Обществени консултации

Проект на Правилник за устройство и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ - Варна

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се измени реда за приемане на правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища. След промяната на чл. 95, ал. 1 от закона, устройството и дейността на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ следва да се определят с правилник на министъра на отбраната. В тази връзка е подготвен изцяло нов акт от министъра на отбраната.
 
С настоящия правилник се синхронизират правилата, уреждащи дейността на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ с настъпилите промени в нормативната уредба, които пряко касаят военното училище, в това число със Закона за развитието на академичния състав и правилника за неговото прилагане, както и с приетите с Решение на Народното събрание изменения в Решение на Народното събрание от 19.06.2002 г. за привеждане на акта за създаване на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и със Закона за висшето образование /обн. в ДВ бр. 37 от 2018 г./
 
Налага се и прецизиране на част от разпоредбите, които касаят правомощията на органите на управление на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“, правата и задълженията на курсантите и другите обучаеми.
Предвид изискванията на Закона за развитието на академичния състав и влезлите в сила нови процедури в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав, които засягат пряко развитието на академичния състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, следва във възможно най-кратък срок да влезе в сила новият Правилник за устройство и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Необходимо е и синхронизиране на другите правилници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, приети на основание чл. 37 от Закона за висшето образование с новия Правилник за устройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ се публикува за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в 14-дневен срок.


Дата на откриване: 25.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари