Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

В настоящия момент, длъжностите за военнослужещите са определени по степени в обхвата на военните звания въз основа на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 84 от 2010 г. в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Военнослужещите получават основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание, съгласно чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ.

Действащата законова уредба, регламентираща системата за заплащане труда на военнослужещите не позволява справедливо диференциране при определянето на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, независимо от различните изисквания за заемането на длъжността, свързани с образованието и квалификацията, отговорността и тежестта на изпълняваните задачи.

Успоредно с горепосоченото, при прилагането на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ са идентифицирани проблеми, с решаването на които ще се оптимизират възможностите за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др. Това ще бъде стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

Важно условие за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи е въвеждането на по-големи разлики в размерите на техните основни месечни възнаграждения. Това е съществен стимул за тези военнослужещи за по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се цели промяна в обусловеността на системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание), както на обвързаните с този принцип промени на базисните параметри при приемането и въвеждане на нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В законопроекта са предложени изменения в разпоредбите на чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ, които са насочени към:

1. Диференциране на възнагражденията за военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания.

2. Постигане на по-точен баланс на съотношението между отделните категории военнослужещи и техните звания и длъжности в съответствие с образователния ценз, квалификацията, степента на отговорност, професионалния опит, физическото и психическото натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения в съответствие с Йерархичния класификатор на структурите и военните формирования.

3. Подобряване на кариерното развитие на военнослужещите, създаване на ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба;

4. Конкурентноспособност на пазара на труда и привличане на специалисти за приемане на военна служба.

 В Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда, заплащането на цивилните служители по служебно правоотношение и на цивилните служители по чл. 107а от Кодекса на труда се извършва по при условията и по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. /арг. чл. 299 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/.

Установява се значително изоставане на основните месечни заплати на държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от КТ в Министерството на  отбраната в сравнение с определените основни месечни заплати в останалите държавни администрации (арг. - приложение № 4 към Доклада за състоянието на администрацията през 2017 г.). Предвид очакваното увеличаване на заплатите в бюджетната сфера през 2019 г., тази неравнопоставеност ще се задълбочи.

Наблюдава се трайна тенденция за различни размери на индивидуалните основни месечни заплати за еднакви длъжности в рамките на едно и също административно звено в Министерството на отбраната, спрямо други административни звена в него.

Значим е проблемът на следните длъжности, на които към настоящия момент е налице индивидуален размер на основната месечна заплата, под средната основна месечна заплата за Министерството на отбраната за съответната длъжност за около:

–  57 на сто  - от главните експерти;

-   47 на сто- от младшите експерти;

-  46 на сто - от старшите експерти;

-  43 на сто - от държавните експерти;

-  51 на сто - от главните специалисти.

Около 51 на сто от държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от КТ в Министерството на отбраната, са с индивидуална оснвона месечна заплата под средната основна месечна заплата за Министерството на отбраната за съответната длъжност.

С § 3 от законопроекта се предлага създаване на правна възможност еднократно да бъде определен нов индивидуален размер на основната месечна заплата на цивилните служители по служебно правотношение и лицата, назначени по чл. 107а от Кодекса на труда, в рамките на разходите за персонал, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

        Целта е следната:

- преодоляване на някои от значителните разлики в индивидуалните основни месечни заплати на държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от Кодекса на труда, в Министерството на отбраната в сравнение с основните месечни заплати на служителите в останалите държавни администрации;                                                  

- преодоляване на съществуващата трайна тенденция за различни размери на индивидуалните основни месечни заплати за еднакви длъжности в рамките на едно и също административно звено в Министерството на отбраната, спрямо други административни звена в него;

- преодоляване на някои от различията в индивидуалните основни месечни заплати по отношение на по-високите индивидуалните основни месечни заплати на еднакви длъжности в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, спрямо тези в Министерството на отбраната.

 Чрез определяне на нов индивидуален размер на основните месечни заплати на държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от КТ в Министерството на отбраната, с индивидуалните основни месечни заплати под средната основна месечна заплата за Министерството на отбраната за съответната длъжност, ще се  постигне:

- по-точен баланс на съотношението между индивидуалните основни месечни заплати за еднакви длъжности, което ще стимулира експертите и главните специалисти за по-ефективно и по-качествено изпълнение на функционалните им задължения за постигане целите на администрацията;

- мотивация за младшите експерти за задържането и развитието им в държавната администрация.

-  повишаване на административния капацитет на администрацията с около 30 на сто.

В § 6 от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага измененията да влязат в сила, считано от 01.01.2019 г., с изключение на § 3, който да влезе в сила от деня на обнародването на закона в Държавен вестник. Законодателните промени следва да се извършат в най-кратък срок, с оглед последващото приемане на подзаконовите нормативни актове и въвеждането им в изпълнение с началото на финансовата година, с цел  законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на отбраната за 2019 година, както и с оглед предложението по § 3 от законопроекта, което касае ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на отбраната за 2018 година.


Дата на откриване: 27.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари