Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилникa за устройството и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, приет с Постановление № 225 на Министерския съвет от 2010 г.

С предложения проект на акт се предлагат изменения в разпоредбите от ПУДДПФЗД, с които ще се уредят правоотношенията, свързани с териториалните поделения на предприятието. С цел по-голяма оперативна самостоятелност на изпълнителния директор при взимането на решения, свързани с разпореждане с движими вещи, се предлага да бъде определена прагова стойност от министъра на правосъдието, до която изпълнителният директор да взема решения. По досега действащия ред се иска разрешение на министъра на правосъдието за разпореждане, бракуване или ликвидация на всеки дълготраен материален актив. В съответствие със ЗВОПС се предвижда УС да определя състава на звеното, да утвърждава статут и вътрешни правила за дейността му, Програма за осигуряване и подобряване качеството на одитната дейност на звеното, 3-годишни и годишни планове за дейността и да определя размера на възнагражденията на вътрешните одитори.С § 17 се включва разпоредба, която урежда статута на Центъра за професионално образование и обучение на лишени от свобода лица. Предвижда се центърът да осъществява начално професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия и продължаващо професионално обучение на лица, навършили 16 години, чрез актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия. Предлагат се промени, свързани с текстове от правилника, с които се целипрецизиране на процедурата по възлагане и изпълнение на обществени поръчки от предприятието в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки, както и за създаване на възможност за постигане на приходи от разпоредителни сделки с движими и недвижими вещи.


Дата на откриване: 22.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари