Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

С настоящия подзаконов нормативен акт се прави предложение за издаване на нова Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с която се отменя сега действащата Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена на основание чл. 135, ал. 1, т. 15 от Закона за водите и чл. 84, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Новите предложения са направени в няколко основни направления, предвид уреждането на по-добри обществени отношения между ВиК операторите и потребителите.

В предложения проект на текст на нова наредба се предвиждат следните съществени промени:

  • Текстовете на наредбата са подредени в логическата последователност на процесите присъединяване към общите мрежи и съоръжения на ВиК системите, предоставянето на услугите, отчитане на доставените и определяне на изразходваните водни количества, като същевременно са обхванати съпътстващите тези процеси допълнителни действия;
  • ВиК операторите отговарят за поддръжката на публична инфраструктура и на базата на разходите, които правят за това, се определя цената на услугата на цялата територия, която обслужват. Поддръжката на ВиК системите вътре в сградите и имотите, включително в режим на етажна собственост, е отговорност на собствениците. Новата наредба определя много по-ясно границите между двете, с цел избягване на неясноти.
  • В новите текстове са предложени промени, които дефинират качествено нов модел на разпределение на изразходваното количество вода от потребителите в сградите в режим на етажна собственост. В случаите, когато всички потребители са изрядни – осигурили са достъп за реален отчет през последните 12 месеца и водомерите им са технически изправни и в метрологична годност – общото водопотребление ще се разпределя поравно между самостоятелните водоснабдени обекти в сградата/имота. Предлага се нова концепция на разпределяне на разход общо потребление и водните количества потребени от потребители без монтирани водомери и тези, които не са осигурили достъп за период по – дълъг от 12 месеца за реален отчет на водомера.

 


Дата на откриване: 22.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 септември 2018 г. 21:56:38 ч.
alal

Порочно е начисляване на загубите върху изрядните абонати

В тази Наредба отново е залегнала порочната практика загубите на ВиК операторите да се разпределят между изрядните потребители, съгласно Чл.43, ал.5.
 
В случаи на отчетена разлика между общия водомер и сумата от отчетените количества от индивидуалните водомери и/или прогнозни количества, ВиК операторите по никакъв начин не биват стимулирани да намерят проблемните абонати със загубите и да обложат отговорните за това абонати със съответните сметки. Вместо това загубите се разпределят „поравно“ върху напълно изрядни абонати.
 
Каква е логиката отговорността на ВиК оператора за събирането И на проблемните сметки да бъде отново вменена на изрядните потребители чрез задължението им да ги плащат?
 
Коректните абонати по никакъв начин не могат да защитят правото си да плащат само това, което са потребили. ВиК операторите просто начисляват загубите си върху коректните абонати, вместо да се коригират водомерите и сметките на некоректните абонати. И няма сила, която да принуди ВиК операторите към справедливо разрешаване на казуса.
 
Отчитането на водомерите и събирането на сметките е основно задължение на ВиК операторите! И ако някъде в отчетите нещо не е наред, то именно ВиК операторът трябва да открие проблема и да го отстрани. Нормалният и справедлив начин това да стане е ВиК операторът да търпи загуби от подобни проблеми докато ги отстрани. Разпределянето на тези загуби върху изрядни абонати НЕ стимулира отстраняването на проблемите!
 
Следователно всеки абонат, който притежава индивидуални водомери, в техническа и метрологична годност, следва да бъде таксуван единствено и само по техните отчети. Загуби могат да бъдат разпределяни единствено върху абонати, които нямат индивидуални водомери или техните водомери не са в техническа и метрологична годност. По този начин и абонати и ВиК оператори ще имат интерес от изрядни водомери и сметките ще бъдат значително по-справедливи.
 
Моля, преработете тази Наредба в дух на справедливост и защита на изрядните абонати! 

23 септември 2018 г. 03:32:43 ч.
маведи

ЕФЕКТЪТ ОТ ТАЗИ ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЩЕ БЪДЕ МИНИМАЛЕН

В чл 32 ал2 от Наредба 4 от 2004 г се казва:" Отчитането на водомерите се извършва, като се прави първи отчет на общия водомер, а след това се отчитат индивидуалните водомери. Отчитането на общия водомер се извършва в присъствието на представител на потребителите."                                 От моите наблюдения, това е първото ,което почти никога не се изпълнява. Причината е известна.ВИК дружествата нямат интерес. По същата причина, инкасаторите посещават абонатите в неподходящо време ,между 10 и 14 ч., когато повечето хора са на работа. В резултат,биват отчетени от всеки жилищен вход около 30 % от абонатите.За останалите ,следва една тъкмистика,на коляно. Важното е, да има разлика между сбора от показанията на индивидуалните водомери и общия водомер,които да се разпределят. Винаги има разлика! Тя се получава на първо място, от закръглянето на кубиците при индивидуалните водомери,и после от това, че не отчитат едновременно всички. Обикновено се начисляват стойности от предишни месеци на отсъстващите абонати,които естествено никога не са реални. Така в следващият месец,ако абонатът бъде отчетен, той не губи. Ощетени са коректните съседи,които вече са платили разликата,защото тя е натрупана на общият водомер. Във всеки вход има абонати,които живеят и работят в чужбина, или на село. Периодично те си идват в жилищата,пребивават известно време.Потреблението на водата им ,обаче остава неотчетено. Но то се натрупва на общият водомер, и горките им съседи са принудени  да плащат с месеци,дори години.Докато бъдат отчетени,ако изобщо ги отчете някой. Така, те ще платят вода, която съседите вече са платили многократно.                                                         А  ВИК си получава всеки месец двойно плащане за едно и също потребление.                                   Това е масова практика във всички градове в България.                                                                           И всичко е много изгодно за дружествата.                                                                                      Затова те нямат стимул да променят отчитането си,което е основният им източник за покриване на малка част от загубите им.                                                                                                                         Аз не вярвам ,че тази практика,ще бъде преустановена скоро. Особено пък, само с промяната в разпределението на разликата от общият водомер.Ако има правилна отчетност,разлика трябва да няма.  Може ли някой да спре тази престъпна дейност? 

25 септември 2018 г. 11:33:32 ч.
инфпотр

Относно начина на разпределение на отчетената разлика в консумацията на вода

Според мен новият начин на разпределение не е по справедлив от стария. Ако въобще има коректно установена разлика в потреблението на вода между показанията на общия водомер и всички отчетени без изключение индивидуални водомери, то тази разлика трябва да се разпределя по сходен начин с разпределянето на общите разходи на ЕС по поддръжка и управление на ЕС, тъй като водата е използвана за общи нужди... Ако с нея се мият стълбищата например, едно жилище с повече обитатели, което ползва и замърсява общите части много по често би следвало да плаща повече, отколкото една старица живееща сама в жилището си... Не е справедливо тя да плаща наравно с абонат на жилище, в което живеят 3-4 или повече лица... Подобна е сагата с крайно несправедливата такса смет. Ако не може такова разпределение да бъде наложено и изпълнено поради административни трудности( тоест доставчикът да не е в състояние да следи за броя обитатели в ЕС), то би следвало сегашното пропорционално разпределение да се запази, тъй като то е много по - близко до това описано за начисляване и събиране на такса вход за ЕС. Освен това съм напълно съгласен с предишното мнение като считам, че "Отчитането на водомерите и събирането на сметките е основно задължение на ВиК операторите! И ако някъде в отчетите нещо не е наред, то именно ВиК операторът трябва да открие проблема и да го отстрани. Нормалният и справедлив начин това да стане е ВиК операторът да търпи загуби от подобни проблеми докато ги отстрани. Разпределянето на тези загуби върху изрядни абонати НЕ стимулира отстраняването на проблемите!

Следователно всеки абонат, който притежава индивидуални водомери, в техническа и метрологична годност, следва да бъде таксуван единствено и само по техните отчети. Загуби могат да бъдат разпределяни единствено върху абонати, които нямат индивидуални водомери или техните водомери не са в техническа и метрологична годност. По този начин и абонати и ВиК оператори ще имат интерес от изрядни водомери и сметките ще бъдат значително по-справедливи."

3. Що се касае относно отчетите, поне веднъж годишно доставчикът трябва да даде възможност на абоната да посети обекта в почивен ден или извън работно време, подобно на годишните отчети на Топлофикация, тъй като много голяма част от собствениците или обитателите работят и не са в състояние да осигурят достъп в работно време за тях. Само тогава, в случай че достъп не е осигурен дори и в почивен ден, може да се говори за въвеждане на санкции и начисляване на цялата консумация на лицата неосигурили достъп. 

25 септември 2018 г. 15:45:30 ч.
knovakov

Предложение за промяна в чл. 39, ал. 4

Да се промени ал. 4 на чл. 39:

"Операторите осигуряват поне веднъж годишно дата за безплатен отчет на индивидуалните водомери на потребителите, в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до водомера на обявените дати, потребителите имат възможност да се свържат с оператора и да заявят дата за индивидуален отчет, който се заплаща според ценоразписа на съответния оператор"

 

Неосигуряването на дата за отчитане на водомерите в извънработно време е дискримининационно по отношение на работещите потребители!

26 септември 2018 г. 11:08:20 ч.
krmira

Наредба, която защитава монополистите и неизрядните клиенти

Според мен ефектът за изрядните потребители от тази наредба е, че ги натоварва още с по-високи сметки. Тя защитава основно монополистите в лицето на водните оператори на територията на България. Те по никакъв начин не се стимулират да си събират вземанията. На всичкото отгоре ще трябва да ги "улесним“ като си закупим електронни водомери, отново за наша сметка. Смятам, че не ние трябва да се съобразяваме времето за отчитане, а оператора с нас - потребителите. Ще си направят графиците така, че да отчитат след работно време или в почивните дни. Могат напр. да пуснат в сайта си допълнително поле, в което всеки потребител да си отчита ежемесечно показателите и да има едно контролно отчитане на 3 месеца. Доколкото прочетох, тези електронни водомери няма да са съвместими с водомерите на Топлофикация - друг монополист, и какво следва от това – натоварване с допълнителни разходи на населението. Никъде не се отчитат и незаконното включване на цели гета във водопроводната мрежа, които са натрупали милионни сметки, а така също и незаконните строежи. 

26 септември 2018 г. 11:19:54 ч.
lp

ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ / ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СМЕТКИТЕ

Здравейте,НЯДАВЯМ СЕ НЯКОЙ ДА ЧЕТЕ И ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ НАШИТЕ КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!1, Написаното от коментиращите за начина на отчитане на водомерите е вярно.2, В нашия блок сме над 100 (сто) водомера и макар да се отчитат почти всички, имаме разлика от 80 до към 180 кубика месечно.Част от натрупаната разлика идва именно от отчитането и по-точно от закръглянето на показанията на индивидуалните водомери.

Напр. при потребени 3,5 кубика се отчитат 3 и ето ти половин кубик разлика. При 100 инд. водомера по средно 0,5 кубика от закръгляне => 50 кубика разлика за разпределяне - от неточно отчитане.ПРЕДЛАГАМ:Да се въведе ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ / ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ  НА СМЕТКИТЕ - определя се една дата в годината, на която дата всяка година се отчитат водомерите (или например отчетено 04.2018 и отчетено 04.2019 - важно е да има 12 месечен период) и на база тези отчети се изчислява годишно потребление на всеки индивидуален водомер и на общия водомер, и се пресмята годишна разлика за разпределение. Ако някой е платил повече през годината - сумата се приспада в следващите месечни сметки, ако е платил по-малко - доплаща. Така ще се избегнат част от ежемесечните разлики, които са следсвтие на грешки от отчитане и неотчитане на отсъстващи.

Все пак, абонатът поне веднъж годишно може да се постарае да осигури достъп.

26 септември 2018 г. 11:28:36 ч.
йо

всеки трябва да плаща толкова колкото потребява

Тази Наредба е в услуга само и единствено на нерегламентираните ползватели на вода - главно гета и незаконни постройки, както и на хората, които не плащат с години и странно защо не са осъдени от операторите. Редно е при неплащане повече от 2 месеца, водата в жилищата да бъде спирана. Както и в услуга на ВиК операторите, които до днешна дата не прекъснаха  незаконния достъп, чрез прекарани незаконни тръби, на въпросните гета , показан по телевизиите и медиите.  Свидетели бяхме и на интервюта във Филиповци, където жители споделяха как никога не са плащали за ползваната, течаща денонощно вода!? Това е недопустимо, защото същата консумация явно се начислява в графа "загуби" в сметките на изрядните потребители.  Освен това, не е редно същите "загуби" под формата на разлики между индивидуалния и общия водомери, да се плащат по равно от живущите. В ЗУЕС е посочено, че разходите по ЕС се плащат съответно процента , а разходите по входа - съгласно броя живущи в жилището, което е  единственото справедливо. Не сме социализъм, както посочих в придишен коментар, който не бе публикуван, за да плащаме всички по равно, и главно чужди сметки.

 

26 септември 2018 г. 11:42:20 ч.
йо

задължителни посещения по домовете постоянно

Единствения справедлив начин е или   задължително ежемесечно  дистанционно отчитане, или задължително посещение на всеки 3 месеца в жилището с проверка на пломбите на водомерите, което да ограничи "нерегламентирани" начини за включване и  потребление. В публичното пространство витаят слухове за стотици начини за заобикаляне на топломери, водомери и всякакви уреди от недобросъвестни ползватели, които не пускат проверяващи в домовете си , за което плащаме всички ние - изрядните ползватели.  И въвеждане на задължителни Договори между абонат и ВиК оператор, в които да е посочено, че "загубите" са отговорност на ВиК оператора , а потребителя плаща само това, което е  потребил по индивидуалния си водомер. Това ще накара ВиК операторите да предприемат постоянни мерки за прекъсване на незаконни отклонения от водопреносните мрежи към въпросните гета и незаконни  постройки.

09 октомври 2018 г. 09:24:48 ч.
rtop.58

Поредно узаконяване на своволията на ВиК операторите

Във връзка с предложената "нова"наредба имам следното предложение:

Да се изнесат водомерите извън имотите на потребителите /подобно на електромерите/ и да бъдат собственост на ВиК операторите.Задължението за метгрология и изправност да бъде тяхно.

Предложена по този начин наредбата не променя абсолютно нищо.Проблемите остават същите.Натоварват се отново абонатите със закупуване на нови водомери и то някой друг определя какъв да бъде уреда,без да се интересува от възможностите на потребителите.Оставя се възможността за оправдания ,че всички потребители сме "крадци",а едва ли някой си задава въпроса как в два входа от 30 апартамента при консумирана вода  104 м3/като има и необитаеми апартаменти/ е възможно да има 84 м3 обща вода.Сметнете го колко процента е и ако съгласно твърденията тази вода е открадната , къде е консумирана , при положение,че всички кранове от общите части отдавна са затапени.Може би мием панелите с нея.

16 октомври 2018 г. 04:17:59 ч.
ivanmihalev

Коментари 1

Навсякъде коментарите са във фигурни скоби - {}.

 

Към "Чл. 1. С тази наредба се определят:" - {Навсякъде в наредбата терминологията следва да се приведе в съответствие с тази в чл. 198о на Закона за водите.}

Към чл. 1:

- текстът на т. "1. условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на В и К системите;", да стане "1. условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на потребители на В и К услуги, към  В и К системи  и съоръжения на В и К оператори;". - {"Недвижимите имоти" са частен случай на потребител, затова е удачно да отпадне от текста. Добавянето на текста "на В и К услуги" конкретизира типа на потребителите. В чл. 198о на Закона за водите, не се споменава нищо за недвижими имоти, поради което такава редакция на текста ще хармонизира с този в Закона. Замяната на текста "общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на В и К системите", с текста " В и К системи и съоръжения ", кореспондира пак с терминологията, използвана в Закона за водите. А допълването с текста " В и К оператори", е в пряка връзка с чл. 198о на Закона за водите.}

- текстът на т. "2. редът за сключване на договорите за присъединяване към общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на В и К системите;", да стане "2. редът за сключване на договорите за присъединяване към В и К системи и съоръжения на В и К оператори;". - {Предлаганите промени отново целят хармонизиране с използваната в Закона за водите терминология.}

- текстът на т. "3. условията и редът за ползване на общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на В и К системите;", да стане "3. условията и редът за ползване на В и К системи и съоръжения на В и К оператори;". - {Предлаганите промени отново целят хармонизиране с използваната в Закона за водите терминология.}

 

Текстът на чл. 2 да се промени от "Чл. 2. Услугите водоснабдяване и/или канализация (В и К) се предоставят на потребителите от търговски дружества с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води, наричани за краткост оператори, в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и Закона за водите (ЗВ).", на "Чл. 2. Услугите водоснабдяване и/или канализация (В и К) се предоставят на потребителите от В и К оператори по смисъла на чл. 198о, ал. 5 от Закона за водите.". {В Закона за водите вече е определено , че В и К услуги се предоставят от В и К оператори, като подробно е разписано кои лица може да са такива оператори и какви дейности могат или следва да извършват. Няма смисъл да се цитират текстове от актове от по-висок ранг, каквито са законите.}

 

В чл. 3, ал. 1, да отпаднат т.1, т, 2 и т. 3, а текстът на ал. 1 да стане от " Потребители на услугите В и К са:", на " Потребители на В и К услугите са определените в §1, ал. 1, т. 2, от Допълнителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги юридически лица, физически лица или предприятия." - {При положение, че термина "потребител" на В и К услуги вече е определен със закон, неможе да бъде предефиниран с наредба, което се прави с предлагания в проекта на Наредбата текст.}

16 октомври 2018 г. 04:19:46 ч.
ivanmihalev

Коментари 2

Текстът на ал. 2 на чл. 3 да се промени от "(2) Потребители на услугите В и К могат да бъдат физически и юридически лица, различни от посочените в ал. 1, когато ползват имот по силата на наемно правоотношение със собственика, респективно носителя на вещното право на ползване и на които е открита партида при оператора за предоставяне на услугите В и К за съответния имот при публично известните общи условия и изискванията на тази наредба.", на "(2) Физически и юридически лица, ползващи имот по силата на наемно правоотношение със собственика, респективно носителя на вещното право на ползване се явяват потребители на В и К услуги. За тези лица се открива партида при оператора за предоставяне на В и К услугите за съответния имот, при публично известните общи условия и изискванията на тази наредба.". - {Предлаганата редакция е във връзка с предложената промяна на ал. 1 от същия член, където вече е изяснено кои са потребители на В и К услуги. Смисълът на тази алинея е единствено да изясни статута на лицата, които не са собственици, но ползващи имота на някакво право.}

В чл. 5 да се добави нова алинея 1, с текст " (1) В и К услуги са тези, определени в чл. 1, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.", а останалите алинеи да се преномерират от 2 нататък. - {В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги е дефинирано изрично що е това В и К услуги. С предложената редакция изрично се посочва първоизточника на термина. Досегашните алинеи могат или да отпаднат, или да останат, за да дават по-подробни и по-конкретни описания на термина В и К услуга.}

В чл. 6, текстът на точка 1 "1. водоснабдителните системи до границата на собственост на общите водоснабдителни мрежи и съоръжения със сградните водопроводни инсталации или разположените в имотите водопроводни мрежи на потребителите;", да се промени на "1. водоснабдителните системи по §1, ал. 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите;". - {Видно от предложената редакция, в Закона за водите вече е дадена дефиниция на термина "водоснабдителна система". Недопустимо е в акт от по-нисък ранг, какъвто се явява предлаганата наредба, да се дава ново тълкуване.}

В чл. 6, текстът на точка 2 "2. канализационните системи до границата на собственост на общите канализационни мрежи и съоръжения със сградните канализационни инсталации или разположените в имотите канализационни мрежи на потребителите.", да се промени на "2. канализационните системи по §1, ал. 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите.". - {Основанието е като за предната т. 1.}

16 октомври 2018 г. 04:21:23 ч.
ivanmihalev

Коментари 3

В чл. 8, текстът на ал. 1 "(1) Имотите на потребителите се водоснабдяват от общите мрежи и съоръжения на водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел, разположен  във водомерна шахта или в помещение съгласно условията на чл. 20, ал. 3.", да се промени на "(1) Имотите на потребителите се водоснабдяват от общите мрежи и съоръжения на водоснабдителните системи чрез водомерен възел, разположен  във водомерна шахта или в помещение съгласно условията на чл. 20, ал. 3.". - {Предлаганото отпадане на текста "водопроводно отклонение с" е на основание §1, ал. 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, съгласно който водоснабдителната система достига до имота на потребителя. В предлаганата по-нататък промяна на ал. 3 на чл. 8, се дава тълкуване на "водопроводно отклонение".}

В чл. 8, текстът на ал. 2 "(2) Отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите се отвеждат към общите мрежи и съоръжения на канализационните системи чрез канализационно отклонение с ревизионна шахта, или с ревизионен отвор в помещение съгласно условията на чл. 31, ал. 1.", да се промени на "(2) Отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите се отвеждат към общите мрежи и съоръжения на канализационните системи чрез ревизионна шахта, или с ревизионен отвор в помещение съгласно условията на чл. 31, ал. 1.". - {Предлаганото отпадане на текста "канализационно отклонение с" е на основание §1, ал. 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, съгласно който канализационната система достига до имота на потребителя. В предлаганата по-нататък промяна на ал. 3 на чл. 8, се дава тълкуване на "канализационно отклонение".}

В чл. 8, текстът на ал. 3 "(3) Водопроводните и канализационните отклонения се изграждат, поддържат и експлоатират от операторите за тяхна сметка до границата на собственост на общите мрежи и съоръжения на В и К системите със сградната В и К инсталация и/или мрежите разположени в имота на потребителите.", да се промени на "В случай, че водопроводните и канализационните системи на В и К оператора не достигат до границата на имота на потребителя, оператора изгражда, поддържа и експлоатира за своя сметка отклонение до границата на имота на потребителя. Изградените отклонения стават част от В и К системите на оператора.". - {Предлаганата редакция е във връзка с разпоредбите на  §1, ал. 1, т. 32 и т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите. Посочените т. 32 и т. 33 изрично посочват, че водопроводните и канализационните системи на В и К оператора достигат до границата на имота на потребителя, а не до границата на собственост на общите мрежи и съоръжения на В и К системите със сградната В и К инсталация и/или мрежите разположени в имота на потребителите. С предлагания текст на проекта на Наредбата, се нарушават разпоредбите на §1, ал. 1, т. 32 и т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, в явен ущърб на потребителите на В и К услуги, за сметка на В и К операторите.}

В чл. 8, ал. 4, текстът на т. 1, определящ границата на собственост по ал. 3 "1. последнaта спирателна арматура (по пътя на водата) на общия водомерен възел, разположен съгласно изискванията на чл. 20;", да се промени на "1. измервателния/те уред/и в имота/ите на потребителя (по пътя на водата) разположен/и съгласно изискванията на чл. 20;". - {Предлаганата промяна е във връзка с разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 4, подт. а, и чл. 24, т. 9, от Закона за водите, съгласно които границата на имота е измервателния уред, а не спирателната арматура.}

В чл. 8, ал. 4, текстът на т. 2, определящ границата на собственост по ал. 3 "2. изходът на последната ревизионна шахта или ревизионен отвор (по пътя на водата), разположени съгласно изискванията на чл. 31.", да се промени на " ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи (по пътя на водата), разположена съгласно изискванията на чл. 31." - {Предлаганата промяна е във връзка с разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 4, подт. б, и чл. 24, т. 10, от Закона за водите, съгласно които границата на имота е ревизионната канализационна щахта, а не изходът на последната ревизионна шахта или ревизионен отвор.}

16 октомври 2018 г. 04:22:31 ч.
ivanmihalev

Коментари 4

В чл. 8, текстът на ал. 5 "(5) При изграждане на нови водопроводни и/или канализационни отклонения потребителите за своя сметка осигуряват условия за присъединяване, като предоставят на оператора достъп до изградените в имота им:", да се промени на "(5) При изграждане на нови водопроводни и/или канализационни отклонения потребителите предоставят на оператора достъп до изградените в имота им сградни водопроводни инсталации и вътрешни водопроводни мрежи, както и канализационни мрежи и съоръжения, отвеждащи отпадъчните води от имотите:". - {Границите на имотите са определени с ал. 4. Поради това следва, че потребителите вече трябва да са изградили в имота си за своя сметка всички необходими инсталации. Това пък от своя страна предполага, че В и К операторите нямат ангажимент за изграждане на инсталации в имотите на потребителите, освен може би в случаите, когато това изграждане е предмет на договор между потребителя и оператора, ако последния има право и способности за това. Предполагам, че текста е въведен за да снеме от оператора отговорността за изграждане на инсталации в имотите на потребителите. Предлаганата редакция запазва този режим, като въвежда по-голяма конкретика.}

В чл. 20, ал. 2 "(2) Водопроводното отклонение е част от общите водоснабдителни мрежи като започва от водовземната скоба или фасонната част за включване към водопровода и се състои от водовземна част, водопроводни тръби, тротоарен спирателен кран и завършва с водомерен възел. Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.", да отпадне второто изречение. - {Нито в Закона за водите, нито в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги някъде се говори за "общ водомер". Навсякъде се говори за водомер в границите на имота на потребителя. При положение, че със закон е определен реда за монтаж на измервателни уреди, въвеждането на нов термин "общ водомер" с подзаконов акт, е нарушение на този закон Предполагам, че авторите на текстовете на проекта на Наредбата отъждествяват етажната собственост с имот, което е погрешно. Само да отбележа, че нито Закона за водите, нито Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, разглежда или използва института на етажната собственост. Етажната собственост е сдружение на собственици на имоти, разположени в една сграда, а не е имот. Ако някой счита етажната собственост за имот, нека да посочи закон в който се дефинира такова съответствие.}

В чл. 38, текстът на ал. 1 "(1) Доставеното количество вода от оператора за определен отчетен период се измерва и отчита по водомера на водопроводното отклонение, а за сгради в режим на етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител - по общия водомер на водопроводното отклонение и се разпределя между потребителите по реда на тази наредба.", да се промени на "(1) Доставеното количество вода от оператора за определен отчетен период се измерва и отчита по водомера на водопроводното отклонение." - {Основанието за предложеното отпадане на текста след първата запетайка е, че нито Закона за водите, нито Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги допуска поставяне на "общ водомер". В допълнение, термина "етажна собственост" се споменава единствено в §1, ал. 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, в смисъл, че потребителите може да са собственици или ползватели на имоти в етажната собственост. Изобщо не става въпрос, че етажната собственост е имот, т. е. границата на същата неможе да се разглежда като граница на имот. В този смисъл допускането на съществуването на "общ водомер", разположен някъде в етажната собственост, е пряко нарушение на Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Водомера, разположен на границата на имота е единствения законен измервателен уред. Всичко друго е фриволно незаконно тълкуване на двата закона.}

В чл. 38, текстът на ал. 2 "(2) Мястото на измерване и отчитане на изразходваното количество вода се определя в съответствие с границата на собственост на съоръженията.", да се промени на "(2) Мястото на измерване и отчитане на изразходваното количество вода се определя в съответствие с границата на собственост на съоръженията, съгласно чл. 8, ал. 4, от настоящата наредба.". - {Предлаганият текст дава по-голяма конкретика от този, предлаган в проекта на Наредбата.}

16 октомври 2018 г. 04:23:29 ч.
ivanmihalev

Коментари 5

В чл. 39, текстът на ал. 1 "(1) Датата и часът на отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери се обявяват от оператора в срок не по-кратък от три работни дни преди деня на отчитането:", да се промени на "(1) Датата и часът на отчитане на индивидуалните водомери се обявяват от оператора в срок не по-кратък от три работни дни преди деня на отчитането:". - {Предложението за отпадане на текста "общия водомер и", е следствие от посочената по-рано незаконосъобразност на термина "общ водомер".}

В чл. 39, от текстът на ал. 2 "(2) Достъпът на представител на оператора до водомера за извършване на отчети, включително в жилищата на потребителите, се осигурява съгласно общите условия или договора.", да отпадне текста ", включително". - {Предлаганата редакция е във връзка с предложената промяна в ал. 1, тъй като ще се отчитат единствено индивидуални водомери.}

В чл. 39, ал. 5, се посочват представители на оператора, които могат да бъдат и негови служители. Така представен текста, се допуска хипотеза, че представителите на оператора може и да не са негови служители. При положение, че изрично е посочено, че тези представители ще събират лични данни (три имена, ЕГН и адреси) на свидетели, неизяснен остава въпроса за защитата на тези лични данни по реда на Закона за защита на личните данни. Ако в хипотезата, че представителите на оператора са и негови служители, може да се допусне, че тези лица се явяват и администратори на лични данни (въпреки, че никъде в Наредбата това не се споменава изрично), то в другата хипотеза, при която представителите на оператора не са негови служители, такова допускане няма как да се направи. В тази връзка, се създава възможност за възникване на задължение на представителите на оператора, които не са негови служители, да нарушават по силата на настоящата Наредба разпоредбите на Закона за защита на личните данни, като събират лични данни, без да са администратори на лични данни. Тук следва да се допълни Наредбата с текстове, които да я приведат с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

16 октомври 2018 г. 04:24:15 ч.
ivanmihalev

Коментари 6

В чл. 40, текстът на ал. 1 "(1) Отчитането на водомерите се извършва, като първо в присъствието на представител на потребителите се отчита показанието на общия водомер, а след това се отчитат индивидуалните водомери, които са технически изправни и в метрологична валидност съгласно чл. 51, ал. 1.", да се промени на "(1) Отчитането на индивидуалните водомери, които са технически изправни и в метрологична валидност съгласно чл. 51, ал. 1 се извършва в присъствието на потребителя или негов представител.". - {Предложената редакция е във връзка с посочената по-рано незаконосъобразност на термина "общ водомер".}

В чл. 40, от текстът на ал. 2 "(2) Отчетените данни по ал. 1 се установяват чрез отбелязване в карнета за отчетния период, заедно с датата на отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери и подписа на потребителя или негов представител, освен в случаите на отчитане по електронен път.", да отпадне текста " на общия водомер и". - {Предложената редакция е във връзка с посочената по-рано незаконосъобразност на термина "общ водомер".}

В чл. 41, ал. 1, текстът "1 куб.м" да се промени на "1 литър", като текста на алинеята стане "(1) Показанията на водомерите се отчитат с точност до 1 литър за период, който се определя в общите условия или договора, но не по-дълъг от шест месеца.". - {При тази точност на отчитане, ще се минимизира грешката от закръгляване на 1 куб. м. при отчитането на потребените количества вода. За да се компенсират грешките от закръгляване на хилядните до 1 стотинка (до стотни), на всеки 6 (или 12) месеца може да се извършва изравняване. Остатъкът от хилядните след това изравняване може да се прехвърля за следващия период.}

Към текста на чл. 41, ал. 6 "(6) При отказ на потребителя да осигури достъп на представител на оператора за отчитане на показанията на индивидуалния водомер за период по – голям от 12 месеца, разходът на вода за този потребител се определя по реда на чл. 43, ал. 5, точка 2, буква „б“ до осигуряване на достъп за реален отчет. След осигуряване на достъп от потребителя за отчет на показанието на водомера, ако той е в техническа изправност и метрологична годност, показанието на водомера се приема за базово за следващия отчетен период.", да се добави ново изречение " След отчитане на показанията на водомерите, количеството потребена вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.". - {С оригиналния текст се приема, че потребителите са неизрядни, поради което те търпят санкции. След като обаче бъде осигурен достъп, т. е потребителя вече се счита за изряден, и при положение, че водомера е изправен, показанията му следва да се считат за достоверни и потребителя следва да заплати действително изразходеното количество вода, а не това, което му е било начислено служебно. Формулите, по които се изчисляват служебно количествата потребена вода, обикновено дават показания, надвишаващи нормалното потребление. При положение, че се установи, че водомера е изправен и няма констатирани "манипулации" по водопроводната инсталация, справедливо е потребителя да заплати това което показва водомера, а не това, което му е изчислено служебно. С предложеното изречение се цели възстановяване точно на тази справедливост, за хипотезата на ал. 6. Неизрядните потребители по хипотезите на другите алинеи на чл. 41, да си носят съответните отговорности и санкции.}

16 октомври 2018 г. 04:25:41 ч.
ivanmihalev

Коментари 7

В чл. 42, текстът на изречение второ на ал. 1 "(1) При установяване на незаконно присъединяване към общи мрежи и съоръжения на водоснабдителните и канализационните системи съответните отклонения се прекъсват. В случай, че незаконното отклонение се ползва от потребител, който има открита партида към оператора количеството вода, което е отнето от него, се определя по пропускателната способност на тръбата при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1,0 m/s. за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък.", да се промени на "В случай, че незаконното отклонение се ползва от потребител на оператора количеството вода, което е отнето от него, се определя по пропускателната способност на тръбата при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1,0 m/s. за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък.". - {Предлаганата редакция, която променя текста " потребител, който има открита партида към оператора" на "потребител на оператора", е свързана с факта, че съгласно Наредбата, няма хипотеза едно лице да е потребител, а да няма партида. От текста на алинеята обаче не става ясно какво се случва с "крадците", които не са потребители. Другият ми коментар към този текст е, че дебит от 1,0 m/s за 1/2" тръба дава около 330 куб. м. вода на месец. На село или на вилата с басейн един индивидуален потребител може и да може да изразходи толкова вода, но в един апартамент нямам идея как може да се случи. За да е справедлива санкцията, би следвало да се въведе текст, който да диференцира възможностите за потребление, както в случая със селската къща и апартамента в града. И освен това, ако аргументите ми против общите водомери не се приемат, то в конкретния случай, незаконно потребеното количество вода не следва да е по-голямо от отчетената разлика между показанията на общия водомер и сумата от показанията на индивидуалните водомери.}

Алинея 2 на чл. 42, "(2) По реда на ал. 1 се определя и количеството изразходвана вода в случаите на нарушаване на пломбите и физически въздействия върху общия водомер, причинили неговата повреда.", да отпадне поради въвеждане на незаконната норма на колективна отговорност. - {Освен незаконосъобразността на "общия водомер", ако бъдат отчетени точно всички индивидуални водомери, които са в техническа и метрологична годност, няма основания да се плати повече от отчетеното. Ако В и К оператора има съмнения, да си извика полиция, която да установи истината и виновниците. Иначе става така, че се раздава правосъдие срещу N на брой невинни.}

От текстът на чл. 42, ал. 3 "(3) По изключение, при имот без монтиран общ водомер от оператора, или при липса или кражба на общ водомер на водопроводното отклонение, или когато не е технически изправен, или не е с валидна метрологична проверка, количеството изразходвана вода за потребителите се отчита по индивидуалните водомери, а за потребителите без водомери и потребителите в условията на чл. 41, ал. 4 и ал. 5 количеството изразходвана вода се определя, както следва:", да отпадне текста "потребителите без водомери и". - {Ако е потребител и са изпълнени изискванията на Наредбата за присъединяване, то задължително трябва да е наличен водомер. Ако В и К оператора се е съгласил, да си урежда проблема с индивидуален договор, извън разпоредбите на тази наредба.}

С текстът на чл. 42, ал. 3, т. 1 "1. по 240 л/ж/д при топлофицирано жилище и по 200 л/ж/д куб.м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател; Броят на обитателите във всяко жилище се установява с протокол на общото събрание, който се предоставя на оператора.", отново се въвежда незаконната норма на колективна отговорност. Да се премахне текста "куб.м". Освен това, посочените базови количества от 240/200 литра на живущ на ден не са ли доста високи? Това е по 7,2/6 куб. м. на месец за 1 живущ, или около 29/24 куб. м. за 4 членно семейство. Не е ли по-правилно да се определи средното изразходвано количество или пък максималното на 1 живущ и тези без водомери да платят пропорционално на това количество? Въпреки, че според Наредбата не би следвало да има такива без водомери. Във второто изречение се вменяват някакви задължения на общото събрание на етажната собственост. Този орган се подчинява на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. Как така една наредба се изравнява със закон? При положение, че съгласно Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, В и К операторите могат да имат отношения само със собствениците или ползвателите на индивидуалните имоти, и както по-рано посочих, че съгласно тези два закона "етажната собственост" не съществува като обект или субект, откъде на къде й се вменяват задължения. В подобни ситуации отчитането да се прави по аналогия с въведения режим за ЕРП-тата.

16 октомври 2018 г. 04:27:03 ч.
ivanmihalev

Коментари 8

В чл. 42, ал. 3, т. 2 и т. 3, текстът "застроен обем" да се промени на "застроена площ". Няма как да имаме "кв. м. застроен обем", освен това във вторите изречения и на двете точки се използва точно термина "застроена площ".

Чл. 43 да отпадне, поради това, че третира отчитане на потребление по "общ водомер", използването на който не е регламентирано, разбирай разрешено, нито от Закона за водите, нито от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Текстът на чл. 44, ал. 1 "(1) По изключение в случаите, когато във всички самостоятелни обекти в сградата водопроводна инсталация е проектирана така, че не могат да бъдат монтирани индивидуални водомери, разпределението на изразходваното количество вода се извършва съобразно броя на обитателите във всеки обект. За техническата невъзможност за монтиране на индивидуални водомери и броя на обитателите на всеки обект се съставя протокол, подписан от оператора и от упълномощения представител на етажната собственост.", да се промени на "(1) По изключение в случаите, когато в сграда с обособени два или повече имота водопроводна инсталация е проектирана така, че не могат да бъдат монтирани индивидуални водомери, разпределението на изразходваното количество вода се извършва съобразно броя на обитателите във всеки имот. За техническата невъзможност за монтиране на индивидуални водомери и броя на обитателите на всеки имот се съставя протокол, подписан от оператора и от собствениците на имоти. В и К оператора монтира във водомерната шахта на водопроводното отклонение на сградата собствен водомер в техническа и метрологична годност.". - {Съгласно разпоредбите на Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, единствено имота е предмет на двата закона. Всякакви други трактовки като обект или самостоятелен обект, не са предмет на тези закони. Пак неправомерно се намесва етажната собственост и непряко общия водомер. Ако все пак се допусне някакво изключение, такова нещо като " упълномощения представител на етажната собственост", няма място тук. Касае се за индивидуални имоти и следва всеки собственик на имот да изрази своята индивидуална воля. Предлаганата в оригинала на текста уредба улеснява В и К операторите, но нарушава правата на собствениците на имоти.}

Алинея 3 на чл. 44 да отпадне, поради това, че в нея незаконосъобразно се намесва етажната собственост, за цели, които не са предвидени в Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

В чл. 44, ал. 5, да отпадне текста "- етажна собственост".

16 октомври 2018 г. 04:28:23 ч.
ivanmihalev

Коментари 9

Текстът на чл. 47, ал. 3 "(3) Възражения срещу определено заплащане на изразходваното количество вода могат да се правят писмено пред оператора в 7-дневен срок от изтичането на срока за плащане.", да се промени на "(3) Възражения срещу определено заплащане на изразходваното количество вода могат да се правят писмено пред оператора в 7-дневен срок от установяване на обстоятелствата, даващи основание за възражението.". - {По предлагания оригинален текст, ако 1 месец след изтичане срока за плащане потребителя установи, че оператора е допуснал грешка при отчитане, начисляване или разпределение на вода (например съсед се е върнал в имота си със семейството си, но оператора не е взел това предвид при разпределението или пък бъде установена незаконна манипулация на водопроводната инсталация), потребителя няма да има право на основателно възражение. С предлаганата редакция се въвежда по-справедлива за потребителя норма за давностния срок.}

Текстът на чл. 48, ал. 1 "(1) При размер на разликата по чл. 43, ал. 5 по-голяма от 30 процента от отчета по общия водомер, в 7-дневен срок операторът писмено уведомява упълномощения представител на етажната собственост. При подаване на заявление от упълномощения представител на етажната собственост или на минимум една трета от съсобствениците в сградата/имота, в 10-дневен срок от уведомяването за установяване на причините, операторът определя комисия, в която се включват молителят и представители на оператора.", да се промени на "(1) При размер на разликата по чл. 43, ал. 5 по-голяма от 30 процента от отчета по общия водомер, в 7-дневен срок операторът писмено уведомява собствениците на засегнатите имоти. При подаване на заявление от минимум една трета от съсобствениците на имоти, в 10-дневен срок от уведомяването за установяване на причините, операторът определя комисия, в която се включват молителят/те и представители на оператора.". - {Отново неправомерно се намесва етажната собственост.}

Текстът на чл. 48, ал. 2, т. 2 "2 общ водомер за имота – валидност на метрологична проверка съгласно чл. 50, ал. 1, техническо и експлоатационно състояние, отчет, водочерпни прибори обхванати или необхванати от мерене по общия водомер и други;", да се промени на "2 водомер за водопроводното отклонение – валидност на метрологична проверка съгласно чл. 50, ал. 1, техническо и експлоатационно състояние, отчет, водочерпни прибори обхванати или необхванати от мерене по общия водомер и други;". - {Отново се използва незаконния уред "общ водомер".}

От текстът на чл. 48, ал. 3 "(3) В 14-дневен срок комисията съставя протокол, в който отразява установеното при обследването съгласно ал. 2 и предлага мерки или дава предписания за тяхното отстраняване. Когато установените причини се дължат на неизправност в сградната инсталация и/или мрежите в имота на потребителите, те се отстраняват от потребителите в етажната собственост, които заплащат разходите за извършената проверка.", да отпадне текста "в етажната собственост". - {Всеки потребител носи индивидуална отговорност. Отново неправомерно се намесва етажната собственост.}

Текстът на чл. 48, ал. 4 "(4) Установяването на разлики по ал. 1 не е основание за неплащане на изразходваното количество вода.", да се промени на "(4) Установяването на разлики по ал. 1 е основание за удължаване срока за плащане на изразходваното количество вода, с толкова дни, колкото е разликата между датата на установяване на обстоятелствата по чл. 48, ал. 1 и датата на съставяне на протокола по чл. 48, ал. 3, от настоящата Наредба.". - {Ако се установи вина на оператора или обстоятелства, независещи от потребителите и оператора, е нормално да се изчака докато се установи ситуацията и се реши кой какви задължения има. Ако се установи разлика 200%, трябва ли потребителите да платят вместо по 50 лв. по 200 лв., само за да се установи, че така любимия "общ" водомер се е повредил? С предложената редакция се внася баланс между правата и задълженията както на оператора, така и на потребителите. В оригиналния текст негативите са само за потребителите, които не е задължително винаги да са виновни.}

В чл. 48, ал. 5 "(5) Операторът публикува на електронната си страница информация за всички сгради в режим на етажна собственост или съсобственост съгласно Закона за собствеността, които се намират в хипотезата на ал. 1, като това не отменя задължението им да уведомят писмено упълномощения представител на етажната собственост.", текстът " упълномощения представител на етажната собственост", да се замени със "собствениците на засегнатите имоти". - {Договорните отношения са между оператора и собствениците на имоти, а не с етажната собственост. Оператора следва да си поеме отговорността към потребителите.}

16 октомври 2018 г. 04:29:30 ч.
ivanmihalev

Коментари 10

Текстът на чл. 50, ал. 1 "(1) Водомерът на водопроводното отклонение и общият водомер в сгради - етажна собственост са средства за търговско мерене и подлежат на задължителен метрологичен контрол съгласно Закона за измерванията.", да се промени на "(1) Водомерът на водопроводното отклонение е средство за търговско мерене и подлежи на задължителен метрологичен контрол съгласно Закона за измерванията.". - {Отново се намесва незаконния уред "общ водомер".}

Текстът на чл. 51, ал. 1 "(1) Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода по чл. 43, ал. 2, точка 1  в сгради - етажна собственост, се извършват през 10 години считано от датата на последната метрологична проверка.", да се промени на "(1) Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода по чл. 43, ал. 2, точка 1, се извършват при достигане на всеки 20% от максимално отчитания от водомера обем, считано от датата на монтиране или последната метрологична проверка.". - {Закона за измерванията не постановява задължителни срокове, поради което срока от 10 г. не почива на законово основание, а е абсолютно случайно и необосновано избран. Най-справедлив и технически обоснован е критерий, базиран на износването на водомера, което пряко води до намаляване на точността на отчитането. Производителите на водомери не дават технически срок на експлоатация на изделията си. Би следвало да се предполага, че минималния срок за експлоатация е до достигане на максималното показание на водомера. Ако максималното показание на един водомер е 99999 куб. м., а отчита по 10 куб. м. на месец, то след 10 г. водомера ще е отчел 1200 куб. м. Това е само около 1,2% от техническия срок на експлоатация, даван от производителя. Има големи основания да се счита, че подобен водомер е в много добра технологична и метрологична годност, което предполага, че такъв водомер не трябва да минава проверка. Основанието за периодична проверка на водомерите произлиза от хипотезата, че след продължителна експлоатация механичните триещи се части се износват, следствието на което се нарушават метрологичните качества на водомера. Наработването на 20% от максималния измерван обем е разумна норма за повторна проверка за техническата и метрологичната годност на водомера.}

В текстът на чл. 51, ал. 2 "(2) Периодичните проверки по ал. 1 се извършват по искане и за сметка на потребителите от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на ЗИ.", след думата "потребителите", да се добави текста "или В и К операторите". - {С предлаганата промяна се дава право и на операторите да изискват периодични проверки (например ако се съмняват в метрологичната годност на съответния уред). Ако уреда се окаже негоден от метрологична точка, в Наредбата има текстове, които дават позволяват оператора да защити правата си. Ако се окаже, че уреда е изправен, оператора ще си заплати за неправилната си преценка, което е справедливо.}

Текстът на чл. 51, ал. 8 "(8) На мястото на повредения водомер В и К операторът може да постави редовен (оборотен) водомер, като разходите, свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за сметка на потребителите.", да се промени на "(8) На мястото на повредения водомер В и К операторът може да постави редовен (оборотен) водомер, като разходите, свързани със  свалянето и ремонта на повредения водомер и последващото му поставяне, са за сметка на потребителите.". - {С оригиналния текст излиза, че ще бъде ремонтиран редовния (оборотен) водомер, което е безсмислено. С предлаганата редакция се отстранява неточността и се прецизира текста.}

Текстът на чл. 51, ал. 10 "(10) Индивидуалните водомери след общия водомер на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани и в помещението след общия водомер или в общите части.", да се промени на "(10) Индивидуалните водомери след водомер на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на имотите на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани в помещение след водомера на водопроводното отклонение или в общите части.". - {Отново се намесва незаконния уред "общ водомер".}

16 октомври 2018 г. 04:30:54 ч.
ivanmihalev

Коментари 11

В чл. 53 да се добави нова ал. 4 "(4) В случай, че незаконното присъединяване към общите водоснабдителни и канализационни системи на В и К оператора е осъществено от физическо или юридическо лице, което не е потребител на В и К оператора, то последния уведомява компетентните органи и търси реализация на правата си по съдебен ред.". Останалите алинеи да се преномерират. - {С този текст се запълва правен вакуум за ситуации, при които нарушител не е потребител.}

В чл. 56, ал. 1, да се добави точка 16 "16. да предоставят на потребителите информация за отчетените количества доставена/отведена вода по достъпен начин. Освен подробна информация за съответните количества и дължими суми, се предоставя и информация за времето на извършване на отчета/те и времето в което е станала достъпна за съответния потребител.". - {С този текст се защитават правата на потребителите да бъдат информирани по достъпен начин за своето потребление, задължения, както и времената на отчитане и публикуване на съответната информация. Това е в пряка връзка със сроковете за заплащане на задълженията, след изтичането на които започват да текат санкции за забава.}

Текстът на чл. 57, ал. 1, т. 1 "1. за отчитане на водомерите на водопроводните отклонения, а за сгради - етажна собственост - за отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери в жилищата и другите обекти в сградата;", да се промени на "1. за отчитане на водомерите на водопроводните отклоненияи на индивидуалните водомери в имотите на потребителите;". - { Отново неправомерно се намесва етажната собственост и незаконния уред "общ водомер".}

Текстът на чл. 57, ал. 2, т. 1 "1. заплащат услугите В и К в срок;", да се промени на "1. заплащат услугите В и К в срок от 30 дни, считано от датата на предоставянето на информацията по чл. 56, ал. 1, т. 16, от настоящата Наредба;". - {С предлаганата промяна се прецизират сроковете за заплащане и момента на възникване на задължението за заплащане. Срокът от 30 дни подлежи на коментар, но по принцип за всички оператори на услуги (ЕРП, пощи, мобилни оператори и т. н.), сроковете са в рамките на 30 дни.}

Да отпадне т. 9 от чл. 57, ал. 2, тъй като се припокрива с т. 12 (която е по-подробна).

Текстът на чл. 57, ал. 2, т. 10 "10. спазват изискванията на наредбата по чл. 135, т. 11 ЗВ;", да стане "10. спазват изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 11 от ЗВ;". - {Явно в оригиналния текст е изпуснат текста "ал. 1".}

16 октомври 2018 г. 04:31:43 ч.
ivanmihalev

Коментари 12

Да отпадне т. 1 от § 1 от Допълнителните разпоредби към Наредбата "1. „Потребител" е физическо или юридическо лице, на което операторът предоставя срещу заплащане услуги В и К;". - {Терминът "Потребител" вече е дефиниран в §1, ал. 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Аргумент за отпадането е и факта, че представената в Наредбата дефиниция е силно опростена и съкратена, сравнена с тази в Закона.}

В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата:

Да отпадне § 3 " Разпоредбите на Наредбата, които важат за сгради в режим на етажна съсобственост, са валидни и за сгради в съсобственост, в които има самостоятелни водоснабдени обекти.". - {Отново неправомерно се намесва етажната собственост}

В § 4. "Потребители без индивидуални водомери са длъжни да монтират и регистрират при оператора водомери с дистанционно отчитане на всички отклонения от сградната водопороводна инсталация и/или мрежа разположена в имота им за всеки водоснабден самостоятелен обект в срок от 1 година считано от датата на влизане в сила на Наредбата.", да отпадне текста "за всеки водоснабден самостоятелен обект". - { Отчитането е на границата на имота. Водоснабдяването и канализацията вътре в имота не са предмет на тази наредба.}

Да отпадне § 5 "В случай, че потребител е собственик на всички самостоятелни водоснабдени обекти в имота присъединен към едно водопроводно отклонение, тогава потребителят може да не монтира индивидуални водомери за всеки обект, а отчитането по показанието на водомера на водопроводното отклонение.". - {В един имот по принцип неможе да има друг имот. Ако обаче по някаква причина съществува такъв имот, то той следва да се присъедини чрез учредяване на съответните сервитути. Други вариант е собственика на този имот да сключи споразумение със собственика на обхващащия имот как да водоснабди имота си, но този вариант не попада в обхвата на тази наредба.}

В края на § 6 "При подмяна на индивидуални водомери потребителите са длъжни да монтират водомери с дистанционно отчитане при посочените в наредбата условия.", да се добави текст ", ако В и К оператора прилага система за дистационно отчитане". - {Ако В и К оператора не прилага система за дистанционно отчитане, от къде потребителите да знаят какви водомери да си поставят?}

Текстът на § 11 "Операторът поддържа и експлоатира заварените водопроводни и/или канализационни отклонения към влизането в сила на тази наредба, както следва:", да стане "(1) Операторът поддържа и експлоатира заварените водопроводни и/или канализационни отклонения към влизането в сила на тази наредба до границите по чл. 8, ал. 4 от настоящата наредба.", а т. 1 и т. 2 да отпаднат. - {Изтървана е ал. 1. Съгласно Закона за водите, задължението на оператора е до определената в чл. 8, ал. 4, на Наредбата граница.}

Текстът на § 11, ал. 2 "(2) При сгради в режим на етажна собственост, изградени в съществуващи комплекси с жилищно застрояване в поземлени имоти общинска частна собственост операторът поддържа и експлоатира заварените водопроводни и/или канализационни отклонения към влизането в сила на тази наредба, както следва:", да стане "(2) При сгради в режим на етажна собственост, изградени в съществуващи комплекси с жилищно застрояване в поземлени имоти общинска частна собственост операторът поддържа и експлоатира заварените водопроводни и/или канализационни отклонения към влизането в сила на тази наредба, до границите по чл. 8, ал. 4 от настоящата наредба.", а т. а и т. б да отпаднат. - {Съгласно Закона за водите, задължението на оператора е до определената в чл. 8, ал. 4, на Наредбата граница.}