Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

Съвременните динамично развиващи се предизвикателства в средата на сигурност в регионален и световен мащаб, бързото им прерастване в рискове и заплахи, както и техният сложен характер, налагат Службата не само да поддържа във висока готовност наличните си способности и постоянно да придобива нови способности за водене на стратегическо разузнаване, но и бързо и ефективно да пренасочва усилията за изпълнение на нови задачи и да използва оптимално наличните си ресурси. Тези фактори изискват реорганизация на определени направления от дейността на Службата, за което е необходимо създаването на съответните условия чрез промени в Правилника за устройството 7/14 и дейността на служба „Военна информация“ и Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“.

С приложения проект на постановление се създава възможност за погъвкаво разпределение на функциите на заместник-директорите от директора на Службата. Промяната се извършва с цел да се отговори на предизвикателствата и динамиката на средата на сигурност чрез отпадане на ограниченията, наложени от строгото разграничаване на четири обособени ресора, което ше позволи поефективно използване на управленския капацитет на заместник-директорите при изпълнение на задачите.

Предлагат се промени в структурата на Службата и дейностите, които осъществяват нейните структури (Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1, секретно), с цел създаване на условия за: по-добра координация и взаимодействие между органите за оперативно-разузнавателна и информационно-аналитична дейност за изпълнение на задачи по асиметричните и хибридни заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана; подобряване на качеството и практикоприложния ефект на разузнавателната информация, необходима за процесите на отбранително планиране във Въоръжените сили за изпълнението на мисия „Отбрана“; оптимизиране на управлението на разузнавателния процес във Въоръжените сили; по-надеждно контраразузнавателно обезпечаване на разузнавателната дейност и повишаване на степента на защита на Службата; погъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата. 

С разпоредбата на чл. 39 изрично се предвижда, че Службата осигурява самостоятелно вътрешната си сигурност, защитата на класифицираната информация и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност чрез органа по сигурността по чл. 71, ал. 1 от Закона за военното разузнаване и структура, осъществяваща функции по контраразузнавателно обезпечаване на разузнавателната дейност и оперативно осигуряване на Службата във връзка с практическата реализация на регламентираната в чл. 7, ал. 4 от Закона за военното разузнаване автономност на Службата при осигуряване на вътрешната сигурност, защитата на класифицираната информация и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.

С предлаганите промени в приложението към т. I (поверително) от Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ се осигуряват възможности за извършване на необходимите организационно-щатни промени в процеса на реорганизация на Службата.

Прецизирани са разпоредби от действащия правилник във връзка с установени непълноти и неточности, както и в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и актовете за тяхното прилагане (чл. 141, ал. 6 ЗОВСРБ; чл. 2, т. 5, чл. 11, ал. 3, чл. 37, ал. 1, чл. 43 от ППЗОВСРБ; чл. 37 ЗЗКИ).

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към проекта е приложена финансова обосновка 8/14 съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


Дата на откриване: 23.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 ноември 2018 г. 18:57:48 ч.
maxim_man

КРИТИКА

В предложения проект се предвиждат промени в два нормативни акта, но реално се предлагат за обсъждане само част от тях. Приложенията към тях неясно на какво правно основание са определени като класифицирана информация.

От мотивите на вносителя се разбира, че промените на структурата и дейността СВИ са необходими за извършване на реорганизация на Службата до 01.12.2018 г. в изпълнение на Плана за развитие на ВС до 2020 г., приет с ПМС 382/2015г. и неговото последно изменение с ПМС 124/29.06.2018 г.. С този мотив се обуславя съкратения срок за обсъждане по чл. 26, ал.4 от ЗНА. Така посоченият мотив не представлява изключителен случай, каквато е хипотезата на посочената разпоредба, тъй като Плана е приет през 2015 г., ПУДСВИ  е приет през 2016 г.,сиреч, този мотив е несъстоятелен и вероятно целта е друга.

По подобен начин, в съкратени срокове, бяха извършени и промените през м. май 2018 г., като част от текстовете приети тогава, сега се променят или премахват. И тогава се изтъкваха едни мотиви, но в последстие се разбра от какво беше предизвикало това бързане. Сега от сайта на СВИ не става ясно имали четвърти заместник или няма, но с оглед предлаганите промени може да се предположи, че такъв е назначен, но при неизвестни правни основания, сиреч, по ЗВР и ЗОВСРБ. 

03 ноември 2018 г. 19:20:06 ч.
maxim_man

КРИТИКА 2

В допълнение ще посоча, че промените в ЗОВСРБ предстоят да се приемат и да влязат в сила от 01.01.2019 г., а не както е тук от 01.12.2018 г., сиреч след някой месец ще трябва да се правят нови промени.

В Плана за развитие на ВС 2020 от 2015 г. се определя целта на реорганизация и модернизация на СВИ, като наред с другите цели свързани с развитие и придобиване на нови способности се определя цел за "бързо и гъвкаво пренасочване на разузнавателните и аналитични ресурси при кризисни ситуации....". В мотивите на вносителя се говори за "по-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата", сиреч, позоваваме се на плана 2020 като основание, но реално се подменя неговия смисъл.

03 ноември 2018 г. 20:13:42 ч.
maxim_man

КРИТИКА 3

В допълнение на горното ще посоча, в мотивите на вносителя за оптимално използване на наличните ресурси се предвижда "реорганизация в определени направления от дейността на Службата".

В СВИ съществуват основни дейности, които изрично са определени в чл.33 от ЗВР и няма такова понятие "направление".

Предвидената "реорганизация" е насочена само към военнослужещите в службата, тъй като се предвиждат промени само в класифицираното приложение на Класификатора, т.е. приложение 1.

Класификатора на длъжностите в СВИ е некласифициран, с изключение на приложение 1, касаещо разпределението на длъжностите на военнослужещите.

Съгласно чл. 30 от ЗЗКИ маркирането на класифицирана информация се извършва чрез поставяне на сътветния гриф за сигурност и показва нивото на класификация. Задължителен елемент от съдържаниета на грифа за сигурност е правното основание, като редът и начинът за маркиране са ясно определени в чл. 39 от ППЗЗКИ. Според тази разпредба само класифициран документ може да има класифицирани приложения, оформени със съответните обозначения, а именно нивото на класификация.

Според чл. 31, ал.5 от ЗЗКИ не се допуска маркиране с гриф за сигурност, несъответстващ на нивото на класификация, определен по реда на този закон и правилника по прилагането му. Съгласно чл. 120 от ЗЗКИ неспазването на чл. 31 е определено като нарушение.

В случая основния документ не представлява класифицирана и класифицирането на приложението по този начин е нарушение на ЗЗКИ. Подобно е и положението с другите класифицирани приложения, което представлява и системност в нарушенията на ЗЗКИ.

04 ноември 2018 г. 22:26:38 ч.
maxim_man

КРИТИКА 4

В допълнение на гореизложеното ще посоча, че съгласно §1, т. 6 от ЗЗКИ неправилното определяне на грифа за сигурност се счита за "нерегламентиран достъп до класифицирана информация". Относно класифициране като държавна тайна на приложенията към ПУДСВИ и Класификатора може да се направи "обосновано предположение", че не са спазени императивните разпоредби на чл. 46 от ППЗЗКИ. Доколкото СВИ е служба за сигурност по смисъла на ЗЗКИ и спрямо нея право на контрол се осъществява само от ДКСИ е необходимо Комисията да се произнесе с решение за допустимостта на тези нарушения на ЗЗКИ. Считам, че при изясняване на системните нарушения в СВИ, ще се установят и други свързани с КИС и криптографската сигурност, а така също и с другите видове сигурност.

05 ноември 2018 г. 17:18:54 ч.
maxim_man

КРИТИКА 5

Наред с горното, в мотивите за промени прави впечатление, че се цели  "отпадане на ограниченията наложени от строгото разграничаване на четирите обособени ресора" и това при наличие на принципа, залегнал в чл. 3 на ЗЗКИ "необходимост да се знае", който всъщност налага ограничване на достъпа до определена КИ и само за лица, чийто служебни задължения налагат такъв достъп. Доколкото СВИ е служба за сигурност, стратегически обект и дейности и режимно военно формирование, почти цялата и дейност представлява КИ държавна или служебна тайна, то този мотив е незаконосъобразен и доколко се явява основен за настоящите промени, следва да не се приема в настоящия момент и допълнително да се прецизират текстовете. 

Допълнително ще изтъкна, че обособяването на четирима зам.директори е изкуствено въведено и несъответства на смисъла на чл. 25 от ЗВР.  Поради тази причина чл. 6 от ПУДСВИ трябва да бъде отменен изцяло, а не само ал. 2, която беше променена само преди пет месеца, както и тази в ал.1. И тогава и сега истинската цел е решаване на проблемите на парче, а не се търси системния подход.

05 ноември 2018 г. 18:57:47 ч.
maxim_man

КРИТИКА 6

От мотивите на вносителя не става ясно дали в приложение 1 на Класификатора ще се коригират несъответствията с чл. 212 от ЗОВСРБ, а именно възнагражденията на военнослужещите да съответстват на присвоеното им звание и степента в обхвата на военното звание.

В същото време в мотивите се посочва, че са установени непълноти и неточности, както и се прецизират разпореди в съответствие със ЗОВСРБ, ЗЗКИ и актовете по тяхното прилагане. От посочените текстове се вижда, че същите са намерили частично отражение в предложените промени на ПУДСВИ, но тези промени не са в съответствие с посочените текстове, с което се променя смисъла им от основния нормативен акт, с което е нарушена разпоредбата на чл. 10 от ЗНА. В същото време посочените чл. 37, ал. 1 и чл. 43 от ППЗОВСРБ, при преглед се установява, че за първия не се отнася до СВИ, доколкото в ал. 7 е посочено, че "вакантните длъжности в СВИ и не се обяввяват в регистъра по ал. 1, а чл. 43 пък е отменен от 12.09.2017 г.

 

05 ноември 2018 г. 19:42:10 ч.
maxim_man

КРИТИКА 7

От друга страна, в ЗОВСРБ, ЗЗКИ и актовете по тяхното прилагане, съществуват множество разпоредби, каксаещи статута на военнослужещите и служителите на СВИ, които и до момента не са намерили адекватна уредба в ПУДСВИ, като дори не са отразени и с предлаганите настоящи промени, и то в контекста на "развиващите се предизвикателства в средата за сигурност".  Подобно е и положението с разпоредбите на ЗДАНС и ППЗДАНС, отнасящи се за контраразузнавателната защита на стратегическите обекти и дейности. ДАНС е националната контраразузнавателна служба на страната и предвидените в нейните нормативни документи изискавания (чл. 4 от ЗДАНС и чл. 40 и следващите от ППЗДАНС) трябва да намерят своята уредба в ПУДСВИ, тъй като ДАНС не осъществява дейностите по контраразузнавателната защита в СВИ.

05 ноември 2018 г. 20:08:44 ч.
maxim_man

КРИТИКА 8

Тези дейности по КР защита се развиват допълнително в ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане, от които произтича и самостоятелността на СВИ, но и до момента не са намерили съответното регламентиране в нормативната уредба на СВИ. Дори продължава да се използва терминът "обезпечаване", а не легалното "защита". Същата е особено важна в оперативно-разузнавателната дейност(ОРД), която е определена като държавна тайна и има непосредствено отношение при защитата на служителите на прикритие и под прикритие.

Необходимо е да се посочи и ЗСРС, тъй като СВИ е и негов адресат, като без използването и прилагането на СРС и РС в ОРД е невъзможно да се отговори адекватно на съвременните заплахи.

Доколкото посочените нормативни актове не са намерили съответното отражение в ПУДСВИ, може да се определи категорично, че предлаганите промени са нецелесъобразни, незаконосъобрзани, конюнктурни (обслужват неслужебен интерес) и са "на парче",  и е необходимо да се направи компетентен анализ преди така предложените промени да се приемат.

06 ноември 2018 г. 15:40:27 ч.
a_ivanova

Запис на заповед

Параграф 4, ал. 3 създава предпоставки за еднолични решения и оказване на нерегламентиран натиск върху неудобни служители без това да е обвързано с правомощията на органи, отговарящи за контраразузнавателния режим, т. е. дават се изключителни правомощия на Директора на службата без последващ контрол по отношение на вътрешната сигурност.

Параграф 6 създава сериозни предпоставки за нарушение на действащото законодателство. Примерен казус: В случай на кражба на лично МПС, извършване на криминално деяние или терористичен акт с него, кой ще носи отговорност - физическото лице (служебното лице, подписало запис на заповед) или службата? Как може служба за сигурност да използва инструмент, характерен за уреждане на едни други финансови взаимоотношения (лихвари)?