Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на стратегическите документи, допълнителна административна тежест при събирането и обработването на информация за целите на регионалното и пространственото развитие, както и наличие на големи диспропорции в развитието и изоставане на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите региони в Европейския съюз.

Целта на предложените промени е да се създаде по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2, да се гарантира високо качество на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, да се подобри и опрости процесът на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи, което ще доведе до намаляване на административна тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и пространственото развитие. Ще се прецизират съставът, отговорностите и функциите на звената за управление на регионалното развитие, в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа.

 


Дата на откриване: 4.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 6.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 октомври 2018 г. 10:31:31 ч.
nenchosp

София в отделен регион, или Перник, Благоевград, София-Област и Кюстендил ще ядат бедност!

Крайно наложително е отделянето на София в отделен регион за да се спре да се дават пари от кохезионната програма за нея(тъй като София Е РАЗВИТ регион). Това са пари, които са взети от устата на бедните региони около София! Грабеж над Югозападна България!

27 октомври 2018 г. 17:33:12 ч.
spetrova

„Ограбената“ София област

Този „грабеж" изглежда не се е отразил зле на София област, която има БВП на глава от населението наистина по-малък от този на областта София град, но пък по-голям от този на областите Пловдив, Варна, Бургас и  Русе (по данни на НСИ за 2016 г.).