Обществени консултации

Проект на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Адис Абеба през 2018 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна-членка на Съюза и в изпълнение на чл. 85, ал.1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, член 15, ал. 1 на Закона за международните договори и член 13, т. 3 на Закона за пощенските услуги.

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В рамките на ВПС, взаимоотношенията между страните-членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 на Устава е върховен орган на ВПС.

Уставът е основен акт на ВПС, приет от ХV конгрес на Съюза (Виена, 1964 г.), който съдържа основополагащите правила за организацията и дейността на тази специализирана междуправителствена агенция. Този акт, заедно с останалите актове на този конгрес, е ратифициран от нашата страна с Указ № 399 от 24.04.1969 г. на Народното събрание.

В съответствие с чл. 30, ал. 2 на Устава, измененията и допълненията на този акт, приети от следващите конгреси на ВПС, се включват в допълнителни протоколи. Такива допълнителни протоколи са приемани от Конгресите, проведени последователно в Токио (1969 г.), Лозана (1974 г.), Хамбург (1984 г.), Вашингтон (1989 г.), Сеул (1994 г.), Пекин (1999 г.), Букурещ (2004 г.), Женева (2008 г.) и Истанбул (2016 г.).

По време на втория извънреден конгрес на ВПС бяха направени изменения и допълнения в разпоредбите на Устава на Съюза, поради което е необходимо да бъде ратифициран Десети допълнителен протокол към него.

Актът, който съдържа всички разпоредби относно прилагането на Устава, цялостната структура и организация на дейността на ВПС, както и правилата за избор и работа на неговите постоянни и други работни органи, е Общият правилник. По решение на 25 конгрес на организацията от 2012 г., този акт е с постоянно съдържание и всички последващи изменения и допълнения, внасяни в него от конгресите на Съюза, се включват в допълнителни протоколи. Те влизат в сила едновременно с влизането в сила на актовете, подновени от тези конгреси. Общият правилник и Допълнителните протоколи към него са задължителни за изпълнение от всички страни-членки на Всемирния пощенски съюз. По време на втория извънреден конгрес на ВПС беше приет Втори допълнителен протокол към Общия правилник.

Допълнителният протокол към Всемирната пощенска конвенция е акт, който съдържа изменения в регламентацията и единните правила за извършването на международните пощенски услуги и урежда взаимоотношенията между страните-членки и техните избрани пощенски оператори.

Заключителният протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенски конвенция съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни-членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт.

На основание на чл. 25, ал. 1 на Устава, приетите от конгреса актове на ВПС се подписват от пълномощните представители на страните-членки. Съгласно чл. 25, ал. 3 Уставът, съответно Допълнителния протокол към него, се ратифицира в най-кратки срокове от страните-членки, които са го подписали. Алинея 4 на същия член разпорежда, че останалите актове на Съюза се одобряват съобразно конституционните правила на всяка страна-членка на ВПС, която ги е подписала.

В качеството си на страна-членка, Република България взе участие във втория извънреден конгрес на ВПС с делегация, чиито позиция, състав и правомощия на членовете бяха определени с Решение на Министерския съвет (Протокол № 30 от заседание на Министерския съвет, проведено на 01.08.2018 г., т. 27 и Протокол № 33 от заседание на Министерския съвет, проведено на 22.08.2018 г., т. 22).

В съответствие с правомощията си, съгласно цитираното по-горе Решение на Министерския съвет, ръководителят на делегацията на Република България подписа, с резерва за последваща ратификация, актовете, приети от втория извънреден конгрес на ВПС.

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз има за цел да се изпълнят разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, като се осъществи ратификация на следните актове:

1.  Десети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз;

2.  Втори допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз;

3.  Допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция; 

4. Заключителен протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция.

Приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

· потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на ВПС;

· създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни-членки на ВПС при осъществяването на международните пощенски услуги;

   · осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;

· гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС;

· гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна-членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

Пълният текст на Проекта на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден  конгрес на Всемирния пощенски съюз, както и на актовете могат да се видят в Приложението.

Лица за контакти:
 

Женета Рогова
началник на отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление“
дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
тел.: 02 9409 475
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg
 

Людмила Зимбилева
началник на отдел „Развитие на пощенските услуги”
дирекция „Съобщения”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
тел.: 02 9409 265
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg
 

Илиана Карафизиева
държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги”
дирекция „Съобщения”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
тел.: 02 9409 275
e-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 8.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари