Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г.) е изготвен, поради изтичане на срока от 24 месеца, след влизане в сила на наредбата, в който следваше да бъдат разработени нови функционалности на информационната система на кадастъра, които да осигурят изпълнението на дейностите, изброени в ал. 1 на § 15 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. С проекта на наредба се изменя ал. 2 на § 15 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г., като предвиденият в ал. 2 срок се удължава до 31.12.2020 г. Удължаване на срока се налага, поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е предприела необходимите действия за изпълнение на § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. С Решение № РД-19-33 от 13.10.2016 г. на изпълнителният директор на АГКК е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“. След обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), решението е отменено. С три последователни решения на изпълнителния директор на АГКК отново са откривани процедури, за възлагане на обществена поръчка с идентичен предмет. Решенията са обжалвани пред КЗК, в резултат на което първите две процедури са прекратени. По жалбата срещу Решение № РД-19-1 от 12.01.2018 г., КЗК се е произнесла с отказ за образуване на  производство, който е обжалван пред ВАС. ВАС се е произнесъл с определение (влязло в сила на 16.08.2018 г.), с което оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството. След влизане в сила на определението на ВАС, АГКК продължи процедурата, но същата отново е спряна, поради обжалване действията на възложителя. Заложеният в документацията максимален срок за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ е 24 (двадесет и четири) месеца и включва дейностите: Анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; Надграждане и оптимизиране на КАИС; Надграждане и оптимизиране на ИИСКИР; Дигитализиране на хартиените документи, съдържащи се в досиетата (преписките) на недвижимите имоти, както и на хартиените документи, съхранявани в деловодния архив на службите по геодезия, картография и кадастър.С приемането на проекта за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. се очаква: да се осигури необходимото време от две години за провеждане на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, за възлагане на дейността по надграждане на информационната система, нейното фактическо разработване и внедряването ѝ в АГКК.


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари