Обществени консултации

Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Правилникът за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност е издаден на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите. С него се уреждат организацията, задачите и функциите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” като специализиран орган за технически надзор на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и по Закона за инспектиране на труда. Техническият надзор върху съоръженията с повишена опасност в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и на съоръженията с повишена опасност, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост, се осъществява за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията, определени в нормативните актове, с цел да се гарантира безопасното и безаварийното им ползване, опазване живота и здравето на хората, околната среда, сградите и вещите. Правилникът за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на МТИТС за технически надзор на съоръженията с повишена опасност регламентира целите, заложени в ЗТИП и създава условия за ясни и непротиворечиви правила за прилагането му.

Предлагаме в чл. 5 да се премахне ограничителното условие за включване само на държавни инспектори в състава на специализирания орган. Отпадането на това изискване ще създаде предпоставки за равномерното разпределяне на работата на отделните инспектори и по-ефективно разпределяне на длъжностите по длъжностни нива в зависимост от сложността на изпълняваните функции и отговорности. Това ще създаде възможност за увеличаване ефективността от съществуващата щатна численост в дирекция „Безопасност технически надзор и управление при кризи“ (БТНУК) и ще увеличи значително възможността за намиране на технически експерти за изпълнението на тази специфична и динамична работа, състояща се от изключително широк обхват от прецизни за изпълнение задачи. В допълнение, предложеното изменение се явява и изпълнение на Доклад № РД-08-651/19.02.2016 г. на Инспектората на МТИТС относно препоръки и предложени мерки за подобряване на работата на дирекция БТНУК и по-конкретно на препоръката за прецизиране на условието за включване само на държавни инспектори в състава на специализирания орган, произтичащо от разпоредбата на чл. 5 от Правилника. 

Предлагаме да отпадне чл. 17 от Правилника, съгласно който квалификацията и стажът по специалността на служителите от специализирания орган не могат да бъдат по-ниски от тези, определени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Наредбата). Наредбата определя квалификацията и стажа на персонала по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ЗТИП, който изпълнява функциите по чл. 3а, ал. 1, т. 1 от закона, и се отнася до структурноoбособени части на предприятия и организации, които се явяват лица извън структурите на държавната администрация. Мотивите са, че направеното позоваване не съдържа допълнителни за изпълнение или специфични изисквания към инспекторите за технически надзор от тези, регламентирани в Единния класификатор на длъжностите в държавната администрация, който определя минималната образователна степен и минималния професионален опит, необходими за заемане на длъжността инспектор.

 

Лице за контакт:
Марина Кънева
Държавен инспектор в дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при
 кризи" към МТИТС
e-mail: msstefanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 15.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари