Обществени консултации

ПМС за изменение на ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г.

 

С проекта на Постановление текстовете на Постановление № 37 на МС от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат синхронизирани с европейското и националното законодателство.

 

С приемането на проекта на Постановление се цели:

-  Гарантиране спазването на приложимата законова уредба на европейско и национално ниво;

-  Синхронизиране на текстовете на ПМС 37/2015 със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

-  Синхронизиране на текстовете на ПМС 37/2015 с новия Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.07.2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

- Гарантиране на ефективното и законосъобразно управление и изпълнение на средствата по Оперативна програма за храна, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

 


Дата на откриване: 17.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари