Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

С § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Предвижда се Националният институт по метеорология и хидрология да бъде национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология ще бъде и националната хидрометеорологична служба на Република България. Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология ще се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. и заемащите академични длъжности.

Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е възложено на Министерският съвет, в срок до един месец от влизането в сила на закона, по предложение на министъра на образованието и науката, да приеме правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.


Дата на откриване: 7.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 7.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари