Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

С предложения проект за изменение на наредбата се определя отговорността на всеки стопанин на площадки за игра да състави и поддържа в актуално състояние списък с площадките за игра, които ще поддържа и контролира по реда на наредбата като в съответствие със собствените си възможности определя в бюджетните си или в общинските планове и програми мерките, средствата, сроковете и отговорниците за поддържането на площадките в съответствие с нормативните изисквания.

 

 


Дата на откриване: 7.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 6.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 април 2019 г. 23:48:21 ч.
Безопасни детски площадки

СТАНОВИЩЕ на Сдружение „Безопасни детски площадки“ -1

СТАНОВИЩЕ 

на Сдружение „Безопасни детски площадки“

относно

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 2013 г. и бр. 69 от 2015 г.)  

Чл. 1 (2) Предложение на Сдружението да се включи текст със следния смисъл: Игровата стойност на площадката е водеща при устройството на площадките за игра, като необходимото ниво на безопасност не бива да се постига чрез намаляването на тази стойност.

чл.4, ал.2 от действащата наредба – Възрастовите групи, дефинирани в Наредба 1 като 0-3 г; 3-12 г. и 12-18 г., следва да се премислят в бъдеще

  • Създава объркване фактът, че 3-годишните деца са попадат и в двете групи (0-3 г. и 3-12 г.), същото се отнася и за 12-годишните деца.

  • Възрастовата група 3-12 г. е прекалено голяма; в действителност масово се слагат съоръжения за деца между 3 и 6 години. Де факто, децата на 8-12 години не намират никакво предизвикателство и забавление в така създаваните детски пространства за игра;

чл.4, ал.2 – Задължителният характер на БРОЙ съоръжения да отпадне (да се замени от брой занимания), брой пейки да бъдат заменени от места за сядане

  • Минималният брой съоръжения и занимания да бъдат заменени от минимален брой съоръжения ИЛИ занимания, за да се позволи според мястото и ползвателите, да се сложи ЕДНО по-сложно съоръжение вместо няколко по-малки и прости съоръжения. В крайна сметка, ако едно съоръжение предлага същия или по-голям брой занимания, не е необходимо да бъде толкова строго дефиниран броят на съоръженията;

  • Брой пейки да бъде заменено от места за сядане, за да се позволи вариативност и въображение от страна на проектанта.


05 април 2019 г. 23:48:54 ч.
Безопасни детски площадки

СТАНОВИЩЕ на Сдружение „Безопасни детски площадки“ - 2

чл.10, ал.3, т.1 – Информационни табели

  • Информационната табела да включва идентификационен номер на детската площадка, за да може бързо и прозрачно да се проверява информация за площадката, а също и да се ангажират граждани в подаване на сигнали към стопанисващия орган;

чл.11 - Ограда – оградите на детски площадки да не са задължителни за възрастовата група от 3 до 12г и от 12 до 18, а да са по преценка на стопанина (с оглед на средата, елементите в площадката и др.)

  • Оградите са много скъпи за изграждане и поддръжка. Бързо се амортизират, обект са на вандализъм и кражби. В стремежа да се влезе във финансова рамка, често стопаните „заграждат“ прекалено малко пространство на иначе голяма площ (по план), на която биха могли (без необходимост от ограда) да се разположат повече или по-разредено съоръжения. В момента оградите са по преценка на стопанина, ако са в паркове. Предлагаме оградите да са по преценка на стопанина и в междублоковите пространства, като останат задължителни за площадките за деца до 3 години.

чл. 12. (4) Вратите на оградени площадки да са в цвят различен от оградата

  • В момента (въпреки че в наредбата е записано „Вратите се боядисват в ярък и контрастиращ с оградата цвят, за да може лесно да се разпознават от хора със зрителни увреждания“, това не се прилага. Може би промяна в начина на написване би бил от полза. Предлагаме: „Вратите на оградени площадки да са в цвят/размер различен от оградата, за да се забелязват лесно“

чл. 13. (3) „Беседка“ да се разшири като „Беседка и/или адекватни места за сядане и интеракция“

  • В момента за площадки за игра 3-12 и 12-18 „се предвижда беседка“. Предлагаме да се даде повече гъвкавост на проектанта като се добави „се предвижда беседка и/или други адекватни места за сядане и интеракция“. Това ще даде възможност за създаване на по-модерни и съобразени с контекста и средата места за общуване.

чл. 15. (1) - Смятаме, че таблицата с опасните растителни видове е трудно използваема от неспециалист т. Бихме желали да бъде оформена по начин, позволяващ бърза ориентация и оценка на потенциалната опасност от по-широк кръг хора. Нужно е категорично да бъдат разграничени силно опасните видове от тези, които могат да причинят слаби и незначителни увреждания и/или алергии.


05 април 2019 г. 23:49:16 ч.
Безопасни детски площадки

Становище на Сдружение „Безопасни детски площадки“ -3

(2) Като цяло неясен и отворен за различни тълкувания текст. Предлагаме текстът да се преработи така, че да НЕ се премахва съществуваща растителност, когато площадка за игра се проектира/привежда в съответствие с Наредба 1.

  • Има опасност съществуващи големи дървесни видове да се премахнат (имаме информация за такива случаи) заради неяснота/неразбиране на заложените в Наредбата предписания; Предлагаме ясно да се каже, че приложението се отнася за планиране на НОВА растителност, а не за съществуваща такава. 

чл.54. (1) Ударопоглъщащата настилка за съоръжения за игра, предназначени за ползватели с двигателни увреждания се изпълнява от материал различен от пясък.

Смятаме, че досегашния текст, в който само каучукът се разглежда като единствена достъпна ударопоглъщаща настилка не отговаря на съвременните изследвания за достъпност и води до прекаленото използване на каучук, за сметка на по-природосъобразните дървесни кори и дървесен чипс.

По предложените изменения

Чл.62 (1) /предложение за промяна/ Намираме за неясно кой се предполага да сигнализира за несъответствията и предлагаме това да бъде стопанина на площадката.

Чл. 67а (1) /предложение/ - Считаме за необходимо поддържането на регистър от стопаните на детските площадки, а не просто на списък. В регистъра, който следва да е публичен, е необходимо да бъдат описани следните характеристики на всяка площадка:

Идентификационен (регистрационен) номер, площ, стопанин, адрес, възрастова група, съоръжения, настилки, занимания, обзавеждане и др., които да служат на посетителите – местни и туристи, да се ориентират къде каква площадка има и дали отговаря на нуждите на децата им, в даден момент.

Подходящо би било този регистър да обхваща както площадките, стопанисвани от съответната общинска администрация, така и частните площадки, които са обществено достъпни – такива към търговски обекти, бензиностанции и др.

(3) Намираме за силно притеснителна възможността да бъдат премахнати съществуващи площадки, които по някаква причина не са обхванати в гореспоменатия регистър /списък/. Смятаме, че дори площадките в лошо състояние следва да се опишат и регистрират и да се търси обществен консенсус за тяхното бъдеще. Възможностите са да бъдат преобразувани в площадки за най-голямата възрастова група, с олекотени изисквани, в спортни площадки, или други обекти за отдих, но не и да се заличават и тяхното място, евентуално да подлежи на застрояване, или заемане от паркинги и транспортна инфраструктура.


05 април 2019 г. 23:50:00 ч.
Безопасни детски площадки

Становище на Сдружение „Безопасни детски площадки“ -4

§ 6. В чл. 67 се създава ал. 4:

(4) Съставените от стопанина планове и тяхното изпълнение подлежат на контрол от:

1. общинските съвети – за обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са общините;

 

Необходимо е да се изясни какъв орган и как ще се извършва този контрол. Какви санкции и кой ще ги налага при неспазване на изискванията. Това важи и за случаите, когато контролът се упражнява от Комисията по защита на потребителите за обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са юридически или физически лица.

Чл. 68 Не сме съгласни контролът на площадките да бъде занижаван. Затрудненията в изпълнението на този контрол следва да се решават с организационни мерки, а не с отпадане на задължението за достатъчен контрол. Възможни решения за поддържане на необходимата честота на контрол е постоянния такъв да се осъществява от лицата, ангажирани с почистването на детските площадки, които при необходимост да сигнализират на стопанина за забелязани нередности. Така или иначе постоянния контрол не изисква отчетен документ, но това не бива да означава, че никой няма задължението да следи редовно за състоянието на площадките.

Чл.71 Съгласни сме и приветстваме предложението да се документират злополуките, станали на площадките за игра, но считаме, че следва да се документират и тези злополуки, за които стопанина е получил сигнал, а не само тези които са регистрирани от негов представител. 


05 април 2019 г. 23:50:38 ч.
Безопасни детски площадки

Становище на Сдружение „Безопасни детски площадки“ - 5

Преходни и заключителни разпоредби

§ 13. Съществуващите площадките за игра, които не са приведени в съответствие с изискванията на тази наредба в срока по § 3 от преходните и заключителните разпоредби, се включват от техните стопани в плановете за контрол и поддържане на площадките за игра с необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за изпълнение, а по отношение на площадките за игра – общинска собственост и в общинските програми за закрила на детето.

 

За нас е важно да се изясни дали е реалистично да се вписват финансови средства и срокове за изпълнение на мерките. Също така да се изясни в детайли ролята на общинските програми за закрила на детето.