Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Допълненията се налагат, тъй като Върховна административна прокуратура, в изпълнение на правомощието си по чл. 145, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за съдебната власт сезира Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме действия за издаване на наредба по чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

            Съгласно чл. 30, ал. 2 и 3 от ЗГВ министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредба, с която определя и други документи, освен тези по чл. 30, ал. 1 от ЗГВ, които е необходимо да се намират на борда на въздухоплавателните средства, в съответствие с регионалните споразумения на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). С наредбата по чл. 30, ал. 2 от ЗГВ следва да се определят и необходимите документи, които е необходимо да се намират на борда на въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 750 кг при изпълнение на вътрешни полети.

            При анализа на националната и европейската правна уредба, регламентираща документите, които е необходимо да се намират на борда на въздухоплавателните средства, се установи, че в подзаконовите нормативни актове съществува регламентация на всички документи, които следва да са на борда на въздухоплавателните средства.

            Поради това и в изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 2 и 3 от ЗГВ предлагам да се допълнят правните основания за издаването на пет подзаконови нормативни акта.

            В тази връзка е изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България, с която се допълват и правните основания за издаване на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори, Наредба № Н-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях, Наредба № 83 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг и Наредба № 8 от 1999 г. за определяне на леталната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.

            Проектът на наредбата беше публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. В периода на публичното обсъждането не са постъпили бележки и предложения по проекта на наредбата.

 

Лице за контакт:
Даниела Димитрова
Старши юрисконсулт
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1028
E-mail: ddimitrova@caa.bg
 


Дата на откриване: 1.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари