Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация"

Съгласно чл. 6 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е национален орган по безопасността в железопътния транспорт, регулаторен орган в железопътния транспорт и орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент 1371/2007).

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ (УП на ИАЖА) се цели да бъдат въведени изисквания на европейските нормативни актове от 4-ти железопътен пакет, приет през 2016 г., относно функциите на националните органи по безопасността (НОБ) и на регулаторните органи в железопътния транспорт от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт съдържа важни промени, предназначени да доизградят и подобрят функционирането на единното европейско железопътно пространство и включва „технически стълб“ и „пазарен стълб“.

Функциите на НОБ са определени със следните нормативни актове от „техническия стълб“ на 4-ти железопътен пакет:

  • Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ, L 138 от 2016 г.);
  • Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (OB, L 138 от 2016 г.);
  • Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (OB, L 138 от 2016 г.).

Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/798 и на Директива (ЕС) 2016/797 в УП на ИАЖА са направени промени в чл. 5 – относно функциите на изпълнителния директор на агенцията и в чл. 14 – относно функциите на главна дирекция „Железопътна инспекция“, чрез която Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изпълнява функциите си на НОБ.

Част от промените са свързани с издаването, подновяването, изменението или отнемането на единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност само в Република България. Когато областта на дейност на железопътно предприятие е само в Република България, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава единен сертификат за безопасност при искане на железопътното предприятие. Единният сертификат за безопасност заменя досегашния сертификат за безопасност част „А“ в една държава-членка на Европейския съюз и сертификат за безопасност част „Б“ във всяка държава-членка на Европейския съюз, в която железопътното предприятие възнамерява да изпълнява железопътни превозни услуги.

Регламентират се и функциите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по издаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешения за пускане на пазара на железопътни превозни средства и разрешения за типове железопътни превозни средства с област на употреба само железопътната инфраструктура на Република България. Когато областта на употреба на превозното средство е ограничена до железопътното мрежа на Република България, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в качеството си на НОБ издава разрешение за пускане на пазара на превозно средство при искане от страна на заявителя. Когато Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издаде разрешение за пускане на пазара на превозно средство, едновременно с това по искане на заявителя издава и разрешение за типа на превозното средство, което се отнася до същата област на употреба като превозното средство. Железопътно превозно средство или серия превозни средства, които съответстват на разрешен тип превозно средство, получават без допълнителни проверки разрешение за пускане на пазара на превозно средство въз основа на декларация за съответствие с тип превозно средство, представена от заявителя.

Включена е разпоредба за издаване от Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ на свидетелство за управление на локомотив, дейност, която агенцията извършва като НОБ съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 година относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 13/1 от 2010 г.).

Актуализирани и допълнени са текстовете относно изпълнението на функциите на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, като НОБ, във връзка с разследването на железопътни произшествия и инциденти. Актуализирани, в съответствие с разпоредбите на директивите, са текстовете относно надзора, упражняван от агенцията, като НОБ, след издаването на сертификати, разрешения и удостоверения по ЗЖТ.

Добавен е текст относно сключването от Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, като НОБ, на споразумение за сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ, L 138/1 от 2016 г.) във връзка с издаването на разрешения и сертификати по ЗЖТ.

Добавени са текстове относно функциите, които изпълнява Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ като регистриращ орган, който води Национален регистър на железопътните превозни средства в съответствие с Решение на Комисията от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (2007/756/ЕО) (ОВ, L 305 от 2007 г.); орган за признаване на професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния транспорт съгласно Закона за признаване на професионални квалификации и Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.).

Функциите на регулаторните органи в железопътния транспорт са определени с Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ, L 343 от 2012 г.), която е част от т. н. „пазарен стълб“ на 4-ти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, включващ Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (OB, L 352 от2016 г.). 

Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/2370 в УП на ИАЖА са направени промени в чл. 5 – относно функциите на изпълнителния директор на агенцията и в чл. 13 – относно функциите на дирекция „Регулиране“, чрез която Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ изпълнява функциите си на регулаторен орган в железопътния транспорт.

Промените са свързани с разширяване правомощията на регулаторния орган. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, като регулаторен орган, има функциите да следи управлението на трафика; планирането на обновяването, планираното или непланираното поддържане на железопътната инфраструктура; спазването на изискванията на ЗЖТ относно осигуряването на достъп и използване на железопътната инфраструктура, на обслужващите съоръжения и на услугите, предоставяни в тях при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия за извършване на железопътни услуги за превоз на пътници и/или товари.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, като регулаторен орган, упражнява контрол по своя инициатива или по жалба от заявител, който счита, че е третиран несправедливо, дискриминиран е или е увреден по какъвто и да е начин, срещу решение на управител на железопътната инфраструктура, на железопътно предприятие или на оператор на обслужващо съоръжение в случаите по чл. 116, ал. 5 от ЗЖТ.

С Директива (ЕС) 2016/2370 се утвърждава пълното отваряне на пазара за железопътни услуги. По отношение извършването на превоз на пътници, железопътните превозвачи имат право да превозват пътници между железопътни гари, разположени в държави членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България. Това право може да бъде ограничено за превоза на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществена превозна услуга и може да доведе до нарушаване на икономическото равновесие на сключения договор. Във връзка с това, при заявка за нова услуга за превоз на пътници Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, като регулаторен орган, извършва оценка на икономическото равновесие по реда и условията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с чл. 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 294 от 2018 г.), за да определи дали икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга е нарушено.

Актуализирани, в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2370, са текстовете относно надзора, упражняван от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, като регулаторен орган, след издаването на лицензии на железопътни превозвачи – за изпълнение на изискванията, при които са издадени и относно правомощието да проверява референтния документ за железопътната мрежа, издаден от управителя на железопътната инфраструктура и установените в него критерии, в предварителния и окончателния му вариант, дали не съдържа дискриминационни условия спрямо заявителите за инфраструктурен капацитет.

В УП на ИАЖА са направени и промени, свързани с отмяна или корекция на някои остарели и неактуални разпоредби, както и с актуализиране на текстове относно съществуващите функции на агенцията. В приложението към УП на ИАЖА е направена корекция на числеността на персонала в специализираната администрация, с което се коригира допусната грешка в сбора на числеността на персонала в дирекция „Регулиране“ и в главна дирекция „Железопътна инспекция“.

С приемането на проекта на постановление националното законодателство ще бъде хармонизирано и приведено в съответствие с европейското по отношение на функциите на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ като национален орган по безопасност и регулаторен орган в железопътния транспорт съгласно Директива (ЕС) 2016/798, Директива (ЕС) 2016/797 и Директива (ЕС) 2016/2370.

На основание Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на проекта на постановление, заедно с мотивите за изготвянето му и предварителната оценка на въздействието, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си,  е определен на 14 дни. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, предвид спешната необходимост от транспонирането с проекта на постановление на разпоредби на актове на Европейския съюз.

 

Лице за контакт:
Жоро Димитров,
Главен секретар на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02/9409575
 

 


Дата на откриване: 25.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари