Обществени консултации

Проект на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване

Съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните превози начинът на формиране на цените, както и пределните цени за автогарово обслужване се определят съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на база на категоризиране на автогарите.

Настоящият проект на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване, е изготвен в съответствие с чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове, след проведени през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. работни срещи между представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и представители на браншови организации в автомобилния транспорт.

Проектът на методика е обвързан с въведената с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33) (обн., ДВ, бр. 86 от 2016 г.) категоризация на автогарите в страната, в съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

С проекта на методика се въвеждат еднакви критерии, които собствениците на автогари следва да прилагат при определяне размера на цените за автогарови услуги спрямо всички превозвачи. С методиката не се определят единни цени за предоставяните автогарови услуги, а единствено пределни цени за тези услуги. С методиката е определен начинът на формиране на цените за следните автогарови услуги:

  1. „Преминаване през автогара“;
  2. „Престой на автобус в автогара“;
  3. „Предоставяне на право за продажба на билети“.

Предложените в чл. 5, ал. 10, т. 1. 2 и 3 пределни цени за първа, втора и трета категория автогара са определени по емпиричен път и са близки до реалните в момента цени за автогарово обслужване, които се прилагат от собствениците на категоризирани автогари. Обсъждани са на проведени множество работни срещи с браншови организации в сферата на автомобилния транспорт, включително и с представители от Национална асоциация на собствениците на автогари и Национално сдружение на собствениците на автогари в Република България, които са изразили съгласие. С определянето на тези цени се спазва разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

В чл. 6, ал. 1 от методиката е разписан начинът, по който се определя цената за услугата „Престой на автобус в автогара“, като това е престой на автобус, паркиран на територията на автогара извън регламентирания престой за изпълнение на съответния курс. В ал. 2, т. 1, 2 и 3 са определени пределните цени за първа, втора и трета категория автогара за услугата „Престой на автобус в автогара“.

В съответствие с чл. 56, ал. 1 и 2 от Наредба № 33 (изм. и доп. ДВ, бр. 86 от 2016 г.) в чл. 7, ал. 1 от методиката са посочени двата възможни начина за предоставяне на услугата „Предоставяне на право за продажба на билети“, като всеки превозвач има право да избере един от тези два варианта, които му се предлагат от собственика на автогара. Превозвачът може да поиска да му бъде предоставена под наем площ или помещение да открие гише за предварителна и текуща продажба на билети или билетите на съответната фирма да се продават на билетно гише, което е собственост на автогарата.

В чл. 7, ал. 2 и ал. 3 е описан начинът, по който се определя цената за тази услуга, като в ал. 2, т. 1, 2 и 3 са посочени пределни цени за първа, втора и трета категория автогара за отдаване под наем на площ или помещение от автогарата от собственика на желаещите превозвачи, обслужващи маршрутни разписания с утвърдена спирка в съответната автогара, за откриване на гише за предварителна и текуща продажба на билети.

В Допълнителната разпоредба са дефинирани следните определения, които се използват в методиката:

  1. „Преминаване през автогара“;
  2. „Престой на автобус в автогара“;
  3. „Предоставяне на право за продажба на билети“.

В Преходните и заключителни разпоредби на проекта на методика е предвиден отлагателен срок от 3 месеца след влизане в сила на методиката собствениците на автогари да определят цени за автогарово обслужване. Също така при промяна на категорията на автогара собствениците на автогари се задължават в срок до един месец да определят цените по тази методика.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на методика и докладът към него бяха публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лице за контакт:
 

Анна Николова
Главен експерт в отдел „Превоз на пътници“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
тел.: 02 930 8873
 

 

 


Дата на откриване: 7.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари