Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Предложението за приемане на приложения акт произтича от необходимостта да бъде изменено Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, като в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на обособени части от тях се променят фирмените наименования на следните еднолични търговски дружества със 100% държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала: от „Терем“ ЕАД, гр. София на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София; от „Триармстройинвест“, гр. София на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София и от Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград. Изменението е необходимо с цел привеждане в съответствие с настоящите фирмени наименования и отстраняване на фактическа грешка. В раздел IV на Списъка /приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК/, на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала са включени: - под № 1 – „Терем“ ЕАД, гр. София; - под № 4 – „Триармстройинвест“ ЕООД, гр. София; - под № 8 – Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград. „ТЕРЕМ“ ЕАД гр. София е еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, учредено с Разпореждане на Министерски съвет № 18 от 17.04.1998 г. чрез преобразуване на Управление „Военна промишленост” на Министерството на отбраната и регистрирано в Софийски градски съд с Решение № 1 от 26.08.1998 г. по фирмено дело № 8410/1998 г., ЕИК 129008074. С решения на министъра на отбраната, обективирани в Протокол № РД-36- 84/14.11.2018 г. и Протокол № РД-36-89/22.12.2018 г. е допълнен предмета на дейност на дружеството и е променена търговската му фирма на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията на съответно на 05.12.2017 г. и на 25.01.2018 г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград е еднолично ограничено отговорно дружество със сто процента държавно участие в капитала, образувано с Разпореждане № 20/22.12.2000 г. на Министерския съвет. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-2/02.01.2001 г., с Решение № 362/19.02.2001 г., по ф.д. № 173/2001 г. дружеството е вписано в Пазарджишки окръжен съд, а в последствие в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112531538. В изпълнение на §69 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.), лечебните заведения, които не отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗЛЗ, се преведоха в съответствие с изискванията му. В тази връзка, въз основа на решение на министъра на отбраната, обективирано в Протокол № РД-36-45/16.10.2015 г. е променено фирменото наименование на дружеството на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград. Промяната е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 26.10.2015 г. “АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД, гр. София е еднолично ограничено отговорно дружество със сто процента държавно участие в капитала, регистрирано с Решение №1 от 10.06.1999 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 7632/1999 г., а в последствие в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 129 008 786. В Списъка /Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК/ на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, същото дружество е изписано: „Триармстройинвест“ ЕООД, гр. София. Предложеният проект на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол цели отразяване на извършените промени във фирмените наименования на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София и МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград и отстраняване на допусната фактическа грешка във фирменото наименование на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София.


Дата на откриване: 12.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари