Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е изготвен в изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, според който до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.

 

С Правилника се регламентира редът и начинът за прилагането на Закона за хората с увреждания, приет в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., в частност на Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“, както и в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и с приоритетите на релевантните национални стратегически документи. При изготвяне на проекта на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания  са съобразени всички законови делегации, разписани в Закона за хората с увреждания.

 


Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2019 г. 18:21:43 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Българската стопанска камара представя следното становище по цитираните проекти: https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25266/

 

22 март 2019 г. 09:52:42 ч.
Любомиров

За по-добра комплексна индивидуална оценка на човекс трайно увреждане

Здравейте,

         Към Вас се обръща Лъчезар Л. Стоичков, завършил съм три висши образования – „Специална педагогика–Логопедия”(бакалавър), „Сурдопедагогиката”(магистратура) и „Логопедия”(магистратура) и съм работил като изпълнител към РИО-Пловдив, лектор за ПУ ”Паисий Хилендарски” – Пловдив, общински логопед, ресурсен учител към Ресурсен център и ресурсен учител към училища по програмата за приобщаващо образование на деца с увреждания!                           След като се запознах с начина на определяне и изграждане на комплексната индивидуална оценка на човек със трайно увреждане имам няколко предложения за подобрението на този процес, които са следните:                                                                                                                                                    – Информацията за здравословното и психологично състояние за комплексната индивидуалната оценка на човек с трайно увреждане да се попълва първо от лекуващия го лекар,тъй като така информацията ще бъде най-пълна!                                                                                      – Информацията за психологичното състояние за комплексната индивидуална оценка на човек с трайно увреждане да се попълни и от психолог/клиничен психолог след среща/и със засегнатия, за да може тази информацията да бъде най-точна !                                                                         – Самооценката на/за човека с трайно увреждане да бъде попълвана с помощ от лицето отговарящо за комплексната му индивидуална оценка към Агенцията за социално подпомагане!                   – Специалистът работещ в Агенцията за социално подпомагане, отговарящ за комплексната индивидуалната оценка на/за хората с трайно увреждане предлагам да е завършил „Специална педагогика”(бакалавър). Така отговорника ще бъде добре подготвен за работата си, защото има много медицински и психологични знания !

С уважение: Лъчезар Л.Стоичков

Гр. Самоков

За контакти: 088 779 1295

 

22 март 2019 г. 14:37:31 ч.
BTC

Становище на БТК ЕАД

Становище на БТК ЕАД по предложения проект: http://www.vivacom.bg/bg/files/10879-stanovishte-ppzhu.pdf

 

22 март 2019 г. 14:45:13 ч.
NNC

Позиция на Национална мрежа за децата

В чл. 16 ал. 4 от предложения Проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е предвидено участието на социален работник от отдел „Закрила на детето“ да участва в изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите на дете с увреждане. Така разписаният текст не дава яснота каква е неговата роля, какви ще са неговите отговорности и задължения, включително и произтичащата му ангажираност, било то в краткосрочен или в дългосрочен план. За нас остава и неясен въпросът в координацията на работата между отделните подсистеми в една система и как те ще работят в синхрон единствено с цел гарантиране на правата на децата с увреждания.

Системно наблюдаваме и адресираме към взимащите решения необходимостта от инвестиране в капацитета на системата за социална закрила - липсата на подкрепа, свръхнатовареността на системата, недостатъчното обучение на социалните работници и огромното текучество водят до огромни слабости и пропуски  във всички аспекти на закрилата.

23 март 2019 г. 12:48:53 ч.
National alliance for social responsibility

Становище на Национален алианс за социална отговорност - част 1

Становище на НАСО относно проекта на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

                В продължение и в контекста на активната ни работа по подготовката на Закона за хората с увреждания:

 1. В чл. 27, ал. 3. думите „чл. 28, 29, 30“ да отпаднат.
 2. Чл. 28, 29, 30 да отпаднат.

Мотиви: Предложението за отпадането на посочените членове изцяло е обусловено от пълното разминаване на смисъла на чл. 38 ал. 1 от Закона за хората с увреждания, който регламентира, изисква и цели разкриване на работни места за хората с увреждания при обичайна среда. Съгласно предварителните анализи в хода на подготовката на закона бе посочено, че са нужни около 400 хиляди работни места за хора с увреждания и при едно адекватно изпълнение на текста по чл. 38, ал. 1 може да се гарантират още в началото на изпълнението на тези разпоредби осигуряване на поне 100 000 работни места.

Посочените чл. 28, 29, 30 от проекта за правилник не кореспондират с изискванията на чл. 38 ал. 1 за създаване на работни места, а изместват тези цели с други цели, които осигуряват финансова подкрепа за специализирани и социални предприятия, което не води до разкриване на нови работни места, а води до икономическа подкрепа на предприятията. Това не са алтернативни мерки, а подмяна на целите за заетост. Разбирането за алтернативни мерки е приложимо, когато тези мерки водят до същите цели и постигат същите резултати, посочени в съответния нормативен акт.

Налице е реална предпоставка за постигане на същия негативен ефект, какъвто се постигна след въвеждане на облекченията по Закона за обществените поръчки за специализираните предприятия, когато облекченията доведоха до силно нарастване броя на специализираните предприятия и вместо увеличаване, намаляване броя на работните места за хора с увреждания. На основание на всичко това тези текстове ще отворят широка врата за масово неизпълнение на чл. 38 ал. 1 от ЗХУ и непостигане на голямата цел за осигуряване на работни места за хората с увреждания. 

 1. В чл. 32 от правилника да се добави нова ал. 4 със следния текст. Приемащият работодател не може да бъде специализирано предприятие за хора с увреждания или център за защитена заетост.

Мотиви: Специализираните предприятия за хора с увреждания и центровете за защитена заетост имат задължение да наемат хора с увреждания по други нормативни текстове, критерии и условия. Смесването на техните задължения със задълженията на други юридически лица по чл. 38 ал. 1 от закона ще доведе до отчитане на едни и същи работни места по две различни нормативни задължения и невъзможност за прецизно отчитане и контрол и неправилно отчитане на едни и същи работни места и една и съща заетост, в различни нормативни текстове и с различни критерии, без да осигурява реална разкриване на нови работни места, каквито са целите на чл. 38 ал. 1 от ЗХУ.  

 1. В чл. 98 ал. 2, т. 6 да придобие следния вид:  

„Среднo списъчната численост на персонала и брой работещи хора с увреждания от тях“.

Мотиви: Основната функция на регистъра е свързана с осигуряване на работни места за хора с увреждания при определени критерии, които са различни за различните видове предприятия. Водеща значимост на информацията от регистъра е на първо място работещите хора с увреждания и чак след това броя на предприятията и други обстоятелства. 

 1. Чл. 114 ал. 3 да отпадне.

Мотиви: Считаме за несъстоятелно допускането, че национално представителна организация е възможно да няма интернет страница.

 1. Чл. 115 да придобие следния вид:

„Министърът на финансите определя критерии за финансиране и издава методически насоки по елементите на финансовото управление и изразходването на субсидиите, предоставени на национално представителните организации на и за хора с увреждания.“

Мотиви: В текстовете от ЗХУ, регламентиращи критериите за определянето на национална представителност на организациите и тяхното финансиране, липсват критериите за финансиране. От гледна точка на новите изисквания на закона относно работата на националните организации и техното финансиране, считаме за задължително на въвеждане на критерии за финансиране, които ще подобрят регламентите, условията и резултатите от работата им.

23 март 2019 г. 12:49:34 ч.
National alliance for social responsibility

Становище на Национален алианс за социална отговорност - част 2

 1. В чл. 14 ал. 1 от Проекта на ППЗХУ, предлагаме следните допълнения:
 • Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя въз основа на събрана информация, съдържаща:
 1. Самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях;
 2. Увреждането/здравословното състояние;
 3. Вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане;
 4. Степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане;
 5. Степента на включване в социалната среда на човека с увреждане;
 6. Мобилността на човека с увреждане в социалната му среда и затруднения извън дома;
 7. Други обстоятелства.
 • Индивидуалната оценка на потребностите на човека с увреждания е необходимо да съдържа:
 1. Информация за човека с увреждане;
 2. Констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане в домашни условия и извън тях при изпълнението на ежедневните и други свои дейности;
 3. Потребност от предоставяне на конкретни социални услуги.
 1. В чл. 16 от ППЗХУ, да се допълни:

Всяко лице с увреждане или законен представител/упълномощено лице е необходимо да бъде запознато с изготвената индивидуална оценка на неговите потребности, преди да му бъде връчена.

 1. В чл. 17, ал. 2 от ППЗХУ, да се допълни:

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по чл. 21, ал. 3 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

 1. Чл. 50, т. 2 да се редактира така: 

Юридически лица, учредени по реда на Закона за етажната собственост, чийто член е човек с увреждане или родител на дете с увреждане, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения.

 1. Предложения относно помощните средства:

В частта за „Индивидуални колички“ да се добави:

Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

В частта „Комбиниран стол за тоалет и баня“ да се добави:

Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

В изискванията за ортопедични обувки да се редактира следния текст:

Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см…

да се редактира на

Скъсяване на долен крайник с 2 и повече сантиметра.

                                                                                                    С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

/ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАСО/