Обществени консултации

Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.) е изготвен проект на наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

В чл. 32, т. 2 се съдържа законова делегация за приемането на наредба от  министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите, с която се определят:

  1. ограниченията в ползването на служещите поземлени имоти;
  2. техническите изисквания при упражняването на сервитута и сервитутната ивица по чл. 34, ал. 1, т. 2, буква „а“;
  3. размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите за различните видове линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Проектът на наредба е структуриран в три глави: общи положения; разположение и размери на сервитутните ивици; специален режим, условия и ред за упражняване на сервитутните права.

В проекта са определени видовете дейности, които титулярят на сервитутните права може да извършва в сервитутната ивица:

1. строителни и монтажни работи за изграждане на нова и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, както и при нейното основно обновяване и основен ремонт;

2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на линейната физическа инфраструктура и на електронните съобщителни мрежи, разположени върху, по или в нея;

3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на линейната физическа инфраструктура и на електронните съобщителни мрежи, разположени върху, по или в нея.

Размерите на сервитутните ивици на физическата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, се определят в зависимост от:

1. вида на физическата инфраструктура;

2. начина на изграждане на физическата инфраструктура - подземно, подводно, надземно (въздушно);

3. специфичните изисквания за осигуряване на условия за безопасна експлоатация и ремонт на физическата инфраструктура и/или разполагане на електронната съобщителна мрежа, разположена върху, по или в нея;

4. предназначението на засегнатия от сервитутната ивица поземлен имот.

При упражняване на сервитутните права титулярят има задължение да възстановява терена на сервитутната ивица след приключване на дейностите.

В приложение са посочени максималните размери на сервитутните ивици за отделните елементи на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

С проекта се отменя на Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

На основание Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане след публикуване проекта на наредба и мотивите на Портала за обществени консултации, на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на земеделието, храните и горите, е 30 дни.

Пълният текст на проекта на наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура може да се види в Приложението.

 

Лица за контакти:

г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“, e-mail: jrogova@mtitc.government.bg

г-жа Боряна Харлова главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”, e-mail: bharlova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 23.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари