Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г., (обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.20

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ е с цел обезпечаването на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите по морско пространствено планиране, за изработването на Морския пространствен план на Република България, както и за неговото изпълнение и актуализиране, регламентирани на основание на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България /ЗИДЗМПВВППРБ/(обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.).

Предвижда се допълнение на разпоредбите, регламентиращи правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с правомощия по общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено планиране, както и отговорността за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България съгласно ЗМПВВППРБ.

Разширяват се функциите и се увеличава числеността на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в администрацията на МРРБ, в чиято функционална компетентност като структурно звено на МРРБ се включват нови функции, регламентирани в резултат на измененията и допълненията на ЗМПВВППРБ.

С проекта на акт на Министерския съвет се предвижда и прецизиране на функциите на структурни звена в МРРБ.


Дата на откриване: 5.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари