсолютно против подобна стъпка! НО ТОВА СЪЩО Е НЕЩО КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ КОМЕНТИРА ШИРОКО В МЕДИИТЕ И ДА ИМА ДИСКУСИИ С ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, А НЕ С НЯКАКВИ СИ НПО-та СЪС СЪМНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТВЪН, ЗАЩОТО ЗАСЯГА ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ДЕЦА. ВМЕСТО ТОВА СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ТИХОМЪЛКОМ ДА СЕ ПОДПИСВАТ НЕИЗГОДНИ ЗА СТРАНАТА НИ ДОГОВОРИ!!!
 

21 март 2019 г. 19:02:37 ч.
goldy68

Категорично против такива антихуамнни решения!!!

От кога управляващи и сбъркани хора се изживяват като по-големи от Господ? Как точно ви хрумна да вървите срещу природата и всичко естествено случващо се в тази живот? Тези ваши инициативи за закрила на детето миришат на гнило отдалеч. Смятате ли, че едно дете ще бъде щастливо ако бъде отнето от биологочните си родители? Това е връзка, която никой, никога не може да наруши и разкъса. Каква е целта ви? Да фабрикувате нещастни деца, родители, хора, електорат??? Всичко да бъде сбъркано защото така много лесно можете да си разигравате картите, без да ви се пречкат и да ви искат обяснение??? Как изобщо успяхте да си помислите, че всички безумия, които бълвате са в защита на детето? Жалки сте, защото много ясно прозират грозните ви интереси. Но да посегнете на децата, това е не преклано, това е ЧУДОВИЩНО! Защо точно Норвегия? Колко получавате за тази свинщина? Вие ли знаете най-добре как децата ни да бъдат здрави като робувате на фарамцевтичната индустрия, която също налива във вашите джобове? Вие ли знаете най-добре как децата ни обичат да бъдат милвани, галени и обичани? Аз не ви се бъркам как да си вършите чиновническите задължения, макар че от тях страдаме всички. Тогава НЕ ИСКАМ И ВИЕ ДА МИ СЕ БЪРКАТЕ КАК ДА ОТГЛЕЖДАМ ДЕЦАТА СИ И ТО НАПЪЛНО ЗАКОННО!!! ПРОТИВ СЪМ, ПРОТИВ СЪМ, ПРОТИВ СЪМ!!! Колкото до родители, които продават децата си много ми се струва, че отново вие не сте си свършили работата, но не като им ги отнемате, а като работите с тях и вземате адекватни мерки.. С тази стратегия какво точно искате да направите? Просто да ги заместите в продажбата??? Разбрахме, че вече има бизнес с приемни семейста и продажба (законна) на деца на сбъркани и ненормални смейства, в които не е известно кой, кой е. Противно ми е само докато пиша.. Отвращавате ме! Не искам така да завършвам отзива си, но честно казано ми трудно да намеря мили думи..МНОГО, АМА МНОГО СЛИНО СЕ НАДЯВАМ ТОВА ДА Е САМО СЪН..

22 март 2019 г. 15:09:33 ч.
EmilyZ

Спрете с безумните си опити да съсипете семействата в България!

Както и да опитвате да поднасяте тази мерзост, все ще е същият резултат - никой нормален българин няма да приеме да се месите във семейството и възпитанието на децата му! Институциите не са по-важни или по-загрижени за децата от собствените им родители! Забравяте, че сте на постовете, на които сте, за да служите на хората, а не да се разпореждате с живота ни и децата ни! Нашите деца не са държавна собственост - долу ръцете от тях!

25 март 2019 г. 08:47:09 ч.
pika_pika

Обществено обсъждане??????!!!!!

Как обществото може да обсъжда нещо, което явно се крие от него?! Как да протестира срещу нещо, което ще го осакати морално и физически, когато нещата се правят тихомълком?! Защо няма гласност?! Защо медиите мълчат?! Защо не се отразяват протесните инициавити срещу тази безумна "стратегия"?! Огромна част от обществото изобщо не е запознато с това, което готвите. 

ПРОТИВ! ПРОТИВ! ПРОТИВ!

03 април 2019 г. 17:53:16 ч.
Паола

Защо продадохте децата ни за пари?

Обръщам се към министър-председателя на Р България Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, омбудсмана на Р България г-жа Мая Манолова и председателя на ДАЗД г-жа Елеонора Лилова: Уважаеми държавни служители, как можахте да позволите обучение на Българските социални служби от една толкова компрометирана институция като Барневар, от която пропищя цяла Европа и срещу, която има множество заведени дела в Страсбург? Какво може да научат българските СС от Барневар? Как да крадат деца от родителите им ли? В Плана за действие на няколко места се виждат програми финансирани по НОРВЕЖКИЯ СОЦИАЛЕН МЕХАНИЗЪМ! Вие продадохте децата на България, продадохте децата ни за 1 300 000! Вие сте майцепродажници и унищожители на Българското семейство!!! 

За какво правите тези обществени обсъждания, г-жо Лилова, като не сте взели и едно мнение предвид? В общественото обсъждане на Проекто-стратегията за детето 2019-2030г имаше над 150 ПРОТЕСТНИ МНЕНИЯ НА РОДИТЕЛИ и нито едно не е взето предвид! Всичко срещу, което протестирахме родителите е наблъскано в новия План за действие и Национална програма за закрила на детето и ще бъде прието след по-малко от месец! Как да разговаряме с Вас г-жо Лилова? Явно говорим на различни езици! Пишем, протестираме, крещим, но никой не ни чува! Вие госпожо Лилова сте сляпа и глуха за мнението на родителите, за притесненията и тревогите на родителите! Разбирам, че искате да лапнете много пари от Норвегия, но е престъпление да го правите с цената на децата ни!

В писането на Стратегията за детето са взели участие множество НПО-та, като Национална мрежа за детето, Асоциация родители, Фондация Анимус, фондация ПУЛС и други, които по никакъв начин не представляват БЪЛГАРСКИТЕ РОДИТЕЛИ! Нито един български родител не е участвал в дискусията за писането на този сатанински документ! Тези НПО-та по-горе лобират за това, за което им се плаща! Ако утрешния ден им се плати да лобират за това, че земята е плоска и слънцето се върти около нея, то те ще го направят и ще ни изнесат хиляди лекции на тази тема! За тях не е важен морала и правотата, а това кой плаща!

03 април 2019 г. 17:56:51 ч.
Паола

Защо продадохте децата ни за пари?

Ние родителите не бяхме представени в тази дискусия за писането на Стратегията или прословутото ръководство: Как да отнемаме деца от родителите по норвежки образец и според Уницеф! За сметка на това са приети изключително разтегливи правила, които да позволят отнемането на децата ни за родителска небрежност и липса на родителска грижа! Г-жо Лилова, защо никъде не са дефинирани тези два термина, това позволява всякакви спекулации от страна на социалните работници, изнудване на родителите и злоупотреба с родителите и бъдещето на децата! Овластяват се институции, които окачествяват като „подходящи“ и „неподходящи“ методи за възпитание на децата в семейството. Вменяват се на учители и хора, които работят с деца да шпионират семействата и да доносничат на социалните служби. Стратегията отнема много конституционни права на родителите, прехвърляйки ги на държавата в лицето на държавните и социални служители! Виждам, че в Плана за действие вече е включена и полицията, с което краденето на деца вече става законно и легално!

Стратегията за детето, производният и План за действие отнемат авторитета на семейната институция и правото на детето да бъде отгледано в биологичното си семейство, правото на детето да израсне обичано и обгрижвано от родителите си, както и прекъсва линията на приемственост между родител и дете и предаването на идеята за националната идентичност, традиционно семейно възпитание и нравствени ценности, които са ни съхранили като народ много дълго време! Подаването на анонимни доноси за насилие срещу дете не могат да се приемат като доказателствен материал и родителите веднага да минат в графата насилници, а децата да бъдат изведени от семейството! Извеждането на децата от семейството е много крайна мярка и трябва да се прилага само в случаите на малтретиране или изоставяне на дете от родителите” (чл.9 ,1 от Конвенцията). Недопустимо е по-лошия финансов статус и по-скромните доходи на семейството да са предпоставка за отнемането и извеждането на децата от семейството! По-малката площ на жилището също! С ратифицирането на Третия факултативен протокол от Конвенцията за правата на детето се отнема правото на Българската съдебна система да решава спорове свързани с български деца и тези права се делегират на Комитета по правата на детето на ООН, което е недопустимо! Също така е недопустимо навсякъде в Стратегията да се пише за омаловажаването на ролята на родителите и нарастващото влияние на институциите в живота на детето, както и изместването на фокуса от семейството към намеса и контрол на държавните социални служби в семейството под широкото и понякога неясно определение „най-добър интерес на детето“! Изобщо разтегливите и неопределени термини, които масово се използват в Стратегията дават възможност за изнудване и тормоз на родителите от социалните служби, от учителите в детската градина и училище или от съседите! Термини като телесно наказание, психически тормоз и насилие над дете никъде не са определени!

03 април 2019 г. 17:57:57 ч.
Паола

Защо продадохте децата ни за пари?

Също смятам, че практиката с т.н. приемни родители е порочна и трябва да бъде прекратена! Много от тези родители ползват децата като средство за получаване на месечни доходи! Познавам такъв мъж, който живее на село, в не много добри условия, не работи нищо и ползва детето за месечен доход, който за село се оказва доста висок! Спомням си случая и с приемното семейство, което беше оставило дете на снега по чехли и пръстите на детето бяха измръзнали! Опитът с приемните родители в голямата си степен е търговия с деца – приемните родители плащат на социалните пари, за да получат дете и социалните започват терор над родителите, за да го отнемат от родителите! Обикновено жертвите са самотни родители и социално слаби семейства. За пример давам младата майка настанена в звено Майка и бебе, която беше изнудвана да остави детето си от социална работничка Петя Василева, защото социалната имаше приемно семейство!

В заключение ще кажа, че все още не е измислена и няма да бъде измислена държавна институция, която да обича и да се грижи за децата повече от техните родители!эЗатова г-жо Лилова, с какво право пишете мото на ДАЗД: „Аз майка! Аз баща!“ Предлагам Ви да насочите усилията си към децата в риск, за които в България има крещящи примери, към насилието в училищата и към разпространението на наркотици в близост до училищата, както и в лекции за превенция от наркомания, а не да посягате и да съсипвате нормалното българско семейство с доноси и изнудване!

03 април 2019 г. 21:57:42 ч.
Evdokiafe

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ!!!!

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ СЪМ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ! Това е брутално нарушение на изконните човешки права! 

04 април 2019 г. 04:36:21 ч.
Mama Maria

Против

Против: 1. Сексуално образование на децата В и ИЗВЪН училище, от джендърски НПО, СЗО и УНИЦЕФ, поради опита да се наложат Норвежки практики в българското общество. Тези теми трябва да се обсъждат в семейна среда, в зависимост от моралните качества на родителите. Можете да си обучавате рисковите групи по програми само за тях.

2. Обучение по киберсигурност на деца преди четвърти клас, НИЩО не налага да се използват дигитални устройства в училище от толкова малки деца!

3. Отделяне по какъвто и да е начин на правата на детето и разглеждането им извън семейството. Детето трябва да се представлява единствено от родителите си и само при доказано престъпно поведение от тях, което има отношение към детето (след постановена от съда присъда), детето да се представлява от държавни органи

4. Абсолютно отхвърляне на новата Стратегия за детето, не разработване на пътна карта и т.н., поради това, че тя разделя ДЕТЕТО ОТ СЕМЕЙСТВОТО И НАЛАГА НОРВЕЖКИ ПРАКТИКИ. Българската Православна Църква се обяви срещу Стратегията в този й вид, една от причините е опитът за налагане на европейски “ценности” чужди за българското семейство.

5. Абсолютно против участието на НПО, с които ДАЗД е изградила трайни връзки, но зад които стоят джендър организации, норвежко финансиране и Сорос. 

04 април 2019 г. 09:56:12 ч.
milani

Извратената стратегия

Ние слепите, незнаещи и неможещи български родители сега трябва да си мълчим и да гледаме, как вземате пари за да внедрите един педофилски модел в нашата страна. Ами, само това не сте направили - не сте продали децата ни. Вие се опитвате да внедрите в страната ни, модел на погазване на човешките права, който е оплюван в целия свят, за който сега се водят стотици дела от деца, отнети от родителите им и  предоставени на приемни семейства.  Та нали трябва да си осигурите средства и от приемната грижа. Ние българите сме хора, не сме животни. Кои сте Вие, че да решавате бъдещето на нашите деца, да ни казвате кога ще спим, къде ще спим, какво ще ядем и как ще се учим, а пропуснахте дами и господа да видите, че на нашите отрочета всеки ден се продават наркотици и алкохол. Не пропуснахте да вземете едни норвежки пари за да прокарате небивала стратегия за изверги. 

04 април 2019 г. 10:15:39 ч.
маринавн

Към г-жа Жечева

Г-жо Жечева, бяхте гост в предаването на Канал 3, Социална мрежа (03.04.2019г.) и споделихте, че общественото обсъждане на стратегията за детето е била полезна за вас, тъй като сте получили много мнения и предложения за реформа на обсъжданият документ. Моля, приемете и моето предложение. Когато качвате документи за обществено обсъждане, чрез който способ търсите мнението на обществото, бъдете така добри да уведомите, чрез медиите и/или други канали за информиране на обществото, че съществува документ и е предложен за обществено обсъждане. Обществото няма как да научи за съществуването на тези документи. Реално това е крайната цел-обществен дебат, с най-висша цел "най-доброто за нашите деца". Медийната мъгла по отношение на документи предложени за обществено обсъждане опорочава и обезсмисля самото обсъждане, а ситуацията напомня на човек водещ монолог и твърдящ, че търси диалог, без да е предоставил на събеседника си право  да се запознае с документа, състави мнение, да се изкаже и сподели мнението си  аргументирано и даде предложения.

Благодаря ви за вниманието, Хубав и усмихнат ден!

04 април 2019 г. 11:11:23 ч.
pika_pika

Отново ли ще потъпчете мнението и желанието на обществото?!

Отново ли ще третирате народа като безгласна форма на живот?! Виждате, че тази стратегия е в разрез с всичко българско и всичко човешко! Нима за вас сме само стока?! Все повече хора успяват да се запознаят с този ... документ и да проумеят какво се крие зад него. Интересно как вашите уж експерти водят дебат по темата - като заглушават опонента си и показват явно неуважение към обществото (няма да пиша народ, защото вие явно не сте част от него!). Най-голямата подигравка е да виждате и четете обществената позиция, а в същото време явно да заявявате, че за вас тя е без значение!

СПРЕТЕ ТОВА БЕЗУМИЕ!

П. С. Госпожо Манолова, Вие сте истински срам и разочарование! Предадохте ни! 

04 април 2019 г. 11:54:42 ч.
Doniks

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.!

Предложените мерки за "закрила" на детето в проекта за НСД не съответстват на основните принципи на Конституцията на Република България!!! Не съответстват и на Конвенцията за правата на детето!!! Не съответстват на Европейската конвенция за защита на основните права на човека!!! Не съответства на Християнските наравствени принципи!!! Българските МАЙКИ и БАЩИ сме ПРОТИВ Националната стратегия за детето !!!

04 април 2019 г. 16:35:24 ч.
Emi

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.!

Не съм съгласна тази стратегия да бъде приета. Аз съм против действията, които са заложени в нея. Нека досега действащите закони в Република България да бъдат спазвани. НЯМАМЕ нужда от копия на чужди проекти и стратегии - те обслужват чужди интереси и доказано във времето (публичното пространство е изпълнено с доказателства за това) са опасни.

Моля, вслушайте се в гласа на хилядите български граждани!  

04 април 2019 г. 17:13:36 ч.
ookk

НЕДОПУСТИМО!

Пълно е със завоалирани ПОСЕГАТЕЛСТВА върху правата на родителите и върху свободното развитие на децата. ТВЪРДО НЕ!

05 април 2019 г. 10:26:44 ч.
Stoian K.

НЕ, НЕ и НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г !!!

Господа управници, като баща съм категорично против т.нар стратегия.

Едно от малкото неща, които не успяхте да опорочите досега, това е българското семейство и децата ни. Може би си мислите, че търпението на народа ни е безгранично... но не е така. Долу ръцете от децата ни! Тук не е Норвегия с овчедушните кротки скандинавци - тук майки и бащи ще защитаваме семействата и децата си с всички средства! 

 

05 април 2019 г. 10:54:42 ч.
diana_dimitrova

Спонсорираната от Норвегия стратегия е антидетска, антибългарска и безбожна! Продадохте децата!

Стратегия за детето 2019-2030 е престъпление срещу българското семейство като цяло и в частност за българското дете, което е неделима част от това семейство!

В последните години се наблюдават изключително жестоки практики по отнемане на деца от родителите и отглеждането им в защитени селища или при приемни родители, отделени от близките им. Тази практика може да бъде аналогична само на мракобесните времена на турско робство и всеизвестният на народа ни кръвен данък. Това може да бъде само в едно тоталитарно общество, ако и да претендира, че е демократично.

Мръсен кръвен бизнес се прави с човешки детски съдби - жива детска плът.

Българският народ е минал по този път. Той НЕ ЖЕЛАЕ и категорично се противопоставя на това сатанинско зло. 

Виждаме напоследък много примери как български родители, живяли в Норвегия се връщат в Бъгария за да търсят подкрепа заради отнетите им в Норвегия деца, или за да се предпазят от това зло, ако още не са им били отнети.

Вие искате да докарате това зло в България. ЗАЩО? Заради 1,3 милиарда евро, които Норвегия наля тук ли? Това са много пари, достатъчни да купят доста хора. За толкова ли българските упрвници се продадоха и продадоха децата на България? 

Тежко ви! Бог вижда всичко. Векове се е воювало за добруването на този многовековен народ. Нашите деди проляха кръвта си, за да ни запазят като здрав християнски народ. 

Ако не се спрете и не се осъзнаете, ще страдате и вие и потомството ви! Имате време да се покаете и спрете. Ако ли не, горко ви!

И Светия Синод на Българската православна църва ви предупреди още в становището си по Истанбулската конвенция.

От морал и здрави семейства има нужда държавата ни, а вие рушите и едното и другото.

В страх живеят майки и бащи да раждат деца тук. Така ли ще се справяте с демогравската криза? Като обявявате многодетните семейства за рискова среда????

Това е национално предателство и престъпление!

Ще завърша мнението си с цитат от становището на Светия Синод на БПЦ по ИК, което беше взето от Светите Писания - Библията:Пророк  Исая 5:

„18. Горко на ония, които теглят беззаконието с въжета от лъжи,

И грехът като с ремъци от товарна кола, -

    20. Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло;

Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина;

Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!”Божия съд ще бъде над такива!Бог да благослови българския народ, да пази българското семейство и да изобличи и погуби делата на тъмнината. Той ще въздаде на нечестивия, който не се отвърне от пътя си.Амин.

 

05 април 2019 г. 11:34:27 ч.
bamka_kambanka

Не ви щем скапаната стратегия!

Госпожи и господа управляващи, тая противна стратегия за детето още ли не е отхвърлена? Не се излагайте, ами измислете нещо дето да не ни противоречи на законите и на здравия разум.

05 април 2019 г. 12:48:49 ч.
dkar

Официален отговор от авторите на Стратегията и поемане на ангажимент към българските родители

Отново настоявам, ако не се предвижда, да бъде включен за обществено обсъждане документ, в който авторите на спорната явно Стратегия да успокоят евентуално българските родители и граждани. Очевидно родителите се страхуват основно от отнемане на правото им  да обичат, отглеждат и възпитават децата си. Но са притеснени и от много други неща. Предлагам всичките притеснения и становища против Стратегията да се разгледат отговорно от нейните автори, да се обобщат и в официален документ те да дадат отговор и да защитят своята позиция или да се съгласят с мнението на хората относно спорните текстове. Нека след всички обсъждания и коментари да се направи обратна връзка с авторите на Стратегията и последващите я документи. На прост език казано явно ще трябва да ни убедят, че след множеството кражби в България от времето на Прехода, сега не се опитват да откраднат и децата ни.Стратегията да се коригира и предложи отново за обществено обсъждане. Нека този път обаче разберем своевременно какво се случва, защото наистина не се даде широка гласност и един месец едва ли е достатъчен срок за обсъждане на подобен стратегически документ.

05 април 2019 г. 14:30:07 ч.
irina.st

Ne na strategiqta za deteto

Ne na strategiqta za deteto.

Tazi inache tolkova dobra i dalgo obmilqna strategiq, po dumite na na6ite politici, shte dovede do palnoto promivane na mozacite na nashite deca, a ot tam i na cqloto budesto pokolenie.

08 април 2019 г. 11:18:56 ч.
Doniks

Тази стратегия не трябва да се приема!

Така, както е написана към момента тази стратегия нарушава Конституцията. Нарушава и Закона за лицата и семейството, според който децата до 14 г. са малолетни и недееспособни, което ще рече, че техните права се упражняват само от техните родители и законни настойници или попечители, а от 14 до 18 вече имат някакви права и задължения и могат да носят и наказателна отговорност при определени обстоятелства. Стратегията, обаче казва, че всички деца имат права и че тези права са независими от правата на родителите и въпреки техните права и въпреки техните задължения да се грижат и пазят децата си. Държавата си присвоява правата и отговорностите на родителите, като използва презумпцията, че всички деца са в риск и всички родителите са неспособни.

   Това, дали сега ДАЗД могат или не могат да изпълнят тази стратегия или дали социалните са достатъчно на брой и дали държавата има пари и воля да постигне заложеното в стратегията е абсолютно неотносимо. Ако тази стратегия бъде приета така както е сега, означава че на нейна база, ще бъдат приети и измененията на законите. Дали и как ще се прилагат е неотносимо, но влезе ли нещо в закон, то става задължително. Законите, както и Конституцията са обществения договор между гражданите и властта. Именно заради това, те трябва да бъдат много точно и ясно разписани, без възможности за двояко тълкуване и прилагане, така че "Буквата" и "Духът" на закона да съвпадат. В случая със стратегията това не е така. Нейният дух цели да защити децата, което е добре, но думите, с които е написана казват друго - неоправдано и прекомерно вмешателство в отношенията родител-дете. Стратегията се опитва да регулира едни обществени отношения, които по своята същност са нерегулируеми в конкретността, в която Стратегията изисква това да се случи. Никой закон не може в такава дълбочина да регулира тези обществения отношения, така че това да бъде ефективно и правата на всички участници в тях да бъдат еднакво защитени и отчетени като се избегне всяка възможност за административен произвол. Ето защо само някои обществени отношения могат да бъдат така конкретно и изчерпателно регулирани - това са наказателно правните, трудовоправните и съдебните. Изобщо отделянето на правата на децата или казано по друг начин овластяването на децата е правна безсмислица, не може да съществува. Децата до 14 г и до 18 години не могат да взимат самостоятелно решения касаещи техния начин на живот, здраве, кореспонденция, контакти с други възрастни или да се разпореждат с вещни права. До 14 години закона приема, че не могат да разбират свойството и значението на постъпките си. Тогава как  ДАЗД ще ги анкетира, как ще бъдат разпитвани и как ще се взима тяхното мнение за това дали родителите им се грижат добре за тях, дали се съобразяват с желанията им и пр. глупости. Биологията и физиологията не позволяват това. Законодателя е бил достатъчно разумен да прецени и периода на пубертета.

Тази стратегия не трябва да се приема!

08 април 2019 г. 19:41:46 ч.
Vil

Може да изхвърлите проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. в боклука 1

Споделям това видео ( https://www.youtube.com/watch?v=sEnApibuTKE ) защото то казва всичко, което мисля за сатанинската Стратегия за детето 2019-2030г. и Проекта на Националната програма за закрила на детето за 2019 г., които по същество са едно и също. Видеото е от 2012-та, но е съвсем актуално защото същите постулати заложени в тогавашния Закон за детето са включени и в предложената стратегия. Тя е АНТИБЪЛГАРСКА, АНТИКОНСТИТУЦИОННА, АНТИДЕТСКА! Тя е единадесетгодишен план за унищожение на традиционното българско смейство, на традиционните християнски ценности и за промиване на мозъците на всички деца без изключение! Делата на участниците в нейното изготвяне, промотиране и защита говорят повече за "благите" им намерения от всички думи. Да започнем с прецедателката на ДАЗД г-жа Лилова. Отказва да предостави изключително важната информация кои са НПО-тата участвали в изготвянето на стратегическия документ и на какъв принцип са избрани. И макар да твърди, че са проведени безброй обсъждания с родителите и тяхното мнение за нея е най-важно, същите тези родители бяха заклеймени от нея като "НЕДОБРОНАМЕРЕНИ" и буквално натикани в ъгъла без право на глас, след като се противопоставиха на Стратегията. Не мисля че коктейлите, на които г-жа Лилова участва заедно със НПО-тата вероятно участници в изготването на стратегията и разманята на награди "Аз гарантирам щастливо детство" се броят нали? Не това се разбира под обществено обсъждане със всички заинтеровани страни. Никой не визира само финансово заинтересованите такива!
 Но да продължим нататък. Все "по-прозрачно" става. Преди седмица представителката на ОМБУДСМАНА Ева Жечева,в качеството си на защитничка на стратегията, си позволи да излъже най-безсрамно от телевизионния екран в предаването Социална мрежа по Канал 3, че Светия Синод подкрепя стратегията в този й вид, без да се налагат промени на спорните и неясни текстове! Една абсолютно долна манипулация от нейна страна, целяща да притъпи вниманието на българските граждани и да ги накара да се чувстват измамно спокойни!В самото становище, ясно Светия Синод подкрепя изготвянето на НОВА Национална стратегия за детето, а не одобрява съществуващата, подкрепя организирането на широка обществена дискусия, каквато до момента няма,  осъжда насилието, но ясно и открито заявава, че заради 1-2 процента родители, които неглижират децата си и си позволяват да ги малтретират е прекалено всички родители да бъдат разглеждани като престъпници и държавата да се намесва грубо във всяко едно семейство! Както е и абсолютно недопустимо прилагането на взаимствани от скандинавските страни модели на управление, доказали се във времето като непригодни, заради които дори към днешна дата наши сънародници водят дела за да си върнат неправомерно отнетите дечица!

08 април 2019 г. 20:06:57 ч.
elenaks82

Спрете да "продавате" българският народ

Поредната "добре платена" стратегия за ощетяване и подкопаване на положението в страната. Никой родител няма да се остави да прокарате това и да се съгласи с тази НЕНОРМАЛНА стратегия. Държавата това е народът, не шепа продажници, които за пари сте готови да продадете и майка си. Никой няма право да се разпорежда с децата и да определя какво е най-добре за тях освен РОДИТЕЛИТЕ. След като сте толкова загрижени започнете да подпомагате хората с по-лош социален статус, а не отсега да се пробвате да намерите приемни родители, на които да плащате десетократно повече и то пак от нашите данъци. Излиза че хем ние си плащаме на приемни родители, хем да взимате нашите деца. Това не е нормално и няма да се приеме никога по никаква линия. Върнете си парите на Норвегия и да се пробват другаде с техните ИЗВРАТЕНИ закони.

08 април 2019 г. 20:07:04 ч.
pfenersky

ВЪРНЕТЕ НОРВЕЖКИТЕ ПАРИ!

ДАЗД,ЗАЩО ВЗЕХТЕ ПАРИТЕ ОТ НОРВЕГИЯ?Крайно време е тази гавра да спре и Анимус да излезе от училищата - приятелите на Зипи е НОРВЕЖКА програма. И всичко останало. Отначало го пишеше, пишеше норвежката партьорска НПО, а после скриха надписа.

2012 г с протести в цяла България Ви казаха не на същия закон.Взели са 10 милиона от ОАК и още много  и откъде ли не. Трябва да се отчетет пред чуждите правителства за похарчените пари.Копирате и превеждате и възпроизвеждате механично чужди готови  (крадете идеи) и мултиплицирате десетки страници измислени неща, а хората имат нужда от други неща.Създавате вече 10 години конфликти.

Децата вече нямат Омбутсман. Препречил се там бивш директор ДАЗД и не пуска пиле да прехвръкне.Спрете да си игарете с хората.Подиграхте се с БПЦ. Подигравате се със статистиката. Подигравате се с всичко.ВЪРНЕТЕ НОРВЕЖКИТЕ ПАРИ! 

08 април 2019 г. 20:37:48 ч.
pfenersky

Как ще се взема дете, ето така

Barnevernet - NORWAY - 12 yrs boy is kidnapped!

https://www.youtube.com/watch?v=P76cgCfuIao&t=1s 

08 април 2019 г. 20:46:19 ч.
ВГ

Не на това безумие

Съсипахте здравеопазването, съсипахте образованието, докарахте до просешка тояга възрастните хора....сега искате да съсипете и семействата им.... да отнемете децата им.... внуците им... но да.... прост, болен и беден народ се управлява по-лесно.... а когато посегнете и на семействата им, това вече ще е дъното, което може да ударите.... със сигурност Терминал 2 ще стане любимо място за последни срещи на много млади хора заминаващи с еднопосочен билет.... или това е идеята.... да си останете с ромите и техните защитени и толерирани деца във всяко едно отношение.... 

 

08 април 2019 г. 20:52:30 ч.
lteneva

Не на Стратегията за детето

Да се отнемат деца, защото семейството е бедно, каквито случаи има доста, е жестоко! Стратегията за детето, която се предлага, е в противоречие с Конституцията на Република България, както и с много международни документи за правата на човека. Стратегията поставя в центъра детето, а пренебрегва родителите и ги поставя в позиция на виновни за каквото могат да си помислят социалните работници. Под обтекаемото понятие за "дете в риск" се крият подводни камъни, които довеждат до тежки изкривявания. Норвежската система Барневерн се родее с онези практики на Третия райх! Защо се финансират подобни дейности от правителството на Норвегия? Защо няма прозрачност? Кои са авторите на тази стратегия? Имат ли имена, адреси, длъжности? Имат ли деца? С какво право един социален работник без особена квалификация и без никаква прозрачност ще решава човешки съдби? Твърде скоро беше случаят с отнетото от родилния дом дете на Симона от село Арда. Кой си позволява да бъде по-високо от Бог и да решава човешки съдби ей-така, без решение на съд? Социалните служби се превръщат в недосегаеми "другарски съдилища"! Но и по времето на соца подобни извращения нямаше. Стратегията за детето в този и вид не бива да бъде приемана. Най-ценното за българина е семейството и подобни еничарски практики ни запращат в едно ново средновековие, много по-мрачно и перфидно от истинското! Българският Конституционен съд отхвърли Истанбулската конвенция. Сега се правят опити тази стратегия да се прокара и приеме без много шум. Не посягайте на децата ни!

08 април 2019 г. 20:57:52 ч.
npetrova1987

Публично изявление!

Уважаеми господа, стоящи зад тези решения!

Моля, да обясните на българския народ къде е здравият разум, когато се взима дете от биологични родители, които нямат средста за отглеждането им , а се  заплаща огромна сума пари на приемните родители?

Категорично съм против приемането на подобна стратегия. Мисля, че това е поредния опит за унищожаването ни като нация и съм готова да защитя децата на България.

Българското семейство се крепи на корена си, възпитав аи обича децата си от хилядолетия!

08 април 2019 г. 20:58:59 ч.
Ралица

Против старатегията за детето 2019-2030 година !!!

Майка, не родител А или 1 !!!

Баща, не родител Б или 2  !!!

Стратегията за детето 2019-2030 година противостой на Конституцията ни. Законът в сегашния си вид е неясен, не е конкретен. 

Предложенията по този проект са антихуманни, меко казано зверски. Извеждането на деца от семейната им среда е стрес за самите деца, но това само родител би могъл да го проумее.Вместо да се погрижите как да се помага на родители в нужда, или да се подмомагат самотните родители, Вие искате да дискриминирате българите като ги номерирате с чифри или букви, или още по -лошо като се отнемат децата на народ за който семейството е всичко.

Нашата ценностна система е така изградена, че семейството е нещо свято. Ние отдаваме живота си в името на децата си. НЕ ЗА ПАРИ, КАТО ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ, НИЕ ГО ПРАВИМ БЕЗ ДА НИ ДАВАТЕ ПАРИ, за да ги отглеждаме.

Норвегия ли взехте за пример? Вие не мислите за децата. Имате ли психолози, който да Ви обяснят, че разбиването на детската психика, чрез отделянето от семейната среда може да нанесе безброй травни несравними. Хората в приемните семейства ли ще гледат децата на родители с минимални заплати? Изобщо как допускате, че ще се примирим със закон поставящ ни в позиция на донори, без права. А раждаемостта, така ли ще я стимулирате??? Или целта е съвсем да изчезнем. Отидете в ромските гета и ги настането в приемни семеиства, стиска ли ви? Ние и сега си имаме закони, които да защитават децата. Децата поставени в риск, малтретирани, бити... да те трябва да бъдат защитени, но нека точно и ясно да бъде фолмулирано, кой са те, в кой случай, какво е насилие. Детето е личност, да ние ,родителите много добре знаем това, ние всеки ден се грижим и обгрижваме тези личности, държавата сега къде е да защити децата ни от Педофилските и джендерските организации и антихуманният закон, който стремглово сте хукнали да приемате, защото става дума за пари.

За вас деца е равно на пари, за приемния родител дете е равно на пари.

За нас ДЕТЕ е равно на ВСИЧКО, ЛЮБОВ,ВСИЧКО !!!

Разберете ние търпяхме, стига толкова.Донос да може да противостой на родител, без право на доказване, детски съд, изземане на дете... вярвате ли, че българина ще търпи тези своеволия от ваша страна. Държавата не знае кое е най-добро за децата. Държавата трябва да се грижи да държи далеч от децата ни педофилите,убийците и престъпниците. Оставете ние да решаваме как да гледаме децата си. 

Църквата е с критики към този проект. Няма здравомислещ човек, прочел  безумния проект копиран от една деградирала Норвегия, да ви подкрепи. Върнете им парите, отидете да живеете там с децата си, внуците си, ако имате такива.Взели сте пари за един проект, наемате приемни родители захранвате ги с материал...деца и си мислите, че Българина ще стой и гледа. Искаме отхвърляне!!!

08 април 2019 г. 21:00:43 ч.
Ралица

Против старатегията за детето 2019-2030 година !!!

Майка, не родител А или 1 !!!

Баща, не родител Б или 2  !!!

Стратегията за детето 2019-2030 година противостой на Конституцията ни. Законът в сегашния си вид е неясен, не е конкретен. 

Предложенията по този проект са антихуманни, меко казано зверски. Извеждането на деца от семейната им среда е стрес за самите деца, но това само родител би могъл да го проумее.Вместо да се погрижите как да се помага на родители в нужда, или да се подмомагат самотните родители, Вие искате да дискриминирате българите като ги номерирате с чифри или букви, или още по -лошо като се отнемат децата на народ за който семейството е всичко.

Нашата ценностна система е така изградена, че семейството е нещо свято. Ние отдаваме живота си в името на децата си. НЕ ЗА ПАРИ, КАТО ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ, НИЕ ГО ПРАВИМ БЕЗ ДА НИ ДАВАТЕ ПАРИ, за да ги отглеждаме.

Норвегия ли взехте за пример? Вие не мислите за децата. Имате ли психолози, който да Ви обяснят, че разбиването на детската психика, чрез отделянето от семейната среда може да нанесе безброй травни несравними. Хората в приемните семейства ли ще гледат децата на родители с минимални заплати? Изобщо как допускате, че ще се примирим със закон поставящ ни в позиция на донори, без права. А раждаемостта, така ли ще я стимулирате??? Или целта е съвсем да изчезнем. Отидете в ромските гета и ги настането в приемни семеиства, стиска ли ви? Ние и сега си имаме закони, които да защитават децата. Децата поставени в риск, малтретирани, бити... да те трябва да бъдат защитени, но нека точно и ясно да бъде фолмулирано, кой са те, в кой случай, какво е насилие. Детето е личност, да ние ,родителите много добре знаем това, ние всеки ден се грижим и обгрижваме тези личности, държавата сега къде е да защити децата ни от Педофилските и джендерските организации и антихуманният закон, който стремглово сте хукнали да приемате, защото става дума за пари.

За вас деца е равно на пари, за приемния родител дете е равно на пари.

За нас ДЕТЕ е равно на ВСИЧКО, ЛЮБОВ,ВСИЧКО !!!

Разберете ние търпяхме, стига толкова.Донос да може да противостой на родител, без право на доказване, детски съд, изземане на дете... вярвате ли, че българина ще търпи тези своеволия от ваша страна. Държавата не знае кое е най-добро за децата. Държавата трябва да се грижи да държи далеч от децата ни педофилите,убийците и престъпниците. Оставете ние да решаваме как да гледаме децата си. 

Църквата е с критики към този проект. Няма здравомислещ човек, прочел  безумния проект копиран от една деградирала Норвегия, да ви подкрепи. Върнете им парите, отидете да живеете там с децата си, внуците си, ако имате такива.Взели сте пари за един проект, наемате приемни родители захранвате ги с материал...деца и си мислите, че Българина ще стой и гледа. Искаме отхвърляне!!!

 

08 април 2019 г. 21:06:29 ч.
KalinaM

Не на Стратегията!

Твърдо против приемането на Стратегията! Единствено и само родителите имат право да възпитават своето дете! Не на ранното сексуално образование! Помощ от държавата на семействата в нужда, а не отнемане на децата им! 

08 април 2019 г. 21:25:22 ч.
Тя

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА!!!

Дами и господа управляващи,спрете да търгувате с децата ни!Вместо да стимулирате раждаемостта,вие затривате нацията ни!!!Защо не се подпомагат родителите,а се отнемат деца?Кой по-добре от родителите ще възпита тези деца?В нашите ДЕЦА вие виждате само ПАРИ-машина за ПАРИ!!!

08 април 2019 г. 21:26:39 ч.
МамаМия

Против конвенцията за детето

Не трябва да позволяваме на конвенцията да бъде приета в този си вид- ограбва родителите от естествените им права и създава условия за манипулация на децата. Най- жестокото е че третира децата като веще които могат да бъдат взети и преместени по всяко време. Твърдо НЕ!

08 април 2019 г. 21:58:32 ч.
gtsaneva

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030! НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!

Твърдо ПРОТИВ приемането на Стратегията! Единствено и само родителите имат право да възпитават своето дете! Категорично, абсолютно твърдо НЕ на ранното сексуално "образование"! Държавата ТРЯБВА да оказва помощ на семействата в нужда, а не да отнема на децата им! 

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ В ТОЗИ ИЛИ ДРУГ НЕИН ВИД!!! 
НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ОБИЧАМЕ ДЕЦАТА СИ, ГРИЖИМ СЕ ЗА ТЯХ, ДАВАМЕ ВСИЧКО ЗА ТЯХ!!!
АКО НЕ РАЗБИРАТЕ ТОВА - СВОБОДНИ СТЕ ДА ВЪРВИТЕ В КОЯТО СИ ИСКАТЕ ДРУГА ДЪРЖАВА! ЩЕ ВИ ИЗПРАТИМ С ОБЛЕКЧЕНИЕ!
СПРЕТЕ СЕ!
ТЪРПЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НЕ Е БЕЗГРАНИЧНО!

08 април 2019 г. 22:13:00 ч.
1234

Стратегията - директно в коша за боклук -1

1. Срокът за обсъждане на Стратегията първоначално не беше ли до 18.04, а не до 11.04? Да не се уплашихте, че никой не я иска? Как стана промяната на срока? Миналата седмица беше до 18.04. Това дали не опорочава обсъждането?

08 април 2019 г. 22:14:01 ч.
nelkata222

Аз съм против стратегията

Няма как а замаскирате пъклените си действия зад благи думи. Върнете парите на Норвегия и поне веднъж се дръжте като истински българи. България още помни взетите си чеда и превръщани в еничари. Този сценарии няма да позволим да се повтори! Ние, родителите на България, няма да позволим някакви болни скандинавски мозъци да дават акъл как да възоитаваме децата си. Осъзнайте се! Не всичко е пари. Сега вие сте горе и решавате, но утре вашите внуци може да са жертви на вашите днешни лоши решения.

08 април 2019 г. 22:27:09 ч.
1234

Стратегията - директно в коша за боклук -2

Защо като ВОДЕЩИ отговорни институции на много места присъстват УНИЦЕФ, НПО, (чиито имена не искате да назовете, освен Националната мрежа на децата), доставчици на социални услуги? На кого ни продадвате децата?

Това е скандално!

Особено скандално е УНИЦЕФ да раздава правосъдие в т. 4.3 от стратегията - Давате им административното, гражданското и наказателното производство! Ние сме суверена държава. Защо друг трябва да превземе съдебната ни власт по този начин?

Оставка за това предложение! 

Има още други места в стратегията - давате на неназовани НПО контрола по точка 2.4.2 - Превенция на училищния тормоз.

И още твърде много безумни моменти има! Не се приема!

 

 

08 април 2019 г. 22:30:30 ч.
porasnala

Не!,на стратегията за детето 2019-2030!

Престанете,да пробутвате отново тази стратегия за детето ,която българският народ не приема!Кой, Ви притиска!На кого,сте задължени и каква е цената за която продавате собствения си народ,децата ни?!Имаме си коституция и закони,ние ги спазваме,спазвайте ги и Вие!Нямаме нужда ,от чужди модели/скандинавски/,които са се доказали като антихуманни!Долу ръцете ,от единствената неосквернена от вас светиня-българското семейство и неговите деца!Мислите ,че отново ще замълчим,не ,този път няма,ще браним с всички сили и средства,нашите деца!

08 април 2019 г. 22:33:05 ч.
1234

Стратегията - директно в коша за боклук -3

Това ли искате?

 

Да имамете право да инспектирате всяко семейство и право да отнемете което и да е дете от семейството по наше усмотрение без съд.

Броят на децата в семейството снижава качеството на живот на всяко дете и може да е повод да бъде отнето.

Ще оценявате и диктувате на родителите задължителни за изпълнение методи за възпитание и грижа за децата.

Каквито и да е възпитателни мерки в семейството са забранени.

Възпитанието - това е насилие и нарушаване правата на детето.

Децата при всеки случай на конфликт са длъжни да се оплакват на родителя, учителя, психолога, омбудсмана по телефона на доверието, който е същия като норвежкия Барневарн 116111

Правата на детето са по-висши от тези на родителите му. Към родителя има „презумпция за виновност“.

Вие сте специална инстанция, неподлежаща на контрол от вътрешен и международен съд. 

Не става!

08 април 2019 г. 22:35:49 ч.
1234

Стратегията - директно в коша за боклук -4

И сега злоупотребявате, какво остава, след като се приеме това.

Медиите са пълни с примери за вашите "геройства".

Просто не ви вярваме.

08 април 2019 г. 22:46:26 ч.
Александрина

Не на Стратегията на детето

Аз и моето семейство сме против приемането на Стратегия за детето. Оставете децата да изживеят детството си там, където им е мястото, а именно-в техния дом, с техните семейства. Оставете ги да бъдат обичани от родителите си, защото няма по-силна обич от майчината.

Вместо да се дават пари на случайни хора, за да се грижат за чужди деца, помислете как да се подпомогнат семействата в затруднение

08 април 2019 г. 22:47:10 ч.
Nikola_V

НЕ на Стратегията за детето 2019-2030г

Уважаеми дами и господа, искам да Ви заявя, че аз и моето семейство сме категорично ПРОТИВ тази античовешка, антихуманна, антидетска Стратегия. Никога няма да се съгласим и няма да приемем под никаква форма прокарването на подобни изключително спорни "стратегии". Няма нищо по-добро за едно дете от неговото собствено семейство и РОДИТЕЛИТЕ знаят кое е най-добро за техните ДЕЦА.

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г

08 април 2019 г. 22:59:20 ч.
r.tatova

Против НСД 2019-2030

Не съм съгласна тази стратегия да бъде приета. Аз съм против действията, които са заложени в нея. Нека досега действащите закони в Република България да бъдат спазвани. НЯМАМЕ нужда от копия на чужди проекти и стратегии - те обслужват чужди интереси и доказано във времето (публичното пространство е изпълнено с доказателства за това) са опасни.

Моля, вслушайте се в гласа на хилядите български граждани!  

08 април 2019 г. 23:01:50 ч.
r.tatova

Не на НСД 2019-2030

Не съм съгласна тази стратегия да бъде приета. Аз съм против действията, които са заложени в нея. Нека досега действащите закони в Република България да бъдат спазвани. НЯМАМЕ нужда от копия на чужди проекти и стратегии - те обслужват чужди интереси и доказано във времето (публичното пространство е изпълнено с доказателства за това) са опасни.

Моля, вслушайте се в гласа на хилядите български граждани!  

08 април 2019 г. 23:19:06 ч.
RCH0218

Това е безумие!!!

Защо продавате децата ни за пари?! Не забравяйте, че вие също имате синове, дъщери, внуци! Как бихте искали да се увеличи раждаемостта в България ако се приеме това нещо?! Или целта е да ни затриете тотално?! Защо не следвате други примери на развите държави - чисти улици, здрави магистрали, образование и здравеопазване на ниво, ниски цени на хранителните продукти и още, и още... Изгонихте младите от България, сега искате и децата ни... Силно вярвам, че българите в такива моменти сме единни! Силно се надявам на някой от вас все още да му пука за съдбата на народа! Ако не, замислете се, дали ако се приеме тази глупост, вашето дете би било застраховано?

08 април 2019 г. 23:23:27 ч.
Tina Nostova

НЕ на Национална програма за развитие на детето за 2018, Не на Стратегия за развитие на детето 19-30

Аз съм ПРОТИВ Национална програма за развитие на детето за 2018 и, Стратегия за развитие на детето 2019-2030. Стратегията ПРЯКО НАРУШАВА Конституцията на Република България, според която в Чл.47(1) „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата“. „Подпомага“ означава, че държавата няма правото да изземва правата на родителите, без доказана вина, а да ги счита за невинни до доказване на противното. Стратегията противоречи на Европейската Конвенция за Защита Правата на Човека и Основните Свободи. Аз съм ПРОТИВ: 


Изземване на родителските права в полза на държавата

Аз съм ПРОТИВ: 

Проява на дискриминация към родителите и потъпкване на техните най-основни човешки права

Аз съм ПРОТИВ:

Възможност за бързо легално отнмане на децата от страна на държавните служители

Аз съм ПРОТИВ:

Пълно обхващане на децата в държавната образователна система и контрол на държавата върху програмите за ранно сексуално обучение

08 април 2019 г. 23:41:35 ч.
pamir

Не приемаме Националната програма за закрила на детето за 2019!

Националната програма за закрила на детето за 2019 г. е неприемлива за нашето общество и следва да бъде отхвърлена категорично!
 
Всички дейности по точка 4.3 са съвършено неясни и дават възможност за много широко тълкувание, включително въвеждане на Норвежките модели за безпричинно насилствено отнемане на деца и тотално елиминиране на родителите. Пакета INSPIRE е неясен и непознат за нашето общество. Вие нямата право да налагате неща, с които не е съгласно българското общество!
 
Вие искате да си навлечете гнева на всички български родители. Не приемаме вашите стратегии и не се докосвайте до българските деца!

08 април 2019 г. 23:52:49 ч.
NellyA

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г. !!!

Аз съм твърдо ПРОТИВ стратегията !!!

Възпитанието на децата е само и единствено право на родителите !!!

 

 

08 април 2019 г. 23:58:08 ч.
alexivan

ПРОТИВ !!!

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.! НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!!!! НЕ на проекта на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Оставете децата на родителите си! Подобрете здравеопазването, образованието, построете градини, където децата да се чувстват обичани и уважавани. Обновете училищата, където учат децата за които се грижите и увеличете заплатите на учителите, за да се уважават себе си и децата да ги уважават.

Намерете приемни семейства за изоставените деца, и спрете насилието в домовете за деца без родители. Обичаните деца нямат нужда от приемни семейства, а от психически и физически здрави родители. Бедността я решете, не чрез вземане на децата от бедните родители, а като дадете подкрепа на тези хора да си застанат на крака. Защото от бедността никой не е застрахован. 

Кои хора стават приемни семейства? Хора, които разчитат на дохода от гледане на приемни деца? Нима, това не са бедни семейства? Бедните против бедността?

Справянето на детето в училище е първо грижа на учителите и после на родителите. Ще има ли наказание за учителите, които не обръщат еднакво внимание на всички деца? Подкрепете хората да раждат деца, а не с тези стратегии да се страхуват да имат дори и по едно дете!

Балканските родители са готови да дадат живота за децата си! Никой не може да обича детето повече от неговите родители!

 

08 април 2019 г. 23:58:34 ч.
alexivan

ПРОТИВ !!!

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.! НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!!!! НЕ на проекта на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Оставете децата на родителите си! Подобрете здравеопазването, образованието, построете градини, където децата да се чувстват обичани и уважавани. Обновете училищата, където учат децата за които се грижите и увеличете заплатите на учителите, за да се уважават себе си и децата да ги уважават.

Намерете приемни семейства за изоставените деца, и спрете насилието в домовете за деца без родители. Обичаните деца нямат нужда от приемни семейства, а от психически и физически здрави родители. Бедността я решете, не чрез вземане на децата от бедните родители, а като дадете подкрепа на тези хора да си застанат на крака. Защото от бедността никой не е застрахован. 

Кои хора стават приемни семейства? Хора, които разчитат на дохода от гледане на приемни деца? Нима, това не са бедни семейства? Бедните против бедността?

Справянето на детето в училище е първо грижа на учителите и после на родителите. Ще има ли наказание за учителите, които не обръщат еднакво внимание на всички деца? Подкрепете хората да раждат деца, а не с тези стратегии да се страхуват да имат дори и по едно дете!

Балканските родители са готови да дадат живота за децата си! Никой не може да обича детето повече от неговите родители!

 

09 април 2019 г. 00:02:35 ч.
1234

Коментарите ми се отнасят за проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Става въпрос за следните коментари

- Стратегията - директно в коша за боклук -1 

- Стратегията - директно в коша за боклук -2

- Стратегията - директно в коша за боклук -3

- Стратегията - директно в коша за боклук -4

И програмата за 2019 и стратегията до 2030 год са за коша за боклук, така че мнението ми остава!

Освен това от  "Настоящият доклад отчита изпълнението на НПЗД 2018 г., като предмет на доклада е реализацията на заложените дейности в Програмата по отношение на мерките, предприети от страна на органите по закрила на детето. Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво. "

Повишавате на благосъстоянието на детето, а не на семейството! Защо ги делите? Защо? Ето намеренията ви!

Правата на детето като правомощия и задължения на всички структури, органи, и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво! 

Това е безумно !

 

09 април 2019 г. 00:08:19 ч.
Vkole

Няма да си дадем децата!

Не разбрахте ли?! НЯМА ДА СИ ДАДЕМ ДЕЦАТА! Не ви искаме стратегиите! Нямате място в нашите семейства и нашите домове! 

09 април 2019 г. 00:14:37 ч.
EkaterinaDim

Против съм да злоупотребявате с българското семейство!!!

Никой няма право да се бърка в традиционното отглеждане на децата ни! 

Всички родители обичаме децата си и знаем кое е най-добро за тях! 

Няма да оставим нещата така!!!

09 април 2019 г. 00:33:29 ч.
а1000

НЕ !!!

Аз съм категорично ПРОТИВ Национална програма за развитие на детето 2018 и Стратегия за развитие на детето 2019-2030 !!!

Вие сърца нямате ли? Вие деца нямате ли? 

Бъдете хора, бъдете българи - ОСМЕЛЕТЕ СЕ да бъдете такива! 

Ние няма да мълчим!

09 април 2019 г. 00:34:51 ч.
gtsaneva

Относно проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Националната програма за закрила на детето за 2019 г. е не е подходяща за нашата страна България! Нищо не налага приемането на някаква програма! 
 
Всички дейности по точка 4.3 от тази проекто програма са  неясно написани, много общи и дават възможност за различни тълкувания, включително въвеждане на Норвежките модели за безпричинно насилствено отнемане на деца и умаловажаване ролята на родителите. Пакета INSPIRE е  непознат за нашето общество, не знаем какво стои зад него! Не знаем какво имате предвид! Не сме запознати с намеренията ви! И сме много обезпокоени! Вие нямате право да налагате програми,  които не са пределно ясни, подробно изложени и достатъчно дълго обсъждани от българското общество!
Ние, българите, обичаме децата си МНОГО, грижим се за тях, за тях сме готови да дадем живота си и нямаме нужда от вашите нововъведения!

09 април 2019 г. 00:42:45 ч.
Vil

Може да изхвърлите проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. в боклука 2

В допълнение:
ПРОТИВ съм натрапването на една социална услуга каквато са патронажите като задължителна с цел не подпомагане на майката, а следене на нея и детето уж за ранна превенция на насилието и откриване на деца в риск. То е повече от ясно, че ако тетката от патронажна грижа е мотивирана финансово за всяко дете в риск, ще започнат просто да валят! Защото вече има и доста чакащи приемни семейства и те трябва хляб да ядат!
ПРОТИВ съм ратифицирането на Третия консултативен протокол, който ще позволи ненужна намеса в българската съдебна система.  
ПРОТИВ съм промени в законодателството ни в частта касаеща защитата на детето и въвеждането на детски съдилища. Имаме си чудесно законодателство, което защитава всички деца, ако не се прилага избирателно. Като в този случай - да върнеш детето на баща педофил, но пък заможен педофил закона за него не важи - https://www.varna24.bg/novini/varna/Maika-na-momichence-ot-Varna-Sudut-dade-deteto-na-bashta-mu-advokat-obvinen-v-pedofiliya-828036
ПРОТИВ съм на изготвянето на Закон за семейството и детето. Отново има разделение.Закон за семейството трябва да има, но текстовете трябва да бъдат изготвени с участието на организации доказали се като радетели на традиционното българско семейство и негови защитници -  като  Поход за семейството, Асоциация общество и ценности и други изброени под петицията срещу Националната стратегия за детето 2019-2030г, както и на Българската Православна Църква.

09 април 2019 г. 00:44:33 ч.
Vil

Може да изхвърлите проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. в боклука 3

ПРЕДЛАГАМ също и по образец на Полша да бъде изготвен кратък наръчник за правата на родителите според Конситуцията на РБ и Конвенцията за правата на детето на ООН, който да бъде раздаден във всички училища, Агенции за закрила на детето и за Социално подпомагане и да напомня на служителите им да не ги нарушават и особено Член 9 "1.    Държавите -страни  по  Конвенцията,  осигуряват  детето  да  не  бъде  разделяно  от родителите си против тяхната воля, освен когато компетентните власти решат в съответствие с приложимите закони и процедури и при възможност за съдебен преглед, че такова разделяне е необходимо за висшите интереси на детето.  Такова решение може да бъде необходимо в някои особени случаи, като например малтретиране или изоставяне на детето от родителите, или когато родителите живеят разделени и трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето.2.    При  всяка  процедура  съгласно  точка  1  на  всички  заинтересовани  страни  се  дава възможност да участвуват в нея и да изложат своите становища.3.  Държавите -страни по Конвенцията, зачитат правото на детето, което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители редовно освен ако това противоречи на висшите интереси на детето.4.  Когато такова разделяне е в резултат на някакво действие, предприето от държава -страна по Конвенцията, като задържане, затвор, изселване, депортиране или смърт (включително смърт, произтичаща от каквато и да е причина, докато лицето е задържано от държавата) на единия или двамата родители или на детето, тази държава при поискване предоставя на родителите, детето, или  ако  е  уместно,  на  друг  член  на  семейството  необходимата  информация  относно местопребиваването на липсващия член (членове) на семейството освен ако предоставянето на информация би навредило на благосъстоянието на детето.  Освен това държавите -страни по Конвенцията  осигуряват  предоставянето  на  такова  искане  само  по  себе  си  да  не  води  до неблагоприятни последствия за съответното лице (лица)." Това е от особена важност защото "Бедността" никъде тук не е посочена като причина за отнема не дете и все пак около 2000 деца са отнети от биологичните им родители точно заради лошото им финансово състояние! Което е престъпление! Най-добрият интерес на детето е бил, е и винаги ще бъде то да е с биологичните си родители, тогава когато е обичано, желано и те полагат грижи за него, а не приемната грижа.
ПРОТИВ присъединяване към Глобалното партньорство и прилагането на Седемте стратегии на СЗО за превенция на насилието.
 

09 април 2019 г. 00:45:43 ч.
Vil

Може да изхвърлите проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. в боклука 4

ПРОТИВ сексуално обучение в училище на деца от 7 г. Всички страни в които то вече е факт могат само да послужат за пример на България какви негативни последици влече това след себе си! И особено важно е да се отбележи, че децата на 7 години нито физически нито емоционално са узрели за тази тема. Не виждам как един родител може да възпитава, когато държавата развращава детето му в училище. И вместо там да усвоява определени академични знания, ще бъде включено в редица обучения на тема секс, наркотици, насилие и прочие и дори стимулирано и насочвано, тайно от тях да прави аборти и изследвания за СПИН! 
ПРЕДЛАГАМ закриване на ДАЗД и създаване на Агенция за семейството. ДАЗД от години е абдикирала и не изпълнява функциите си на контролен орган. Като резултат некомпетентни социални работници издевателстват върху семействата, отнемат деца в нарушение на редица разпоредби и на чл.9 от  Конвенцията за правата на детето на ООН, а нейната прецедателка абсолютно се е самозабравила и явно трябва да й се напомня, че институциите съществуват, за да са в услуга и помощ на гражданите, а не обратното. В допълнение ДАЗД работи с няколко НПО-та (Национална мрежа за децата, Асоциая "Родители", Асоциация Анимус, П.У.Л.С) с външно финансиране, които въпреки благовидните си имена работят не в интерес на семейството и създаването на хармонични отношения вътре в него, а точно за неговото унищожение. Провеждат кампании целящи веднъж противопоставяне на мъжа и жената и насаждане на идеята, че едва ли не всеки мъж е насилник, а пък жената си е самодостатъчна и няма нужда от него и втори път противопоставяйки децата на техните родители на база права и утвърждаване на идеята, че семейтвото е мястото където се крие грозната глава на домашното насилие и това е начина по който всеки родител възпитава наследниците си. Семейството е дискредитирано, омаловажено, оплюто, съзнателно се руши родителския авторитет и се натрапва идеята, че родителите са неспособни, неуки, неандерталци и имат нужда  от куп специалисти, за да се справят. Специалисти или пък детето им да бъде взето и дадено в приемно семейство.Където платените родители, ще се грижат вече страхотно за него!
Заради всичко гореизложено смятам се ДАЗД отдавна е компрометирана и не поставя на първо място интересите на децата, а своите собствени, поради което нищо не налага да продължи да съществува.В допълнение щом на госпожа Лилова и нейните подопечни толкова им допада норвежкия модел са свободни във всеки един момент да си стегнат куфарите и трайно да се заселят в Норвегия, а не да се опитват да го налагат в България!
 

09 април 2019 г. 00:56:22 ч.
zara_Jesus

НЕ, НЯМА ДА ВИ ДАДЕМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ!

ДА СЕ МАХАТЕ С ГНУСНАТА СИ САТАНИНСКА СТРАТЕГИЯ, ОСТАВКА ДЯВОЛСКИ ПРОДАЖНИЦИ!!!

09 април 2019 г. 01:09:48 ч.
aleksaleks

Против Стратегията за детето 2019-2030!

Децата на България не са стока за продан, нито  са банкомати! Българските родители разбират целта на тази сатанинска Стратегия 2019-2030, не ги смятайте за малоумни! Знаем, че бизнесът с деца и детски органи е най-печелившият в момента. Не желаем да ставаме заложници на педофили и хомосексуалисти. Не искаме извратени мозъци и деградирали скандинавски общества да ни натрапват своите извращения! Категорично НЕ на съвременното еничарство и неговото узаконяване в България! Държавата – това сме НИЕ, вие сте само чиновници и сте длъжни да изпълнявате НАШАТА воля! НАРОДЪТ има думата, не продажните политици. Вас утре няма да ви има, но народът ще остане! Не си играйте с търпението на хората! Всеки родител е готов да брани децата и семейството си с всички възможни средства! НЕ на извратената Стратегия! НЕ на бизнеса с деца и детски органи!

09 април 2019 г. 01:10:39 ч.
whitelilit

Стига гавра с децата ни!

Не съм съгласна да се отнемат децата от собствените им семейства и да се дават на приемни.В своето семейство детето получава онова,което само неговите биологични родители,създали го с много любов може да му дадат като възпитание,морални ценности,предаване на традициите.

Нека не превръщаме нашето общество от осакатени индивиди,защото на всички вече ни е известно какво се случва в скандинавските държани.Благодарение на такава политика цяло едно поколение е ощетено(във физически и психически аспект) и тези държави са в тотален морален упадъкб,без значение е факта, че финансово са много по-добре от нас.

Вместо да се чудите как да направите обществото ни сбъркано помислете за вдигане на финансовият статус на хората,не да гледате под лупа че определено семеийство нямало средства да отглежда децата си.Ами дайте на тези семества не на приемните(за много от тях това се превръща в професия).Детето се е родило в естествената си среда и там трябва да бъде отгледано и възпитано.Оправете образованието,медицинското обслужване,подкрепете младите семейства където и двамата родители са образовани,не да ги гоните с тази извратена политика отвъд границите на държавата ни!

И ако наистина сте Българи приемете такива закони ,които да се грижат за физическото ,ментално здраве на децата ни за тяхното образование,да останат в България където са се родили,защото те са нашето бадеще утре!

09 април 2019 г. 01:31:47 ч.
Мели

НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!!!

Господа управници!

Тези проекти: Доклад за закрила на детето, Национална програма, както и Стратегията за закрила на детето, са в разрес с човешките права и противоречат на Конституцията на Р. България! Категорично ги отхвърляме!

Защо се плаща в пъти повече на професионален приемен родител, вместо да се подпомогне биологичния родител на детето? Защо се отнемат децата от семействата им заради бедност? Бедността престъпление ли е? Така ли смятате, че ще се подобри начина на живот? Така ли ще се защитават човешките права? Това ли са мерките, предприети за подобряване на демографската криза?

Няма да позволим узаконяването на отвличане на деца! НЕ на Ювеналната юстиция – тя няма място в България! Спрете да обслужвате чужди интереси! Върнете норвежките пари!

09 април 2019 г. 05:49:58 ч.
Ради

Крайна цел, да се изселят семействата от България!!!

Вие нормални ли сте?!? Не стига, че отнемате деца от семейства, които са социално слаби и в същото време се плаща на други семейства, който да приютят децата, което е върховната глупост, ми сега и това!!!Вашата цел е да затъпее нацията до толкова, че да не мисли самостоятелно, защото прост народ лесно се управлява!!!Как точно ще подпомогнете здравословното хранене на детето, ако то реши, че иска да яде само шоколади и аз, като негова майка не мога да му забраня, защото не е подкрепяща го среда?!? Тогава какво следва? Или детето ми разболява, или се мести в съседите, защото те го подкрепят? Каква е гаранцията, че с отнемане на децата от редителите за най-малката глупост, няма да се отвори пазар на деца за износ? Че всеки може да си хареса дъщеря
ми и да пусне жалба срещу мен, за това че съм и плеснала шамар! После какво следва? Ще си правя ново и ще се моля да не си го хареса някой? Или ако реша да отгледам дете, трябва да го оставя да ми се качи на главата, защото така е редно? А ако реши да пуши и да се друса на 13 години, пак ли няма да имам думата и да му забраня? Що за хора ги мислят тия тъпотии? Вие сърца и деца имате ли въобще?

 

09 април 2019 г. 07:37:09 ч.
Любка

Не одобрявам стратегията в този и вид

Не мисля, че стратегията защитава правата на децата и семейството.

09 април 2019 г. 07:37:11 ч.
Любка

Не одобрявам стратегията в този и вид

Не мисля, че стратегията защитава правата на децата и семейството.

09 април 2019 г. 09:37:15 ч.
Cuadro

НЕ НА БЕЗУМНАТА ВИ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО!

Стратегията, която се опитвате пак да ни пробутате, ОТНОВО е неприемлива за всяко българско семейство. Единствено и само родителите имат право да възпитават СВОЕТО, а не вашето дете! Не на ранното сексуално образование! Ще се борим срещу вашата стратегия, всички заедно, не ставайте врагове на българския народ! 

09 април 2019 г. 10:06:53 ч.
Дъга

твърдо НЕЕ

 1. Драги ми продажнижи... Изгонихте всички млади, учените ни ги изоставихте в нищета, бабите ни умират без пари за хапчета И храна,разпродадохте Ни, и Историята И Бъдещето Ни !!   СЕга искате децата НИ , да ги давате на хора от 3 пол за да се чустват нормални...  е кажете  Вие не сте ли деца на майките си ?? За деца ВАС не Ви питам... дано нямате....защото злото което носите небива да се разпространява.... БългароУбийци и Родоотсъпници сте всички до един ! ВЪРНЕТЕ  ИМ ПАРИТЕ!!!                       
 2.  не на ювеналната юстиция                                                                                                                      
 3. не на НПО-та

09 април 2019 г. 10:08:16 ч.
Майка!!

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.! НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!!!!

Аз съм МАЙКА! И не желая да бъда определяна като родител 1 или 2! Самия факт , че ние майките и бащите се налага да закриляме децата си от този тип стратегии говори много.

Обявявам се твърдо против норвешкия модел на социална политика спрямо децата.

Ако желате да копирате чужди практики , има доста морални държави за потдръжание, но норвегия не е една от тях!!!!

Обявавам се твърдо против отнемането на деца от биологичните им родители!

Обявавам се твърдо за спазването на християнскити традиции , семейство и ценности!

Аз съз за социална политика , която да стимолира раждаемостта и отглеждането на децата в здрава среда т.е майка, баща! Всичко друго е извращение! 

Превръщате държавата ни в мащеха, а не в майка.

Не желая децата ми да бъдат запознавани в училище и то в най -ранна детска възраст в сексулана принадлежност или каквото и да е било свързано с полови белези и сексуална култура.Детската психика не може да се справи с такава информация.  Това е работа на семйството . 

НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ! 

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ И ДАНО ВИ ДАДЕ РАЗУМ И СИЛИ ! 

 

09 април 2019 г. 10:37:48 ч.
Elim4e

НЕ НА БЕЗУМНАТА СТРАТЕГИЯ!!!

Нямате ли с какво друго да си уплътнявате времето на политическите си позиций, та посягате на най-милото ни , на ДЕЦАТА НИ! Засрамете се и спрете това безумие! Аз, семейството ми и всички които ме заобикалят сме ПРОТИВ приеманета на Стратегията!!! Вземете под внимание мнението на народа, защото сме повече от 240бр. И не всичко е пари!!!

09 април 2019 г. 10:45:02 ч.
memanuilova@yahoo.com

ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ СЪХРАНИМ КАТО НАРОД!

Апелирам към управляващите ДА НЕ ПРОДАВАТ ДЕЦАТА НИ с толкова лека ръка, ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ СЪХРАНИМ КАТО НАРОД! АЗ СЪМ ПРОТИВ "Стратегията", измислена от психопати с цел намаляване на населението! Силно се надявам и се моля да запазим най-ценното ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ! 

09 април 2019 г. 10:50:25 ч.
silviya_sarafova

ПРОТИВ

Държавата и нейните структури нямат право на вмешателство в семейството. Държавата и нейните служители НЕ знаят по-добре кой е най-добрия интерес на нито едно дете! Стратегията и Програмата към нея за детето 2019-2030 е пълна с неизяснени критерии по които ще се определя дали едно дете е в риск или не. Което означава, че съдбите на семейства от цяла България ще бъдат в ръцете на социални работници, които по свое усмотрение ще решават! Това е АБСУРД! Абсурд е и обхващането на деца 0-3 годишна възраст в детски градини! Абсурд е сексуалното образование, абсурд е презумпцията на виновност и неспособност по подразбиране на родителите да отглеждат собствените си деца! Абсурд е социални работници да имат достъп до деца без знанието и съгласието на техните родители! Абсурд е социални работници да имат право да извеждат деца от семействата им! Камо ли без знанието на родителите им! Не приемам детето ми да бъде разглеждано като отделен субект от семейството ми, защото НИЕ СМЕ ЕДНО ЦЯЛО. 

09 април 2019 г. 11:00:33 ч.
little_k@abv.bg

ПРОТИВ

Против Стратегията за детето !!!!! Искам да знете , че няма да стане така в България. Българинът може да търпи всичко , тъпчите ни от 30 години. Продадохте ни на ЕС , закрихте производствата , затрихте малкия и среден бизнес, застоихте морето , изсекохте горите , НО ДЕЦАТА СИ НЯМА ДА ДАДЕМ  - ТОВА ТРЯБВА ДА ВИ Е ЯСНО. Не се опитвайте да ни пробутвате норвежки сатанински механизми , онези като не си обичат децата , си е техен проблем . Алчни , алчни до мозъка на костите си сте. Къде ще ги носите тия пари , там накъдето всички отиваме НЯМА ДА ВИ ТРЯБВАТ !!!!  ПРОДАЖНИЦИ !!!

09 април 2019 г. 11:10:43 ч.
Мария Б

Категорично против!!!

Категорично против съм "вашия" "Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.", против Стратегията и всякакви прикрити нейни копия!

09 април 2019 г. 11:14:47 ч.
moonlady

Не!Не!Не! Тая работа няма да стане!

Българина държи на мачкане и търпи, но стане ли дума за децата му....ей тука вече удряте на камък! Глас народен - глас Божий, ще се вдигнем като "стой та гледай".......Просто няма да стане тук! Нямаме деца за продан, нямаме деца за еничери! Чукате на грешната врата! Същото търпение и постоянство с което търпим правителства, можем да приложим и в отхвърлянето на абсолютно несъответстващи на родовия дух външно наложени извращения и насилия, пък колкото и пъти се опитвате мизерно и тайно за го плъзнете между капките!

09 април 2019 г. 11:18:02 ч.
Desi82

ПАРИ, БИЗНЕС, ДЕЦА, КОНТРОЛ

Всичко е бизнес и дори да е облечен в "Закрила на детето" или "Домашно насилие" става дума за ПАРИ:

"Има пари /Директно финансиране от Норвегия/ --> Има социални услуги --> Има центрове за настаняване на деца --> Това, което липсва е материала /децата/."

"Стратегията за детето" делигира права на държавата под формата на социални работници, които да подсигурят крайния продукт /децата/. Сферата на намеса в българските семейства е изключително широка и надвишава случаите на домашно насилие и включва ДЪРЖАВНА НОРМА за:

- "Здравословна среда" - Държавата определя

- "Здравословен начин на живот" - Държавата определя

- "Детско здраве" - Държавата определя

- "Майчино здраве" - Държавата определя

- "Качествено образование" - Държавата определя

- "Медицинско обслужване" - Държавата определя

- "Пълноценно включване в обществото" - Държавата определя

Чрез стратегията се прилага абсолютен мониторинг и налагане на държавен стандарт за вас и вашите деца!

Аз не желая държавата да определя кое за мен е здравословна среда, да ми налага медицинско обслужване, държавно образование и т.н.

 

09 април 2019 г. 11:26:44 ч.
Марио

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030Г.!

Защо се взима модела на скандинавските държави. При тях седем годишно дете, което още не може да си избърше сопола може да си избере пола. Да не забравяме, че в тези държави педофилията често срещана практика. В тези държави се говори открито за озаконяването на инцеста. В тези държави се самоубиват невръсни деца поради преживените блудства. Защо налагате практики, които не са приети и НЯМА НИКОКА да бъдат прието от българското общество и църква. 

Искам да знам имената на всички директори на дирекции, които са участвали в изготвянето на тази стратегия, защото утре като исме оставката на министръра и замесниците му да не пропуснем и Вашите имента ЕНИЧАРИ ТАКИВА.

09 април 2019 г. 11:55:35 ч.
emilwt

Възмездие!!!

Ако се въведе нещо подобно на норвежкия модел, ще стана терорист! Няма какво да губим повече с тези наши управници-помияри! Ако някой се доближи до детето ми ще потъне в кръв!

09 април 2019 г. 12:02:07 ч.
MOTHER1

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.!

ПРОТИВ СЪМ! РОДИТЕЛИТЕ - СУВЕРЕНЪТ - НЕ Я ОДОБРЯВАТ! ДА СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ НА НОРВЕГИЯ - ДЕЦАТА НИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ! 

09 април 2019 г. 12:09:31 ч.
Искра Колева

Горко ви!

Вие, нови български политици, надминахте всички наши очаквания! Трябваше да осигурите работеща икономика и достойни заплати и пенсии за вашите избиратели, а не да рушите семействата и да задълбочавате демографската криза. Прокарваните нови беззаконни закони ще имат фатални последствия, които вашите млади и зелени глави дори не могат да предвидят и оценят. Обръщам се към вашата съвест:

Еклесиаст 10:16 „Горко ти, земьо, кога царят ти е дете и кога князете ти ядат рано!“

Исая 3:11 „Горко му на беззаконника, защото ще има отплата за делата на ръцете му.“

Исая 5:18 „Горко на ония, които влекат подире си беззаконие с вървите на суетността и грях - като с колеснични ремъци.“

Исая 10:1 „Горко на ония, които създават несправедливи закони и пишат жестоки решения.“

09 април 2019 г. 12:13:07 ч.
Къркаличева

В никакъв случай!

Витиевати йезуитски формулировки,  захаросани лозунги, красиви обещания. Този документ е опасен за семейството, за обществото, за децата.

Все още е неприет, а социалните служби вече действат с пълна сила. Случаите вече са няколко и тихомълком проверяват докъде ще стигне търпението ни. 

Семейството ни не е съгласно с приемането на този документ и произтичащите от него мерки!

09 април 2019 г. 12:13:42 ч.
Искра Колева

Относно закрилата на детето

АЗ СЪМ ПРОТИВ истанбулската конвенция и новата програма за закрила на детето!

Предлагам в Държавната агенция за закрила на детето да работят само хора, които вече имат родни деца и които не са расли в институции и приемни семейства вместо в нормална семейна среда.

Предлагам политиките за подкрепа на децата и семействата да се превърнат в „политики за подкрепа на децата в семейството“. Никой и нищо не може да защити детето по-добре, отколкото неговите кръвни майка и баща!

Семейството е сигурна и безопасна среда за родните деца. Винаги е било и ще бъде така! Това е вечният нравствен закон.

Деинституционализацията на грижата за деца не решава проблема. Не може осиновяването да се превръща в професия и доходоносна работа.

Оставете децата на мира!

 

09 април 2019 г. 12:15:18 ч.
Къркаличева

В никакъв случай!

Този документ не бива да се приема в никакъв случай! Опасен е за децата, за семействата, за родителите, за обществото ни! 

09 април 2019 г. 12:34:50 ч.
lyub4eto

Оставете ни децата

Оставете нашите деца и се насочете към децата, които наистина са в риск. Защо искате да разбивате истинските семейства? Защо не помогате на хората, които наистина имат нужда? Защо не инвестирате тези толкова много пари, които получавате в нещо смислено и в наистина по-доброто нъдеще на нашите деца?

09 април 2019 г. 13:13:36 ч.
v.nikolov

Позиция на Общност на заветните реформирани църкви - 1

Идеологически презумпции, които предопределят подхода на цялата стратегия.

1. Държавата е водещата обществена институция, която трябва и може да решава всички въпроси относно всички деца. Стратегията възлага на държавата пълната власт да дефинира, налага и контролира единствено „правилните“ и еднакви за всички начини за хранене и здравословен начин на живот, жилищтна плош, игра, здравеопазване, образование, сексуалност, ценности, наказание, възпитане, психологически подходи и др. свързани с децата.  Под това прозират и следващите две презумпции.

2. Всички дейности свързани с отглеждане на деца е най-добре да се планират и управляват централно от безлична бюрокрация и да се налагат репресивно от горе надолу върху семействата.

3. Всички деца, семейства и общности са еднакви (или трябва да станат такива) в социално, културно, религиозно, философско, физическо и психологическо отношение.

4. Семейството не е най-добрата среда за децата.

Официално заявена цел на Стратегиста е колкото се може повече(ако може всички) деца още от раждането си да бъдат отглеждани в институции от рода на ясли и детски градини. Същевременно като фундаментален принцип на стратегията е обявен „най-добрият интерес на детето“. Следователно презумпцията на авторите е, че да се възпитава и отглежда в семейство не е в най-добрият интерес на детето.

5. Всички деца са в риск. Всички родители са потенциални насилници, некомпетентни и неспособни да действат в най-добрия интерес на детето. Това е видно в стратегическите цели за информационна свързаност, набюдение и активно следене, за да бъдат търсени и докладвани проблеми във всяко семейство.

 

09 април 2019 г. 13:14:16 ч.
v.nikolov

Позиция на Общност на заветните реформирани църкви - 2

Противоречия

1. Първото и според нас основно противоречие в презумпциите на стратегията е противоречието с Християнството. Абсолютна презумпция в цялото Писание е, че отговорността и контролът върху отглеждането, обучението и възпитанието на децата са възложени на родителите, а не на държавата. Разбира се, властта на родителите е ограничена в широките рамки на общото законодателство за защита на живота и собствеността на всички граждани от криминални престъпления.

(Битие 18:19, Второзаконие 6:6-7, 11:19, Притчи 22:6, 1 Тимотей 3:4 и 3:12, Ефесяни 6:1, Второзаконие 5:16)

2. Стратегията е в безумно противоречие и с естествената житейска логика и история. Децата се раждат в семейства и родителите са най-мотивираните и способни хора за тяхното добруване. Колко чиновници биха дали живота си за нашите деца? В какво състояние са децата под държавна грижа към момента?

3. Противоречие с Конституцията и международните документи за правата на човека. Чл. 47 от Конституцията на РБ в съгласие с Библията гласи, че „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.“ Стратегията не предлага подпомагане, а тотален контрол върху родителите и така е в пряко нарушение на Конституцията.

4. Противоречие с правната логика. Основни правни принципи са презумпцията за невинност и правото на справедлив процес и защита. В Стратегията тези принципи са обърнати с главата надолу. Родителите са считани за виновни по подразбиране и са длъжни да доказват своята невинност. Агенцията за закрила на детето първо наказва и после разследва и доказва(ако се наложи). Дори и по анонимен сигнал за насилие детето незабавно трябва да бъде изведено от семейството. Никой не носи отговорност за погрешно предприети мерки за закрила. Кой и как ще възстанови моралните и физически щети нанесени от социалните служби? Дефинициите за „насилие“, „здравословно“, „щастие“ и други основни понятия, според които ще бъдат контролирани семействата са разтегливи и подлежащи на всякаква интерпретация в противоречие на правните принципи за конкретика и измеримост на престъпленията, като телесна повреда, изнасилване и т.н. за които и в момента има достатъчно ясен НК.

5. Противоречие с научните принципи. Има безброй психологически школи, теории за възпитанието и за здравословното хранене и начин на живот, които често са в противоречие едни на други и се променят с времето. Държавата няма на разположение единна и авторитетна научна обосновка, за да наложи която и да е една от тези теории на всички. Следователно изборът в Стратегията е изцяло политически и финансово мотивиран.

6. На Стратегията не й липсват и вътрешни противоречия. Постулира се пълна забрана на всякакво насилие и принуда спрямо децата, като планира да обезпечи изпълнението на забраната прилагайки именно форма на насилие спрямо семейството.

7. Една от главните цели на Стратегията е деинституционализация, но друга главна цел е точно обратната - всички деца да бъдат обхванати от институции за отглеждане на деца извън семейството – детски градини и ясли.

09 април 2019 г. 13:14:49 ч.
v.nikolov

Позиция на Общност на заветните реформирани църкви - 3

Заключение

„Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?    

Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.  

Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.“

Няма да ни стигне време, а и не е необходимо да навлизаме в детайли в плановете на Държавата за семействата ни. Достатъчно е да осветлим философската основа, върху която е построена цялата Стратегия. Тя е антисемейна, антихристиянска, тоталитарна и античовешка. Каквото и да бъде построено върху тази погрешна основа, то може да бъде единствено и само зло.

Затова сме убедени, че Проектът за национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. трябва да бъде напълно отхвърлен.

Смятаме, че трябва да се върви в посока на децентрализация и оттегляне на държавата от въпросите за грижите, отглеждането, възпитанието и обучението на деца и поемане на все по-голяма отговорност и самоуправление от семейството, местните общности и църкви – посока точно обратна на предлаганата Стратегия. 

09 април 2019 г. 13:57:13 ч.
denka.arabadzhiyska

Една българка срещу Стратегията 1

След неколкократно четене на НСД, аз стигнах до тези изводи и категорично не искам, този чудовищен план да влезе в действие.

ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 СЪМ, ЗАЩОТО:* ограничава правата на родителите, без повод или необходимост от това;

* дава пълна власт в ръцете на държавата и нейните чиновници, без да се предвижда контрол и санкции над тях;

* погрешно залага на “задължителен обхват и наблюдение” на децата от 0 до 7 годишна възраст, вместо да осигурява и създава услуги за тях;

* създава "детска полиция", "детски съд" и "детски омбудсман";

* разглежда ролята на родителите през презумпция за виновност във всички действия касаещи отглеждането и възпитанието на деца от 0 до 18 годишна възраст;

* дава правомощия на международни служби за извършване на наблюдение, контрол и посегателства над децата и семействата на България;

* легитимира доносът, клевета и лъжата като средства за събиране на информация

Въвеждат се и още много други мерки целящи пълен контрол и манипулация на родители и деца в България.

Кой ви дава право да си играете на стратези и да решавате съдбите на децата и родителите на България?

Кои сте вие, че искате да имате власт и контрол в семействата, да определяте "визията" за живота на децата им и да ги държите като заложници в ръцете на чужди и наши чиновници?

Как смеете изобщо, да си помислите, че знете, кое е най-доброто за нечие дете и да търсите механизъм, с който да обвините родителите в некомпетентеност или незаинтересуваност?

СПРЕТЕ НЕЗАБАВНО ТАЗИ СТРАТЕГИЯ! 

 

09 април 2019 г. 13:58:33 ч.
zara_Jesus

Горко ви, дяволски продажници

Исая 3:11 „Горко му на беззаконника, защото ще има отплата за делата на ръцете му.“

Исая 5:18 „Горко на ония, които влекат подире си беззаконие с вървите на суетността и грях - като с колеснични ремъци.“

Исая 10:1 „Горко на ония, които създават несправедливи закони и пишат жестоки решения.“

09 април 2019 г. 13:59:26 ч.
stelahristova

ПЪЛЕН АБСУРД!!!!!!

Това е най-извратената СТРАТЕГИЯ, и аз съм абсолютно против нея!

09 април 2019 г. 14:13:23 ч.
lidiq.ivanova

НЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019!!!

  Като гражданин на Република България КАТЕГОРИЧНО отхвърлям този проект! Считам, че е огромна заплаха за живота и здравето на децата ми и на нас като родители. Противоречи на изградените в семейството ми нравствени и морални добродетели и ценности. Отказвам да бъда насилствено задължавана да променям ценностите и свободата на семейството си. Този проект противоречи и на Конституцията на Република България в чл. 47 ал.1. Ние родителите се обединяваме в защита на децата си. Няма да позволим да нарушавате конституционните ни права и задължения да отглеждаме и възпитаваме децата си до пълнолетието им. И ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА НИ ПОДПОМАГА, А НЕ ДА НИ НАЛАГА! 

09 април 2019 г. 14:21:38 ч.
andonya.andonova

НЕ ПОДКРЕПЯМ ПРОЕКТА ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019!!!

Това е опит за незаконосъобразно вмешателство на държавата в българското семейство, формиране на страх и деспотизъм. Опит за разрушаване на моралните устои на семейството и тотална власт над личността. Потъпкани са основните човешки права, свързани с неприкосновеността на личността и личното пространство. КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМ!!!!

09 април 2019 г. 14:21:44 ч.
Eliana

ПРОТИВ ПРОГРАМАТА ЗА 2019 И ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 1

Обръщам се към всички, от които зависи закрилата на българските деца.

Какво четем в проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.?  Броя на споменатите абревиатури е притеснителен  Национална мрежа за децата – 13, НПО – 13, а на ДАЗД – 30. Това води до извода, че в работата с децата се разчита в голяма степен на НПО с външно финансиране, което на фона на проекта на стратегията за детето 2019-2030 е повече от тревожно да не кажа, че ЗАСТРАШАВА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА. Предложената програма копира дейности от стратегията отново,  даже указва на стр.43 приемане на стратегията през 2019 г. На стр.18 четем Проект на Национална стратегия за ранно детско развитие 0-7 год., Цел 2.1.1. Осигуряване на условия за равен достъп и качествено образование на всички - ама защо, оставете на децата детството и да играят, та нали после ще учат цял живот.

Действията в последните няколко месеца сочат изцяло за защита на документи, които целят разбиване на българското семейство.   ЗАЩО??? Как от близо 222 държави на планетата Земя вие знаещите, избрахте да предложите за закрила на българските деца най-сатанинска норвежка социална политика, осъждана от много европейски държави, та дори и от самите норвежци?

09 април 2019 г. 14:22:32 ч.
Eliana

ПРОТИВ ПРОГРАМАТА ЗА 2019 И ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2

Ще опиша само факти, на които се натъкнах в публичното пространство, подкрепени с линкове от къде е взета информацията, за да не реши някой, че това са фалшиви новини.

На сайта, където Стратегията беше предложена за обсъждане http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4012 сред СТОТИЦИТЕ мнения ПРОТИВ, има няколко ЗА:  фондация "Асоциация Анимус", финансирана от Norway grants, подкрепена от ДАЗД, Уницеф, Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" (ДОИТ), подкрепена от ДАЗД, Национална мрежа за децата (НМД), членове са Фондация "Джендър алтернативи", "Асоциация Родители - София", "Институт по социални дейности и практики", Фондация "Български център за джендър изследвания", спонсор "Отворено общество", Асоциация Родители, партньори са Фондация Лале, Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии", Фондация "За нашите деца", Алианс за ранно детско развитие, създаден от Unicef и 40 НПО на 16.10.2018, членове - Асоциация Родители, НМД, Фондация "Асоциация Анимус", Фондация "Лале" и др, Коалиция детство 2025, членове - Фондация "За нашите деца", Фондация "Лале" и др.

Защо само те я подкрепят?

Видно от сайта на Агенцията за обществени поръчки през последните години винаги фондация „Анимус“ печели обществената поръчка за Национална телефонна линия за деца 116 111 с Възложител Държавна агенция за закрила на детето близо 200 000 лв.всяка година. Поради това, че фондацията се финансира и от Европейско икономическо пространство: http://www.eeagrants.bg/ и телефонния номер е един и същ като този на Норвежката организация Барневерн 116 111 е изключително притеснително съвпадение.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=875800&mode=view за 2018 г. досега - 209 918 лв.без ДДС

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=803963&mode=view – за 2017 г. – 209 988 лв.без ДДС

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=808186&newver=2 – за 2016 г.- 199 995 лв. без ДДС

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=737816&newver=2 – за 2015 г. 199 995 лв. без ДДС

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668018&newver=2 – за 2012 г. 299 988 лв. без ДДС

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=543474&newver=2 – за 2011 г. 340 592 лв. с ДДС

09 април 2019 г. 14:23:25 ч.
Eliana

ПРОТИВ ПРОГРАМАТА ЗА 2019 И ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 3

В допълнение копирам и откъс от едно интервю със Стивън Бенет, автор на книгата "Stolen Childhood" от 11 март 2019 год. https://www.youtube.com/watch?v=dFUYoQ9WjME&fbclid=IwAR2BRivM2EM6kU2i0z_9Fi9xnLi7S9OI0I-fs56Bo1wU4-rSJ4dcQXKojrA  .

Цитирам част от него:….Но истинската причина да сме тук е, че ако не спрем това което се случва в Норвегия, то ще отиде и към други страни. Защото норвежката система за безвъзмездни средства финансира със стотици милиони евро специално източноевропейските страни. И сега те приемат този тип системи, подобна система, и вече виждаме че последиците, които назряват в другите страни са катастрофални. Това трябва да спре. Просто трябва да бъде спряно. Защото всъщност е престъпно. Защото тези деца се отнемат не само за един ден, а понякога докато навършат 18 години. Но дори, когато са отнети за един ден, те са травмирани до края на живота си. Знаем, че всяка седмица семейства напускат Норвегия. Има много семейства, които бягат, не само имигрантски семейства , въпреки че има много такива, но и норвежки семейства, които са израснали в Норвегия, които обичат Норвегия, които обичат народа си, трябва да напуснат заради тази система, която разрушава културата им. Тази система разрушава норвежката култура. Има толкова много хубави неща, които може да се кажат за някои части на Норвегия. Евреите напускат Норвегия, туристите напускат Норвегия. Уплашени са….край на цитата!

В Норвегия този процес е отнел близо 20 год., започнал от наистина добри намерения и стигнал до безумията в момента. Замислете се, това ли са вашите разбирания за закрила на децата? Не се подавайте на външни влияния, българи. Усвоените пари сега ще разбият животите на идните поколения.

Българските деца заслужават да им оставим светло бъдеще!

 

09 април 2019 г. 14:30:53 ч.
ПавлинаНХ

Не на абсурдните тексове!

Пълен абсурд за пари! 

Знаете, че се сблъсквате с РОДИТЕЛИ, нали? 

Приемащите на тези текстове сте за психотест и сериозни ментални прегледи! Вземете мерки за вашето здраве и после се оглеждайте в децата ни!

09 април 2019 г. 15:23:57 ч.
apomme

Против!

Не съм съгласна децата да се отнемат от родителите и да се настаняват в приемни семейства, защото родителите нямат материална възможност да се грижат за децата си. На приемните семейства се плаща за грижата. Защо същите пари не се дадат на родителите? Приемните семейства повече ли ще обичат тези деца? Или грижите на родителите са по-малко ценни?

Проблемите на децата трябва да бъдат решавани в семейството. Никой извън семейството не може да се погрижи ефективно антисоциалното им поведение да бъде изкоренено, а това на по-късен етап ще разруши живота на тези деца и ще руши обществото ни. Антисоциалното поведение се изкоренява само с лична близост, доверие и любов, която само родителите могат да дадат на едно дете.

Приемането на тази стратегия ще бъде историческа грешка, както много други решения на управниците ни в последните години, които явно са влезли в заговор с други сили за унищожаването на народа ни.

09 април 2019 г. 15:24:02 ч.
Eli

Не унищожавайте България, като крадете децата ни!!!

Не съм съгласна със Стратегията. Опитвате се още повече да намалите раждаемостта в България ли??? Ами всички ще се замислят дали да раждат деца в страната ни. Не забравяйте, че всички НИЕ сме държавата и няма как да вземате решения без нас!

09 април 2019 г. 15:37:26 ч.
apomme

НЕ ИСКАМЕ ТОВА! ИЛИ ВИЕ, ГОСПОДА УПРАВНИЦИ, ГО ИСКАТЕ?

https://youtu.be/3XrzUAQ4qpE

09 април 2019 г. 15:38:27 ч.
kolumbiana2736

НЕ НА НОРВЕЖКИЯ АД!

Няма обръщение подходящо за вас! Съсипахте икономиката, изгонихте цели поколения българи, осигурихте мизерен живот на пенсионерите, подигравате се с инвалидите, майките, безработните... с ВСИЧКИ, останали да ви търпим! Продадохте душите си, сега искате да продадете и децата ни! Като са ви толкова на сърце, норвежките закони защо не отидете да си живеете там??? Тук не е Норвегия!!!! България е имала и ще има традиции, а СЕМЕЙСТВОТО ще ги предава от поколение на поколение!!! Не си врете носа, където нямате работа! Не си запазвайте най-черните страници в историята ни!!! И помнете, че и безграничното търпение все някога свършва!!!

09 април 2019 г. 15:40:21 ч.
Mamusia

Тази стратегия не е човеколюбива!

Редно е да се помага на семействата, които не се справят с отглеждането на децата си, а не те да им се отнемат и едва тогава да се провеждат курсове и обучения. Трябва да се отчита емоционалната щета, която се нанася върху децата и родителите с една такава раздяла. Още повече кърмачета! Това остава травма за цял живот! В резултат и деца, и родители се настройват срещу държавата и не желаят повече да живеят в България. Така демографска криза не се бори. Като управници имате достатъчно добри примери на други държави как да се увеличи раждаемостта, но явно просто не ви е цел това. Ако се обяви, че едно семейство е нуждаещо се, дори само 10 човека да му помогнат, ще бъде достатъчно, за да си стъпи на краката. 

Против стратегията съм. Тя е напълно излишна и вредна!

09 април 2019 г. 16:14:35 ч.
Boro

НЕ на проекта за Национална програма за закрила на детето за 2019 г., НЕ на "стратегията"!!!

ТВЪРДО НЕ, дами и господа ПРОТИВОНАРОДНИ "предствители"!!!

НЕ, НЕ, НЕ И САМО НЕ!!! НИКОГА!!!

Колкото по-скоро го проумеете, толкова по-добре за всички!

Абсолютно ПРОТИВ написаното в точка 4.3 на проекта на тази АНТИнационална програма, защото всичко написано там може да бъде тълкувано на когото както му е угодно и да стане открехнатата вратичка, през която да вкарате античовешките си намерения, АНТИдетските си идеи!!! Намерихме пакета INSPIRE - на английски език - да не мислите, че не знаем английски?! Не се приема! НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ! ПИША ОТ ИМЕТО НА МНОГО ХОРА ОКОЛО МЕН - КОИТО НЯМАТ ОТ КЪДЕ ДА ПУСНАТ МНЕНИЕ, но за сметка на това имат МОРАЛ!!!! А вие, дами и господа имате ли МОРАЛ, някакви човешки ценности имате ли? Или всичко е само пари? Нощем спите ли въобще след такива "проекти"? И проекта и стратегията не отговарят на българските ценности и дори са против тях!

Искаме НЕЗАБАВНО ОТТЕГЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ ИЗЦЯЛО И ЗАВИНАГИ!

ИЗЦЯЛО И ЗАВИНАГИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, която както много добре ви е ясно е против децата ни!

Ако не искате да защитавате български ценности и да работите за България - стягайте си куфарите и директно в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн - където си пожелаете отивайте! Тук нямате място!!!

 

 

09 април 2019 г. 16:53:22 ч.
v.nikolov

Против!

На всички обсъждания няма нито един жив, истински родител, който да подкрепя тази стратегия. Къде и кои са така наречените „родителски“ организации, с които сте се консултирали? Изказалите се в подкрепа организации са джендър ориентирани и работят за чужда адженда. Абсолютно очевидно е, че истинските родители,  деца и семейства категорично отхвърлят извратените държавни планове, които им кроят.

Гордея се с тази реакция на нашия народ! Има надежда!

Като баща, родител на четири деца искам оставката на всички участвали в създаването на тази и всички предишни стратегии на ДАЗД, които подкопават основите и националната сигурност на обществото ни!

09 април 2019 г. 17:59:46 ч.
marieta2019

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!

Аз съм твърдо против стратегията и подобни на нея. Безсрамници са всички онези, които са я измисляли и тихомълком я прокарват, защото за пореден път продават страната си за мръсни пари. Ненаядохте се. Никой и за нищо вече не ви вярва. това е кървава капка във вашата кочина с пумея. Не ви е срам да се опитате да отнемете най- ценното ни налагайки тези скандинавски глупости. Била съм социален работник и ме е срам като го казвам. Напуснах защото ми омръзна да гледам как се отнемат деца по абсолютно безумни причини от хора, които нямат деца и незнаят реално какво е това родителска грижа. Хора, за които джендър идеологията и сексуалния нагон са по-важни от семейните ценности. Не ви е срам да подкопавате за пореден път своята държава. Направихте България дъно на помията си. 

09 април 2019 г. 17:59:49 ч.
marieta2019

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!

Аз съм твърдо против стратегията и подобни на нея. Безсрамници са всички онези, които са я измисляли и тихомълком я прокарват, защото за пореден път продават страната си за мръсни пари. Ненаядохте се. Никой и за нищо вече не ви вярва. това е кървава капка във вашата кочина с пумея. Не ви е срам да се опитате да отнемете най- ценното ни налагайки тези скандинавски глупости. Била съм социален работник и ме е срам като го казвам. Напуснах защото ми омръзна да гледам как се отнемат деца по абсолютно безумни причини от хора, които нямат деца и незнаят реално какво е това родителска грижа. Хора, за които джендър идеологията и сексуалния нагон са по-важни от семейните ценности. Не ви е срам да подкопавате за пореден път своята държава. Направихте България дъно на помията си. 

09 април 2019 г. 18:04:50 ч.
opticoat

ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА!

Тъй като няма много време, изказвам позицията си, а тя е твърдо против!В България има достатъчно добър семеен кодекс, който , ако се спазва, няма нужда от никакви чужди законодателни намеси. Родителите са тези, които се грижат за физическото, психическото и нравствено добруване на своето дете, те са тези, които имат правата и задълженията по възпитанието му. Защото, каквото и да говорим, всеки има потребността да бъде обичан. ЛЮБОВТА е тази, която отличава приемната грижа, социалните работници и всички по веригата от родителите. И затова едно дете се чувства най- добре при истинското си семейството. Защото за жалост приемните родители са превърнали родителството в бизнес, има цели фамилии, които се издържат по този начин.Какво такъв меркантилен подход може да даде на едно дете? Да не говорим, за твърде честите случаи на насилие имено в приемните семейства.Цялата стратегия е пълна с много неясни понятия за насилие, за права на децата, за родителски отговорности. Искам конкретизация по всяка една точка. , защото изразът": дете в риск " е много неточен и дава голяма свобода на тълкование.Да не говорим, че българите са традиционалисти и много държат на семейството и децата.

09 април 2019 г. 18:18:59 ч.
opticoat

ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА!

Тъй като няма много време, изказвам позицията си, а тя е твърдо против!В България има достатъчно добър семеен кодекс, който , ако се спазва, няма нужда от никакви чужди законодателни намеси. Родителите са тези, които се грижат за физическото, психическото и нравствено добруване на своето дете, те са тези, които имат правата и задълженията по възпитанието му. Защото, каквото и да говорим, всеки има потребността да бъде обичан. ЛЮБОВТА е тази, която отличава приемната грижа, социалните работници и всички по веригата от родителите. И затова едно дете се чувства най- добре при истинското си семейството. Защото за жалост приемните родители са превърнали родителството в бизнес, има цели фамилии, които се издържат по този начин.Какво такъв меркантилен подход може да даде на едно дете? Да не говорим, за твърде честите случаи на насилие имено в приемните семейства.Цялата стратегия е пълна с много неясни понятия за насилие, за права на децата, за родителски отговорности. Искам конкретизация по всяка една точка. , защото изразът": дете в риск " е много неточен и дава голяма свобода на тълкование.Да не говорим, че българите са традиционалисти и много държат на семейството и децата.

09 април 2019 г. 22:56:46 ч.
bashta

НЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019! НЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО, ЗАЩОТО Е:

 1. НЕПОДПЛАТЕНА - разработена по модел на най-лошата и пагубна социална система – норвежката
 2. СЪМНИТЕЛНА - в нейното съставяне не са участвали родители, а няколко НПОта с чуждо финансиране и насърчаващи джендър идеологията и други вредни идеи
 3. НЕОБОСНОВАНА – липсва всякаква аргументация за драстичните нововъведения
 4. ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА - в разрез с Конституцията на РБ и други международни актове
 5. НЕХУМАННА - работи срещу детето, семейството, народа, човечеството
 6. АНТИДЕМОКРАТИЧНА – нарушава свободата на гражданите и много други права
 7. АНТИСОЦИАЛНА – не подкрепя семейството, а разбива семейството
 8. НАСИЛСТВЕНА – задължава родителите и обществото да приемат много дейности независимо от тяхната волята, предвижда принудително лечение на децата
 9. ЖЕСТОКА – отделя деца от семействата, с което нанася физически и психически травми на всички членове и то за цял живот
 10. АГРЕСИВНА - заплашва родителите, настройва детето против родителите, настройва родителят срещу социалния работник и държавата
 11. НЕСПРАВЕДЛИВА – въвежда нови институции като „детски съд“ и „детска полиция“, за да лиши родителите от всякаква възможност да защитят децата си, не предвижда наказания за социалните служби и други държавни органи, действали неправомерно
 12. АНТИХРИСТИЯНСКА – не зачита Християнската религия, потъпква Християнските ценности и разбирания за семейство и взаимоотношения в обществото
 13. НЕМОРАЛНА – насърчава наблюдаването и доноса, пропагандира джендър идеологията, предвижда сексуално образование от ранно детство, дори и извън училищата
 14. ОСАКАТЯВАЩА – не стимулира интелектуалното развитие на децата, техния голям умствен капацитет
 15. АНТИДЕМОГРАФСКА – ще доведе до намаляване на раждаемостта и унищожаването на българската нация
 16. АНТИНАЦИОНАЛНА – заплашва спокойствието и сигурността на държавата, не се съобразява с българската идентичност и народопсихология, позволява външно вмешателство в българското правосъдие
 17. НЕПРИЛОЖИМА – това не е Норвегия, а България. Българите няма да го позволят!

09 април 2019 г. 23:29:40 ч.
1234

Оглидайте си добре партньорите, че мирише на гнило

Искате да повярваме, че вашите партньори, като Национална мрежа за децата  и други НПО-та, които не искате да споменете мисли доброто на децата ни. 

http://nmd.bg/tchlenove/

В Национална мрежа за децата има джендър организации. Това е така познатата ни идеология, която беше отхвърлена заедно с Истанбулската конвенция от Конституционния съд.

А другите си НПО-та партньори ги криете.

Е как да ви вярваме?

Коментарът ми важи за всичките ви планове, доклади и стратегии!

09 април 2019 г. 23:32:35 ч.
Vasito

Спрете се !

Това е  еничарство. Как ще крадеш детето на някой щот било бедно семейството?! Ами помогнете му! Не парите да ги давате на  други, чужди хора, дайте ги на семейството , да си гледа спокойно децата. Щом приемната майка ще получава грубо сметнато заплата от около750 лева и 4 ГМД = грубо сметнато 1600 лев,. защо детските   не ги направите такива? Значи признавате че издръжката на едно  дете е 1600 лв, на месец.  А майчинските минимум трябва да са 750 лева месечно!, Е как ще давате заплата на някой , значи той е на работа!  Ами ако вашите деца вземат?!. А в колко богати семейства е пълен АД?! Ей едно време са имали по 7-8 деца, оцелявали са на ръба и пак са станали хора!  Не забравяйте , че и вие сте произлезли от там!Не осквернявайте семеството и ценноститите! Бъдете ЧОВЕЦИ!.

10 април 2019 г. 02:34:18 ч.
Gretel

НЕ на Стратегията за детето

Твърдо против съм новите промени в Стратегията за детето 2019-2030. Стратегията е в сериозен конфликт с Конституцията на България!!! Нечовешко и непрофесионално е с толкова лека ръка да се подлагат на риск психиката и физиката на децата и техните родители. Това е всъщност психически тормоз над всички нас като родители. Вмешателството в семейството ще доведе само до стабилен упадък и деградиране на нашето общество, започвайки от яслена-градинска възраст.  Не отричам да има механизми за защита на деца и семейства в риск, но добре доказан и аргументиран риск. Не съм съгласна всяко семейство да бъде разглеждано като потенциално престъпно и да бъде дебнено за най-малка издънка. Какви родители сте вие, родители ли сте изобщо, баби и дядовци няма ли да станете? , всички тези, които участвате и сте съгласни такива нови текстове да бъдат приети? За какви социални служби говорим, щом се допуска деца на всякакви възрасти да се възползват от нови права, което може само да им навреди? Познавате ли развитието на детето и променливите му периоди, както и различни периоди на отказ, намразване на родители заради строгост и възпитание в несвободия? Каква демокрация е това? Излизат все повече случаи, в които и със старата стратегия на детето са отнемани неправомерно деца от биологични родители и после върнати след малко или повече време. Защоо трябва да го причиняваме на тези дечица, на тези родители?? Защо трябва да съсипвате животи на хората по този начин? Ако имахте идея наистина да защитавате нуждаещи се семейства, такива в реален риск, щяхте да следвате съществуващите закони, а не да дописвате нови наудничави "правила". Ако целите ви бяха насочени наистина към рискови семейства, то щяхте да се постараете да го опишете максимално добре в текстовете си, но не...уви, само затвърждавате вярването,че целите са други. Думите са общи, престъпник може да се окаже всеки от нас. Защо не се залагат нови цели за подпомагане на биологичните семейства първо вместо да се отнемат децата им? НЕ и НЕ за новата стратегия!! Аз, моето семейство, моите приятели и роднини НЕ приемаме това за нормално, следователно отказваме да бъде приета стратегията в този й вид!!!

10 април 2019 г. 09:01:46 ч.
yantrova

Как ли сме живели и пораснали без национални стратегии?!?

Господа управляващи! Спрете да пишете планове, стратегии и други дрън-дрън измислици, като завоалирате подмолните си намерения под уж благовидни цели! Каква е тази "Патронажна грижа за всички деца"?!? Патронаж от кого? За какво? "Интегрирана здравно-социална услуга за всички деца". Ако вие чувате нещо прогресивно и напудрено, ще ви кажа какво чувам аз: интегрирана- означава че в "услугата" има включен повече от един вид дейност; "здравно-социална" пък означава, че медицинското лице, което ще ми изпратите под формата на патронаж, ще бъде всъщност маскиран социален работник и идвайки у дома ми тайно ще събира всякаква информация, необходима на социалните служби, за да ме уличат в това, че съм лош родител и да посегнат към децата ми. При това "за всичик деца", без изключение. От къде ще вземете толкова кадри, като и без това здравеопазването ни се задъхва от липса на медицински персонал? А, чакай, досетих се - те изобщо няма да са медицински лица, а направо социални, защото такива е лесно да се изфабрикуват за кратко време. Нашего брата е готов на всичко за пари. Явно много подценявате българските родители, мислете че ще ви се вържем. И да не е само това? Социални работници в детските градини и училищата и т.н. Изместване на възпитателната роля на семейството и родителите, за сметка на всякакви измислени "неправителствени организации за защита на децата". От мерак за лапачка на грантове от Норвегия, Сорос и други "филантропски инициативи" и такива за "защита на децата" сте готови на всичко! Отворете си очите, попрочетете какво се случва в другите държави, откъдето сте преписали тези "стратегии", "планове" и "програми", какво се случва с децата там! Е това няма да допуснем да се случи тук! Българинът е много чувствителен по всички теми, които касаят децата и семейството му. Не разчитайте на овчедушието, с което сме посрещнали много други Ваши безобразия. Няма да плащаме друг кръвен данък, онова през турско ни беше достатъчно. Така че, вместо да пишете стратегии се огледайте и вземете мерки за демографската криза. Поощрете младите да остават тук и да раждат деца! Направете го с мъдрост, с мисъл, без да преписвате от други държави. И ни оставете на мира да отглеждаме децата си. Пожелавам Ви успех!

10 април 2019 г. 10:02:19 ч.
zara_Jesus

НЕ, НЕ, НЕ!!!

Щом приемната майка ще получавa заплата от 750 лева и 4 ГМД = 1600 лева,. защо детските   не ги направите такива? Значи признавате че издръжката на едно  дете е 1600 лв, на месец. Защо ще крадете деца от любящите им родители, за да ги давате на чужди хора срещу заплащане, давайте тези пари на семействата, вместо да ги унищожавате! А какво ще направите за сираците по домовете, първо за тях се погрижете, вместо да крадете деца от родители! Не на трафика на деца! Има Бог, скоро ще получите възмездие за всичките си безчинства!!!

10 април 2019 г. 10:08:58 ч.
Gerganna Ivanova

Не на Стратегия за детето 2019-2030

Тази стратегия противоричи на българските семейни ценности, нейната цел е да ни унищожи като нация в години на демографска криза. Освен, че ще се приберат няколко милиарда евра...каква полза виждате в това деца да бъдат откъсвани от своите семейства??? Нима не трябва да се работи със застрашените такива??? Нима не трябва да се подкрепят семействата в нужда, вместо да бъдат откъсвани, разделяни и нещастни??? Къде са ни човешките права, къде е уважението към личността и семейството??? Позорна, долна, изкуствена стратегия!!!Против съм!!! Всичко е една сделка за пари, не за интереса на децата!!!

Имайте съвест! Защото и вие имате деца!

Господ вижда!!!

10 април 2019 г. 10:18:13 ч.
GerY123

СПРЕТЕ ТОВА БЕЗУМИЕ!

Категорично се противопоставям на тази т.нар. Стратегия. Точно както в анти-утопичните книги, тази стратегия не е за защита, А В УЩЪРБ  на децата! Няма по-добро място за едно дете от собствения му дом! Майката не е инкубатор, който доставя дете на държавата! Майка е свещена, семейството също, това е единственото място, където детето може да расте с любов! Вместо да насочите усилията си към ОЗДРАВЯВАНЕ  на семействата и да положите всички възможни усилия едно дете, дори и в проблемно семейство да ОСТАНЕ със семейството си (изключвам изключително редките случаи на насилие, които вие показвате като норма), вие отнемате детето от естествената му среда и го обричате на живот без корени, без традиции, отродявате го. Имате ли представа какаво всъщност вършите??? Даже еничарите биха ви завидели. Нашата държава е оцеляла 1300 години благодарение на родовата си памет, предавана чрез семейството. Моля се да оцелеем и сега, а на вас и тези като вас ще кажа, че колкото и пари да ви дават, един ден, когато се обърнете назад,  това ли  ще искате да оставите след себе си? Пари и хиляди нещастни деца, без род, без семейство, подмятани от едно приемно семейство на друго, защото някой непознат човек, благодарение на тази стратегия е придобил власт да казва как и къде да живеят те? Аз няма да оставя такава България на децата си! Не го правете и вие!

10 април 2019 г. 10:29:50 ч.
KrasiMineva

Не!

Досега какво ви е пречело да се грижите за всички деца в риск? Липсата на тази стратегия ли? Да казвам ли в кои групи са преобладаващи такива деца? Там защо не се намисате? Само че сега си приписвате толкова права и възможности, че вече прекалявате. 

10 април 2019 г. 11:01:26 ч.
4timesmom

Против мъгляви формулировки и общи приказки!

Що за размити понятия и общи приказки, даващи право на безлични институции и финансово заинтересовани лица да налагат по свое усмотрение най-страшното наказание за един родител (отнемане на детето му) без доказана по съдебен ред с представяне на неоспорими доказателства вина?

10 април 2019 г. 11:32:37 ч.
Sashasa

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.!

Всички знаем каква е идеята на стратегията, интелигентни хора сме, но България не е Норвегия. Там хората имат една хладина. Дори в семейството, тук сме топли хора, а отнемане на дете ще доведе до още повече прикрити случаи на насилие. Никой няма да казва, за да не вземат детето. Няма място в нашата държава. Трябва да се отвежда насилника в затвора. Шегата настрана, но по-малко ще се травми рам аз да ида в ареста, отколкото детето ми. Нека децата са вкъщи, а лошите родители не. Няма място тук стратегия за децата ни, те така или иначе са на война всеки ден..по пътищата, училищата и изобщо в цялата държава! 

Имаме закони, нека си вършат работата с тях!

П. П. Всъщност трябва да се отнеме правото на държавата да контролира децата, тя никога не се е грижила за тях! Няпротив!

10 април 2019 г. 11:33:17 ч.
bo_tan

НЕ на проекта на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 Г.

Обявяам се твърдо ПРОТИВ проекта на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 Г. и ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2019-2030. Това, което може да направят държавните институции в подкрепа на децата е да работят за подобряване стандарта на живот на българските семейства, да стимулират малцинствата да се образоват и да работят и законите да служат на гражданите на БЪЛГАРИЯ, а не да обслужват частни интереси.

10 април 2019 г. 11:42:47 ч.
g_nik

ПРОТИВ проекта на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 Г.

Не съм съгласен с проекта на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 Г. С тази програма се отварят възможности за законодателни промени във вреда на българското общество.

10 април 2019 г. 12:18:32 ч.
Йорданка84

Ние сме християнска държава

Ние сме християнска държава, а в Библията има една молитва:

"Господи, покоси всички, които искат да ми навредят, покоси тях, техните деца и техните внуци"

Господа управляващи, имайте страх от Бога.

10 април 2019 г. 14:24:29 ч.
lily_todorova

КАТО БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМ ПРОТИВ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ.

КАТО БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМ ПРОТИВ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ.

Потресена съм от безочието на българските инсититуции. Финансово мотивираното от чужбина законно отвличане на деца никога няма да бъде прието или толерирано от българското общество. Българинът е търпелив, докато не посегнат на най-святото му и тук няма значение нито етност, нито религия, нито финансово състояние. Ще се опитат, но няма да успеят да разрушат бъргарското семейство, защото то е в основата на нацията, на морала, на културата ни. Забравяте, че този филм вече сме го гледали, а и сме го играли. 

10 април 2019 г. 14:43:02 ч.
dyaneva

КАТЕГОРИЧНО НЕ !!! НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г. !!!

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г. !!!

Аз съм твърдо ПРОТИВ стратегията !!!

Възпитанието на децата е само и единствено право на семейството !

 

10 април 2019 г. 14:54:17 ч.
GASs

Тоталитаризам в най-чист вид е тази наднационална стратегия!

Ясно, че сте зависими и търсите начини да прокарате тази спрограма за "Закрила" ! Предлагаме ви да се откажете сега докато е време. Надига се невиждана вълна от недоволство. Страха за живота на детето е по-силен от инстинкта за самосъхранение! Тоталитарните похвати са видими от пръв поглед и претекста, че се грижите за нашите деца е смехотворен! Дрържавата да се грижи за детео ми.. Пази боже! Спрете!

10 април 2019 г. 15:30:59 ч.
mit_fit

КАТЕГОРИЧНО СЪМ ПРОТИВ!!!

Съгласна съм с хората, които са коментирали и смятам да не повтарям думите им. Надявам се, да приемете решението ни  и да се спрете да пробутвате стратегиите на държави, които искат да се продадете за пари и да станем техни роби! има далеч по важни неща за решаване. вземете се в ръце и направете нещо полезно за това общество! Работете за благото и развитието на цялото, не само за собствени облаги!

10 април 2019 г. 17:51:28 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 1

Изразявам конструктивното си НЕСЪГЛАСИЕ с представената Национална програма за закрила на детето за 2019 г., като част от Национална стратегия за детето 2019-2030 г. Българското общество не е добре информирано за създаването на този документ, а той засяга на практика всички български семейства, защото част от тях имат деца, друга част от тях планират своите бъдещи рожби, трета част – очакват своите внуци, останалата част ще участват пряко или непряко в изпълнението на Стратегията. В името на благополучието на българския народ е необходимо да бъде дадена широка гласност на този проект, а за това е необходимо съдействието на българската преса - вестници, телевизия и радио, както и да бъде дадена възможност на българина да изрази своето мнение по въпроса.

Европейските институции в своите доклади са констатирали нужда от подобряване на българските практики в областта на детето. Това обаче не означава налагане и възприемане на точно определен модел за осъществяване на целите. Българската държава може да реализира целите си по свой собствен начин, който да е съобразен с българската идентичност, българското законодателство и българската реалност. Разработването на подобен стратегически документ изисква много време и в него трябва да участват най-много тези, които са пряко засегнати, а това са реалните родители. Би било изключително ефикасно да се създадат работни групи от родители към детските градини и училищата, до които да се допитват българските институции при вземане на дадено решение, свързано с децата, да се обсъждат слабите места, посочени от Европейските институции, както и начините за подобряване качеството на живота и защитата на децата. Да не забравяме, че сред родителите има и учители, и юристи, и полицаи, и психолози, други медицински специалисти, та дори и социални работници, както и представители на малцинствата и други етнически групи. Така изготвеният документ ще е плод на усилията на цялото общество и ще се осигури необходимото му одобрение, неговата безпристрастност, както и една по-лесна адаптация към нововъведенията. Прави впечатление изолирането на обикновения българин от вземането на решения, не само в тази област. Но обикновеният българин видя недостатъците на Стратегията – нещо което не можаха да направят учени с различни научни титли, неправителствени организации, външни експерти, управници. Родителите са много инициативни когато става дума за благото на децата и с радост биха дали своя принос в изработването на подобни стратегии, засягащи техния бъдещ живот, и то безплатно. А и в крайна сметка те най-добре познават децата, техните нужди и индивидуални особености, защото именно те отглеждат децата, осъществяват цялостна грижа за тях и те повече от всеки друг обичат децата.

10 април 2019 г. 17:52:29 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 2

В разработването на Стратегията е заимстван чуждестранен опит, предимно от Скандинавските държави, в частност Норвегия. Това е отразено и в доклада за 2018 г., където се споменава обмяната на опит с тази държава, посещенията на експерти, финансирането. Предложеният модел на Стратегията наподобява в голяма степен идеята за детето и социалните служби в тази страна. Обезпокоителен е фактът, че именно социалната система в Норвегия с нейните държавни структури е най-критикуваната система в световен мащаб. Тя се счита за антихуманна, крайна и корумпирана, отчитайки резултати, които е дала. Много държави пострадаха от Норвегия /България също - 12 семейства отчаяно се борят за децата си/, някои държави нарушиха дипломатическите си отношения с нея, родители от цял свят са завели дела срещу нея в Страсбург, има разобличаващи факти за организирана престъпност, педофилия и трафик на деца. Официалната статистика за отнети деца e шокираща. И това негативно виждане за системата не е само външно мнение - вътре в самата държава хората се страхуват, недоволстват и протестират всячески срещу социалната система. Не намирам никаква обосновка за изграждане и функциониране на подобен модел социална структура в нашата страна, защото все пак за да следваме даден модел, това значи да се стремим към резултатите, които той е генерирал.

10 април 2019 г. 17:53:20 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 3

Базисната основа на Стратегията е нездрава и погрешна. Тя е изградена върху цялостната идея за ограничаване ролята и влиянието на родителите над децата, санкциониране на родителя и консолидиране ролята на държавата, чрез активизиране на целия държавен апарат във всички аспекти, касаещи децата. Нека тръгнем от въпроса: Кога децата са най-щастливи?... Когато са с мама и тате, кака и бати. Ами тогава всичко в тази Стратегия трябва да се върти около това. Да се активизира целия държавен апарат и наличен ресурс в името на семейството – детето да е в семейството, да се подсигури спокоен начин на живот и удобства на семейството.

Стратегията ненужно противопоставя родителите и държавата. И двете страни имат своят принос и задължение за отглеждането, възпитанието и закрилата на децата. Родителите осъществяват най-много това, когато децата са в семейството, а държавата – когато те са в детската градина, училището, на улицата. Да се обединят двете страни и всички да работят за благото на детето. Никой от родителите не възпрепятства държавните институции да разгърнат своя потенциал. В България има обособени всички необходими структури и институции, които да отговарят за образованието, възпитанието и сигурността на децата. От тях самите зависи как ще организират своята дейност. И нещата не са толкова сложни. Нека се започне с елементарното: да бъдат построени повече детски градини; да бъдат изградени големи детски площадки, на които децата да играят; да бъдат обособени безплатни стадиони и игрища за практикуване на спортове; да бъдат изградени подходящи за вървене тротоари, повече пешеходни пътеки и знаци; да бъдат отпускани повече медицински направления за прегледи при специалисти, да има повече полицейски контрол на районите около училищата за продажба на наркотици и алкохол; да има контрол над храните. Ако всичко това се направи, няма как да не бъде отчетен напредък от Европейските институции.

10 април 2019 г. 17:54:30 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 4

Родителите почти не фигурират в социалните дейности, извършвани през 2018 г., нито в бъдещите 10 години. Проведени са безброй мероприятия с изолирани студенти, висши учебни заведения, полицаи, ученици, медицински лица, но не и с реални родители, чиито деца ходят на детска градина и училище. Ролята на родителите е фундаментална. Като биологични създатели те имат естественото право да отглеждат и възпитават децата си, като граждани на страната – те имат законовото право на това. И нека проявим малко повече уважение към онзи, наричан от някои Родител 1, който е жертвал живота си и е изтърпял адски мъки, за да даде нов живот и да има потомък. И нека проявим малко повече уважение към онзи, наричан от някои Родител 2, който от ранно утро до тъмна нощ се е трудил с кървава пот на челото си, за да подсигури прехраната на семейството си и набави поредните капризи на модерния свят. Има ли по-висша форма на себеотрицание и жертвоготовност в името на детето?

Предлагам усилията да се насочат към беседи, семинари, обучения, тренинги и други мероприятия на теми от рода „Уважение към родителите“, „Благодарност към грижите на родителите“, „Родителят е моят закрилник“, „Родителят прави и невъзможното за децата си“, „Баба и дядо са тук“. Думата „семейство“ да бъде използвана навсякъде, не „семейна среда“. 

10 април 2019 г. 17:55:26 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 5

В Стратегията трябва да залегнат дейности за запазване на българската идентичност. Да се заложат национални идеи като обич към родината, изучаване на българската история, почит към делото на българските революционери, красивата природа на България, българският фолклор, българските празници и обичаи, приносът на България в световен мащаб, българските постижения в технологиите, спорта, медицината и други области, българската кухня. Липсва елементът на изграждане на национално самосъзнание, самочувствие и гордост от принадлежността към България.

Стратегията трябва да бъде съобразена с ценностите на Православната християнска вяра, крепяла народа ни през петвековното турско робство, както и с моралните възгледи и народопсихология на българина. Изключително обезпокояваща е темата за сексуалното образование на децата от най-ранна детска възраст. Малкото дете няма психика за тези неща, то няма осъзнатост за пол, полови взаимоотношения, полови намерения и т.н. на тази възраст. Нищо във физиологичното му развитие не налага информираност по тези интимни все пак въпроси. Детето е толкова чисто, невинно и крехко, че това може да доведе до психическото му увреждане за цял живот. Предвидени са и дейности по сексуално образование дори извън училище и работа с неправителствени организации, сякаш това е стратегически важно. Това е крайно неприемливо за родителите. Още повече в условията на масовата пропаганда с неясен произход на джендър идеологията в страната ни. Европейската комисия излезе с официална позиция, че не цели разпространение и налагане на този вид идеология в нашата държава. Прочетох, че Община Пазарджик е забранила тази пропаганда в детските градини и училищата. Нека това стане на национално ниво. Всички общини да я забранят. Нека се обмислят мероприятия от рода „Не бързай да пораснеш, детството е прекрасно“, „Ще научиш всичко, има време“, др.

10 април 2019 г. 17:56:59 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 6

Ако това е малко – има и още по-тревожно. Стратегията насърчава децата да търсят защитата на социалните служби, да разказват какво се случва у дома и да се оплакват от най-малкото нещо. Сякаш децата са сами, сякаш родителите не могат да ги защитят. Децата имат живи, здрави и интелигентни родители, които отговарят за тях и ако все пак има ситуация, в която детето е затруднено или има някакъв проблем – родителят е първият, който трябва да знае за това и да обмисли в семейството какво разрешение е най-подходящото, а ако няма възможност да се справи – да потърси социалната структура. Анкетите в училищата съдържат безумни въпроси, подвеждащи и сложни, с очевиден негативен оттенък спрямо родителите. Всичко това настройва детето против родителите, като му вменява, че те са лошите, които се карат за всичко на детето, неправомерно. А когато се каже на детето, че то има всякакви права, то милото възприема това за чиста монета и си мисли, че наистина всичко му е позволено и че ако мама и тате му забранят нещо – то това е за социалната служба. ТОВА Е ЗЛОУПОТРЕБА С НАИВНОСТТА И ДОВЕРИЕТО НА ДЕТЕТО. Предлагам да бъде преименувано и мотото на Стратегията „Всички права за всички деца“, защото е подвеждащо. Правата на човека са фундаментални и законово регламентирани и детето има същите права каквито има и възрастният. То няма неограничени права. Как на това дете като до 18 години му е представян един розов свят, само с права, без задължения, без трудолюбие, без ограничения, без нравоучение, само игри, отдих и спорт, то стане на 18 години – Какво ще прави? Тогава ли трябва да чуе думите „не“, „не може“, „това не ти е позволено“. Но тогава като отиде в социалната служба  ще му кажат, че не отпускат социални помощи на такива като него и не могат да му помогнат, да се оправя само. Детето трябва да се подготвя за бъдещия му живот като възрастен, а той е свързан с много препятствия, и от мъничко да прави разлика между добро и зло, позволено и непозволено, трудолюбие и мързел, всеотдайност и егоизъм. Защото след 18 години има всичко, дори и наказание. Предлагам да бъдат вмъкнати сред дейностите мероприятия, насърчаващи трудолюбието, и това не означава експлоатация на детски труд. Защото като порасне то ще трябва да се труди. Нека види и осъзнае колко трудно се изгражда нещо преди с лекота да реши да го развали. Полезни биха били теми от рода „Помагай вкъщи“, „Помагай в училище“, др.

10 април 2019 г. 17:58:13 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 7

Стратегията предвижда активизирането на целия държавен апарат в изпълнението й, налагането на задължителен характер за много дейности, овластяване на социалните служби и опити за криминализиране на всичко, което е в противовес. Нашите предци векове наред са се борили за свободата на родината ни, реалната свобода, в която да можем да избираме начина си на живот и да бъдем спокойни. Стратегията е крачка назад – ограничаване на свободата. Заложените наблюдения, докладване, нахлуване в личното семейно пространство, електронни данни, планиране на всичко, включително отдиха и свободното време, са крайни и незаконни мерки. Необходим е точно обратният подход - ДА СЕ ЗАЛОЖИ НА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ, ДОБРИТЕ НРАВИ, ВЗАИМОПОМОЩ, ДОВЕРИЕ. Предлагам пълна мобилизация на държавните структури в полза на семейството, неговото укрепване и благосъстояние. Защото детето е част от семейството. Нека бъде създадена институция „Държавна агенция за закрила на семейството“, която да работи неуморно за семейството. Да бъдат прекратени практиките на Приемните семейства, защото действителността показва, че в тях също има много нередности, водеща е финансовата стимулация и липсва всякакъв последващ контрол върху действията на приемните родители спрямо поверените деца. Липсва и дългосрочна перспектива за поемане на отговорност и отглеждането на децата, а тя е много важна с оглед осигуряване на спокойствие и адаптивност на детето към родителите и средата. Предлагам  Приемните семейства да бъдат заменени с Приемни социални работници в семейството. При възникнала крайна необходимост от намеса, да има социални работници, които да учат вътре в семейството родителите на добри практики и нрави. Това би било изключително ефикасно в общности с малцинства и други етнически групи. С родителите трябва да бъде разговаряно, да бъдат обучавани с онагледяване, показване на примери за оптимално поведение в определени ситуации, какви са минималните изисквания и стандарти, за да расте нормално едно дете и да се развива. Родителите трябва да бъдат предупреждавани за наблюдавани отклонения от общоприетите норми на поведение и да им бъде разяснявана евентуалната наказателна отговорност, която могат да носят, ако не променят своето поведение. И най-важното, да им бъде дадена възможност да се променят.

10 април 2019 г. 18:00:00 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 8

Също така предлагам осиновяванията на българчета да се осъществява само от български семейства с перспектива за дълготрайно установяване на територията на страната ни, за да не може нито едно родено българче да попадне в мрежата на трафика на деца.  

Вместо предвидените задължителни медицински патронажи също би могло да се измисли друг начин за справяне с проблемите на детското здраве. Да бъдат въведени изисквания за осигуряване от родителите на задължителен педиатър, избиран от тях, който да осъществява задължителни периодични консултации до тригодишна възраст. Така от една страна родителите ще имат свободата да избират своя педиатър, а от друга страна ще се въведе задължение на родителите да водят редовно децата за преглед при педиатър и той да следи дали детето е живо и здраво. Медицинските патронажи може да са избирателни за цялата страна и препоръчителни за териториите, в които няма медицинско обслужване. Водещата цел да е подсигуряване и на най-далечните краища на България с медицински грижи, там където пътищата са труднопроходими или хората нямат финансова възможност да се придвижат.

Предлагам и мобилизиране на цялото общество за оказване на помощ на нуждаещи се семейства, чрез всеобхватна кампания, която публично да информира обществото от какво има нужда дадено семейство: от биберон до бална рокля. Фирми, които да знаят, че нуждаещи се хора търсят работа, дори и срещу минимално заплащане. Да се направи централизиран фонд за доброволни дарения, който да улесни желаещите да подпомагат нуждаещи се семейства, и да разсее всякакви съмнения, че те ще отидат на друго място. Може това да стане като директно удържане от заплатата, някакъв минимален процент дарение, никой няма да усети, ако ще и 1 лв. месечно, така могат да се събират по няколко милиона лв. дарения всеки месец. И повече никога да няма деца станали „звездички“, защото държавата не е имала финансовия ресурс да поеме скъпо лечение в страната или чужбина. Ако трябва, да бъде разпродавано държавно имущество – скъпи служебни коли и други вещи, и тези пари да бъдат предоставяни на семействата, вместо те да просят отчаяно от българските граждани за помощ по улици, ресторанти, дори на плажа. Това е правото на живот на детето.

Многодетните семейства да се ползват с всякакви привилегии, във всички сфери – градски транспорт, училище, работно място. Да се въведе официален почасов работен ден, който да се спазва и тези родители да имат повече време за децата си.

Да бъдат построени небостъргачи, в които да се настаняват бедни семейства, които нямат дом. Небостъргачи, за да се виждат отдалече и да са символ на българското милосърдие. Това е моето разбиране за повсеместна грижа на държавата за детето.

И когато говорим за динамично развитие и подготовка за следващите 30 години, да не разбираме само технологиите, а подготовка за нравственото израстване на българина, до нивото на стремеж към достигане на идеален модел на българската държава, в който няма бедност, няма изоставени деца, няма непълноценни граждани.

10 април 2019 г. 18:01:07 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 9

В Стратегията са предвидени детски съдилища. В практиката на ювеналните страни това е основен коз, който ликвидира възможностите на родителите за справедлив процес при обжалване административните действия на социалните служби. Защото там водеща роля имат докладите на „безпристрастните експерти“ – психолози и други, обучени предварително и работещи в полза на социалните служби. Подобна роля има и детската полиция, която по сигнал на социалните работници има неограничени права, и най-вече да отнема децата от родителите, веднага, без никакви разследвания и доказателства и без подсигуряване на справедлив процес. Презумпцията за виновност е чужда за българското правосъдие, не искам да говоря колко несправедлива е тя. Предлагам тези институции да отпаднат, поради всичко изложено дотук в полза на доброто, и поради икономическите затруднения на страната ни. Трябва да бъдат предвидени възможно най-кратки съдебни производства при постановяване на актове, касаещи децата, тъй като всяка една секунда на раздяла в семейството е „Време разделно“.

И тук е мястото да предложа отнемането на деца да се счита за акт на физическо и психическо насилие над децата от страна на социалните служби. Първо, защото се извършва умишлено. Второ, защото води до безвъзвратни увреждания на повече от едно лице – дете, родители, братя и сестри. Физическо, защото те се изтръгват със сила от ръцете на родителите, прилага се сила, за да бъдат задържани на определено място, тези действия може да предизвикат телесна повреда, децата биват затваряни в кризисни центрове и други подобни институции, което на практика значи затвор. Психическо, защото детето не може да осъзнае случващото се, нанася се безвъзвратна емоционална щета върху психиката му и то се диагностицира като „шизофреник“ и така започва принудително лечение със силни и вредни лекарства. Ако е крайно наложителна физическата раздяла на детето и родител, то предлагам от семейството да бъдат извеждани родителите, не децата. Децата да продължат да живеят в същия дом, да посещават същото училище, да играят на същата детска площадка със същите приятели. До изясняване на случая от съда, децата да бъдат гледани от другия родител, баба, дядо, леля, вуйчо, пълнолетен братовчед, кумове или близки приятели на семейството.

10 април 2019 г. 18:02:27 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 10

Много опасен момент е използването на неточни понятия в Стратегията като „дете в риск“, „физическо и психическо насилие“, „неглижиране“. Всеки неясно зададен критерий е предпоставка за неправомерно нанесена щета върху семейството. Да се стесни обхвата на понятието „физическо насилие“, като то се сведе до физическо увреждане, да се ограничи влиянието на понятието „психическо насилие“, защото психологията е много неточна и несигурна наука. А и в днешно време, пишейки тези редове и гледайки какво се случва по света, явно няма ясни критерии за това кой е нормален и кой луд. Дори прекалената обич на родителите към детето и на детето към родителите може да се счита за психическо отклонение - параноя. Коя родилка ще сподели на социалния работник, че има следродова депресия, нещо съвсем нормално явление при родилките. Та нали веднага ще й вземат бебето. И това е пример как критите проблеми ще водят до задълбочаване, вместо до разрешаване.

Да не се използва чуждицата „неглижиране“, а друга, българска дума, но не й „пренебрегване“, защото под пренебрегване може да се разбира дори неотговарянето на въпрос на детето или неизпълнението на дадено негово желание. Под „неглижиране“ да се разбира само буквално най-крайните форми на изоставяне, които вече са довели до някакво сериозно увреждане на детето, физическо или психическо. Защото, например, състояние на детето, при което то не е чак толкова чистичко, не може да се счита за неглижиране. Още по-малко когато според Стратегията не можеш да караш насила детето да си мие ръцете. Има противоречия! Но трябва да се знае, че много по-опасно е да разбиваш здрави и щастливи семейства, отколкото да спасяваш вече разпаднали се семейства. Защото когато изтръгваш плевела със силна ръка, можеш да увредиш и житния клас, а той е този, който ти дава хляба. 

10 април 2019 г. 18:03:50 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 11

На следващо място искам да разгледам утвърждаването на държавни стандарти в развитието и образованието на децата. Изработването на скрининг тестове, които да се прилагат върху децата, за да се проследява тяхното развитие. Понастоящем има прекрасни диагностики към педагогическите материали и учителите успешно и спокойно осъществяват заложените им задължения да проследяват развитието на децата. Въвеждането на други тестове, разработени от същите експерти, участвали във всичко, крие риск от прилагане на диагностики, лишени от солиден научен опит и имащи чисто експериментална цел. Тези диагностики ще са предпоставка и за две много сериозни очертаващи се тенденции: 1. По-палавите, но здрави деца, да бъдат обхванати от синдрома на хиперактивност, който ще изисква задължително лечение с опасни за здравето лекарства; 2. По-стеснителните, но здрави деца, да бъдат обхванати от понятието деца в риск, подложени на физическо или психическо въздействие вкъщи. Ако се въвеждат подобни тестове, те трябва да служат само и само за насочване на вниманието на родителите да работят повече за преодоляването на тези състояние, но не и да водят до налагане на мерки, неизвестни и непозволени от родителите. В крайна сметка, когато на някой възрастен в България му поставят сериозна диагноза, той търси мнението и на втори лекар, и на трети лекар, консултира се. В този пример се вижда ясно, че Стратегията не води до повече права за децата в сравнение с възрастните, а точно обратното – ограничаване правата на детето.

Децата в България имат огромен умствен капацитет! Това трябва да се развива и те трябва да бъдат насърчавани да учат, за да покоряват още повече върхове, да побеждават света по математика, шах, химия, т.н. Защото според Стратегията, да караш децата да учат може да се тълкува като насилие над тях и техния огромен потенциал да бъде унищожен.

10 април 2019 г. 18:05:36 ч.
lilinda

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА! Част 12

Не на последно място, Стратегията крие сериозна опасност да наруши спокойствието и сигурността на страната ни. От една страна, поради бурни реакции на българския народ, който вече няма сили, толкова е изтормозен, че няма повече накъде. От друга страна, заради опасността от отслабване на позициите на Православната християнска църква, предвид близостта на България до една мюсюлманска държава, под чието робство вече е била. Необходимо е да се предприемат дейности по укрепване сигурността на страната ни чрез въвеждане на закон за борба с всички зловредни за нацията и човечеството пропаганди и идеологии, и хората, споделящи и разпространяващи идеите им да носят съответната наказателна отговорност. Достатъчно толерантен е българинът към всички, които са „по-различни“. Те имат пълната свобода в България да водят пълноценен начин на живот, заедно с другите хора, но нямат право да налагат тяхното различие за норма в българското общество. Нека бъде преразгледана позицията за влияние на Норвегия над България посредством финансови механизми. Да бъде оказана дипломатическа помощ на българските семейства, пострадали от норвежката социална система.

В заключение, искам да отправя призив към управляващите да не се заблуждават, че няма как това да се случи в България. Няма слаба или умерена ювенална юстиция. Има само жестока и пагубна. Тя произвежда деградирали хора, които не се реализират в живота като възрастни. В нея няма обич, нито между съпрузите, нито към детето. Няма всеотдайност, няма приемственост между поколенията, няма почит към починалите. Нека бъдем горди от плодовете на своя труд! Нека бъдем достойни граждани на Българската държава! Нека бъдем пример за другите нации! Нека бъдем гордост за нашите децата! И нека бъде Божията воля!

10 април 2019 г. 20:39:42 ч.
Н. К.

Непротивоконституционствувателствувайте

Категорично съм против:

– Разработване на проект на Закон за детето и семейството

– Актуализиране на стратегическите документи в сферата на политиките за деца и по-специално приемане на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Аз съм против тези мерки по същите причини, които виждаме в становището на Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия относно проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.:

http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=attitude_8.xml

Бих обобщила, че проектът за НСД, предполагащ нов Закон за детето и семейството, влиза в противоречие с Конституцията.

10 април 2019 г. 21:20:48 ч.
Н. К.

Непротивоконституционствувателствувайте

Категорично съм против:

– Разработване на проект на Закон за детето и семейството

– Актуализиране на стратегическите документи в сферата на политиките за деца и по-специално приемане на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Аз съм против тези мерки по същите причини, които виждаме в становището на Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия относно проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.:

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=286900

Бих обобщила, че проектът за НСД, предполагащ нов Закон за детето и семейството, влиза в противоречие с Конституцията.

10 април 2019 г. 21:49:56 ч.
Vesi’s

Против приемането на Стратегията за детето 2019-2030

И аз съм против приемането на Статегията за детето 2019-2030, защото правото и начина на отглеждане на децата, е според вижданията на родителите! Разбира се, че се изключва ако децата живеят в риск. Все пак отглеждането на дете е сама по себе си достатъчно сложна задача и отговорност, за да се намесват и външни лица за минимални неща и да изземват децата! Ако детето не е подложено на физически или психически тормоз, то най-доброто място за неговото оглеждане е семейството!

10 април 2019 г. 22:33:08 ч.
iyantrova

Няма да я бъде!

Напълно против това нещо съм. Много добре знаем, че не ви интересуват нашите деца. Няма нужда да ограничавате нашата роля в живота им. Нашата роля е може би най - доброто, което Господ им е дал на този етап от техния живот. Вие не можете да я заемете. Децата ни няма нужда да бъдат някакъв обект на държавна намеса, нито инструмент за усвояване на средства. Стратегията нарушава нашето право като родители на тези деца и цели да ограничи любовта и грижата ни към тях. Кой знае кое е най - доброто за едно дете, ако не неговите родители? Вие не сте... И няма как да бъдете на наше място. Не ви е дадено. Не се врете там, където не трябва.

 

10 април 2019 г. 22:39:14 ч.
AndreiAZ

ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА!!!

КРАЙНО ПРОТИВ ПРИЕМАНЕТО НА ТОЗИ БЕЗУМЕН ТЕКСТ!!! ЕДИНСТВЕНОТО И НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО, КЪДЕТО ДЕЦАТА ИМАТ ШАНС ДА СА ЩАСТЛИВИ И ПЪЛНОЦЕННИ, Е ИМЕННО ТЯХНОТО СЕМЕЙСТВО! НЯМА ПО-ДОБРА ГРИЖА ОТ МАЙЧИНАТА ЛАСКА И ПО-СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ МАЙЧИНА И БАЩИНА ЗАКРИЛА! ДЪРЖАВАТА И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ НЯМАТ НИКАКВО ПРАВО ДА СЕ БЪРКАТ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И СЕКСУАЛНАТА?!?! ИНФОРМИРАНОСТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ НА МАЛОЛЕТНИТЕ!!! АКО ТОЛКОВА ИСКАТЕ ДА ПОМАГАТЕ, ДАВАЙТЕ ПАРИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА, НА СЕМЕЙСТВАТА НА "ДЕЦАТА В РИСК", ОТКОЛКОТО ДА ИМ НАНАСЯТЕ ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ТРАВМИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ! А, АКО ИМА НАИСТИНА НАСИЛИЕ - ИЗВЕДЕТЕ НАСИЛНИКА, ОСТАВЕТЕ СЕМЕЙСТВОТО ЗАЕДНО! ПРОТИВОРЕЧИЯТА С КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ЯВЕН БЕЛЕГ ЗА НЕПРАВОМЕРНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНАТА СТРАТЕГИЯ! СЕМЕЙСТВОТО Е ЕДИНИЦА, НЕ СЕ ДЕЛИ!

ЗАЩО НЯМА РОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЪРКОВНИ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ДА СА БИЛИ ЧАСТ ОТ ПОДГОТВЯНЕТО НА ТОЗИ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ?! НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА! НЕ ДНЕС - НИКОГА!!!

10 април 2019 г. 22:43:55 ч.
NSvTsv

Долу мръсните ви ръце от децата ни!

Аз съм ПРОТИВ "експерти" без души да вземат отношение и решение какво е добро за моето дете, както и да определят и квалифицират родителските компетенции на кой да е родител на база извратени и откачени, ненормални и НЕморални норми и стандарти! Аз съм ПРОТИВ  НАСИЛСТВЕНОТО ОТНЕМАНЕ НА ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ С ЦЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТВРАТИТЕЛНИ ЧУЖДИ, ГНУСНИ  ИНТЕРЕСИ! ВСИЧКО СРЕЩУ МНОГО ПАРИ! "НЕ" НА БИЗНЕСА С ДЕТСКА ПЛЪТ И КРЪВ!

10 април 2019 г. 22:46:40 ч.
MagiN

Не на тази дяволска стратегия!

Аз и близките ми категорично се обявяваме пред това държавата да взима решения как да отглежда децата ни! Имаме закони, съд и полиция, които, ако вършат работата си както трябва, няма да има нужда от дословно копирани "добри" европейски практики! Не продавайте децата ни, не се опитвайте да променяте морала и ценностите български!

10 април 2019 г. 22:54:31 ч.
Maidenly

Ани

Не можете да приемате такива важни и съдбоносни стратегии зад гърба на българския народ! Кой ви дава право да се разпореждате с нашите деца? Незабавно да се подложи на широк обществен дебат тази стратегия! Референдум е необходим - искат ли хората стратегия или не! Кои сте вие, че да си играете със съдбите на хората и децата?

10 април 2019 г. 22:58:36 ч.
Ралица

Против старатегия за детето

Когато пишете проекто закони поне ги съгласувайте с Конституцията на Република България.

Изобщо тези, които пишат тези преоекти влагат ли здрав разум в действиета си?

Закон защитаващ децата от насилие е едно, вашето предложение е против семейството.

Цели разбиване на семейната структура. Когато правите опити да пишете дори и проекти на закони все пак адаптирайте ги спрямо народа. Утопийте ви са срам !!! Не си играйте с хората и не се мислете за богоизбрани. 

Как решихте точно да ни поведете по пътя, откъдето Норвегия вече плаче.

Вие сте срам и позор за прадедите ни, за личностите, които са си дали живота, за да можете вие сега да погубите цяла нация. Накрая ще искаме оставка на всички ви. Излезте с имената си.

Ще се борим. Имаме си и сега закон за децата. Ще съжалявате, ако смятате, че децата ни ще станат държавни и приемни.

Като гражданин на Република България съм твърдо против стратегия като тази, както и детски съд.

 

Ще се борим до край, долу лапите от децата ни. Вкарайте нови проекти за педофилията и трафика на деца.

 

10 април 2019 г. 23:34:54 ч.
Йорданка84

Молитва

Нека Бог види какво правите на българския народ, и ви въздаде според делата ви.

10 април 2019 г. 23:39:29 ч.
Normotvorchestvo

Изключително против Стратегия за детето 2019-2030г.

Уважаеми нормотворци, за пореден път с текстовете на настоящата стратегия доказваме само и единствено липсата на адекватност при създаване на приложими за българския бит нормативни документи!!! Как веднъж не се допуснаха, при създаването на правни рамки, ефективни специалисти да създадат и ефективни закони! Как е възможно нормално мислещ индивид да допусне, че тази стратегия е в полза на българските деца! Тя е насочена изцяло срещу българското семейство и категорично създава предпоставки за неговото унищожаване!!! Осъзнайте се!!! Никога няма да приема, че човек извън семейството би могъл да има по- добра преценка за нуждите на детето от неговите родители! Липсват ви специалисти в основни сектори като здравеопазване, социална политика и образование! 

10 април 2019 г. 23:41:55 ч.
ka9

КАТЕГОРИЧНО СЪМ ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г. !

Тази стратегия е  брутално нарушение на изконните човешки права! Според мен стратегията не защитава правата на децата и семейството. 

10 април 2019 г. 23:49:26 ч.
ivesto

СПРЕТЕ СЕ!

Вижте, ако сме искали да живеем в норвежка действителност на отнемане на деца, да сме отишли да живеем в Норвегия. Ако много държите на Барневарн, прийомите и дивотиите им, защо не отидете вие да живеете там и да изпробвате тази човекопагубна машина на гърба на собствените си семейства и на собствените си деца? Какво ще кажете да отнемат ВАШИТЕ деца? Защото пък ние не искаме семействата в България и ТЕХНИТЕ деца да бъдат заплашени! 

 

СПРЕТЕ СЕ! Иначе ще бъдете спрени. По-добре е да се спрете сами.

Бъркате в семейството в степен, в която желанието ви е да унищожавате съдби! И просто отдавна прекалихте! Скоро няма да има кой да ви търпи и когато нещата се обърнат срещу вас, да не кажете, че не ви е било казано. На българския родител и на българското дете НЯМА да посягате.

11 април 2019 г. 00:00:37 ч.
nadiaM

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 и НЕ НА ДЖЕНДЪР ПРОПАГАНДАТА В БЪЛГАРИЯ

Заявявам твърдо категоричната си позиция против тази подмолна стратегия както и против агресивното натрапване на джендър идеологията в България, която прозира между редовете и. Бих искала да Ви припомня - семейството е Божия идея, децата са дар Божии, а България е страна с християнски ценности. Никой няма право да отнема дете от майка му и баща му и никой не би могъл да го закриля и обича по-добре от тях.

Престанете да ни пробутвате идеологии в които няма абсолютни истини, ценности и морал! 

11 април 2019 г. 00:00:40 ч.
nadiaM

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 и НЕ НА ДЖЕНДЪР ПРОПАГАНДАТА В БЪЛГАРИЯ

Заявявам твърдо категоричната си позиция против тази подмолна стратегия както и против агресивното натрапване на джендър идеологията в България, която прозира между редовете и. Бих искала да Ви припомня - семейството е Божия идея, децата са дар Божии, а България е страна с християнски ценности. Никой няма право да отнема дете от майка му и баща му и никой не би могъл да го закриля и обича по-добре от тях.

Престанете да ни пробутвате идеологии в които няма абсолютни истини, ценности и морал! 

11 април 2019 г. 00:00:44 ч.
nadiaM

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 и НЕ НА ДЖЕНДЪР ПРОПАГАНДАТА В БЪЛГАРИЯ

Заявявам твърдо категоричната си позиция против тази подмолна стратегия както и против агресивното натрапване на джендър идеологията в България, която прозира между редовете и. Бих искала да Ви припомня - семейството е Божия идея, децата са дар Божии, а България е страна с християнски ценности. Никой няма право да отнема дете от майка му и баща му и никой не би могъл да го закриля и обича по-добре от тях.

Престанете да ни пробутвате идеологии в които няма абсолютни истини, ценности и морал! 

11 април 2019 г. 00:00:48 ч.
nadiaM

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 и НЕ НА ДЖЕНДЪР ПРОПАГАНДАТА В БЪЛГАРИЯ

Заявявам твърдо категоричната си позиция против тази подмолна стратегия както и против агресивното натрапване на джендър идеологията в България, която прозира между редовете и. Бих искала да Ви припомня - семейството е Божия идея, децата са дар Божии, а България е страна с християнски ценности. Никой няма право да отнема дете от майка му и баща му и никой не би могъл да го закриля и обича по-добре от тях.

Престанете да ни пробутвате идеологии в които няма абсолютни истини, ценности и морал! 

11 април 2019 г. 00:03:14 ч.
ФФилипов

Българският народ и Църквата Ви предупреждава да не правите тази фатална грешка

Г-н Премиер,

Обръщам се към Вас като човек с демократични ценности - бъдете разумен и не допускайте този проект за закон да бъде утвърден, защото това ще бъде края на управлението на ГЕРБ. Споделям това, защото виждам как много мои нормални приятели, гласували за вас, споделят, че няма да гласуват за ГЕРБ, ако този престъпен закон въобще бъде допуснат до Народното събрание. Не си гонете избирателите и не ги превръщайте зорлем в гласуващи за една ретроградна партия - БКП.

Не само Българският народ, но и Църквата Ви предупреждава да не правите тази фатална за управлението Ви грешка и се надявам да се вслушате, защото тук става въпрос за брутално нарушаване на семейните устои на България. Ако е необходим закон за закрила на детето, то той трябва да бъде създаден от българските семейства, които искат да спасят родината ни от демографската криза. Настоящият проект само гони още повече семейства извън България.

Вярвам, че ще се вслушате в гласовете на хората, които искат Европа да оцелее и просперира на основата на Христовите ценности.

С уважение,

​Филип Филипов  

11 април 2019 г. 00:36:17 ч.
PoliU

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2039Г.

Българите са против такава стратегия, под каквото и име и форма да се предлага. Тя противоречи на християнскити традиции , семейство и ценности. НЕ ПОГРЕБВАЙТЕ БЪЛГАРИЯ! Замислете се за ВАШИТЕ ДЕЦА, НЕЧОВЕШКО е да се отнемат деца без АБСОЛЮТНО сигурни доказателства, а това е, което тази стратегия прокарва. ГОСПОД ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ОТ ВСИЧКИ МНИМИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ.

11 април 2019 г. 01:18:55 ч.
georgim

Твърдо против

Искам да отглеждам моите собствени деца, а не Чавдарчета, Пионерчета и Хитлерюгенд!

11 април 2019 г. 01:33:33 ч.
K.S

Национална програма за закрила на детето за 2019 г. да се пренапише 1

Макар всичко да е опорочено,единственото прозрачно нещо тук са намеренията на стоящите зад този проект, защото общественото обсъждане предполага във всяка медиа в момента да се говори за него, хората да са информирани не само за съществуването му, но и как изпълнението му ще засегне живота им, а има пълно мълчание. Прави се нескопосан опит да се внуши, че недоволни няма, всички групово прегръщаме идеята. То няма и как да има като хората не са и чули за него и тихомълком така както действат само престъпниците да се гласува и приложи. Всичко му е сбъркано, от самото начало още. Да започнем със заглавието. Проект на Национална програма за закрила на детето 2019г. На първо място таргета на ДАЗД са децата в риск и надарените деца, от което следва че програмата за закрила трябва да е насочена към тях а не към всички деца. Никой не е упълномощавал ДАЗД да се грижи за всички български деца. Аз като баща не съм. След това имаме смесване на мерки за закрила, предложения за промени в законодателството плюс натрапени социални услиги за майки и деца. Истинска попара. Трябва да има отделен план за развитие на българските деца, който да обхваща социалните услиги, насочени към тях и те не трябва да имат задължителен характер. В крайна сметка как едно семейство и дете ще прекарват свободното си време си е лично тяхна работа не е нито на ДАЗД нито на някакви НПО-та. Може детето да харесва да рисува, защо трябва да е пришпорвано да се включва в разни спортни занимания? Да напомня на написалите тази програма, че съгласно Конституцията на РБ и Конвенцията за правата на детето на ООН държавата следва да предоставя услуги, а не да ги натрапва и санкционира при отказ да се възползваш от тях.С жена ми очакваме третото си дете и предвид опита й с двете ни вече пораснали дъщери примерно смятам за излишно посещението и то за цели 3 години на външно медицинско лице в дома ни, което не виждам с какво би могло да помогне. По-скоро ще пречи.

11 април 2019 г. 01:34:11 ч.
K.S

Национална програма за закрила на детето за 2019 г. да се пренапише 2

Сега много искам като баща да вземете да ми разясните вие правите ли разлика между деца и младежи? Питам ви защото точка 1.2.3.1 много ме озадачи и си мисля че имате нужда от малко разяснения. Това обучение в случая здравно и сексуално може да е подходящо за младежи на 14-15 години примерно, но не е никак подходящо за деца на 7-8-9 години. Това е пълна недомислица. Че и 9000 обучени ученици и деца! Хайде да махнете децата а? А за учениците настоявам да бъда запознат като родител с материалите за всяка лекция, в която следва да се включат децата ми и ако преценя че не е подходящо да имам опция отказ. Наскоро племенника ми присъстваше на една лекция за наркотиците уж с цел превенция, но след нея разказа как лекторите не са го информирали за рисковете от употребата им, а по-скоро за най-актуалните в момента наркотици и хапчета които може да опита. Та хайде задръжте си обученията и оставете тая работа на нас родителите.
Гражданско образование за правата на детето? То много хубаво, а задължения има ли или само права? Каква е целта на продажна фондация като Анимус, родителите и в България по модел на Германия, Англия и Скандинавсите страни да започнат да се страхуват от децата си? А граници кой ще постави на тези деца, ако смятат себе си за недосегаеми и родителя е бита карта. Абсолютно съм против. И бих добавил вън на Сороските НПО-та като Анимус, ПУЛС, Лале и Български център за джендър изследвания от училищата. Западните "ценности" не са ни притрябвали в България. Говорим за страни в които се опитват да узаконят кръвосмешението и педофилията и където децата в детската градина сами си определят пола.
Настоявам за пълна забрана на промотирането на джендър идиотизмите на децата ни, както и попълване на всякакви анкетки без наше знание. 

11 април 2019 г. 01:34:37 ч.
K.S

Национална програма за закрила на детето за 2019 г. да се пренапише 3

Не мога да остана безучастен когато чета малко по-натам в текста следната идиотия. Поставянето на знак равен между биолигичните родители и приемните. Е тука вече се уляхте. И така ли ще борите бедността и ще гарантирате благосъстоянието на детето? Като разбиете семейството му, което е в нужда и вместо да подпомогнете биологичните родители ще го дадете на чужди срещу пари. Голяма грижа от държавата! Подхранва един кървав бизнес, а децата вълците ги яли. Кои са взети, да работят като кравари, кои да може приемния родител да си има секс играчка, кои за да бъдат оставяни навън в студа, за наказание и накрая да им ампутират пръсчетата. Бог да накаже всички участници в това пъклено дело!
И като зачекнах темата за благосъстоянието, по повод промотирането на здравословното хранене у дома и в училище. Вземете да напишете един наръчник - "Как да храня детето си здравословно с един лев на ден", защото това е което получваме от държавата. И аз искам да сложа на масата ни всяка вечер био зеленчуци и плодове без пестициди, месо от животни които не са тъпкани с хормони и хляб с квас, ама заради социалната политика на Държавата и липсата на подкрепа за моето семейство не ми е възможно! Унищожиха поминъка на хората, в малките градчета изобщо няма работа, а се загрижили за здравословното хранене. То не става само с информиране дами и господа.

11 април 2019 г. 01:35:07 ч.
Zina

Не!

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!

Аз съм против приемането на тази стратегия. Моля проявете малко повече разум, не ни натрапвайте чужди модели. Болшинството от българските семейства са пример за родителска грижа. Натрапването на джендърски, лисбийски и педераски изтъпления  е несъвместимо, както с християнския, така и с мюсюлманския морал, каквито преобладават на нашата територия. Сексуалните традиции на скандинавските страни не съвпадат с нашите. След като държавата ни не може да осигури стандарта на живот на скандинавците, не е нужно да ни тормози с "здравословната" грижа по модела Барневан за децата ни. Както отхвърлихме Истамбулската конвенция, по същия път да поеме и предложената Стратегия. Ако нямате ресурс, които може да мисли, а не да преписва - потърсете, в България все още има мислещи хора.

 

11 април 2019 г. 01:35:20 ч.
K.S

Национална програма за закрила на детето за 2019 г. да се пренапише 4

Още едно безумие 4.3 Възраст 0-18г.(демек от новородени) информиране на децата от всички възрасти за предотвратяване на насилието във всички форми в ежедневието. Заради норвежките кинти децата са поставени като опитни мишки на серия малоумни по своята същност инициативи, проекти, мероприятия. Хайде няма нужда да се облъчват от малки само с теми за насилие. Когато в даден филм има сцени на насилие обикновено има и предупреждение преди началото му, че не е подходящ за деца под 12 или 14г, защото е ясно че може да се отрази пагубно на крехката детска психика. Ами това е и минималната възраст в която смятам е редно да се коментира темата изобщо, а не още от детската градина. 4.1.1.1 "Информационни кампании за децата в детските градини за опасностите в домашната обастановка , на улицата и на детските площадки." За облъчването на децата на тема насилие вече си казах мнението, а то е като родител твърдо против. Не мога да разбера защо обаче тук се внушава идеята, че то насилието само в дома и на площадката може да го има, а това в яслите и детските градини? А за него какво сте предвидили? Ми нищо. Въпреки многото сигнали и записи през изминалата година, които показаха потресаващо отношение към децата. А някакви по-сериозни санкции за тия лелки или сте на принципа "гарван гарвану око не вади"? Родителите под лупа,а останалите могат да си развяват коня как им хареса, нали са специалисти. Хайде да си го оправите това!

11 април 2019 г. 01:36:25 ч.
K.S

Национална програма за закрила на детето за 2019 г. да се пренапише 5

Не одобрявам присъединяването на България към Глобалното партньорство за превенция на насилието. СЗО лобира в интерес на фармамафията, а не на обикновения човек и нищо излязло от тях не може да се доближи дори до грижа. Не подкрепям и създаването на бази данни с цел проследяване случаи на насилие, търсят се вратички за трупане на информация за семейстсвата и децата им,  до която не е ясно кой и защо ще има достъп, още повече че в тази програма има много неясноти кои са НПО-тата на които се дават огромни правомощия.Като баща и гражданин се обявявам абсолютно против и социалните РАЗбойнички  на г-жа Лилова да започнат да си врат носа там където нямат работа, тоест в отношенията на двама родители, които по някаква причина се разделят. Там място нямат и учителите и директорите, хората имат право на личен живот, а г-жа Лилова да не търси поводи за да увеличи броя на децата в риск, само за да си изпълни зададените квоти от Норвегия!

11 април 2019 г. 01:36:54 ч.
K.S

Национална програма за закрила на детето за 2019 г. да се пренапише 6

И Проекта за закон за детето и семейството няма да пропусна. Който ще бъде изготвен от ДАЗД и "неправителствени и международни организации с опит". Първо не ясно кои са и за какво се борят тия организации. Как се очаква да им се доверим. Второ имаме си много добри български такива, които от години работят в подкрепя и защита на семейството и не виждам защо трябва да се налагат разни чужди модели, заради които стотици хиляди деца бяха насилствено откъснати от родителите си по всякакви абсурдни причини, прехвърляни като чувал с картофи в продължение на години от едно приемно семейство в друго и накрая завършваха със самоубийство или разбита психика. Всички закони, трябва да бъдат изготвяни без чужда намеса и съобразени с нашата народо-психология! Ние не сме Англия, не сме Швейцария, не сме Норвегия! Нека се престане с тези напъни  за промени в законодателството ни по отношение на децата, разни надупени към Норвегия и Холандия НПО-та се опитват да внушават, че трябва спешно да се сдобием с детски омбудсман, детски съд и детска конституция и задължително с нов Закон за детето. Това, което се предлага не е в ползва нито на децата, нито на България, защото ще изгуби и капката независимост която й е останала и ще позволи груба намеса отвън от Комитета по правата на ООН и кой ли още не в съдебната й система.
Толкова ли се изчерпаха идеите за детски конкурси, та и там трябва да има елементи на насилие - "С очите си видях бедата".
Не може ли да е "Моята мечта" или нещо друго позитивно, защо всячески се опитвате тия деца да ги обливате само с негативни теми?
Детско участие в обществения живот -"Детско полицейско управление"? За какво точно подготвяте децата ни с всички тия програми ако смея да ви запитам? 
"Спорт за децата в риск"- какво е по-различното когато опираме до спорта при децата в риск и тези които не са в риск. Или само се пишат проекти, че да върви парата, а дали има смисъл от тях, няма значение.
В заключение апелирам към хората които ще гласуват това за здрав разум и мисъл за бъдещето ни, защото е ясно че сътворилите го са едни народоотстъпници и престъпници. Въпроса е дали вие ще застанете на правилната страна?

11 април 2019 г. 05:15:55 ч.
radi.angel

Това безумие дали е възможно някой с нормален разум да подкрепя?

Българите все още имат своите интуиции кое е истински доброто за тях и никога никой не може да подкрепи такова абсурдно за човешкото същество деяние. Цялата тази стратегия е насочена против Човека! Ние не искаме хората да се превърнат в манипулирани роботи, изгубили най-ценното за тях - душата си!. Можете ли да се представите, господа, които имате в главата си само образ на пари, които ще постъпят в личния джоб, можете ли да си представите вашия живот да протече като малки деца по този нечовешки начин? Контролиран от институции, а не от родители? Контролоран от безлични органи, а не от човешката топлина на майката и бащата? Дали нещо човешко е останало в съществата на тези, които искат да продадат нашите деца за пари?

По никакъв начин тази стратегия на нехуманност не трябва да бъде приета! Нека да останем истински Човеци!

11 април 2019 г. 07:26:12 ч.
ziki17

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА!

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО!!!!НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ТАЗИ МРАКОБЕСНА ПРАКТИКА,ДЕЦАТА ДА БЪДАТ ОТНЕМАНИ С ЛЕКОТА ОТ РОДИТЕЛИТЕ СИ!НЕ СИ ДАВАМЕ ДЕЦАТА!!ЩЕ СЕ БОРИМ С НОКТИ И ЗЪБИ!НЕ ИСКАМЕ ДА ВЕЪВЕЖДАТЕ ЕНИЧАРСТВОТО ОТНОВО!ЕЛАТЕ НАСЕБЕ СИ!!!НЕ ДАВАМЕ ДЕЦАТА СИ НА НИКОГО!

11 април 2019 г. 08:05:44 ч.
dimka

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.!

Категорично сме против бизнеса с приемните семейства и проджабата на деца на хомосексуални "семейства"

11 април 2019 г. 08:45:11 ч.
Сиси

Не на стратегията!

Гласувам против тази нелепица, несъобразена с абсолютно нищо!

11 април 2019 г. 09:08:17 ч.
Zlatina78

НЕ на стратегия за детето

Не трябва да позволяваме да се приеме стратегията! Няма  да посягате на най-милото ни, децата ! Семейството , родителите са най-важни за възпитанието на едно дете ! Няма да позволим държавни чиновници да се разпореждат със съдбата на децата ни и да съсипят българското семейство, ако ще и милиарди да ви плащат за тази работа! 

11 април 2019 г. 09:20:49 ч.
Искра Колева

ПРОТИВ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО СЪМ!

Не мога дори да чета тази нова програма за защита на детето спокойно, защото сърцето ми започва лудо да бие, ще изхвръкне от тревога. Лукави думи и извратено мислене!

Това е безумие! Господа управляващи, не се поддавайте на този дяволски капан! Бъдете разумни, имайте страх от Бога! Търсете истинските мотиви на хората, които пробутват на вас такива стратегии - власт и огромни доходи на всяка цена!

Притчи 1:7 "Началото на мъдростта е страх от Господа."

11 април 2019 г. 09:26:45 ч.
Dimkova

Против

Спрете това безумие!Стратегията е направена не да защити децата ни, самата тя е форма на насилие ,насилие над децата и семействата ни.Тя е антихуманна,антидетска и престъпна.

11 април 2019 г. 09:35:17 ч.
Dimitrovaanita86

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!

Нека не допускаме децата ни да бъде иззимвани и отглеждани от чужди хора. Който са с различни разбирания, култура, сексулана орентация и т.н Искаме да възпитаваме децата си в духа на Българксата култура с нейните традиции, обичай. Ние не живеем в Норвегия, не желаем тяхните закони. Не прогонвайте и останалите българи от страната. По- добре да сме с ниски заплати и по-скромно да живеем отколкото да взимане заеми от държави, които искат децата ни, робството и подчинение. Да си направят тяхни деца. Но то с тенденциите в Норвения им трябват само жени за износване и методи за искуствено осеменяване. Казвам не на това мислене, не го подкрепям, не го разпибрам и не го искам. Създадени са жената и мъжът, които да съдадът поколение, да продължат вида. Всичко друго е против биологичните закони на света, за създателя, на нормалното и естественото.

Нека не се прима този закон, помислете за децата си, за вниците си и правницитеси, за племениците си, за братовчедите и сестрите си. Огледайте се, най- важното на света не са парите. Кои е до Вас в трудности, на кого се раздвате при успехи, на кого помагате да се изправи след тежка буря, както и той на Вас. Моля помислете,замислете се ....

 

11 април 2019 г. 10:17:11 ч.
chovek

ПРОТИВ!!!

Категорично съм против представените документи, Стратегията за детето 2019-2030 г. и нов Закон за детето и семейството. Те потъпкват човека, свободата, морала, закона. Смятам, че никой в България, още по-малко управляващите, няма право да изработва и представя пред обществото документи, които не са съобразени с добрите нрави, предвиждат престъпни деяния и са в разрез с нормалната логика.

11 април 2019 г. 10:24:58 ч.
sonia_encheva@abv.bg

ТВЪРДО ПРОТИВ!!!!!

Твърдо ПРОТИВ!!!!! Защо поне веднъж не се приеме нещо полезно? Защо трябва българския родител да е в постоянен стрес и притеснение за детето си? Що за глупост е това.....?!? 

11 април 2019 г. 10:38:54 ч.
juli

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО!!!

Недопустима е подобна намеса във възпитанието и отглеждането на децата. Не посягайте на българското семейство! ДЕЦАТА НИ НЕ СА ЗА ПРОДАН!

11 април 2019 г. 11:03:11 ч.
jecky

Недопустимо е приемането на Стратегията за България!

Тази Стратегия е недопустима за България, българските родители и деца!

Противоречи законово, принципно и морално на всичко, за което усилено работят в изграждането на ценности, устои и добри работещи практики в отглеждането и възпитанието от семейството съвременните български родители, учители и Българска Църква!

 

 

11 април 2019 г. 11:59:09 ч.
Eliana

ПРОТИВ ПРОГРАМАТА И ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО

ПРОТИВ ТАЗИ ТРАГЕДИЯ ЗА ДЕТЕТО!!! НЕ ПРЕДАВАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИЯ РОД И БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА!

И вие, които сте я написали не си мислете, че вашите деца и внуци няма да бъдат засегнати от това. Даже напротив, вие може да сте силните на деня, но колелото се върти. И това, което ще оставите като завет на идните поколения и вашите поколения ще страдат от това. Не съм прочела някъде да пише или да сме задължили като държава да копираме норвежката политика. Това са си ваши интерпретации как по лесно да спечелим проект по норвежкия механизъм - като копираме, така е най-сигурно. И как не ви беше срам да напишете подобна политика за българските деца. Тези ви действия застрашават суверинитета на нашата държава, тъй като се допуска чуждо вмешателство в законодателството на Република България. Засрамете и излезте да се извините и най-вече поправете грешките си.

11 април 2019 г. 12:06:28 ч.
Атанас Сарафов

НЕ! Покайте се от лукавите пътища, по които сте тръгнали и по които искате да водите децата ни...

Хайде стига вкарвайте локалните проблеми в общия знаменател...
Наличните проблеми могат да се решат с конкретни и локални решения, използвайки текущите правни инструменти и институции. Просто никой не си върши работата...

11 април 2019 г. 12:36:04 ч.
krasi10

Против всякакви планове, проекти, доклади и стратегии за "всички деца"!

Децата не са някаква самостоятелна единица! Те са неразривно свързани със семейството си! Родителите обичат, обгрижват, ЗАКРИЛЯТ, подкрепят...цял живот! А къде са те във всички тези планове и стратегии? Изместени от "специалисти", "професионалисти", "консултанти"...

В една и съща държава ли живеем? Къде е това насилие, в което се опитвате да ни убедите? И наистина ли ние родителите сме най-голямата заплаха за нашите деца?

Събиране на данни и информация, наблюдение, сигнализиране, доноси, досиета, разследване? За "всички деца"? Така ли ще "закриля" държавата?

Това е грубо вмешателство на държавата в семейството! 

Детето и сега е в центъра, но на своето родно семейство! И то не е просто "център", а ВСИЧКО за любящите го и закрилящи родни родители!

11 април 2019 г. 13:17:05 ч.
Роро

"Не" на Стратегията за детето!

Като майка и баба, твърдо казвам "НЕ" на тази стратегия. Навярно наистина сте загрижени за бъдещето на децата в България, но моето лично мнение е, че не преценявате опасностите, които крие тази Стратегия. Норвегия ли ще е пример, за "добри европейски практики"? Напълно съм съгласна със становището на Св. синод на БПЦ. В проекта за НСД без съмнение има откровенно идеологически концепции за защита на правата и интересите на детето, които са контрапункт на правата на родителите,  представяни като „международни стандарти“ и „добри практики“ и са в противоречие с Конституцията и действащото законодателство в  България, което определя правата на родителите и режима за закрила на детето.  Освен това се допуска пълно омаловажаване на родителските грижи и права в семейството.Не, на това бъдеще, в което българското семейство и родителите, българското училище и българският учител, съвсем ще бъдат възпрепятствани да оказват своето благотворно възпитателно въздействие върху личностното развитие и духовно израстване на децата и учениците, тъй като ще бъдат лишени от авторитетното съдействие на най-важния и пръв стожер във възпитанието и образованието на подрастващите – семейството. В заключение НЕ и НЕ на тази стратегия, тя не е приложима в България! 

11 април 2019 г. 13:26:04 ч.
Роро

НЕ НЕ НЕ на тази Стратегия!

Как е възможно да подменяте по такъв начин изконните  български семейни ценности и да ги заменяте с т.н. добри практики от Европа. Значи ли това, че Норвегия, която плаща за това безумство ще е критерий и образец в грижата за децата на България? Ние, българските семейства, искаме да сме основната градивна единица в отглеждане, обгрижване и възпитание на децата. Освен това в Конституцията на РБългария е залегнала последователна политика на държавата в областта на семейството и възпитанието на децата. Друго не е необходимо. Има Държавна агенция за защита на децата, има други центрове за закрилата им. Просто трябва да си вършат работата както трябва.  Що се отнася до Стратегията - КАТЕГОРИЧНО НЕ!

11 април 2019 г. 13:42:36 ч.
Rm0509

ПРОТИВ!!!

С цялото ми семейство сме категорично ПРОТИВ стратегията!

Не смейте да посягате на най-ценното ни - на нашите деца!!!

 

11 април 2019 г. 13:52:18 ч.
daniela_vel

Твърдо против Стратегията!

Уважаеми власт-имащи! Българи сте все пак, недейте да подменяте ролята на семейството в отглеждане и възпитание на децата. Престанете да ни прокламирате едно безумство в голямата си част, едни европейски добри практики, за които се знае, че не са добри. Защо приемате финансиране от Норвегия, та нали целия свет се потресе как се отнася с децата си. Недейте да действате против народа. И православната ни църква не одобрява тази безумна Стратегия. НЕ Я ПРИЕМАЙТЕ!

11 април 2019 г. 14:43:42 ч.
Ал.Гор.

Против

Категорично съм против поднормативните актове на Стратегия за детето 2019-2030г., както и против самата Стратегия, поради факта че тя е в противоречие нравите на българското общество и с чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Р. България

11 април 2019 г. 14:47:39 ч.
Elytwi

ПРОТИВ ПРОГРАМАТА ЗА 2019 И СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

ВСИЧКИ, КОИТО СА УЧАСТВАЛИ В ПИСАНЕТО НА ТАЗИ ТРАГЕДИЯ ЗА ДЕТЕТО НЕЗАБАВНО ДА СИ ОТТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТА!

ЗАСРАМЕТЕ СЕ!!!

КАТО ЮРИСТ НЕ БЯХ ЧЕЛА ДОСЕГА ТОЛКОВА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ СЪЩИЯТ Е ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г., КОЯТО КОПИРА ТЕКСТОВЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА И ДАЖЕ УКАЗВА НЕЙНОТО ПРИЕМАНЕ.

ПИСАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ЧЛ.108 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, А ИМЕННО "Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева."

 

 

11 април 2019 г. 14:52:26 ч.
yantrova

Вижте "социалната услуга" до къде довежда децата ни!

Социалните докараха дете до 80% инвалидност

Йордан Тодоров представлява Фондация „Защита правата на децата“ (ЗПД) и от години работи по случаи с деца-жертви на насилие. Сблъсква се с много случаи на неадекватни действия на социални работници от държавните институции, които не само че не помагат, но вредят на децата. Психологът разказва един от потресаващите случаи от практиката си.

„Фондацията, която представлявам, работи по случай на дете изведено от биологичното му семейство, когато то е било на около 2-годишна възраст. С оглед на конфиденциалността, ще наричам детето Стефка. Момиченцето беше вече на 12 години, когато с наше съдействие бе върната на биологичната си майка със съдебно решение на Софийски окръжен съд.

След битов инцидент през 2006 г. къщата на майката на Стефка изгаря, и детето е настанено в дом „Майка и дете“ в Източна България. Въпреки множество молби от страна на майката за реинтеграция на Стефка, от страна на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). не са предприети никакви действия. През 2007 г. детето е пренастанено в Дом за деца лишени от родителски грижи.

За извършеното пренастаняване майката не е била уведомена, впоследствие не е призована и от съда.

Оттам насетне всяка следваща година от 2007-а до 2010-а детето е било пренастанявано при различни приемни родители. За период от 8 години детето не е виждало майка си, а тя, въпреки жалбите й, е била лишена от информация къде се намира то и кой го отглежда.

В социалните доклади, обаче, е записано, че майката не се интересува от детето си.

А защо детето е пренастанявано при различни приемни родители? – Всеки път, когато приемният родител е ползвал платен годишен отпуск, детето е било прехвърляно на друг приемен родител, или приемно семейство!..След изтичане на отпуската на първия, са я връщали обратно.

Всичко това е ставало със съдействието на социалните служби, и за всяко пренастаняване е издавана заповед. В момент на пренастаняване на детето, са възниквали и конфликти между приемните родители – кой да отглежда детето. Цинично е да се изрече дори, но става дума за пари. Приемните родители дори са подавали сигнали един срещу друг.

Продължава отдолу.

 

11 април 2019 г. 14:53:08 ч.
yantrova

Вижте "социалната услуга" до къде довежда децата ни!

Продължение:

През 2011 г. приемният родител, който отглежда в онзи момент Стефка, заболява и детето е преместено в Кризисен център, след което отново е пренастанено при друг приемен родител. Впоследствие още два пъти е пренастанявано при различни приемни родители, поради ползване на платен годишен отпуск от приемния родител, което вече обясних.

През 2012 г. детето е предадено за осиновяване. След приключване на процедурата по осиновяване, няколко месеца след това, по желание на осиновителите, Стефка е настанена в SOS детско селище. Сменено е името на детето. Осем месеца по късно детето е разсиновено, и отново му е върнато рожденото име. Детето отново е настанено в приемна грижа.

Биологичната майка не е информирана за нито едно от тези действия, касаещи детето й. На следващата година Стефка отново е пренастанена в друго приемно семейство, в друго населено място! Не за първи път, между впрочем.

През 2016 г. е прекратено настаняването в доброволно приемно семейство и детето е настанено в Кризисен център за деца, отново в друго населено място. До края на същата година, със съдебно решение детето се настанява в център за деца без увреждания, до навършване на пълнолетие.

След което за пръв път в цялата тази сага съдът призовава майката да я уведоми. Тя обжалва съдебното решение пред Софийски окръжен съд, който връща детето в биологичното му семейство – при майка му.

Какво детство обаче е имало дотогава това дете? – То 20 пъти е било пренастанявано в различен вид социални „услуги“ – забележете как само звучи! По различни населени места, далеч от родното място и родната му майка, като по-голямата част от тези „услуги“ са били от типа приемна грижа до… отпуската!…

При периодични прегледи, инициирани от някои приемни родители, и пак без знанието на майката, детето е хоспитализирано в Център за психично здраве и му е поставена диагноза „хиперкинетично разстройство“. Изписани са му медикаменти. След нова консултация първоначалната диагноза се отхвърля и терапията се прекратява. Оставям това без коментар.

Какво се случва с психиката на това дете? – Психическото състояние на детето е нестабилно. Цитирам: „Детето е с емоционална натовареност, свързана с подкрепящата го среда, изпитва чувство за изоставеност. При детето е налице чувство за несигурност и липса на подкрепяща среда, остра потребност от подкрепа, безпокойство, свързано със средата, потребност от повече грижи и сантименталност.“

През 2016 г. Стефка постъпва в Клиника по детско-юношеска психиатрия. Психологичното изследване дава заключение: „Интелектуални възможности, в рамките на лека степен на умствено изоставане, дефицит на памет и внимание. Отчетените резултати са значително повлияни от липсата на системна педагогическа работа и подкрепа“.

Продължава.

 

11 април 2019 г. 14:53:28 ч.
yantrova

Вижте "социалната услуга" до къде довежда децата ни!

Продължение:

Стефка е освидетелствана, като степента на увреждане е, цитирам: „80% степен на увреждане без чужда помощ“. Като водеща диагноза е посочено „Разстройства в поведението“, при общо заболяване „Разстройство на поведението с противопоставяне и предизвикателство“.

Аз питам: Кой е виновен за това състояние на детето и ще бъде ли потърсена отговорност от виновните лица и институции, които са докарали една невинна детска душа дотук?! Ако някой прояви съмнение, че всичко това е сполетяло от „държавна грижа“ едно невинно дете, готов съм да предоставя документацията по случая“, казва Йордан Тодоров от Фондация „Защита правата на децата“.

Източник:

https://zpd.bg/2018/02/01/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-80-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD/?fbclid=IwAR2pFF-D_SRA5rTIM_Omk-tTX5k7TAKORlC1QmvwHcUeIVauR9kjVErc8Eo

В тази статия е показана нагледно "грижата", която социалните оказват на децата. Ясно проличава интересът на приемните семейства, които се избиват да вземат дете, заради парите. По време на годишната си отпуска съответно го зарязват, защото това за тях е работа ... Всичко е толкова трагично и порочно, че не искам да коментирам. Може ли такава лудост? Да вземеш дете от родителя му, защото няма финансова възможност да го отглежда, и да го дадеш на някой чужд човек, който да го обича срещу възнаграждение?!?! Кой измисли това? Как може да въведете такава практика в България? Къде е връзката със здравия разум? Прочетете внимателно статията и я анализирайте! Направете си правилните изводи! Не вкарвайте България в порочните практики на Норвегия! Бог да пази децата ни!

11 април 2019 г. 14:59:46 ч.
Elytwi

ПРОТИВ ПРОГРАМАТА И ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

ПИСАТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА И НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СИ ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ.

КАТО ЮРИСТ ТВЪРДЯ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ И СЪЩО ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ И С Чл. 108. ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС - Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАЗА, ЧЕ Е ПРОТИВ И АЗ СЪМ ПРОТИВ! А СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЦЯЛАТА ВЛАСТ ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА! 

11 април 2019 г. 15:08:20 ч.
Калина Тодорова

ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА!

Твърдо против съм да се приемат всякакви стратегии и програми, касаещи децата ни, написани по норвежки модел. Живеем в БЪЛГАРИЯ, не в НОРВЕГИЯ.

На кого е нужна тази стратетия? Как нашите майки и бащи ни отгледаха без норвежка стратегия? Направо се чудя, как израстнахме без тази стратегия? Управляващи, спрете да ни пробутвате чужди модели за отглеждане на български деца. Насочете усилията си към подобряване благосъстоянието на семействата в нужда. Право на родителите е да се грижат и възпитават децата си.

11 април 2019 г. 15:23:41 ч.
lmk

Не на стратегията за детето 2019-2030

 Кои сте вие загрижени писарушки и мистериозни НПО-та, нищо неразбиращи, но пробутващи копирани безмислени текстчета и лъскави изрази без съдържание! Жалки продажници, готови сте децата си да продатете за жълти стотинки! България загива, заради такива като вас.

11 април 2019 г. 15:37:36 ч.
Penelopa

Не на Стратегията за детото2019-2030г!!!

Не на Стратегията за детето 2019-2030г!

Категорично съм против приемането на тази Антибългарска и Античовешка по своята същност Стратегия.Спрете това безумие!Опомнете се и не налагайте чужди модели и практики,които са антихуманни и безчовечни и посягат към най-скъпото за един родител-децата.

Няма никаква гласност и обсъждане в медиите на тази съмнителна Стратегия,напротив,поставят обществото пред свършен факт,като тихомълком искат да я приемат.Без обсъждане,дебати и изслушване мненията на най-заинтересованите хора,родителите.

Прекратете това безумие!

Против!Против!Против! 

11 април 2019 г. 15:42:15 ч.
MarchForFamily

Позиция на „Поход за семейството“ по доклад за 2018 г. и проект за 2019 г. на ДАЗД

По-долу ще намерите уеб-адрес от станиа в нашия сайт с позицията на Национална асоциация "Поход за семейството" във връзка с публикуваните в Портала за обществени консултации Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.Ние смятаме, че тези документи са публикувани незаконосъобразно за обществено обсъждане и трябва да бъдат незабавно изтеглени. Те не не трябва да бъдат вземани предвид от Министерския съвет на Република България.

Повече за нашите мотиви можете да прочетете на следния адрес:

https://www.family.bg/bg/2019/04/11/pozitsia-na-pohod-za-semeystvoto-po-doklad-za-2018-g-i-proekt-za-2019-g-na-dazd/

11 април 2019 г. 15:45:33 ч.
MarchForFamily

Позиция на „Поход за семейството“ по доклад за 2018 г. и проект за 2019 г. на ДАЗД

По-долу ще намерите уеб-адрес от страница в нашия сайт с позицията на Национална асоциация "Поход за семейството" във връзка с публикуваните в Портала за обществени консултации Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.
 
Ние смятаме, че тези документи са публикувани незаконосъобразно за обществено обсъждане и трябва да бъдат незабавно изтеглени. Те не трябва да бъдат вземани предвид от Министерския съвет на Република България.
 
Повече за нашите мотиви можете да прочетете на следния адрес:

11 април 2019 г. 15:46:06 ч.
Илияна Цветанова

Против плана за 2019 г

В проекта на Национална програма закрила на детето 2019 г са залегнали описаните в Национална стратегия за децата 2019-2030 г. При проведенето обществено обсъждане на НСД 2019-2030 г имаше изказани изключително негативни мнения. Очевидно те не са взети предвид.

Детето е част от семейството. И когато се говори за интереса на детето, преди всичко той трябва да е свързан със семейната среда. 

Затова смятам, че подобни планове трябва да разглеждат дето и родителите му като едно цяло. Като първа точка от документа е залегнала в документа Въвеждане на патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца на възраст 0-3 год. Кое е медицинското лице, която ще извършва тази патронажна грижа? Това ще важи за всички деца от определени етнически групи, които не са обгрижвани редовно? Деца, посещаващи частни/държавни детски заведения , са обгрижвани от мед.сестри и те следят състоянието на поверени им деца. А до втората година се извършват периодични медицински прегледи от личният лекар или специалист.

В какво се изразява Осигуряване на устойчивост и подобряване на здравните услуги за бременни и майки на деца до 1 г. възраст? Ще се покриват специализирани изследвания като фетална морфология, които към момента се плащат от бременните жени. 
 
Като една от целите е посочено: Провеждане на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с увреждане. В момента при проследване на бременност е включен този скрининг. Но това е една математическа формула. Докато изследвания като фетална морфология предоставят много данни за плода и е редно те да се покриват. Особено при демографската криза, в която е нашата страна.
В какво се изразяава "Разработване и реализиране на мерки за комплексна промоция на здравето на децата и подрастващите (Актуализиране на наредбата за здравните кабинети в училищата)". Защо не са описани конкретните мерки?
В точка Подобряване на политиките за децата и семейството са залегнали Разработване на проект на Закон за детето и семейството - Кога ще се обяват тези промени. Кои са специалистите от неправителствени и международни организации с опит и експертиза по въпросите, свързани с децата и гарантиране на техните права. Ще има ли участие на родители, извън НПО организациите.
 
В глава IV. Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА е отбелязано като дейност: 4.3.5. Актуализиране на стратегическите документи в сферата на политиките за деца: 4.3.5.1. Приемане на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.;
Създаване на пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за детето и три-годишни програми за действие. Приета Национална стратегия за детето 2019-2030 г.;
При актуализирането на НСД взети ли са предвид всички мнения дадени при общественото обсъждане?
 
Адмирирам предложеното за:
1. Осъществяване на планова проверка в практиките на АГ специалисти, където има малолетни родилки и такива родили второ дете преди навършване на пълнолетие Подобряване на сигнализирането в съответствие с чл. 7 от ЗЗД;
2. 1.1.3.3. Застъпничество за създаване на многопрофилна университетска детска болница в гр. София Обединяване на усилията и поддържане на темата за многопрофилна университетска детска болница на дневен ред 0 Реализиране на застъпническа кампания НМД Финансиране от бюджета на НМД 2019 г.
 
 

11 април 2019 г. 15:46:09 ч.
Илияна Цветанова

Против плана за 2019 г

В проекта на Национална програма закрила на детето 2019 г са залегнали описаните в Национална стратегия за децата 2019-2030 г. При проведенето обществено обсъждане на НСД 2019-2030 г имаше изказани изключително негативни мнения. Очевидно те не са взети предвид.

Детето е част от семейството. И когато се говори за интереса на детето, преди всичко той трябва да е свързан със семейната среда. 

Затова смятам, че подобни планове трябва да разглеждат дето и родителите му като едно цяло. Като първа точка от документа е залегнала в документа Въвеждане на патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца на възраст 0-3 год. Кое е медицинското лице, която ще извършва тази патронажна грижа? Това ще важи за всички деца от определени етнически групи, които не са обгрижвани редовно? Деца, посещаващи частни/държавни детски заведения , са обгрижвани от мед.сестри и те следят състоянието на поверени им деца. А до втората година се извършват периодични медицински прегледи от личният лекар или специалист.

В какво се изразява Осигуряване на устойчивост и подобряване на здравните услуги за бременни и майки на деца до 1 г. възраст? Ще се покриват специализирани изследвания като фетална морфология, които към момента се плащат от бременните жени. 
 
Като една от целите е посочено: Провеждане на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с увреждане. В момента при проследване на бременност е включен този скрининг. Но това е една математическа формула. Докато изследвания като фетална морфология предоставят много данни за плода и е редно те да се покриват. Особено при демографската криза, в която е нашата страна.
В какво се изразяава "Разработване и реализиране на мерки за комплексна промоция на здравето на децата и подрастващите (Актуализиране на наредбата за здравните кабинети в училищата)". Защо не са описани конкретните мерки?
В точка Подобряване на политиките за децата и семейството са залегнали Разработване на проект на Закон за детето и семейството - Кога ще се обяват тези промени. Кои са специалистите от неправителствени и международни организации с опит и експертиза по въпросите, свързани с децата и гарантиране на техните права. Ще има ли участие на родители, извън НПО организациите.
 
В глава IV. Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА е отбелязано като дейност: 4.3.5. Актуализиране на стратегическите документи в сферата на политиките за деца: 4.3.5.1. Приемане на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.;
Създаване на пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за детето и три-годишни програми за действие. Приета Национална стратегия за детето 2019-2030 г.;
При актуализирането на НСД взети ли са предвид всички мнения дадени при общественото обсъждане?
 
Адмирирам предложеното за:
1. Осъществяване на планова проверка в практиките на АГ специалисти, където има малолетни родилки и такива родили второ дете преди навършване на пълнолетие Подобряване на сигнализирането в съответствие с чл. 7 от ЗЗД;
2. 1.1.3.3. Застъпничество за създаване на многопрофилна университетска детска болница в гр. София Обединяване на усилията и поддържане на темата за многопрофилна университетска детска болница на дневен ред 0 Реализиране на застъпническа кампания НМД Финансиране от бюджета на НМД 2019 г.
 
 

11 април 2019 г. 15:48:46 ч.
PollyManolova

Хайде стига!

Хайде стига вече copy and paste! Държавни чиновници, вземете помислете и напишете нещо близо до нашата, българската (не ромска / циганска) народопсихология.

За студените европейски страни семейството и дацата не са това, което са за нас. В България все още бабите и дядовците активно помагат на младите смейства, отглеждат и възпитават внуците си. В западното общество това не съществува. Има много примери, показващи колко различен е нашият бит и култура, и едни такива копирани и преведени документи, просто не намират почва. 

Просто помислете и се сложете в обувките на българите. Все по-малко чисти българи поемат отговорността да имат деца. Помислете как тази стратегия да подкрепя истински родителите и децата, а не да създава напрежение и неуважение. Спрете това безумие, като зомбита да копираме всичко. Има далеч по-хубави неща, които можем да изкопираме от другите европейски държави, но точно това - НЕ!

11 април 2019 г. 15:51:34 ч.
PollyManolova

Хайде стига!

НЕ

11 април 2019 г. 17:31:58 ч.
Lyubov

Спрете, докато не е късно!

НЕ на „новата стратегия“, защото тя се изправя срещу самия Бог и Неговото Слово. Ще успее ли? Човешки закон срещу БОЖИЯ ЗАКОН! Но засега никоя стратегия не е променила закона за деня и нощта, нито закона за посятото и пожънатото. Затова и този нравствено-духовен Божи закон за изграждане на пълноценна личност, способна да различава доброто от злото, никой няма да може да промени. А онези, които си правят експерименти с „нови стратегии“, ще жънат лични и национални трагедии.

Повече вижте тук:


http://bhbc.bg/natsionalna-strategia-ili-natsionalna-tragedia/

11 април 2019 г. 17:41:46 ч.
svetla stefanova

Против Стратегията за детето

Против Стратегията за детето съм.

11 април 2019 г. 18:26:41 ч.
d.yantrov

Тук е България, не Норвегия.

Поредната либерална простащина. Децата не са големи хора, израстването е процес, заради това и след като човек достигне пълнолетие се смята ,че може да се грижи сам за себе си , не преди това. Каква е тая глупост децата да участват в решения, които ги касаят тях, ако аз искам детето да ходи на училище, а то иска да обикаля по градинките и да си играе, следва да получи каквото иска или трябва да се направи това, което е разумно? Какви са тези абсурди, които отново се опитвате да пробутате на Народа, какво е това туморно образование ДАЗД, което се вре където не му е работата, и подмолно иска повече и повече власт над ДЕЦАТА НА НАРОДА. Държавата да се занимава с пътна, икономическа,образователна инфтраструктура, общини, пътища, градинки, бездомни, болни, изоставени хора,инвалиди, пострадали, а не с деца, които имат родители грижещи се за тях. Цялата държава цъфнала и вързала, тръгнали здравословното хранене на децата да оправят, а същевременно никакъв контрол върху маркетинга по телевизията, интернета, който промотира нездравословни храни, алкохол и тем подобни пагубни за децата стоки. Който носи тежестта на раждането и гледането на дете, негово е правото да възпитава според възгледите си, не виждам къде е мястото на държавата във възпитанието на деца, може би е допустимо само в един случай - когато родителите възпитават децата на неморални, безнравствени и пагубни за тях "ценности", но тези случаи са предимно сред малцинствата, където така или иначе децата са занемарени и изоставени.

Личният пример на родителите е определящ за това как ще израснат и какви ще станат и бъдат децата ни. Моят съвет би бил държавата да се погрижи за благоденствието на родителите, защото ако родителите са смачкани, озлобени от нищетата, в която живеят, агресивни поради безизходицата си, няма как децата да бъдат различни. Третират се симпомите, не причинителя, същото като с Истанбулската Конвенция. Третирайте истински проблеми, плащате камари пари на така или иначе безполезната Статистика, нека и те свършват някаква работа и да проучат какво става в семейства, да проучат там където има проблеми, дали родителите имат проблеми, какви са те, от какво са причинени и може би тогава, ще се видят истинските причини за неестественото поведение в семейството.

11 април 2019 г. 22:16:12 ч.
azsambalgarin

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ!!!

Да се стопират незабавно Програмата и Стратегията за детето. Да се закрие ДАЗД. Да се създаде нова структура, работеща за семейството и благото на Народа. Тези документи урониха публично авторитета на родителите, нанесоха емоционална щета на хиляди български граждани, показаха непрофесионално отношение към служебните задължения. За чл. 108 НК – оставям на компетентните органи.

11 април 2019 г. 22:52:57 ч.
orlinr

Събрали се вълците да регламентират живота на овцете от грижа за агънцата.

Уважаеми превратаджии,

вие, които ефективно отнехте правото на родителите да се грижат за собствените си деца - да се борим и грижим за тяхното оцеляване, по-добър живот, като ги подкрепяме да се научат да живеят в семейство - нашето сега, а и свое един ден - като ги защитаваме от вредни въздействия, като ги учим на любов и търпение, а не насилие и отмъщение, на християнски добродетели и като сме техни съдници за делата им и понякога ги наказваме внимателно без злоба, а с обич, за тяхно добро, за да научат къде е границата и че лошото има последствия; които избираме добро образование, да са здрави и спортуват и развиват заложбите си за служба на хората.

 

Вашата стратегия, както и 2019-2030, е написана с “всички” заинтересовани страни - но не и с нас, родителите на нашите собствени деца. Тези НПО-та с големи претенции, чужди на нас, традициите и ценностите ни организации като УНИЦЕФ, ООН, Кралство Норвегия, НМД и други не представляват нас, нашето семейство. Нямате нашата подкрепа. Точно обратното!

Тази ваша стратегия на покровителствен патронаж се разпорежда със семейството ни за сметка на “бюджета”, тоест, на парите насила взети от нашия честен труд, за да се погрижите “стратегически” за децата НИ.

 

 

11 април 2019 г. 22:54:31 ч.
orlinr

2 - Събрали се вълците да регламентират живота на овцете от грижа за агънцата.

Текстовете в плановете ви представляват недопустима намеса в личния и семеен живот в нарушение на ЕКПЧ, чл. 8, чл 47 от КРБ -за отговорността на родителите да се грижат и възпитават децата си, а на държавата да ги подпомага – но НЕ и да ги командва, както се  приема по презумпция. Събирането на информация нарушава също чл. 32, алинея 1 от Конституцията.

В едно свободно гражданско общество се предполага свобода на семейството, а не тоталитарен държавен контрол върху него, дори под формата на „услуги“ но задължителни. Свободното общество предполага невинност до доказване на престъпление, а не обратното. Семейната институция е първостепенна и правоимаща по отношение на децата. Тя е реална, докато държавата е фиктивна, несъществуваща. Тя (държавата) на практика се представлява от хора (родени в други семейства).

Този документ е една псевдопретенция за експертност и прикрива вмешателството на едни хора в живота на други, хора с противоположни на нашите християнски ценности.

Ако има презумпция за всяко семейство и всеки родител за виновност, каквато се вменява от документа, то тази виновност в същата степен важи и за упражняващите експертната задължителна държавна „услуга“. Което трябва да подскаже на добронамерения чиновник, че „държавата“ не може да е все-силната все-добра намеса в житейските ситуации. Историята помни “държавното” добро на Третия Райх, на Сталин, Лeнин, Живков, Кастро, Ким, Пол Пот… насилили и отнели живота на милиони! Семействата са тези, които са плащали цената за предписанията на инстуционалното единствено позволеното и експертно “добро”.

Системата на намеса на държавата в семейството се оказва всъщност най-страшният трафикант, чиито жертви са децата. Да се установи Социален патронаж по модела на Норвегия е еквивалентно на държавно спонсорирана трафикантска мрежа, институционално и законово аргументирана, и затова по-страшна от всяка друга.

 

11 април 2019 г. 22:55:05 ч.
orlinr

3 - Събрали се вълците да регламентират живота на овцете от грижа за агънцата.

Ние, свободните граждани и родители трябва да сертифицираме вас, чиновници, експерти, социални служители и др., Ние трябва да одобрим и приемем всеки от вас, вашата компетентност, добронамереност, да имаме програми за лоялност, досие и събиране на информация за всеки от вас, да имаме програма за превенция срещу всеки от вас потенциален нарушител и насилник, да ви сертифицираме за капацитет на социален работник. Точно обратното на това, което сте предложили!

А какво е сега: събрали се вълците да регламентират живота на овцете от грижа за агънцата? Едва ли.

Моля, откажете се от тази стратегия и моля не следвайте кошмарния за семействата Норвежки пример! Няма да предадем децата и семействата си!

С надежда, че все пак може би да има съвест в някои от вас.

Орлин Райков

11 април 2019 г. 23:55:35 ч.
Malvina

Категорично против стратегията и националната програма за закрила на детето за 2019

Удивителна е наглостта да се настоява за стратегията и програмата, при положение, че стана ясно колко пари се наливат от Норвегия за провеждането на подобни унищожителни за обществото политики, като тези, които са вече реалност в скандинавската държава. Да се приема изначално, че всички деца за застрашени в семейството си е унищожително за едно общество, защото семейството е основна устойчива единица. Т.е. стретгията работи против семейството. Е, да, последните 30 години беше направено всичко възможно семейството като устойчива единица в България да бъде унищожено, ама не става. И сега се започва със стратегии, с конвенции уж да защитават децата и жените, а то нищо общо. Крайната цел е да бъде оконателно унищожена устойчивата единица семейство и на всеки малко или много мислещ и анализиращ човек това е ясно, макар и всичко да е уж облечено в добри намерения. Отвратително е да се експплоатират трагедии, за да се прокарват такива антибългарски политики. Беше впрегната цялата пропагандна машина за пробутването на стратегията - църквата беше купена; водещите по големите телевизии слушаха с престорена загриженост и съчувствие защитниците на тези отвратителни документи и повтаряха опорките им, а ДАЗД се опита да присппи вниманието и да потуши недоволството на обществото. Съветвам защитниците и вносителите на стратегията и програмата да не предизвикват обществото, за да не се окаже, че са го подценили. 

Категорично против стратегията съм!

11 април 2019 г. 23:56:33 ч.
da_niela

Становище от ГИ Варна срещу Истанбулската конвенция и Джендър-идеологията

Запознахме се с Проекта за Национална програма.

Забелязахме, че в много от планираните мерки водещи  инстуитуции са неправителствени организации, като НМД или най-общо посочени като  НПО. Включително се цитират проекти- пакет INSPIRE, зад които не е ясно какви идеи стоят.

Абсолютно не сме съгласни в темите, които касаят нашите деца да се намесват и да имат водеща роля неправителствените организации, като основни изпълнители.

Не смятаме, че е редно държавните структури- министерства, агенции да се доверяват сляпо на неправителствени организации.

НПО нямат никакво място в демиократичните процеси на управление на държавата. Те не са част от нито една от трите власти.

Това изцяло подкопава демократичните процеси в държавата и по никакъв начин мнозинството от граждани няма контрол над действията на НПО.

Нито държавата има контрол върху НПО и върху резултатите от техните действия,.

Не може държавните задължения да се делегират на неясни субекти с външно финансиране.

Абсолютно сме против всички точки, в които фигурират НПО.

Второто наше несъгл;асие е с непълнотата и неясните постановки в плана. Той е непълен и не отговаря на изискванията на ЗНА.

Трябва подробно да бъде обяснено:

Какво означава: 

 

4.3.1.2. Застъпничество за присъединяването на България към Глобалното партньорство за елиминиране на насилие срещу деца

4.3.1.3. Превод, промотиране и застъпничество за изпълнението на пакета INSPIRE – Седем стратегии за елиминиране на насилието срещу деца , с водещи НМД и Обединение Детство без насилие.

4.3.2.1. Разработване на система за проследяване на случаи на насилие над деца. Каква е ролята на ЮЗУ и на НПО в тази система.

От документа липсва информация за разходите, с които ще е свързано внедряването на плана. Липсва информация за разходите, които се поемат от бюджетите на НПО, дали са свързани с някакви ангажименти на нашата държава България към тези НПО и ако да -с какви конкретно ангажименти.

По точката за приоемане на Национална стратегия за детето също смятаме, че е невъзможно да стане през 2019-та година.

Предложената ни Стратегия има редицжа дефекти, с които не можем да се съгласим.

Не сме съгласни по темата 3.3.5. Развитие и предоставяне на услугата „приемна грижа“. Не виждаме да се прилагат мерки, срещу деформираното прилагане на тази грижа, при която, на социаално-слаби семейства се отнемат децата, вместо да им се помогне финансово. Като по този начин лишават децата от родители, а държавата влиза в много по-големи разходи за това, да плаща на приемни "семейства" високи заплати.

 

 

12 април 2019 г. 00:00:06 ч.
da_niela

Не е допустимо НПО да управляват държавата

Не сме съгласни с това НПО да бъдат отговорни институции за испълнение на никакви мерки, свързани с нашите деца.

Използване на НПО за извършване на работата на държавните органи подкопава процеса на демокрацията. НПО- тата нямат никакво място в нашата три степенна властова система на управление.

НПО не могат да бъдат контролирани нито от мнозинството граждани, ако не са съгласни с мерките, които предприемат. Нито могат да бъдат контролирани от държавата, по отношение на ефектите на тези мерки върху децата ни.