Обществени консултации

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на енергетиката

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са:

          -  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги;

          -  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;

          -  групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";

          -  стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации;

          -  преминаване към комплексно административно обслужване.

Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Мащабът на предлаганите промени има отражение, на практика върху цялото законодателство – в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона.

В периода 04 декември 2018 г. – 03.01.2019 г. беше открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс. Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по официален път или електронна поща.

С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, стартира втори кръг от обществени консултации по предложените промени, които са насочени към конкретни заинтересовани страни – както към крайните потребители на административни услуги, така и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване. Фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.

Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени.

Обществените консултации са структурирани тематично, както следва:

           

          01. Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила

          02. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на авторското и патентното право

          03. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на банковите услуги

          04. Подобряване на бизнес средата и търговските отношения чрез усъвършенстване административното обслужване

          05. Усъвършенстване на административното обслужване при издаване на документи за гражданското състояние

          06. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

          07. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на енергетиката

          08. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на застраховането

          09. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на здравеопазването

          10. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на земеделието и горите

          11. Усъвършенстване на административното обслужване при инвестиционни инициативи

          12. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата

          13. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на местната власт

          14. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на образованието

          15. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда

          16. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на отбранителната политика

          17. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността

          18. Усъвършенстване на административното обслужване при реализиране на правото на собственост

          19. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на социалната политика

          20. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на съдебната власт

          21. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на транспорта и пощенските услуги

          22. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма

          23. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на финансовата и данъчната политика

          24. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на храните

 

За всяка от консултациите е предвиден срок от 14 дни, в рамките на който заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Консултациите в областите, в които промените са съществени, ще включват и други начини за консултиране освен онлайн обсъждането.

Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Енергетика".

Линк към първата предварителна консултация от периода 04.12.2018 – 03.01.2019 г.

Предложения могат да бъдат изпращани и на имейл k.bozhanov@government.bg и на agency@strategma.bg.


Дата на откриване: 8.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2019 г. 10:27:16 ч.
nenchosp

Време за транспониране на директива 2018/2001/ЕО чрез отмяна на §18 от ЗИД на ЗЕ

Тече двугодишния срок за транспониране на директива 2018/2001/ЕО. В нея също има разпоредби за намаляване на административната тежест. Нещо повече, към момента България нарушава европейското законодателство и чл. 6 от директива 2018/2001/ЕО чрез непремахването на §18 от ЗИД на ЗЕ. Това води до сериозен риск за стартиране на наказателна процедура от ЕК спрямо България, както и за множество дела по доктрината Франкович, част от които вече са заведени. Тъй като това е продължаващо нарушение давност няма, и сумите които България ще трябва да плати растат със всеки изминал ден. 

Нека цитираме и параграф 17 от новата директива, която гласи че помощ за малки инсталации до 500kw/p не важат членове 107 и 108. Тоест Комисията отдавна е преразгледала становищата си от 2015 година, и вече подкрепя текстовете на новата директива. Точка 17 от преямбула е именно по тяхна инициатива!

(17)

Малките инсталации могат да бъдат от голяма полза за повишаване на общественото одобрение и за да се гарантира осъществяването на проекти за възобновяема енергия, особено на местно равнище. За да се гарантира участието на такива малки инсталации, може да се окаже необходимо и предвиждането на специални условия, включително преференциални тарифи, с цел осигуряване на положително съотношение между разходите и ползите, в съответствие с правото на Съюза в областта на пазара на електрическа енергия. Определението за малки инсталации за целите на получаване на такава помощ е важно, за да се осигури правна сигурност за инвеститорите. Правилата за държавните помощи съдържат определения за малки инсталации.

Моля МЕ да вземе мерки и да поправи тази несправедливост срещу малките ВЕИ, преди целия проблем да се стовари върху главите на всички ни! 

09 март 2019 г. 14:15:47 ч.
nenchosp

Променя на чл. 4 от Наредба РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърлян

Следния член:

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Заявлението се подава в АУЕР по образец съгласно приложението след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от: 1. десет календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена - от производителите по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници;

Да се измени до:

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Заявлението се подава в АУЕР по образец съгласно приложението след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от: 1. десет календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена от ВЕИ производителите с капацитет до 200kw

10 март 2019 г. 18:04:27 ч.
biserminev

Допълнителни промени в ЗЕ намаляващи тежестта за маломерни слънчеви централи до 200kw

Eдин от европейските механизми за стимулиране на производството на енергия от ВЕИ от маломащабни съоръжения е освобождаването им от задължение за балансиране и такса достъп, както и такса ФСЕС. Това е видно от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014. В член 43 от регламента е записано, че държавите членки имат право да освободят ВЕИ производители до 500kw с изключение на производителите от вятърна енергия от тези  задължения като вид оперативна помощ. Нещо повече, съгласно 43(1) от същия регламент такава помощ е съвместима с член 107 и 108 ДФЕС, тоест не се налага нова нотификация до ЕК.

Във връзка с горното и предвид тежкото финансово положение на мен и мнозина мой колеги, предлагам въвеждането на редакция на чл. 91. от ЗЕ, с нова алинея 5 гласящ:

Фотоволтаични съоръжения с инсталирана електрогенерираща мощност по-малка от 200 KW, нямат задължения за балансиране и към тях не се отнасят чл. 91, ал. 1, 2, 3, 4. както и съотвените разпоредби в правилата за търговия с електрическа енергия.

Ведно с редакция на чл. 104 ЗЕ и редактирането на Ал3 до следния вид:

Редът, условията и съотношението в заплащането на цените по ал. 1 от ползвателите на съответните мрежи се определят с правилата за търговия с електрическа енергия, с изключение на Фотоволтаични съоръжения с инсталирана електрогенерираща мощност по-малка от 200 KW, за които достъпа е безплатен.

Ведно с редакция на чл. 36(е) ал 1, до следния вид:

Производителите на електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС, а за тези, които получават премия по чл. 162а и по Закона за енергията от възобновяеми източници и от приходите от нея без ДДС; Производители с Фотоволтаични съоръжения с инсталирана електрогенерираща мощност по-малка от 200 KW не са задължени да правят вноска в Фонда.

Промерните са във връзка с изпълнение на мерките заложени в Държавна помощ SA.44840 (2016/NN) описани съгласно Нотификация Брюксел, 04.080.2016 C(2016) 5205 final. Имплементиране в частта за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България, по членове чл. 77 и 78 от Нотификацията за ВЕИ до, 200 кВата инсталирана мощност. Тези мерки са нотифицирани, но имплементацията им е забавена, противно на заложените цели на  България.

 

16 март 2019 г. 09:04:56 ч.
nenchosp

НОВ член в ЗЕ относно отпадане на НСП за маломащабни ВЕИ съоръжения

Нов член ХХ, гласящ

За ВЕИ производители с мощност до 200kw, разпоредбите за Нетно специфично производство не се прилагат.