Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е изготвен във връзка с усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и премахването на дублирани текстове и на неактуални такива.

Отговорна дирекция:  „Методология на контрола и вътрешен одит”
E-mail:

mc@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 септември 2018 г. 20:52:25 ч.
The Beast

Предложение за отпадане на отмяната на т. 15 в ал. 1 на чл. 7 от ЗФУКПС

В § 3 отпада предложения текст на т. 8, текстът на т. 9 става текст на т. 8.

Мотиви: Въвеждането на вътрешни правила за финансово управление и контрол с административен акт или система от актове, заложено в чл. 7, ал. 1, т. 15 от ЗФУКПС е не само отговорност на ръководителите на организациите, а и тяхно правомощие. Тези от ръководителите, които добросъвестно след влизане в сила на закона са приложили комплексен подход за изграждане и функциониране на СФУК с цялото им съдържание с адекватното осигуряване и на петте елемента в приложимите им аспекти, са се позовали именно на това основание да издадат административен акт или система от актове. В този смисъл тези актове, макар и да не са нормативни актове по смисъла на Закона за нормативните актове, се явяват чиста проба актове по прилагане на закон в съответната организация. При евентуалната отмяна на тази разпоредба, заложена в § 3, т. 8 на публикувания проект, издадените актове от ръководителите на организациите ще „увиснат” в правния мир като изгубили силата си. Освен това текстът на т. 15 в ал. 1 на чл. 7 не се дублира изцяло с която и да е друга разпоредба в закона и вместо да се избегне преповтаряне на разпоредба (какъвто е мотива), може да се получи отпадане не само на ключово задължение, но и отнемане на право на ръководителите на организациите. Предвид това не съществува такава необходимост за отмяната на тази разпоредба, за да се предлага такава на законодателя.

05 октомври 2018 г. 14:04:18 ч.
Мариан

Предложение за отмяна на чл.19, ал.4 от ЗВОПС

С въвеждането на чл.19, ал.4 от ЗВОПС, следвали по аналогия, че ако юрист, който има придобита "юридическа правоспособност" не работи в областта на правото 3 години - трябва да провежда професионални обучения?

 Или Някой, който който има висше образование, но не го упражнявал по накаква причина да е принуден да кара "опреснителни курсове". Все пак работодателя, който го наема извършва преценка за знанията и способностите му. 

Такова нещо няма аналог в правото.

23 октомври 2018 г. 22:47:03 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС

§ 15, т. 1 да е със следното съдържание:

„1.В чл. 18:

а)в ал. 1 текстът „В министерствата, в общините с изградени звена за вътрешен одит” се заменя с текста „В органите и организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1 – 4, ал. 3 и ал. 4, които са първостепенни разпоредители с бюджет”.

б)в ал. 2 текстът „съгласно наредбата по ал. 11” се заменя с текста „по ал. 3” и се създава т. 5 със следното съдържание:

„5.В останалите органи и организации - от ръководителя на организацията или от колективния орган на управление, ако има такъв.”

 

23 октомври 2018 г. 22:49:10 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение първо

в)ал. 3 се изменя така: „Процедурата за определяне членове на одитните комитети и за прекратяване участието на член на комитета е следната:

1.Президентът, съответно министърът, кметът на общината, а за останалите органи - съответния колективен орган определя с акт броя на членовете на одитния комитет, като посочва броя на вътрешните и външните членове в съответствие с изискванията на ал. 1.

2.Външните членове на одитните комитети се определят чрез процедура за подбор, който се извършва от комисия, определена с акт на ръководителя на организацията, съответно колективния орган. С акта се определят председателят и членовете на комисията, както и сроковете във връзка с извършването на подбора. В състава на комисията задължително се включват представител на министъра на финансите, посочен от него след предварително уведомяване, ръководителят на вътрешния одит и друг служител на ръководна длъжност в организацията, като изискването за представител не се отнася за администрациите и органите, независими от изпълнителната власт. В комисията може да участват и външни за организацията членове, които притежават опит и професионална квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит.

3.Оповестяването на процедурата за определяне на външни членове на одитните комитети се извършва с публикуване на обявление на интернет страницата на съответната организация в едномесечен срок от възникване на основание за това. Обявлението се поставя и на общодостъпно място в сградата на организацията.

4.За участие в процедурата по т. 2 кандидатите подават заявление, към което се прилагат следните документи:

а)копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

б)копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по ал. 1, т. 2;

в)декларация за обстоятелството по ал. 1, т. 3;

г)други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.

5.Документите по т. 4 се подават от кандидатите за външни членове на одитните комитети и се регистрират в деловодството на съответната организация.

6.Комисията по  т. 2  проверява подадените документи и изготвя списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора. До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 4 или документите са представени извън определения срок.

7.Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, който се публикува на интернет страницата на организацията и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

8.Когато в срока за подаване на документи не е подадено нито едно заявление или не е допуснат нито един кандидат, комисията уведомява ръководителя на организацията, съответно колективния орган за вземане на решение за прекратяване на процедурата.

23 октомври 2018 г. 22:51:48 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение второ

9.В едномесечен срок от приемане на решението по т. 8 ръководителят на организацията, съответно колективния орган обявява нова процедура.

10.Комисията по т. 2 извършва преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален опит и квалификация.

11.С допуснатите кандидати се провежда интервю, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. На интервюто могат да бъдат обсъдени и следните въпроси:

а)разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;

б)спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността;

в)вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;

г)вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

12.Комисията по т. 2 оценява общото представяне на допуснатите до интервюто кандидати, като ги класира по възходящ ред. За класирането се изготвя протокол, който се подписва от членовете на комисията. Член на комисията може да подпише протокола с особено мнение, което оформено в писмен вид се прилага към протокола.

13.Информация за резултатите от подбора се изпраща до всички допуснати до участие кандидати.

14.Комисията уведомява писмено ръководителя на организацията, съответно председателя на колективния орган, представя му протокола за резултатите от класирането и му предлага да бъдат изпратени писмени покани за членство в одитния комитет, като се вземат предвид резултатите от класирането и определеният в акта по т. 1 брой на външните членове.

15.В 7-дневен срок от получаване на покана по т. 14 кандидатът писмено потвърждава или отказва членство в одитния комитет.

16.При непотвърждаване или при отказ на кандидата в срока по т. 15, както и в случай че кандидатът не бъде открит на посочения от него адрес, се изпраща писмена покана до следващия класиран кандидат.

17.След получаване на необходимия брой писмени потвърждения за попълване на състава на одитния комитет от външни членове съгласно акта по т. 1 комисията изготвя протокол, който предава на ръководителя на организацията, съответно на председателя на колективния орган.

18.В случай че в рамките на проведената процедура не се попълни необходимият съгласно акта по т. 1 брой на външните членове в състава на одитния комитет, в едномесечен срок се стартира нова процедура за допълване на състава от външни членове.

19.При предсрочно напускане на външен член на одитния комитет за допълване на състава му се изпраща покана до следващия/следващите класиран/класирани кандидат/кандидати в предишната процедура или се провежда нова процедура, като новоизбраният/новоизбраните член/членове довършва/довършват мандата на напусналия.

 

23 октомври 2018 г. 22:53:59 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение трето

20.Документите от процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет се съхраняват в организацията до изтичане на мандата на одитния комитет. Представителят на министъра на финансите в комисията получава екземпляр от всеки протокол в момента на неговото подписване.

21.В 7-дневен срок от приключване на процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет ръководителят на организацията, съответно колективния орган, определя с акт вътрешните членове на одитния комитет, като те следва да отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 - 3 и да не са участвали в комисията за подбор по т. 2.

22.Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години, като членовете не могат да бъдат определяни за повече от два последователни мандата в одитния комитет на една и съща организация.

23.При предсрочно напускане на вътрешен член на одитния комитет ръководителят на организацията, съответно колективния орган, в 15-дневен срок от напускането определя нов член, като новоизбраният член довършва мандата на напусналия.

24.В 7-дневен срок от определяне на вътрешните членове ръководителят на организацията, съответно колективния орган, предприема действия за определяне и съгласуване на състава на одитния комитет, както следва:

а)в министерствата - съответният министър издава акт за определяне на състава на одитния комитет, който изпраща за съгласуване от министъра на финансите;

б)в Министерството на финансите - министърът на финансите издава акт за определяне на състава на одитния комитет;

в)в общините - кметът на общината внася на първото възможно заседание на общинския съвет проект на решение за определяне на състава на одитния комитет, придружен с документите от процедурата за определяне на външни членове;

г)в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпълнителният директор внася на първото възможно заседание на управителния съвет проект на решение за определяне на състава на одитния комитет, придружен с документите от процедурата за определяне на външни членове; решението за определяне на състава на одитния комитет се изпраща за съгласуване от министъра на финансите.

д)в останалите органи и организации – съответния колективен орган, а ако няма такъв – ръководителят на организацията издава акт за определяне на състава на одитния комитет.

Към актовете по букви «а» и «г» се прилагат и протоколите на съответните комисии.

25.Кметовете на общини изпращат на министъра на финансите решението за определяне/допълване, на състава на одитния комитет в 7-дневен срок от влизането му в сила.

26.В случаите на т. 19 и т. 23 се прилага редът по т. 24, букви «а», «в», «г» и «д».

27.Участие на член в одитния комитет се прекратява с акт на ръководителя на организацията, съответно колективния орган при:

а)изтичане на мандата;

б)подаване на заявление за освобождаване от член на одитния комитет;

в)наличието на обстоятелства, несъвместими с позицията на член на одитния комитет;

г)системно неизпълнение на задълженията на член на одитния комитет.».

г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на предприятията от обществен интерес по смисъла на Закона за счетоводството, в които се създават одитни комитети по реда на Закона за независимия финансов одит.“

23 октомври 2018 г. 22:55:34 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение четвърто

д) ал. 5 се изменя така:

(5) Одитният комитет има следните правомощия:

1. утвърждава статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, включително в разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

2. разглежда в едноседмичен срок от представянето и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит и годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол;

3. запознава се и при необходимост приема с решения становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;

4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и при необходимост приема с решение становища с препоръки за подобряването му;

5. осъществява взаимодействие с външните одитори;

6. утвърждава с решение бюджета за вътрешен одит в организацията;

7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и при необходимост приема с решение становище с препоръки за подобряването им;

8. одобрява с решение проектите на актовете за назначаване и освобождаване на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори и за определяне на възнаграждението им, включително в звената за вътрешен одит в разпоредителите от по-ниска степен;

9. да отправя запитвания към ръководството и ръководителя на вътрешния одит, за да се установи дали съществуват неоправдани ограничения на обхвата и ресурсите на вътрешния одит;

10. осъществява надзор върху програмата за осигуряване на качеството и за усъвършенстване;

11. други, произтичащи от Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и техните тълкувания.

е) в ал. 7 текстът «и становищата» се заличава.

ж) в ал. 8 числото «6» и запетаята пред него се заличават, думата «несъгласуване» се заменя с думата «неутвърждаване», а след думата «информация» се поставят «:» и текстът се изменя и допълва така:

«1.в системата на изпълнителната власт - на министъра на финансите.

2.в останалите организации – на Сметната палата.»

23 октомври 2018 г. 22:58:01 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение пето

з) ал. 11 се изменя и допълва така:

«(11) Структурирането на одитните комитети включва следните задължения:

 1.Ръководителят на организацията създава необходимите условия за функциониране на одитния комитет, като осигурява подходящо помещение за провеждане на заседанията и необходимото съдействие от страна на служители от организацията за административното и техническото обслужване на дейността на комитета.

2.В едномесечен срок от определянето и съгласуването на състава на одитния комитет ръководителят на организацията свиква първото му заседание като за датата на провеждането му членовете на одитния комитет се уведомяват писмено най-малко две седмици предварително.

3.На първото заседание членовете на одитния комитет избират от своя състав председател и заместник-председател.

4.В едномесечен срок от първото заседание одитният комитет изготвя и представя на ръководителя на организацията проект на статут на одитния комитет, който включва най-малко:

а) целта на одитния комитет;

б) правата и задълженията на одитния комитет;

в) правата и задълженията на ръководителя на организацията по отношение на одитния комитет;

г) реда и начина за преценка на обстоятелства, несъвместими с позицията на член на одитния комитет;

д) ред за установяване на системно неизпълнение на задълженията на член на одитния комитет;

е) реда за взаимодействие с ръководството и служителите на организацията.

5.Статутът на одитния комитет се подписва от ръководителя на организацията и председателя на одитния комитет и се оповестява чрез публикуване на вътрешната електронна страница или по друг подходящ начин.

6.В едномесечен срок след първото си заседание одитният комитет изготвя и приема правила за дейността си, които се предоставят за сведение на ръководителя на организацията или съответния колективен орган.

7.Правилата по т. 6 се оповестяват чрез публикуване на вътрешната електронна страница на организацията или по друг подходящ начин.

8.Правилата по т. 6 включват:

а) реда и начина за свикване на заседанията на одитния комитет;

б) процедури относно реда, начина и сроковете за упражняване на правомощията и задълженията на одитния комитет по ал. 5 – 8;

в) други процедури, свързани с дейността на одитния комитет.»

23 октомври 2018 г. 22:59:49 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение шесто

и) създава се нова ал. 12 със следното съдържание:

«(12)Дейността на одитните комитети се осъществява и по следните правила:

1.Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя на одитния комитет.

2.Председателят е длъжен да свика заседание на одитния комитет и при писмено искане на 2/3 от членовете му. Когато председателят не свика заседание в двуседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на одитния комитет.

3.Членовете на одитния комитет нямат право да разгласяват сведения и факти, станали им известни при и/или по повод на осъществяваната от тях дейност, освен в предвидените от закона случаи.

4.Членовете на одитния комитет имат право на свободен достъп до ръководителя на организацията и до ръководителя на вътрешния одит.

5.Председателят на одитния комитет има право на свободен достъп до председателя на колективния орган на управление, ако има такъв, а за общините - и до председателя на общинския съвет.

6.На заседанията на одитния комитет освен лицата по т. 4 и 5 могат да бъдат канени и други служители от организацията след предварително съгласуване с ръководителя на организацията.

7.В едномесечен срок след първото си заседание одитният комитет провежда друго заседание за разглеждане на предложена численост и статут на звеното за вътрешен одит, като взема решение, което се изпраща до ръководителя на организацията, до председателя на колективния орган на управление, ако има такъв, а за общините - и до общинския съвет.

8.При постъпване на предложение за промяна на числеността и/или на статута на звеното за вътрешен одит се свиква заседание в 15-дневен срок за вземане на решение и съобщаването му на лицата по т. 7.

9.Одитният комитет извършва преглед на представените от ръководителя на вътрешния одит проекти на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит, както и промените в тях, и взема решение в двуседмичен срок от представянето им.

10.В случай че одитният комитет не утвърди някой от представените документи по т. 9, председателят на одитния комитет инициира обсъждане между одитния комитет, ръководителя на организацията, ръководителя на вътрешния одит и председателя на колективния орган на управление, ако има такъв. По преценка на председателя на одитния комитет, на ръководителя на организацията или на ръководителя на вътрешния одит на обсъждането могат да присъстват и други служители от организацията.

11.В случаите на чл. 30, ал. 2 одитният комитет приема с решение становище, с което може да даде препоръки, които се представят на ръководителя на организацията и на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв.

23 октомври 2018 г. 23:01:30 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 18 от ЗВОПС - продължение седмо

й) създава се нова ал. 13 със следното съдържание:

«(13)В срок до 15 февруари председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад за дейността на комитета през предходната година, който се разглежда и приема на заседание на комитета в срок до 28 февруари. В срок до 10 март докладът  се представя на ръководителя на организацията, на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв, за общините - на председателя на общинския съвет, и се изпраща на:

1. министъра на финансите – от председателите на одитните комитети в организациите в системата на изпълнителната власт;

2. Сметната палата – от председателите на одитните комитети в останалите организации».

к) създава се нова ал. 14 със следното съдържание:

«(14)В срок до 15 март годишният доклад за дейността на одитния комитет се публикува на вътрешната електронна страница на организацията или се оповестява в организацията по друг подходящ начин.»

23 октомври 2018 г. 23:04:32 ч.
The Beast

Мотиви към предложението за редакция в чл. 18 от ЗВОПС

Мотиви към предложението относно създаването, правомощията и дейността на одитните комитети:

1.С цел отстояването на независимост, зад всяко звено за вътрешен одит следва да стои одитен комитет, поради което следва да се регламентира задължителното създаване на одитни комитети във всички първостепенни разпоредители с бюджет. Одитните комитети в организациите, чиито ръководители са първостепенни разпоредители с бюджет ще поемат функциите и по отношение на звената за вътрешен одит в разпоредителите от по-ниска степен.

2.Процедурата по създаването на одитните комитети следва да бъде изцяло законово регламентирана във връзка със създаването им в организации, независими от изпълнителната власт, тъй като не е допустимо орган на изпълнителната власт да приема правни норми за субекти извън тази власт. Предлага се участие на представител на министъра на финансите при избора на външни членове на комитета в организациите от цялата система на изпълнителната власт с цел съдействие и контрол за избор на най-компетентните лица със значителна експертиза. Предлага се и разумен срок за обявяване на процедурата във връзка с ефективната практическа реализация на законовото задължение за създаване на комитетите и въвеждането на административнонаказателна отговорност при неизпълнението му.   

3.Осигуряване на пълно съответствие на ЗВОПС с Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит (МСППВО) и техните тълкувания. В тази връзка е редакцията на чл. 18, ал. 5, касаеща правомощията на одитния комитет. В редакцията са използвани термините и смисъла от МСППВО, тъй като в сегашната редакция на ЗВОПС има несъответствия с МСППВО. Терминът «съгласува» не е еквивалентен на термина «утвърждава», поради което правомощията за съгласуване няма да могат да осигурят прокламираната независимост на вътрешния одит. Предлага се правомощието за наблюдение на процеса на финансово отчитане да отпадне, тъй като не е предвидено в МСППВО , вероятността да се получи дублиране с функциите на външния одит не е малка и е трудна практическата му реализация. Вместо правомощието по отношение на финансовото отчитане са включени като правомощия всички функции на Съвета от МСППВО и техните тълкувания.

4.Извеждане на структурирането и дейността на одитните комитети на законодателно ниво. Тук важат същите мотиви от т. 2.

5.По отношение за годишния доклад за дейността на одитния комитет също се предлага уредба в ЗВОПС като срокът за изготвянето му се удължава с половин месец, регламентирано обсъждане на съдържанието му в комитета, както и изпращането му от съставителя на министъра на финансите, съответно в Сметната палата, за разлика от сегашната подзаконова уредба. Сметната палата ще е пряк потребител на информацията от дейността на комитетите в органите, независими от изпълнителната власт, въз основа на която ще има възможност за приемане на по-добра програма за одитната дейност в тази част.     

23 октомври 2018 г. 23:12:28 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 21 от ЗВОПС

В § 15, т. 3 да е със следния текст:

«3.В чл. 21:

а) ал. 5 се изменя така: «Актовете за назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори в организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1-5, ал. 3 и 4, с изключение на Администрацията на Президента, на Народното събрание и на Министерския съвет, влизат в сила след решение на съответния одитен комитет за одобряване на акта. Проектът на акта за назначаване и освобождаване се внася в одитния комитет и се придружава от мотиви и копия на съответните документи.»

б) ал. 6 се изменя така: «Заседанието на одитния комитет за произнасянето по акта по ал. 5 се провежда в 7-дневен срок от внасянето му.»

в) ал. 7 се изменя така: «Одитният комитет не може да вземе отрицателно решение по отношение на назначаването на лице, което отговаря на изискванията на този закон.»

Мотиви: Привеждане на законовата уредба в съответствие със стандарт 1110 - Организационна независимост от МСППВО в смисъла на неговото тълкувание.

23 октомври 2018 г. 23:38:29 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 33, чл. 34 и чл. 48 от ЗВОПС

В § 15, т. 4 да е със следния текст:

4. В чл. 33, ал. 2 се изменя така: «Стратегическият план, както и промените в него се утвърждават както следва:

1.в общините - от кмета на общината и от одитния комитет;

2.в останалите организации - от съответния колективен орган на управление, а ако няма такъв – от ръководителя на организацията, и от одитния комитет.»

В § 15, т. 5 да е със следния текст:

5. В чл. 34, ал. 4 се изменя така: «Годишният план, както и промените в него се утвърждават както следва:

1.в общините - от кмета на общината и от одитния комитет;

2.в останалите организации - от съответния колективен орган на управление, а ако няма такъв – от ръководителя на организацията, и от одитния комитет.»

В § 15, т. 6 да е със следния текст:

6.В чл. 48, ал. 2, т. 3 текстът «с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата» се заменя с текста «които са задължителни в организациите в системата на изпълнителната власт с изключение на общините».

В § 15 съществуващите текстове на т. 3, 4 и 5, стават текстове на т. 7, 8 и 9.

Мотиви: В съответствие с предлаганата редакция на чл. 18 е и редакцията в частта за легализирането на стратегическия и годишния план и привеждането й в смисъла на стандарт 1110. Освен това правомощието на министъра на финансите за определяне на приоритетни области за одит да остане задължително само за организациите от централната изпълнителна власт и териториалните й структури. Звената за вътрешен одит в общините и в организациите извън изпълнителната власт ще се съобразяват с тях само ако съответстват на извършената от тях оценка на риска. Освен това редакцията представлява и малка стъпка към финансовата децентрализация по отношение на местната власт. в Стандарт 1110.А1 е предвидено да не се допуска намеса при определяне на обхвата на вътрешния одит и изпълнение на одиторската работа, а правомощието на министъра на финансите по чл. 48, ал. 2, т. 3 от ЗВОПС води до косвена намеса (макар и външна) или поне до ангажиране на времеви и човешки ресурс, което може да доведе до частичен отрицателен ефект от дейността по вътрешен одит в конкретна организация.

24 октомври 2018 г. 09:09:40 ч.
Мариан

Предложението за въвеждане на на условия с чл.19, ал.4 от ЗВОПС - продължение първо

В хипотеза на приемане на чл.19, ал4 от ЗВОПС, да се приеме разпоредба в закона, която да ограничава участието в обучението на служители, работещи или работили в дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" на МФ.

Все пак се предполага, че цялата методология я има на интернет страницата на министерството и който работи или ще работи се предполага, че ще я прочете.

Трябва ли в България, за всяко нещо да се намира начин за законно регламентирана "далавера"?  

25 октомври 2018 г. 22:21:39 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 56 от ЗВОПС

В § 15 т. 10 да е със следния текст:

«10.В чл. 56 ал. 1 и 2 се изменят така:

«1.Актовете за установяване на нарушенията по чл. 55, 55а и 55б се съставят от инспектори от Агенцията за държавна финансова инспекция или от одитори от Сметната палата.

(2)Наказателните постановления за нарушенията по чл. 55, 55а и 55б се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица, съответно от Председателя на Сметната палата.»

Мотиви: Органите на АДФИ и Сметната палата са снабдени със значителни контролни правомощия чрез устройствените им закони, поради което изчерпват кръга на разумните актосъставители за нарушенията, за които са предвидени състави в чл. 55, 55а и 55б от ЗВОПС. Ако министъра на финансите има намерение да оправомощава други лица извън АДФИ и Сметната палата, то тези лица няма да разполагат с правомощия да изискват документи и сведения от проверяваните лица, които евентуално ще са осъществили съставите на чл. 55а и чл. 55б от ЗВОПС, и следователно няма да са в състояние на практика да изяснят всички релевантни факти относно изграждането на ЗВО и създаването на одитен комитет. Инспекторите от АДФИ и одиторите от Сметната палата ще имат тази практическа възможност в рамките на финансова инспекция, съответно финансов одит, одит за съответствие, одит на изпълнението в съответната организация.

25 октомври 2018 г. 22:48:44 ч.
The Beast

Предложение за допълване на Допълнителните разпоредби на ЗВОПС

В § 15 се създава т. 11 със следния текст:

11.В параграф 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 9 и 10:

«9.„Одитен комитет“ е независим консултативен орган към ръководителя на организацията, съответно колективния орган на управление, осъществяващ наблюдение върху дейността на организацията, включително дейността на вътрешния одит. Одитният комитет има за цел да спомага за осигуряване на независимост на вътрешния одит в организацията и да подпомага ръководството на организацията по отношение на вътрешния контрол“.

10.„Дейност в областта на външния или вътрешния одит“ е една или повече от следните дейности:

а)заемане на длъжност «ръководител на звено за вътрешен одит» или «одитор» или еквивалентна на тях;

б)член на одитен комитет;

в)извършване на външна оценка по чл. 29, ал. 3 от закона;

г)председател, заместник-председател или член на Сметната палата;

д)директор на специализирана одитна дирекция или ръководител на структурно звено към нея в Сметната палата;

е)изпълнителен директор, директор на дирекция в специализираната администрация или служител в дирекцията в орган за осъществяване на специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз.»

Мотиви: Не е необходимо легалната дефиниция на одитен комитет да съдържа текст, че същия не носи отговорност пък била тя и управленска. Нека не се създава впечатление, че одитните комитети ще бъдат едни "кухи" органи, още преди масово да са създадени. Решенията на одитните комитети, каквито и да са те, няма да освободят от управленска отговорност или друга отговорност  ръководителите на организации. Освен това в дефиницията трябва да бъде изведено на първо място помощта за осигуряването на независимост на вътрешния одит и вече на второ място подпомагането на вътрешния контрол, който има и други "помощници" (ЗВО, лица осъществяващи мониторинг на системите и др.).

Необходимо е и определянето на кръга от дейности, които ще се считат за дейност по вътрешен одит, във връзка с въвеждането на изисквания за професионално обучение в чл. 19, ал. 4 от ЗВОПС като в този кръг следва да влязат вътрешните и външните одитори и техните "надзорници" и оценители. 

26 октомври 2018 г. 00:08:32 ч.
The Beast

Окончателно предложение за редакцията на чл. 21, ал. 7 от ЗВОПС

В § 15, т. 3, буква "в" да бъде със следния текст:

 в) ал. 7 се изменя така: «Одитният комитет не може да вземе отрицателно решение по отношение на назначаването на лице, което отговаря на изискванията на този закон, освен ако лицето е определено в резултат на опорочен конкурс".

Мотиви: Логично е ако предложеното лице е избрано в резултат на конкурс, за който се установи, че е опорочен, комитетът да може да вземе отрицателно решение и да даде мнение да се проведе нов конкурс.  

26 октомври 2018 г. 20:38:10 ч.
Aziti

Нова дефиниция на публичен сектор

Може ли един гражданин или селянин да си измете тротоара сам!?  Да. може.

Може ли един гражданин или селянин да си поправи покрива сам? Не, не може.

Защо публичният сектор извършва дейности, които хората могат реално и сами да направят, а не поема отговорност за дейности от първа необходимост, при които хората се излагат на опасност и или им липсва инструментариум?

Можеш ли сам? Имаш ли инстументариум под ръка? Имаш ли квалификация?

Ако отговорите на един от трите въпросите е НЕ, услугата да се предлага от публичния сектор и се се заплаща според тарифа ИЛИ с обществено полезен труд според възможностите? Всеки който получава под дадена сума гаранираща минимума за достоен живот, получава услугата безплатно от ОБЩИНАТА.

 

 

26 октомври 2018 г. 20:50:51 ч.
Aziti

Самоконтрол в публичния сектор

Всеки собственик и наемател трябва да знае

- при пожар къде и как могат да се позиционират пожарникарите, къде имат достъп до вода

- къде се изхвърля боклука му

- как са позиционирани водопроводините и отводни тръби

- как преминават ел. кабелите около дома му

- от кой трафопост се захранва неговия дом с ел. енергия.

- какви дървета има в и в близост до имота. кога са засъдени, подрязвани итн

 

итн итн

 

28 октомври 2018 г. 21:35:18 ч.
The Beast

Допълнителни мотиви към предложенията от 23.10 и 25.10.2018 г.

Адекватно реализиране на Стратегическа цел № 2, дейности 2.1 и 2.3, до постигане на очаквания резултат от целта в т. 2 на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в Република България за периода 2018 – 2020 година, приета с Решение № 683 от 08.11.2017 г. на Министерския съвет, а именно повишаване и стабилизиране на качеството на вътрешния одит в публичния сектор чрез укрепване на независимостта на звената за вътрешния одит в публичния сектор чрез осигуряване ефективното функциониране на одитните комитети и утвърждаване прилагането на Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит в резултат на актуализирани нормативни актове.