Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево

 

Причини, които налагат приемането на Наредбата:

 

В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който бяха направени съществени изменения в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от 01.01.2019 г. Новите промени са в частта за определянето на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства. Промените относно такса битови отпадъци влизат в сила от 01.01.2022 г. и на този етап не е необходимо внасянето на изменения и допълнения в общинската наредба, но промените, касаещи данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, влизат в сила от 01.01.2019 г. и това налага в най-спешен порядък да бъдат направени промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево. Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (Oбн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), за 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г., а когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.


Дата на откриване: 17.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 21.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари