Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите (ЗИД на ЗК)

С предлаганите в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за концесиите (ЗК) се цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж. Крайбрежната плажна ивица, част от която са морските плажове, е изключителна държавна собственост, съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България. Морският плаж е специфичен обект - основа на летния туризъм и с изключително висок обществен интерес, поради което за тези обекти - изключителна държавна собственост, цялостната уредба трябва да е в специален закон, а не разпокъсано в общ закон и специален закон, както е нормативно уредено сега.

С промените се цели и преодоляване на законодателната празнота и уреждане на преходните периоди, в които е прието решение за откриване по реда на отменената глава втора "а" от ЗУЧК за предоставяне на концесии за морски плажове до влизането в сила на този закон, респективно до влизане в сила на ЗК.

Стабилността и ефективността на предлаганата промяна в нормативната уредба ще създаде трайна бизнес среда и е предпоставка за увеличаване на инвестициите в сектора.


Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 6.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2019 г. 09:15:53 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25180/

06 март 2019 г. 11:39:43 ч.
Протокол

недопустимо смесване

Обявлението по чл. 8з, ал. 2, т. 5 и ал. 3 не само е излишно, защото не води до никакви правни последици, но и объркващо и ще доведе до проблемите, създадени с Определение № 15199/2018 г. на ВАС. Това обявление трябва да отпадне, защото по ЗК концедент е министърът, а по ЗУЧК - МС. МС не може технически да създава обявления по ЗК за открита процедура по ЗУЧК. Освен това в мотивите към законопроекта трябва да се посочи, че публикуването (а не вписването) по чл. 8з, ал. 3 е само за нуждите на статистиката и за публичност, защото иначе не е ясно защо е това вписване в НКР.

Обяврение по чл. 8п, ал. 1 трябва да се уеднакви с обявлението по чл. 8п, ал. 2 от законопроекта за предоставена концесия, като се изпраща след влизане в сила на решението на МС. Правният ефект от това обявление е налице - всички промени в концесията и данните за изпълнението ще се отбелязват по създадената с Обявлението партида в НКР.