Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на икономиката (ПМС № 447/2014 г.)

На 27.07.2018 г. в брой 62 на Държавен вестник беше обнародван Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Той има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от закона, административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се извършва от министъра на икономиката, като при осъществяването на тези функции той се подпомага от специализирано звено, което осъществява контрола по глава втора „Регистрация“. Към настоящия момент подобна структура в Министерството на икономиката не съществува.

С настоящия проект се предвижда създаването на Дирекция „Регулиране на икономически дейности“. Основните дейности на дирекцията включват:

1. цялостно обезпечаване на процедурите по регистрация по глава втора от ЗАРИДСНПНП;

2. участване в осъществяването на контрола по глава втора от ЗАРИДСНПНП;

3. извършване на проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по ЗАРИДСНПНП и, при необходимост, проверки на обекта, в който се осъществява дейност по ЗАРИДСНПНП;

4. съставяне на актове за установяване на административни нарушения в предвидените в ЗАРИДСНПНП случаи и изготвяне на наказателните постановления;

5. водене на регистъра по чл. 16, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП.


Дата на откриване: 22.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари