Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

С предложения проект на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се оптимизира структурата и числеността на административните звена в дирекцията, прецизират се техните функционални характеристики и се преодоляват дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

С проекта на Устройствен правилник, администрацията на ДНСК е структурирана в три дирекции и в една главна дирекция, с 28 регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК). Общата администрация е структурирана в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ и дирекция „Правна“. Преструктурирана е и специализираната администрация, като се създава дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ и главна дирекция „Строителен контрол“. Съществуващите към настоящия момент шест РДНСК, които включват 28 регионални отдела „Национален строителен контрол“ се преструктурират в 28 РДНСК към главната дирекция.

 


Дата на откриване: 24.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари