Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. 

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.9.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 август 2018 г. 20:03:13 ч.
nedev

Всичко е прекрасно, но....

Всичко е прекрасно, но защо за такива съществени промени се използва ЗИД на ЗКПО?

Точно в този случай много по-подходящ Закон за изменение и допълнение би бил някой от другите изменени с този предложен текст. Например Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) е много по-удачен, особено когато се касае за промени на данъчните закони, Закона за счетоводството, Закона на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и т.н., да не ги изброявам всичките.

Не мислите ли, че е несериозно да се използва ЗКПО за такива цели?

31 август 2018 г. 13:29:09 ч.
PETER13

относно справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Считам, че с така предвидените промени допълнително ще се увеличи административната тежест върху работодателите. Считам, че в НАП и сега се подава част от  информацията, необходима за годишното облагане на доходите от трудови правоотношения с подаването на декларация обр.1 /брутно трудово възнаграждение, осигурителни вноски за сметка на лицето, начислен данък/. Вярно е, че данните от декларация обр.1 не са структурирани за директно попълване на необходимата информация, но би било по-лесно да се измени структурата на декларация образец 1 и тя да послужи за автоматичното генериране на данните, нужни за годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, отколкото да се вмени на работодателите да създават и подават допълнителни справки.

01 септември 2018 г. 22:32:52 ч.
asene

Прилаганена копие на Протокол от ТЕЛК/НЕЛК

Уважаеми Дами и Господа,

За пореден път пиша предложение за прилагането на копие /сканирането/ на Протокол от ТЕЛК/НЕЛК от лице с увреждане с 50 и над 50% ТНР. В настоящият законопроект са засегнати и двата закона, за които давам предложението си ЗДДФЛ и ЗМДТ. При подаване на Годишна декларация по ЗДДФЛ, звена за местни данъци и такси в общинските администрации по чл.14 и 54 от ЗМДТ, пред работодател на родител на дете с увреждания при ползване на данъчно облекчение по чл.22г от ЗДДФЛ или НАП се изисква копие от ТЕЛК/НЕЛК.  Протоколът съдържа изключително чувствителна информация за здравословното състояние на лицето с увраждания, а обикновено в тези администрации ползваните облекчения са независимо от вида и степента на увреждане в случай, че е над 50%. Предлагам, лицата с увреждания само да декларират, че са лица с увреждане, номер на протокола и срок на валидност, а потвърждението на верността да се изисква служебно от органите от КМЕР.

Поздрави,

 

04 септември 2018 г. 14:42:19 ч.
nenchosp

Несправедливо рязко вдигане на преки данъци в ущърб на коренното население!

Няколко от новите разпоредби имат скандален характер и са директно насочени срещу титутлното население в България. Например:

"В чл. 25 се създава ал. 3: „(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата.“

Проблема с тази разпоредба е, че в условията на демографска криза наличния сграден фонд е почти изравнен като бройка с броя пълнолетни лица в страната. Което говори за това че почти няма да има семейство незасегнато от проблема. Да не говорим за това че в закона няма категории като "ваканционен имот" и "вила", и много хора ще бъдат наказани, без реално да имат повече от едно основно жилище! Резултата ще е много фиктивни сделки със свързани лица за да се прехвърли имуществото между членове на семейството и ЮЛ. Пряко печеливши ще са хора, които не притежават имоти и не плащат данъци, тъй като събраните средства ще се преразпределят частично към тях. 

Разпоредбите относно облагането на колите са скандални, и не вземат в предвид базови неща като наличието на АГУ! Тоест един 30 годишен автомобил с АГУ може да е много по екологичен от един нов дизел. Идеята на данъка е да се накажат двете крайности на спектъра - най-бедните и най-богатите, за да няма масово недоволство. Резултата от увеличените преки данъци ще е множество бракувани автомобили и намаление на постъпленията от акциз на горива, заради намалено потребление. Увеличението на данък на най-старите коли е винаги лоша идея, тъй като тези хора въпреки че са социално затруднени не трябва да бъдат социално изхвърлени и плащат редовно данъците си.

 

 

25 септември 2018 г. 01:08:02 ч.
The Beast

предложение в ЗМДТ за основно жилище 1

§ 34, т. 1 да е в следната редакция:

1.В чл. 25 се създават ал. 3 и ал. 4:

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата.

(4) За да се ползват облекченията по ал. 1 и 2, съответния собственик или вещноправен ползвател следва задължително да е регистриран с настоящ адрес на административния адрес на имота, в който се намира жилището."

Мотиви: Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) настоящ адрес е адресът, на който лицето живее, а съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗГР Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Няма логика лице, което не спазва законодателството в пряка връзка със съответното жилище, да ползва данъчно облекчение. Предлаганата нова ал. 4 ще възпрепятства тази възможност и ще улесни контрола за законосъобразното ползване на облекченията.

25 септември 2018 г. 01:31:11 ч.
The Beast

предложение в ЗМДТ за основно жилище 2

В § 34, т. 9 да е със следния текст:

"В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби текстът " и членовете на неговото семейство" се заличават."

Мотиви: Съпрузите в много семейства са принудени да живеят разделено по различни причини (неразбирателство, осигуряване на доходи или други) и съответно съответното жилище не се явява основно за всички членове на семейството, а само за някои от тях. Не би следвало да се възпрепятства ползването на данъчно облекчение от единия съпруг, ако за другия жилището не се явява основно. С предложението се премахва нормативната пречка за това.

Съществуващите т. 9 и т. 10 съответно стават т. 11 и т. 12.

25 септември 2018 г. 01:48:21 ч.
The Beast

предложение за размери на местни данъци, когато няма приет или действащ размер.

В § 34, т. 10 да е със следния текст:

"10.В допълнителните разпоредби се създава нов § 1б със следния текст:

§1б.Когато Общинския съвет не е приел размер на местен данък по този закон или нормативните разпоредби с приет размер са отменени, съответният данък се събира в минимален размер по закона."

Мотиви: В ЗМДТ липсва разпоредба следва ли да се събира данък, ако няма действаща разпоредба с определен размер, и какъв размер да се събира. В този смисъл е налице празнота в закона. Такива казуси могат да възникнат, ако по обективни и субективни причини общинския съвет не успее да спази срока за определянето на размер на данък по ЗМДТ или съответна разпоредба от местната Наредба за определяне размера на данъците бъде отменена от съда.

25 септември 2018 г. 19:40:05 ч.
инфпотр

ЗМДТ чл.55 и свързани

Много несправедливо по отношение на най-бедните и уязвими слоеве от обществото е вкарването на ЕК във формулата за изчисление на местния данък за МПС. Какво имам в предвид. Еколокичната категория на един автомобил е много много груба и неточна индикация за това колко замърсява конкретното МПС. Замърсяването на конкретното МПС зависи още от годишния пробег, има голяма разлика дали едно МПС се кара 1000 км или 10000 км, или 20000км годишно, много голямо значение има дали МПС-то се кара  предимно в градска среда, столица, голям областен град и т.н или основно в извън градска среда, дали се кара целогодишно или сезонно, дали се стои и кара често през  задръствания или не. Тоест без да се закрепи специален измервателен уред към всяко МПС няма как де се отчете действително изгорените газове на конкретното МПС и е напълно възможно стотици хиляди МПС-та с висока екологична категория, но които се карат целогодишно, всекидневно с голям колометраж и основно в градска с натоварен трафик среда на годишна база да замърсяват околнота среда в пъти повече от една стара кола, която се кара по 1000-2000км годишно главно в извънградско от града до вилата един път седмично през пролетно -летния сезон и да плащат намален данък поради по високата си екологична категория. Още веднъж повтарям това би било много несправедливо. Ако се въвежда ЕК би трябвало всеки собственик да плаща според действителните емисии и замърсяване, а не на база на един слабо индикативен и силно неточен компонент.  Ако се приеме ЕК да е част от формулата ще се получи огромна несправедливост и данъчната тежест ще се носи неравномерно от по- уязвимите и бедни слоеве от населението, които по неволя, а не по желание карат стари коли и ще се повтори частично огромната несправедливост, която вече 15 години не е коригирана, а именно стари и самотни хора да плащат висока такса смет, за която изчисление се използва един много неточен критерий, какъвто е данъчната оценка на жилището, вместо да се измерва и начислява произведения и изхвърлен боклук от всички обитатели - наемателите вкючително, а не само от собственика на отделния имот. Но нали възрастните са слаби и беззащитни и не могат ефективно да се защитат, поради което тази НЕСПРАВЕДЛИВОСТ продължава вече толкова дълго... Господа депутати, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ отново да Ви подведат и да накажете най-уязвимите за пореден път. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ посочената норма, за да не бъдете обвинени в популизъм и крайна несправедливост, ущетявайки най-уязвимите български граждани. Само правилната подоходна политика, стимулираща растежа на икономиката би решила проблема със стария автомобилен парк в страната, тъй като повечето  хора биха заменили старите си коли с нови, стига да имат нормални доходи и да могат да си го позволят.

26 септември 2018 г. 21:51:39 ч.
The Beast

Предложение за редакция в чл. 264 и чл. 265 от ДОПК

§ 35 да бъде в следната редакция:

§ 35.В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд на РБ от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92, 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 27 от 2018 г.):

1.В чл. 264, ал. 1, изречение 2 след думата имота се вмъква следния текст: "и непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци към общината по местонахождение на имота";

2.чл. 264 ал. 2 се изменя така: „(2) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси, или чрез проверка в съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или с представяне на издаден или заверен от общината документ за платен данък върху превозното средство, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство.“;

3.чл. 265 се изменя така:

"(1)Нотариус или съдия по вписванията, който състави, съответно разпореди да се впише акт без представена декларация или при неспазване разпоредбите на чл. 264, ал. 1 и ал. 4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или от учредителя.

(2)Нотариус, който удостовери подписите върху договор за прехвърляне на собствеността върху превозно средство без представена декларация или при неспазване разпоредбата на чл. 264, ал. 2, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя."

26 септември 2018 г. 22:15:59 ч.
The Beast

мотиви към предложението за редакция на чл. 264 и чл. 265 от ДОПК

Преодоляване на порочен кръг: наличие на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци към общината по местонахождение на имота, подаване на невярна декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК от страна на прехвърлителя, прехвърляне на собствеността върху имота поради наличие на декларация. Резултатът от този порочен кръг при настоящата редакция на чл. 264, ал. 1 от ДПК в най-добрия случай е присъда и много усилия за принудително събиране на задълженията, а не това е целта на закона. Целта е прехвърляне без наличие на задължения от страна на прехвърлителя. Вписването на задълженията в удостоверението за данъчна оценка би спестило както извършването на престъпни действия, така и усилия на администрацията за събирането на задълженията, и би подобрило събираемостта на данъците в общините. 

Солидарната отговорност на нотариусите по чл. 265 от ДОПК да бъде реална, без да има възможност за освобождаване от такава при наличие на подадена невярна декларация по чл. 264, ал. 1 или ал. 2 от страна на прехвърлителя или учредителя, която е в противоречие с данните в удостоверението за данъчна оценка или с данните от проверката или документите по чл. 264, ал. 2 от ДОПК.

28 септември 2018 г. 12:06:07 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК по предложения законопроект е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/24645/

28 септември 2018 г. 21:19:57 ч.
RIA

Относно предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Посоченото в оценката на въздействието, в раздел „8.1. Административна тежест на ФЛ и ЮЛ“, по отношение на предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ЗЮЛНЦ, че административната тежест би се намалила е подвеждащо и неправилно. С проекта на ЗИД на ЗЮЛНЦ се предлага и юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в частна полза да публикуват своите годишни финансови отчети в регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията. Според изготвената от Центъра за оценка на въздействието оценка на административната и регулаторната тежест върху ЮЛНЦ е следната:

„Резултатът от регистърната реформа е увеличение на реалната ежегодна административна тежест за ЮЛНЦ в обществена полза, произтичаща от задължения за информиране по закон от 563 873 лева до 2017 г. на 905 006.70 лева от началото на 2018 г. или увеличение с 38%.”

„Резултатът от регистърната реформа е увеличение на реалната ежегодна административна тежест за ЮЛНЦ в частна полза, произтичаща от задължения за информиране по закон от 534 317.5 лева до 2017 г. на 1 129 615 лева от началото на 2018 г. или увеличение с 53%.”

А самата реформа в регистрацията на ЮЛНЦ, стартирала още през 2015 г. имаше една единствена водеща цел и тя беше: намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Мотивът за въвеждането на тази сериозна тежест в проекта на ЗИД на ЗЮЛНЦ звучи потресаващо липсващ: „В новия регистър годишните си отчети ще публикуват всички ЮЛНЦ, не са тези, регистрирани в обществена полза“. Защо – не е ясно?

 

29 септември 2018 г. 22:31:13 ч.
The Beast

Предложение за редакция на пар. 34, т. 5 относно чл. 55 от ЗМДТ

5. В чл. 55:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1.

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:

ИмК=(СkW х Кгп), където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

1. до 55 kW включително - от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;

2. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

3. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

4. над 110 kW до 150 kW включително - от 1,23 до 5,00 лв. за 1 kW;

5. над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 до 8,00 лв. за 1 kW;

6. над 245 kW - от 2,10 до 12,00 лв. за 1 kW.

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Над 20 години - 1,1

Над 15 до 20 години включително - 1

Над 10 до 15 години включително - 1,3

Над 5 до 10 години включително - 1,5

До 5 години включително - 2,3

2. Екологичният компонент на автомобилите с мощност до 110 киловата включително, в зависимост от екологичната категория на автомобила и вида на използваното гориво представлява коефициент в следните стойности :  

Екологична категория

Използвано гориво бензин, пропан-бутан и/или метан

Използвано гориво

Дизел

Без екологична категория

1.30

1.40

Евро 1

1.20

1.30

Евро 2

1.10

1.20

Евро 3

0.55

1.00

Евро 4

0.50

0.90

Евро 5

0.40

0.80

Евро 6 и ЕЕV

0.35

0.70

3. Екологичният компонент на автомобилите с мощност над 110 киловата включително, в зависимост от екологичната категория на автомобила и вида на използваното гориво представлява коефициент в следните стойности :  

Екологична категория

Използвано гориво бензин, пропан-бутан и/или метан

Използвано гориво

дизел

Без екологична категория, Евро 1 и Евро 2

1.50

1.70

Евро 3 и Евро 4

1.00

1.00

Евро 5, Евро 6 и ЕЕV

0.80

0.90

 

29 септември 2018 г. 22:33:54 ч.
The Beast

Мотиви към предложението за редакция на пар. 34, т. 5 относно чл. 55 от ЗМДТ

Мотиви: Твърда подкрепа за включването за облагане на „товарните” автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона за облагане на принципа на леките, от което не трябва да се отстъпва.

Горната граница на имуществения компонент на данъка на автомобилите над 110 киловата следва да се вдигне като се даде право на общинските съвети за определяне на по-висок размер.

Екологичният компонент следва да се определи и разграничи според вида на използваното гориво (за което има предложения от граждани и професионални организации), екологичната категория, както и мощността на автомобила.

Според мощността на автомобила автомобилите да се разграничат в две основни групи – автомобили с мощност до 110 киловата включително (за нормално удовлетворяване на потребности) и автомобили с мощност над 110 киловата (за луксозно удовлетворяване на потребности). Според вида на използваното гориво следва да се разграничат автомобилите, използващи дизелово гориво (които да имат утежнен коефициент спрямо другите като по-големи замърсители) и останалите. Не следва да се дават правомощия на общинските съвети за определяне на екологичния компонент с оглед на по-пълно съответствие с конституционната разпоредба за определяне на размери на данъците в определени граници, а не на коефициенти и отстъпки, както и равностойност на начина на определяне с останалите превозни средства. Следва да се запазят досегашните отстъпки на автомобилите с екологични категории от Евро 3 до Евро 6, без тези използващи дизелово гориво, като бъдат разграничени по категории.

29 септември 2018 г. 22:43:05 ч.
The Beast

корекция на ред от предложението от 22:31:13 на 29.09.2018 г.

редът да се чете така: ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 и т. 3

29 септември 2018 г. 22:52:27 ч.
The Beast

втора (окончателна) корекция на ред от предложението от 22:31:13 на 29.09.2018 г.

редът да се чете така: ЕК е екологичен компонент, който е съответния коефициент от т. 2 или т. 3