Обществени консултации

Проект на Закон за държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване” и „Съобщително строителство и възстановяване”

С обнародвания в „Държавен вестник”, бр. 103 от 28.12.2012 г. Закон за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, Министерският съвет в шестмесечен срок е задължен да преобразува Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” (ДП ТСВ) и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване” (ДП ССВ) в търговски дружества, чрез разпределяне на имуществото им в дялове и акции съгласно разпоредбите на Търговския закон. Към настоящия момент преобразуването не е извършено и държавните предприятия продължават да осъществяват дейността си, както и изпълняваните от тях публични задачи.

В Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия не се съдържа разпоредба, която урежда отношенията, свързани с публичните задачи възложени на държавните предприятия и  предоставеното им за тяхното изпълнение недвижимо и движимо имущество – публична държавна собственост.

В Закона за изпълнение на държавния бюджет за 2013 г. и Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2013 г. са предвидени субсидии за двете държавни предприятия за изпълнение на възложените им публични задачи за цялата 2013 г. ДП ТСВ и ДП ССВ общо в размер на  4 090 хил. лв. За първото полугодие на 2013 г. на двете дружества са предоставени чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията средства в размер общо на 2 050 хил. лв.

От началото на 2013 г. са предприели мерки и действия за намаляване на персонала, свързан с изпълнението на публичните задачи и въвеждане на видеонаблюдение за някои от обектите, с които са постигнати големи икономии и значително се намаляват предвидените за изплащане субсидии на държавните предприятия за изпълняваните публични задачи за 2013 г. като потребностите до края на 2013 г. са в размер на 1 170 хил. лв. Потребностите за 2014 г. също са редуцирани и те са общо в размер на  2 600 хил. лв. за двете дружества.

Двете предприятия разполагат с нужните човешки, материални ресурси и организация на работа за изпълнение на възложените им публични задачи. Те продължават да ги изпълняват, с което осигуряват поддържането на необходимите транспортни и съобщителни отбранителни способности и задачи при бедствия.

Със закона се уреждат дейността и управлението на държавните предприятия, които са юридически лица по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон със седалище София. Правата на собственост на държавата в предприятията по чл. 1 се упражняват от министърa на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В закона са определени основният предмет на дейност и основните публични задачи на всяко държавно предприятие Законопроектът предвижда ДП ТСВ и ДП ССВ да могат да осъществяват и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния им предмет на дейност, както и да могат да бъдат изпълнители по договори за обществени поръчки, в т. ч. обществени поръчки, свързани с отбраната или сигурността на страната, които имат за предмет класифицирана информация, представляваща държавна тайна. Държавата не отговаря за задълженията на предприятията. Те отговарят за своите задължения с предоставеното им имущество – частна държавна собственост.

Правата на собственост на държавата в предприятията се упражняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министърът издава акт, с който определя структурата и дейността на държавните предприятия. Според законопроекта органите на управление на държавните предприятия включват и управителен съвет в състав от трима членове, които се назначават от министъра и главния директор. В проекта са уредени правомощията на всеки от органите на управление.

Лица за контакт:

Димитър Димитров
Държавен експерт в отдел "Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия", дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
и-мейл: DDimitrov@mtitc.government.bg

 

Александра Вецкова
Главен експерт в отдел "Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия", дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
и-мейл: aignatova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 15.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари