Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293/2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

С проекта на Постановление се предвижда изменение на § 3 на преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 293 от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, като предвидените в ал. 1 и 2 на същия параграф срокове се удължават с две години. Предвиденото отложено действие на цитираните разпоредби е във връзка с необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, така че за цитираните услуги да бъдат заплащани съответните такси, предвидени в Тарифата и във вида, предвиден в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

С приемането на проекта на Постановление се очаква да се осигури необходимият двугодишен срок за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на дейността по надграждане на информационната система, нейното фактическо разработване и внедряването ѝ в АГКК.


Дата на откриване: 16.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари