Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт

Наредбата регламентира съвсем нова материя, която досега не е била предмет на нормативна регламентация.

Съгласно законовата делегация наредбата урежда реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на месечни и/или еднократни парични помощи на децата на медалисти от олимпийски и паралимпийски игри, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по ЗФВС е прекратено поради смърт.

Целта на предложения акт е да изпълни законовата делегация по чл. 137, ал. 5 и чл. 138, ал. 4 от ЗФВС (в сила от 18.01.2018 г.).


Дата на откриване: 8.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 6.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2019 г. 13:02:20 ч.
asene

Ненужно изискване на документи

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с приложения Проект на Наредба за реда.... си позволявам да отбележа два момента с ненужно изисквани документи, които ще натоварят административно деца и младежи, ползващи права по тази наредба.

В чл.4, ал.1, т.1 и чл.6, ал.1, т.1 се изисква удостоверение за раждане, като в съответните т.2 на двете алинеи се изисква и удостоверение за наследници на починалия шампион. Документът удостоверение за наследници е достатъчен да даде информацията в пълнота за родството с починалия наследодател, както и наследниците са посочени със свои ЕГН, което пресъздава информацията от удостоверението за раждане.

В чл.8, ал.5 се посочва, че всички лица следва да подават същата декларация през месец Декември на всяка година, като потвърждават първоначално декларираните обстоятелства.  Това е ненужно административно натоварване, пред вид обстоятелството, че ако се набира информация за записани ученици, то следва да е в началото на учебната година, а не през м.12.

Въпреки, че Наредбата... не е съществувала в правния мир при приемането на РМС704/05.10.2018г. следва да се предвиди и възможността Декларация по тази наредба да се подава чрез лицензиран пощенски оператор, както и документите - Удостоверение за наследници и информация за записан ученик/студент да се набира служебно от съответните регистри.

Поздрави,

Асен Михалков