Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се измени реда за приемане на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия (ВМА). След промяната на чл. 92, ал. 2 от закона, устройството и дейността на ВМА се определят с правилник на министъра на отбраната, съгласуван с министъра на здравеопазването. Посоченото правно положение е възпроизведено и в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), като в чл. 35, ал .3, т. 3 (нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г.) е предвидено, че устройството, дейността и структурата на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 към Министерството на отбраната се уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването. В тази връзка, необходимостта от изменянето и/или допълването на действащия правилник, приет с ПМС № 312 от 2016 г., налага приемането на изцяло нов от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването, ведно с отмяна на действащия такъв.

Към момента са налице множество основания, налагащи предприемането на действия за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВМА /действащия правилник/:

1. С актове на министъра на здравеопазването са утвърдени редица нови медицински стандарти, които налагат разкриването на нови структурни звена и трансформирането на други във ВМА, тъй като са свързани с регистрацията на лечебните заведения в структурата й и издаването на удостоверенията за изпълнение на изискванията по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ.

2. Оптимизирането на дейността на ВМА под формата на реорганизиране на някои от специализираните й звена /сливане на част от тях с други клинични или научни звена и създаване на департамент, който да поеме функциите на останалата част/.

3. Потребностите на въоръжените сили от медицински кадри налага преименуване и разширяване на дейността на Центъра за професионално обучение на санитарни инструктори във ВМА, а необходимостта от създаване на нови диагностични, лечебни и евакуационни възможности на и извън територията на страната налага реорганизиране на Военномедицинския отряд за бързо реагиране в Модулни медицински формирования.

В изпълнение на чл. 92, ал. 2 от ЗОВСРБ и чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЛЗ и с оглед гореизложеното, се налага изготвяне на нов Правилник за устройството и дейността на ВМА, което предпоставя отмяна на действащия такъв, приет с ПМС № 312 от 2016 г.

Предвид факта, че ВМА представлява структура от въоръжените сили, посочените структурни промени следва да се отразят и в приетия с ПМС № 382 от 2015 г. План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и съответните графици и разчети за изпълнението му. 

Към проекта на Постановление е приложена финансова обосновка, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г., докладът към него и оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни, поради необходимостта от спешно синхронизиране на правилата, уреждащи дейността на ВМА, с настъпилите промени, които пряко я касаят, както и поради необходимостта от синхронизиране на подзаконовите нормативни актове за установяване медицинската годност и психологичната пригодност за военна служба с новия Правилник за устройството и дейността на ВМА.

Документите относно проекта на Постановление за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016г. са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 9.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари