Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” и Фонд „Вътрешна сигурност

Имайки предвид натрупания до момента опит при изпълнението на проекти в рамките на Фонда за външните граници (ФВГ), Европейския фонд за връщане (ЕФВ), Специфичната програма за превенция и борба с престъпността (ISEC), както и с цел осигуряване на единен подход по отношение допустимостта на разходите, Отговорният орган в настоящия програмен период по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ - дирекция „Международни проекти“ при Министерството на вътрешните работи, възприе подхода при определяне размера на непреките разходи за всички изпълнявани проекти, а именно: размерът на непреките разходи да не превишава 7 на сто от общата сума на преките допустими разходи. В периода 11-14 октомври 2016 г. Европейската комисия извърши одит на Системите за управление и контрол по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“. В резултат на одита Европейската комисия изготви окончателен одитен доклад Ref. Ares (2018)137623-09.01.2018. Отчитайки сходството в характера на проектите, както бенефициерите на помощта, в окончателния одитен доклад Европейската комисия възприе подхода размерът на този фиксиран процент на непреки разходи да се запази, като да не превишава 7 на сто от размера на преките допустими разходи, но само по отношение на проектите, изпълнявани в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от Фонд „Вътрешна сигурност“. По отношение на проектите, изпълнявани в Инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите, Европейската комисия предлага намаляване процента на непреки разходи от 7 на сто на 2,5 на сто от размера на преките допустими разходи поради съображения, свързани с характера на проектите и в частност с факта, че голяма част от тях се изпълняват основно чрез процедури за възлагане на обществени поръчки. В проекта на ПМС са включени и текстове, ограничаващи размера на разходите за управление на проекти. Прецизирани са текстовете, регламентиращи начина за определяне, изплащане и възстановяване на разходи за възнаграждения на служители, участващи в управлението или изпълнението на проекти.


Дата на откриване: 25.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари