Обществени консултации

проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014 г.

Предлаганите промени в ПУДАМВР са обусловени от настъпилите изменения в нормативната уредба, касаещи висшето образование, развитието на академичния състав, структурата и дейността на Министерство на вътрешните работи (МВР), както и някои несъвършенства в текстовете на правилника, установени при неговото прилагане. Промените в Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 30 от 2018 г. налагат извършването на съществени изменения и допълнения в правилниците на висшите училища и научните организации. С § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗРАСРБ на висшите училища и научните организации е даден шестмесечен срок за привеждане на правилниците им в съответствие с изискванията на закона и с правилника за прилагането му. Допълнително, с извършените през последните години структурни промени в МВР, към Академията на МВР премина и Центърът за бойна подготовка и спорт, който до тогава беше самостоятелна структура в МВР.


Дата на откриване: 6.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари