Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се предлага въвеждането на специални правила за определяне на приемното време за граждани, посещаващи консулските служби на  дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница. С нормативната промяна се цели оптимизиране на работата и създаване на възможност за по-добра организация на работа в консулските служби, подобряване на качеството на предоставяните административни и консулски услуги и спазването на сроковете.


Дата на откриване: 27.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 октомври 2018 г. 16:05:15 ч.
best.consul

Корекции и допълнения в ПМС

Налице е противоречие между текста на постановлението и текста на доклада по отношение на израза „отчитайки указанията на министъра на външните работи“, който няма никаква обосновка в доклада, освен едно позоваване на него, не защото е направен пропуск, а тъй като няма никакво основание за инструкции на министъра по въпрос изцяло в компетенциите на посланиците. Още повече тези инструкции нямат никаква аргументация в самият доклад на министъра. Изразът „отчитайки указанията на министъра на външните работи“ следва да отпадне от проекта за ПМС и от доклада и да бъде заменени в ПМС и в доклада  с „отчитайки изискванията на Кодекса на труда“ (в т.ч., но не само чл.136а , алинеи 1, 2 и 3; чл. 146 ал.2; чл.262 ал.1“). Това допълнение е реална необходимост, тъй като и сега е практика в посолствата и консулствата на България да не се заплаща извънредния труд на консулските служители, особено през летния период, независимо че той надвишава дори максимално допустимите 30 часа месечно. Същевременно министърът на външните работи не само не е направил нищо досега за решаване на този проблем, но  учудващо  пропуска да го направи и  в това ПМС.

Следва да се добави на подходящо място в ПМС и в доклада и следният текст  – „Министърът на външните работи да осигури своевременно изпращането на квалифицирани допълнителни консулски служители на помощ във всички посолства и консулства, където извънредния труд в консулските служби би надхвърлил 30 часа месечно, като се действа превантивно, а не се чака това нарушение на Кодекса на труда стане реална действителност.“ Този текст следва да обхваща всички случаи,  тоест и при запазване и при увеличаване приемното им време.

Само за сведение:

Чл. 136а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Продължителността на удължения работен ден при условията по ал. 1 не може да надвишава 10 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да надвишава 48 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - 40 часа. Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време.

(3) Удължаването на работното време по ал. 1 и 2 се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно.

Чл. 146. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.

(2) Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:

1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;

3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

 

16 октомври 2018 г. 18:25:20 ч.
Eu.consul

Подкрепа за предишното предложение и допълващи корекции в съответствие с разпоредбите на ЕС

 

Бих желал да изкажа пълна подкрепа за изложеното от best.consul становище по това ПМС и доклада и да направя някои допълнения, в очакване да чуем становището и на останалите уважаващи себе си консули в посолствата и консулствата и служители в дирекции „Консулски отношения" на МВнР, особено на тези, които имат компетентността и опита да го направят.

Първото предложение е към отпадане на изразът „отчитайки указанията на министъра на външните работи“ и необходимостта да се замести, да се допълни в ПМС и доклада с повдигнатия текст отчитайки изискванията на Кодекса на труда и Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г.“ (виж членове 3 и 6 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32003L0088).

Второто предложение за коригиране на ПМС да се допълни с почернения текст както следва: Министърът на външните работи да осигури своевременно изпращането на квалифицирани допълнителни консулски служители на помощ във всички посолства и консулства, където нарасналата регулярната работа през цялата година изисква допълнителни щатни консулски служители или наети местни лица (не да се планира както досега неплатен извънреден труд), както и там където извънредния труд в консулските служби би надхвърлил 30 часа месечно в активния летен период, като се действа превантивно.“

С оглед подобряване на аргументацията в доклада да се направят следните допълнения в частите:

Първо: Частта „Същевременно щатната численост на служителите на Министерство на външните работи почти не е променяна през последните 30 години.“, да се допълни със следното: „В тази връзка предлагам да се отпуснат допълнителни средства за заплащане на служители в консулските служби, където е необходимо увеличение в съответвие с нарасналата работа в продължение на няколко десетилетия, както и на такива за подпомагане на консулските служби през трите най-активни летни месеци, когато поради нарастване на консулските услуги наличния състав не е в състояние да ги обработи в рамките на работното време.“

Второ: Частта „Следва да се има предвид, че от страна на МВнР се прилагат всички възможни най-добри практики за предоставяне на допълнително/разширено количество консулски услуги. В тази насока за обезпечаване дейността на консулските служби през активния туристически сезон се извършва краткосрочно командироване на служители от МВнР в помощ на консулските служби, преминава се към удължено приемно време на консулските служби, и също така се провеждат изнесени консулски дни на територията на консулския окръг.“ следва да се допълни със следното „Което не е достатъчно и следва в бъдеще да се реализира така, че да отговаря изцяло на нуждите (не частично каквато е досегашната практика), за да се постави в пълно съответствие с Кодекса на труда и Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г.“

 

За сведение:

Член 3 Междудневна почивка

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник има право на минимална продължителност на междудневна почивка от 11 последователни часа за всеки период от 24 часа.

Член 6 Максимална продължителност на седмично работно време

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при съблюдаване на необходимостта от опазване на безопасността и здравето на работниците:

а)продължителността на седмичното работно време се ограничава чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, или чрез колективни трудови договори или споразумения между социалните партньори;

б)средното работно време за всеки седемдневен период, включително извънредния труд, не надвишава 48 часа.

 

18 октомври 2018 г. 12:01:04 ч.
red.riding.hhod

Необходими са реални промени, не инструкции

Драги консули, пожелавам Ви успех в усилията да постигнете съответствие на персонала с нарасналото търсене на косулски услуги. Учудващо е, че поставяте въпроса с толкова голямо закъснение и сте чакали 30 години, без никакви промени, както пише в доклада. Следва също да се постави въпроса, парите които плащаме за консулски услуги да се използват освен за увеличаване на консулските служители и за подобряване на условията в консулските приемни.

18 октомври 2018 г. 12:44:42 ч.
2018Consul

Подкрепа на направените предложения за корекции

Уважаеми red.riding.hhod,

Имам няколко реплики, към коментара Ви:

"Учудващо е, че поставяте въпроса с толкова голямо закъснение и сте чакали 30 години, без никакви промени, както пише в доклада." - Въпросът не се поставя за първи път, но досега не е намерил своето решение. Напротив, броя на служителите както в ЦУ на МВнР, така и в дипломатическите ни представителства  по света е намаляван регулярно и многократно, за сметка на обема на работа (особено в държавите с големи български общности). 

"Следва също да се постави въпроса, парите които плащаме за консулски услуги да се използват освен за увеличаване на консулските служители и за подобряване на условията в консулските приемни." - изразявам подкрепа с направеното предложение. Без съмнение всеки служител би искал да работи в нормална, комфортна и достъпна работна среда. Мога само да спомена, че приемните за граждани са в сравнително по-добро състояние, от кабинетите и служебните помещения в повечето ни мисии.

Уважаеми  best.consul, Eu.consul,

Изразявм подкрепа за направените от Вас конструктивни предложени и корекции.

 

 

19 октомври 2018 г. 12:21:37 ч.
lega.adviser

Подкрепа за направените предложения и допълнение към корекциите

 

Уважаеми консули и уважаема червена шапчице,

Поздравление за куража и подкрепа на предложените корекции и направените уточнения. Тъй като досега член 149 от Кодекса на труда е бил нарушаван грубо, в проекта за ПМС следва на подходящо място да се включи текст, съгласно който в  заповедите на посланиците да се разпореди издаване и реда за водене на специална книга за отчитане на извънредния труд. Министърката, вместо предложените инструкции,  да издаде заповед да се определят средствата, които ще се заплащат в посолствата и консулствата на дипломатическите и техническите служители и на наетите местни лица за положен извънреден труд , което не следва да бъде направено от посланиците, за да няма разлики в заплащането, както и да разпореди ежегодното отчитане на заплатения извънреден труд.

Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.

 

20 октомври 2018 г. 10:59:39 ч.
zoro2018

Проектът за ПМС следва да се преработи като конкретни предложение към съответни членове на Наредбата

 

 

 

Целият проект за ПМС е неудачен и следва да се преработи от голо съждение, какъвто е сега, в конкретни допълнения към Наредбата за административното обслужване. Причината е, че министърът на външните работи едва сега се е събудил от дълбок сън, след като е установил, че не случайно посланиците отказват да изпълнят инструкциите му да увеличат приемното време на консулските служби, защото това не само не е необходимо в преобладаващата част от тях, но и ще доведе до необосновано увеличаване на персонала, което няма да има за резултат очакваното подобрение на обслужването на българите зад граница, а дори ще го влоши в ред отношения. При това, за да минимизира грешката си министърът на външните работи предлага промяната без да се искат допълнителни ресурси, което противоречи на реалната действителност, както предишните мнения показват нагледно.

По отношение на проекта за ПМС, в доклада се посочва че „Предложеното изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се извършва поради обстоятелството, че дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се явяват част от специализираната администрация, действаща извън територията на страната. Работата на тази част от специализираната администрация не попада в обхвата на глава IІ от Наредбата за административното обслужване, в частност -  чл. 8, ал. 1 от Наредбата, където се посочва, че разпоредбите на Наредбата се отнасят за звената за административно обслужване, които представляват част от общата администрация и се намират на територията на Република България.“ За за стане ясно за какво се говори в доклада, следва да се поясни, че чл. 8, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, гласи „Звеното за административно обслужване е част от общата администрация.“, но се има предвид Чл. 10. Ал.2 „Работното време на звеното за административно обслужване e не по-кратко от работното време на съответната администрация.“, което по същество не е възможно да се реализира в консулски служби на България зад граница.

Този проект за ПМС, дори и като изключим грешно цитирания чл.8 ал.1, вместо чл.10.ал.2, е едно недоразумение, защото се прави разпореждане от МС до посланиците да „определят приемното време за граждани, в рамките на работното време на консулските служби, отчитайки указанията на министъра на външните работи и необходимостта от пълноценно изпълнение на специфичните консулски функции, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения“. Това не е нищо ново, защото и досегашната пратика е същата (посланиците и сега определят приемното време на консулските служби), само дето указанията на министъра на външните работи „да се увеличи приемното време“, в съответствие с Чл. 10. Ал.2 на Наредбата не са били досега приети от повечето посланици, защото не са счели, че е целесъобразно то да бъде увеличено без допълнително увеличаване на персонала, както и защото то не е необходимо в близо 90% от консулските служби и евентуално увеличение на приемнното време, по тяхня преценка, ще има отрицателен вместо положителен ефект. Проектът за ПМС следва да се преработи изцяло в съответствие с направените в настоящите Обществени консултации становища, които да се формулират като конкретни предложения към съответни членове на Наредбата за административното обслужване, по отношение дейността на Консулските служби на българските посолства, като цитирането само на погрешния чл. 8, ал. 1 е очевидно недостатъчно.

 

20 октомври 2018 г. 10:59:42 ч.
zoro2018

Проектът за ПМС следва да се преработи като конкретни предложение към съответни членове на Наредбата

 

 

 

Целият проект за ПМС е неудачен и следва да се преработи от голо съждение, какъвто е сега, в конкретни допълнения към Наредбата за административното обслужване. Причината е, че министърът на външните работи едва сега се е събудил от дълбок сън, след като е установил, че не случайно посланиците отказват да изпълнят инструкциите му да увеличат приемното време на консулските служби, защото това не само не е необходимо в преобладаващата част от тях, но и ще доведе до необосновано увеличаване на персонала, което няма да има за резултат очакваното подобрение на обслужването на българите зад граница, а дори ще го влоши в ред отношения. При това, за да минимизира грешката си министърът на външните работи предлага промяната без да се искат допълнителни ресурси, което противоречи на реалната действителност, както предишните мнения показват нагледно.

По отношение на проекта за ПМС, в доклада се посочва че „Предложеното изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се извършва поради обстоятелството, че дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се явяват част от специализираната администрация, действаща извън територията на страната. Работата на тази част от специализираната администрация не попада в обхвата на глава IІ от Наредбата за административното обслужване, в частност -  чл. 8, ал. 1 от Наредбата, където се посочва, че разпоредбите на Наредбата се отнасят за звената за административно обслужване, които представляват част от общата администрация и се намират на територията на Република България.“ За за стане ясно за какво се говори в доклада, следва да се поясни, че чл. 8, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, гласи „Звеното за административно обслужване е част от общата администрация.“, но се има предвид Чл. 10. Ал.2 „Работното време на звеното за административно обслужване e не по-кратко от работното време на съответната администрация.“, което по същество не е възможно да се реализира в консулски служби на България зад граница.

Този проект за ПМС, дори и като изключим грешно цитирания чл.8 ал.1, вместо чл.10.ал.2, е едно недоразумение, защото се прави разпореждане от МС до посланиците да „определят приемното време за граждани, в рамките на работното време на консулските служби, отчитайки указанията на министъра на външните работи и необходимостта от пълноценно изпълнение на специфичните консулски функции, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения“. Това не е нищо ново, защото и досегашната пратика е същата (посланиците и сега определят приемното време на консулските служби), само дето указанията на министъра на външните работи „да се увеличи приемното време“, в съответствие с Чл. 10. Ал.2 на Наредбата не са били досега приети от повечето посланици, защото не са счели, че е целесъобразно то да бъде увеличено без допълнително увеличаване на персонала, както и защото то не е необходимо в близо 90% от консулските служби и евентуално увеличение на приемнното време, по тяхня преценка, ще има отрицателен вместо положителен ефект. Проектът за ПМС следва да се преработи изцяло в съответствие с направените в настоящите Обществени консултации становища, които да се формулират като конкретни предложения към съответни членове на Наредбата за административното обслужване, по отношение дейността на Консулските служби на българските посолства, като цитирането само на погрешния чл. 8, ал. 1 е очевидно недостатъчно.

 

20 октомври 2018 г. 10:59:43 ч.
zoro2018

Проектът за ПМС следва да се преработи като конкретни предложение към съответни членове на Наредбата

 

 

 

Целият проект за ПМС е неудачен и следва да се преработи от голо съждение, какъвто е сега, в конкретни допълнения към Наредбата за административното обслужване. Причината е, че министърът на външните работи едва сега се е събудил от дълбок сън, след като е установил, че не случайно посланиците отказват да изпълнят инструкциите му да увеличат приемното време на консулските служби, защото това не само не е необходимо в преобладаващата част от тях, но и ще доведе до необосновано увеличаване на персонала, което няма да има за резултат очакваното подобрение на обслужването на българите зад граница, а дори ще го влоши в ред отношения. При това, за да минимизира грешката си министърът на външните работи предлага промяната без да се искат допълнителни ресурси, което противоречи на реалната действителност, както предишните мнения показват нагледно.

По отношение на проекта за ПМС, в доклада се посочва че „Предложеното изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се извършва поради обстоятелството, че дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се явяват част от специализираната администрация, действаща извън територията на страната. Работата на тази част от специализираната администрация не попада в обхвата на глава IІ от Наредбата за административното обслужване, в частност -  чл. 8, ал. 1 от Наредбата, където се посочва, че разпоредбите на Наредбата се отнасят за звената за административно обслужване, които представляват част от общата администрация и се намират на територията на Република България.“ За за стане ясно за какво се говори в доклада, следва да се поясни, че чл. 8, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, гласи „Звеното за административно обслужване е част от общата администрация.“, но се има предвид Чл. 10. Ал.2 „Работното време на звеното за административно обслужване e не по-кратко от работното време на съответната администрация.“, което по същество не е възможно да се реализира в консулски служби на България зад граница.

Този проект за ПМС, дори и като изключим грешно цитирания чл.8 ал.1, вместо чл.10.ал.2, е едно недоразумение, защото се прави разпореждане от МС до посланиците да „определят приемното време за граждани, в рамките на работното време на консулските служби, отчитайки указанията на министъра на външните работи и необходимостта от пълноценно изпълнение на специфичните консулски функции, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения“. Това не е нищо ново, защото и досегашната пратика е същата (посланиците и сега определят приемното време на консулските служби), само дето указанията на министъра на външните работи „да се увеличи приемното време“, в съответствие с Чл. 10. Ал.2 на Наредбата не са били досега приети от повечето посланици, защото не са счели, че е целесъобразно то да бъде увеличено без допълнително увеличаване на персонала, както и защото то не е необходимо в близо 90% от консулските служби и евентуално увеличение на приемнното време, по тяхня преценка, ще има отрицателен вместо положителен ефект. Проектът за ПМС следва да се преработи изцяло в съответствие с направените в настоящите Обществени консултации становища, които да се формулират като конкретни предложения към съответни членове на Наредбата за административното обслужване, по отношение дейността на Консулските служби на българските посолства, като цитирането само на погрешния чл. 8, ал. 1 е очевидно недостатъчно.

 

20 октомври 2018 г. 10:59:44 ч.
zoro2018

Проектът за ПМС следва да се преработи като конкретни предложение към съответни членове на Наредбата

 

 

 

Целият проект за ПМС е неудачен и следва да се преработи от голо съждение, какъвто е сега, в конкретни допълнения към Наредбата за административното обслужване. Причината е, че министърът на външните работи едва сега се е събудил от дълбок сън, след като е установил, че не случайно посланиците отказват да изпълнят инструкциите му да увеличат приемното време на консулските служби, защото това не само не е необходимо в преобладаващата част от тях, но и ще доведе до необосновано увеличаване на персонала, което няма да има за резултат очакваното подобрение на обслужването на българите зад граница, а дори ще го влоши в ред отношения. При това, за да минимизира грешката си министърът на външните работи предлага промяната без да се искат допълнителни ресурси, което противоречи на реалната действителност, както предишните мнения показват нагледно.

По отношение на проекта за ПМС, в доклада се посочва че „Предложеното изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се извършва поради обстоятелството, че дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се явяват част от специализираната администрация, действаща извън територията на страната. Работата на тази част от специализираната администрация не попада в обхвата на глава IІ от Наредбата за административното обслужване, в частност -  чл. 8, ал. 1 от Наредбата, където се посочва, че разпоредбите на Наредбата се отнасят за звената за административно обслужване, които представляват част от общата администрация и се намират на територията на Република България.“ За за стане ясно за какво се говори в доклада, следва да се поясни, че чл. 8, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, гласи „Звеното за административно обслужване е част от общата администрация.“, но се има предвид Чл. 10. Ал.2 „Работното време на звеното за административно обслужване e не по-кратко от работното време на съответната администрация.“, което по същество не е възможно да се реализира в консулски служби на България зад граница.

Този проект за ПМС, дори и като изключим грешно цитирания чл.8 ал.1, вместо чл.10.ал.2, е едно недоразумение, защото се прави разпореждане от МС до посланиците да „определят приемното време за граждани, в рамките на работното време на консулските служби, отчитайки указанията на министъра на външните работи и необходимостта от пълноценно изпълнение на специфичните консулски функции, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения“. Това не е нищо ново, защото и досегашната пратика е същата (посланиците и сега определят приемното време на консулските служби), само дето указанията на министъра на външните работи „да се увеличи приемното време“, в съответствие с Чл. 10. Ал.2 на Наредбата не са били досега приети от повечето посланици, защото не са счели, че е целесъобразно то да бъде увеличено без допълнително увеличаване на персонала, както и защото то не е необходимо в близо 90% от консулските служби и евентуално увеличение на приемнното време, по тяхня преценка, ще има отрицателен вместо положителен ефект. Проектът за ПМС следва да се преработи изцяло в съответствие с направените в настоящите Обществени консултации становища, които да се формулират като конкретни предложения към съответни членове на Наредбата за административното обслужване, по отношение дейността на Консулските служби на българските посолства, като цитирането само на погрешния чл. 8, ал. 1 е очевидно недостатъчно.

 

26 октомври 2018 г. 20:20:42 ч.
Aziti

Приемно ли е?

В кои държави и посолства автомобилите се закупуват на името на служителите, а не на институцията. Колко автомобила има вероятност един ден да станат частна собственост на практика? 

 

В кои държави след 1989 година движимо и недвижимо държавно имущесто закупено на името на сужителите, премина в частна собственост?